Sygehuset havde ikke længere grund til at mistænke, at faren til den mindreårige ikke havde del i forældremyndigheden.

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus for håndteringen af s anmodning af 6. april 2014 om aktindsigt i sin datter, s journal.

Sagsnummer:

15POB25

Offentliggørelsesdato:

12. juni 2015

Juridisk tema:

Aktindsigt

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus <****> for håndteringen af <****>s anmodning af 6. april 2014 om aktindsigt i sin datter, <****>s journal.

Klagen

Der er klaget over følgende:

  • At Ambulatorium , Sygehus , ikke imødekom s anmodning om aktindsigt i sin datter, s journal, efter at han den 6. april 2014 havde anmodet herom.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Begrundelse for afgørelsen af klagen

Patientombuddet kan oplyse, at en patient har ret til aktindsigt i sin journal. Det følger af sundhedslovens § 37, stk. 1.

Patientombuddet kan endvidere oplyse, at den eller de personer, som efter lovgivningen er bemyndiget hertil, indtræder i patientens rettigheder efter §§ 15 til 51 i sundhedsloven, såfremt patienten ikke selv kan varetage sine interesser. Det følger af sundhedslovens § 14.

Patientombuddet kan i den forbindelse oplyse, at indehavere af forældremyndigheden efter denne bestemmelse indtræder i en mindreårigs rettigheder.

Det fremgår af journalen fra Klinik1 og Klinik2 , Sygehus , den 6. april 2014, at havde anmodet om aktindsigt i s journal. Det fremgår endvidere, at afdelingen kontaktede en patientvejleder, som oplyste, at skulle dokumentere, at han havde forældremyndighed over . Dette blev telefonisk meddelt , som ville møde op med oplysning herom.

Det fremgår af journalen den 8. april 2014, at dagen forinden havde afleveret dokumenter fra Byret . Det fremgår endvidere, at der ikke var nogen skriftlig anmodning om aktindsigt fra s side. Det fremgår videre, at sagen om forældremyndighed ifølge papiret fra Byret ikke var afsluttet endnu. Det fremgår endelig, at man ikke havde adresse eller telefonnummer på , hvorfor man ikke efterfølgende kunne få fat i ham med henblik på, at han skulle komme med dokumentation fra statsamtet om forældremyndighed for at få aktindsigt.

Det fremgår af journalen den 2. maj 2013, hvor blev indlagt på Klinik1 til behandling for en brækket næse, at der ikke var kommunikative problemer mellem hendes forældre, men at moren og faren var skilt, og at moren var i gang med at få den fulde forældremyndighed.

Det fremgår af domsudskriften, som Sygehus modtog af , at Byret den 13. juni 2013 fandt, at den fælles forældremyndighed ikke skulle ophæves.

Det er på baggrund af domsudskriften Patientombuddets opfattelse, at sagen i byretten om forældremyndighed var afsluttet. Patientombuddet har modtaget domsudskriften fra Sygehus .

Det er Patientombuddets opfattelse, at en sygehusafdeling kan kræve dokumentation for forældremyndighed ved anmodning om aktindsigt i en mindreårigs journal, såfremt der er mistanke om, at den forælder der anmoder om aktindsigt, ikke har forældremyndighed over barnet.

Det er på baggrund heraf Patientombuddets opfattelse, at Klinik1 , Sygehus , relevant anmodede om dokumentation for forældremyndigheden ved s henvendelse den 6. april 2014, da det fremgår af journalen, at moren var i gang med at få fuld forældremyndighed.

Det er imidlertid Patientombuddets opfattelse, at Klinik1 , Sygehus , den 8. april 2014, ikke længere havde grundlag for at have mistanke om, at ikke havde forældremyndighed over , da havde dokumenteret, at Byret den 13. juni 2013 fandt, at den fælles forældremyndighed ikke skulle ophæves.

Patientombuddet har i den forbindelse lagt vægt på, at Byret s dom blev truffet, efter at det var noteret i journalen, at s mor prøvede at få den fulde forældremyndighed.

Patientombuddet finder således, at det ikke var relevant at kræve, at skulle fremsende dokumentation fra statsamtet om forældremyndigheden.

Patientombuddet finder således, at Klinik1 , Sygehus , efter der var modtaget dokumentation fra Byret burde have imødekommet s anmodning om aktindsigt i s journal.

Patientombuddet har lagt til grund, at Ambulatorium , Sygehus , den 6. april 2014, havde været i besiddelse af s telefonnummer, idet det fremgår af journalen, at afdelingen kontaktede ham telefonisk efter at have drøftet anmodningen om aktindsigt med en patientvejleder.

Patientombuddet finder endvidere anledning til at bemærke, at s adresse fremgår af den indleverede domsudskrift fra Byret .

Patientombuddet har herefter lagt til grund, at man på Klinik1 og Klinik2 , Sygehus , havde mulighed for at kontakte .

På denne baggrund finder Patientombuddet, at Sygehus , har handlet i strid med sundhedsloven ved håndteringen af s anmodning om aktindsigt i s journal den 6. april 2014.

Afsluttende bemærkninger

Det skal afslutningsvis bemærkes, at det fremgår af CPR-registeret, at og s mor har haft fælles forældremyndighed over hende, siden hun blev født.