Ikke ret til befordringsgodtgørelse til Montebello, da patienten havde benyttet det frie sygehusvalg

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truf¬fet af Region 1 den 19. marts 2014 om befordringsgodtgørelse til til Montebello i Spanien. har ikke ret til befordringsgodtgørelse.

Sagsnummer:

15POB08

Offentliggørelsesdato:

18. marts 2015

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truf¬fet af Region 1 den 19. marts 2014 om befordringsgodtgørelse til <****> til Montebello i Spanien. <****> har ikke ret til befordringsgodtgørelse.

Klagen

Region 1 meddelte ved afgørelse af 19. marts 2014 afslag på befordringsgodtgørelse. Han klagede ved brev af 5. maj 2014 over afgørelsen.

 

Begrundelse

var i perioden fra den 26. juni til den 14. juli 2012 indlagt til et intensivt genoptræningsophold på Montebello i Spanien. Han ansøgte derefter Region 1 om befordringsgodtgørelse.

Region 1 afviste den 5. september 2012 s ansøgning om befordringsgodtgørelse til Montebello med henvisning til, at det er kommunen, som yder tilskud, i forbindelse med genoptræning.

Kommune udbetalte ved brev af 17. januar 2013 73,50 kr. i befordringsgodtgørelse til til Montebello i Spanien.  Patientombuddet modtog den 31. januar 2013 via Kommune s klage over kommunens afgørelse.

Patientombuddet traf afgørelse i sagen den 1. november 2013 og hjemviste sagen til fornyet behandling ved Region 1, idet Patientombuddet vurderede, at var blevet henvist til en særlig form for genoptræning, som måtte betragtes som sygehusbehandling, hvorfor regionen var rette instans til at behandle hans ansøgning om befordringsgodtgørelse.

Region 1 traf derefter afgørelse den 19. marts 2014. Det fremgår af afgørelsen, at havde benyttet sig af det frie sygehusvalg, idet han efter Region 1s sædvanlige visitationspraksis kunne være blevet behandlet på Sygehus 1, hvortil han ikke ville have været berettiget til befordringsgodtgørelse.

En person har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 11 i dagældende bekendtgørelse nr. 1496 af 16. december 2009 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

En person, der vælger at blive behandlet på et sygehus efter reglerne om frit sygehusvalg, er berettiget til befordringsgodtgørelse som minimum svarende til afstanden til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationspraksis. Betingelserne for at modtage befordring eller befordringsgodtgørelse til dette behandlingssted skal være opfyldt.

Det fremgår af § 13 i samme bekendtgørelse.

En patient har altså som regel ret til at blive behandlet gratis på et offentligt sygehus efter eget eller den henvisende læges valg. Retten til befordring eller befordringsgodtgørelse følger dog ikke med til det valgte sygehus. Dette gælder også, selv om der er kortere ventetid på det valgte sygehus.

Det er Patientombuddets opfattelse, at der kan være tale om frit sygehusvalg, selv om patienten ikke vidste det. Den læge, der henviser patienten, bør oplyse patienten om, at patienten muligvis ikke har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse. Lægens manglende information om dette, giver ikke patienten ret til befordring eller befordringsgodtgørelse.

har i sit brev af 1. december 2014 anført, at han ikke selv havde indflydelse på beslutningen om henvisning til Montebello. Lægerne på Sygehus 1 henviste ham i første omgang til Sygehus 2, som afviste henvisningen, da det blev vurderet, at han ikke var i deres målgruppe af patienter. Lægerne henviste ham derfor – efter samråd med hans praktiserende læge – til Montebello. har i den forbindelse stillet sig undrende overfor, at han ikke blev henvist til det specielle ryg-genoptræningsteam på Sygehus 1, som ifølge Region 1s oplysninger fandtes.

Montebello-administrationen, Sygehus 3, har til sagen oplyst, at al behandling på Montebello af borgere, der bor udenfor Region 2, sker i henhold til reglerne om frit sygehusvalg. Udgifterne til fly- og bustransport fra s Lufthavn til Montebello indgår ikke i  behandlingsudgifterne, som bopælsregionen betaler Region 2 for behandlingen, og patienterne informeres derfor i indkaldelsesbrevet fra Montebello om, at patienten selv skal afholde transportudgifterne. For patienter med bopæl i Region 2 er behandling på Montebello ikke frit sygehusvalg, og disse patienter tilbydes derfor befordring til Montebello.

Det er herefter Patientombuddets opfattelse, at benyttede sig af det frie sygehusvalg.

Patientombuddet har i den forbindelse lagt vægt på, at det på Sygehus 1 blev vurderet, at der var et behandlingstilbud til  på Sygehus 1. At de henvisende læger ikke informerede herom, og ej heller informerede ham om, at han ikke ville kunne få befordringsgodtgørelse i forbindelse med behandlingen på Montebello, kan ikke føre til et andet resultat, idet den manglende information ikke giver en ret til befordringsgodtgørelse, som han ikke har ifølge reglerne for befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

Patientombuddet har videre lagt vægt på, at , såfremt han havde søgt behandling på Sygehus 1, ikke opfyldte betingelserne for befordring eller befordringsgodtgørelse, jf. § 11, nr. 2, jf. § 13 i ovennævnte bekendtgørelse.

Det bemærkes, at Patientombuddet efter de foreliggende oplysninger har lagt til grund, at ikke opfylder betingelserne for befordring eller befordringsgodtgørelse efter bekendtgørelsens § 11, nr. 1 eller 3.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at ikke er berettiget til befordringsgodtgørelse i forbindelse med sin behandling på Montebello i Spanien.

ooo00ooo

Kommentarer fra af 1. december 2014, samt 26. februar 2015, er indgået i Patientombuddets vurdering af sagen.