Hjemmefødsler er omfattet af reglerne om frit sygehusvalg.

Patientombuddet finder med ændret begrundelse, at Region 1 ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 86, stk. 1, ved at give afslag på at benytte det frie sygehusvalg. har ikke ret til at føde hjemme med deltagelse af jordemødre fra Sygehus 1 .

Sagsnummer:

15POB26

Offentliggørelsesdato:

17. juni 2015

Juridisk tema:

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet finder med ændret begrundelse, at Region 1 <****> ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 86, stk. 1, ved at give <****> afslag på at benytte det frie sygehusvalg. <****> har ikke ret til at føde hjemme med deltagelse af jordemødre fra Sygehus 1 <****>.

Klagen

Region 1 meddelte den 25. februar 2015 afslag på at benytte det frie sygehusvalg til at blive tilknyttet Sygehus 1 med henblik på hjemmefødsel. Afslaget var begrundet med, at Region 1 s hjemmefødselsordning kun gælder kvinder med bopæl i regionen, og at ordningen betyder, at jordemødre fra Region 1 s fødeafdelinger ikke tager ud til hjemmefødsler, da regionens forpligtelser om hjemmefødsler alene varetages af hjemmefødselsordningen. klagede ved e-mail af 25. februar 2015 over afgørelsen.

Begrundelse

, som var førstegangsfødende, og som efter flytning til Region 2 til en bopæl i optageområdet for Sygehus 2 var omvisiteret til at føde på Sygehus 1 efter reglerne om frit sygehusvalg, ansøgte om at blive tilknyttet Sygehus 1 med henblik på hjemmefødsel. Det fremgår af sagen, at , inden hun fremsatte dette ønske, var blevet informeret om, at Region 1 s hjemmefødselsordning kun gælder kvinder med bopæl i regionen.

Patientombuddet kan oplyse, at det fremgår af sundhedslovens § 86, stk. 1, og § 15, stk. 1 og 4, i bekendtgørelse nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling m.v. (sygehusbekendtgørelsen), at en person, der henvises til sygehusbehandling, kan vælge mellem bopælsregionens sygehuse, andre regioners sygehuse og de private specialsygehuse m.fl., der er nævnt i § 79, stk. 2, uanset bopælsregionens behandlingstilbud og kriterier for sygehusbehandling i sit sygehusvæsen.

Patientombuddet kan endvidere oplyse, at det fremgår af sundhedslovens § 86, stk. 2, at et sygehus kan afvise at modtage en patient, hvis det er begrundet i kapacitetsmæssige årsager, og hvis væsentlige hensyn til personer med bopæl i regionen ellers vil blive tilsidesat. Det fremgår endvidere af sygehusbekendtgørelsens § 16, stk. 1, at en sygehusafdeling kan afvise fritvalgspatienter af kapacitetsmæssige årsager, herunder hvis afdelingen har væsentligt længere ventetider til den pågældende behandling end andre afdelinger, og hvis væsentlige hensyn til andre patienter ellers vil blive tilsidesat. Ligeledes kan en sygehusafdeling efter bekendtgørelsens § 16, stk. 2, når den har lands- eller landsdelsfunktion (specialfunktion), afvise at modtage fritvalgspatienter, der ikke er lands- eller landsdelspatienter på specialfunktionsniveau, hvis væsentlige hensyn til lands- eller landsdelspatienter eller til patienter fra egen region ellers vil blive tilsidesat.

Begreberne lands- og landsdelsfunktion kaldes i dag regionsfunktion og højt specialiseret funktion.

De kapacitetsmæssige hensyn, der kan begrænse det frie sygehusvalg, gælder både i forhold til patienter med bopæl uden for den region, hvor sygehuset er beliggende, og i forhold til patienter med bopæl inden for samme region.

Et sygehus kan derfor afvise en patient af kapacitetsmæssige årsager, hvis væsentlige hensyn til personer med bopæl i sygehusets optageområde ellers vil blive tilsidesat, jf. vejledning nr. 10351 af 19. december 2014 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter.

har anført, at hun bør have lov til at få hjælp til hjemmefødsel fra det sygehus, hun har valgt, selv om det er en hjemmefødselsordning, der varetager hjemmefødslerne. Hun mener ikke, det kan være rigtigt, at Sygehus 1 kun vil modtage hende som patient, hvis hun vælger at føde på sygehuset.

Det fremgår af Region 1 s brev til Patientombuddet af 11. marts 2015, at har benyttet det frie sygehusvalg til at føde på Sygehus 1 , selv om hun er bosiddende i Region 2 , og – for så vidt angår s efterfølgende ønske om hjemmefødsel med deltagelse af jordemødre fra Sygehus 1 - at Region 1 har indgået aftale med Hjemmefødselsordning vedrørende tilrettelæggelsen af hjemmefødsler i regionen.

Region 1 har videre anført, at afvisningen fastholdes, da hjemmefødsler efter regionens opfattelse ligger uden for reglerne om frit sygehusvalg, blandt andet fordi det vil føre til en uholdbar retstilstand, hvis eksempelvis en gravid kvinde i kunne vælge en hjemmefødsel betjent af en jordemoder fra Region 1 .

Patientombuddet kan oplyse, at det fremgår af § 2 i sygehusbekendtgørelsen, at sygehusbehandling efter bekendtgørelsen omfatter blandt andet fødselshjælp i forhold til den enkelte patient.

Det er på den baggrund Patientombuddets opfattelse, at reglerne for frit sygehusvalg også gælder for hjemmefødsler, idet der er tale om planlagt behandling i hvad der svarer til sygehusregi, selv om den enkelte region måtte have valgt at indgå aftale om en hjemmefødselsordning. Det frie valg forudsætter imidlertid, at kvinden ikke bor så langt fra det ønskede hospital eller den ønskede hjemmefødselsordning, at det ikke ville være fagligt forsvarligt at lade hende føde på eller få hjemmefødsel ved hospitalet eller hjemmefødselsordningen. Man kan således ikke få frit sygehusvalg til et sygehus eller ved et sygehus eller en hjemmefødselsordning, som ikke ville kunne behandle patienten forsvarligt. Dette beror imidlertid på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Patientombuddet finder endvidere, at der ikke i sundhedsloven er hjemmel til at afskære en kvindes ret til at vælge hjemmefødsel ved et bestemt sygehus eller en bestemt hjemmefødselsordning alene med henvisning til, at kvinden ikke er bosiddende i sygehusets eller hjemmefødselsordningens optageområde.

Det skal herved bemærkes, at Patientombuddet på baggrund af klagen har lagt til grund, at s ansøgning udelukkende gik ud på at benytte det frie sygehusvalg  til hjemmefødsel med deltagelse af jordemødre fra Sygehus 1 . Det er således Patientombuddets opfattelse, at Region 1 ikke havde grund til at forstå s ansøgning sådan, at hun ønskede at blive tilknyttet Hjemmefødselsordning .

Det er imidlertid også Patientombuddets opfattelse, at der ikke i det frie sygehusvalg ligger en ret til behandling, der ligger uden for de behandlingstilbud, der findes på det ønskede sygehus, eller uden for de kriterier for sygehusbehandling, som den pågældende region anvender i sit sygehusvæsen. Det følger også af sygehusbekendtgørelsens § 15, stk. 5, hvoraf fremgår, at en læge, der henviser en person til sygehusbehandling, skal henvise til det sygehus, som personen vælger, og som er omfattet af det frie sygehusvalg, hvis sygehuset kan varetage behandlingen af personen.

Patientombuddet har på baggrund af oplysningerne på Hjemmefødselsordning s hjemmeside lagt til grund, at ordningen ikke organisatorisk er en del af Sygehus 1 eller noget andet sygehus i Region 1 . Ordningen er imidlertid efter Patientombuddets opfattelse en del af Region 1 s sygehusvæsen.

Patientombuddet finder herefter, at betingelserne for at afvise s adgang til frit sygehusvalg til hjemmefødsel med deltagelse af jordemødre fra Sygehus 1 var til stede, da hjemmefødselsordningen i Region 1 i henhold til regionens afgørelse af 25. februar 2015 betyder, at jordemødre fra Region 1 s fødeafdelinger, herunder Sygehus 1 , ikke tager ud til hjemmefødsler. Der er således efter Patientombuddets opfattelse tale om, at – på baggrund af den information, hun tidligere har fået om, at Region 1 s hjemmefødselsordning kun gælder kvinder med bopæl i regionen - har ønsket at udnytte det frie sygehusvalg til Sygehus 1 til en behandling, nærmere bestemt hjemmefødsel med deltagelse af jordemødre fra sygehusets fødeafdeling, der ikke tilbydes af sygehuset.

Patientombuddet finder på denne baggrund, at Region 1 ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 86, stk. 1.

Afslutningsvist finder Patientombuddet imidlertid anledning til at bemærke, at det efter Patientombuddets opfattelse var en fejl, at blev informeret om, at Region 1 s hjemmefødselsordning kun gælder kvinder med bopæl i regionen.