Reglerne om hurtig udredning var overtrådt.

Patientombuddet finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 90, stk. 1, da regionen ikke har sendt oplysningsbrev, herunder et fyldestgørende oplysningsbrev, til inden for 8 hverdage efter den 10. april 2014. Patientombuddet finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1 og stk. 2, ved ikke at have undersøgt, om det var fagligt muligt at tilbyde udredning inden for en måned, og ved ikke senest den 10. maj 2014 at have udfærdiget en plan for s udredning, da han ikke kunne udredes inden for en måned.

Sagsnummer:

15POB32

Offentliggørelsesdato:

7. juli 2015

Juridisk tema:

Ret til hurtig udredning på sygehus, Sygehusets indkaldelsesbrev

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet finder, at Region <****> har handlet i strid med sundhedslovens § 90, stk. 1, da regionen ikke har sendt oplysningsbrev, herunder et fyldestgørende oplysningsbrev, til <****> inden for 8 hverdage efter den 10. april 2014. Patientombuddet finder, at Region <****> har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1 og stk. 2, ved ikke at have undersøgt, om det var fagligt muligt at tilbyde udredning inden for en måned, og ved ikke senest den 10. maj 2014 at have udfærdiget en plan for <****>s udredning, da han ikke kunne udredes inden for en måned.

Klagen

har klaget over, at Region ikke overholdt oplysningspligten i forbindelse med hans henvisning til Ambulatorium , Sygehus 1, den 10. april 2014. Han har endvidere klaget over, at retten til udredning inden for 30 dage ikke blev overholdt.

 

Begrundelse

Indledende oplysninger

blev henvist af egen læge til udredning af en lungesygdom på Ambulatorium , Sygehus 1. Henvisningen blev modtaget den 10. april 2014.

En læge på Ambulatorium , Sygehus 1, foretog den 22. april 2014 visitation af henvisningen og fandt, at i 2012 havde fået foretaget tilsvarende udredning. Lægen sendte et notat til egen læge med information om dette, men notatet var ved en fejl ikke komplet, hvorfor det ikke var muligt at se, at henvisningen var blevet afvist.

En patientvejleder kontaktede den 2., den 5. og den 7. maj 2014 på s vegne Ambulatorium , Sygehus 1, med henblik på afklaring af mulighederne for behandling, herunder behandling på privathospital.

Afdeling 1, Sygehus 1, meddelte den 7. maj 2014 patientvejlederen, at nu var blevet henvist til Sygehus 2, og at man ville kontakte ham og orientere om henvisningen.

fik ved brev af 7. maj 2014 en tid på Sygehus 2 den 30. juni 2014.

Han kontaktede efterfølgende Sygehus 3, som kunne tilbyde behandling den 13. maj 2014.

Ifølge Region s hjemmeside er både Sygehus 2 og Sygehus 3 samarbejdssygehuse i Region , for så vidt angår udredning og behandling af lungemedicinske sygdomme.

Sygehus 2 tilbød den 12. maj 2014 en tid til undersøgelse den 25. maj 2014. Da nu havde fået en tid til udredning på Afdeling 2, Sygehus 4, takkede han nej til denne tid.

Retsreglerne

Det fremgår af sundhedslovens § 82 b, stk. 1, og § 14, stk. 1, i dagældende bekendtgørelse nr. 1661 af 27. december 2013 om ret til sygehusbehandling, at regionsrådet i bopælsregionen til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. § 75, stk. 2, inden for en måned, såfremt det er fagligt muligt.

Det fremgår videre af sundhedslovens § 82 b, stk. 2, og § 14, stk. 2, i bekendtgørelsen, at regionsrådet, såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for en måned, inden for samme måned skal udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

En plan skal indeholde oplysninger om det planlagte videre udredningsforløb, eksempelvis oplysninger om indholdet i planlagte undersøgelser samt tid og sted for disse. Ved uklarhed om det videre udredningsforløb skal en plan mindst indeholde oplysninger om indholdet i den næste undersøgelse i udredningsforløbet samt tid og sted for denne. Det fremgår af bekendtgørelsens § 14, stk. 3.

Fristen på en måned regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen, til den dag, udredningen kan afsluttes. Det fremgår af ovennævnte bekendtgørelses § 20, stk. 1.

Det fremgår af sundhedslovens § 90, stk. 1, at regionsrådet senest inden 8 hverdage efter modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, skal oplyse patienten om mulighederne for behandling. Nærmere regler fastsættes ved bekendtgørelse, jf. stk. 3.

Det fremgår af § 12 i ovennævnte bekendtgørelse, at regionsrådet senest 8 hverdage efter, at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, blandt andet skal oplyse patienten om:

1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,

2) patienten kan tilbydes diagnostisk undersøgelse, jf. § 82 a, udredning, jf. § 82 b, eller behandling efter reglerne i § 87, stk. 1 og 2, inden for den gældende frist, henholdsvis inden for 2 måneder kan tilbydes behandling efter reglerne i § 87 a, § 87 b, § 87 e og § 87 f,

3) om retten til at vælge sygehus efter §§ 86-87 b, 87 e og 87 f,

….

6) at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter §§ 86-87 b, 87 e og 87 f.

s rettigheder

har anført, at han den 24. april 2014 mødte op på Ambulatorium , Sygehus 1, hvor en sekretær bekræftede, at man havde modtaget hans henvisning, men at han måtte regne med, at der gik mindst en uge mere, da afdelingen i forvejen var bagud. Han har endvidere anført, at han aldrig modtog en indkaldelse eller et tilbud om tid til undersøgelse på Ambulatorium , Sygehus 1. Han har videre anført, at han, da han blev viderehenvist til Sygehus 2, først fik oplyst, at man først havde en ledig tid den 30. juni 2014. Han har yderligere anført, at han herefter kontaktede Sygehus 3, hvor han kunne få en tid den 13. maj 2014, men at Sygehus 2 ikke ville afgive henvisningen, da man påpegede, at Sygehus 3 ikke var fagligt kvalificeret til at udrede lungesygdomme. Han har hertil anført, at Sygehus 3 hertil har oplyst, at dette kun er korrekt, såfremt man bevidst vælger at se bort fra, at Sygehus 3 har samarbejde med andre sundhedsaktører. Han har endelig anført, at han den 12. maj 2014 blev kontaktet af Sygehus 2, som nu kunne tilbyde en tid den 25. maj 2014, hvilket han takkede nej til, da han i mellemtiden havde fået en tid på Afdeling 2, Sygehus 4. 

Patientombuddet har lagt til grund, at oplysningsbrevet blev sendt til den 7. maj 2014, hvilket er mere end 8 hverdage efter den 10. april 2014.

Det er Patientombuddets opfattelse, at ved indkaldelsen den 7. maj 2014 samtidig burde være blevet informeret om, at han ikke kunne udredes inden for en måned, herunder med vejledning til om, hvor han kunne henvende sig, hvis han ønskede undersøgt, om han kunne udredes på et andet sygehus inden for en måned eller hurtigere end på Sygehus 2.

Patientombuddet finder, at Region ikke inden for 8 hverdage har sendt et oplysningsbrev til , og at Region ikke gav fyldestgørende information i oplysningsbrevet. Region har herved handlet i strid med sundhedslovens § 90, stk. 1, herunder § 90, stk. 1, nr. 2.

Patientombuddet kan i den forbindelse ikke lægge vægt på, at det ved visitation blev vurderet, at man ikke kunne tilbyde behandling/udredning på baggrund af henvisningen, da afvisningen ikke nåede frem til henvisende læge i fuldt forståelig form, og da man i øvrigt efterfølgende – på baggrund af samme henvisning – fandt grundlag for at tilbyde udredning.

Patientombuddet har endvidere lagt til grund, at Region ikke gjorde tilstrækkeligt for at undersøge mulighederne for at udrede inden for en måned, da ifølge det oplyste selv fandt en hurtigere behandlingstid på et andet sygehus i regionen.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1.

Patientombuddet har ligeledes lagt til grund, at ikke fik udarbejdet en plan for sin udredning, da det viste sig, at han ikke kunne udredes inden for en måned. Patientombuddet har herved lagt vægt på, at det – som ovenfor anført – ikke fremgår af Sygehus 2s oplysningsbrev  af 7. maj 2014, at man ikke kunne tilbyde udredning inden for en måned. Patientombuddet finder på denne baggrund, at sygehuset ikke har gjort sig overvejelser om at give en plan for udredningen.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at Region også har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 2.