Regionen havde ret til at modregne forkert udbetalt befordringsgodtgørelse i fremtidige udbetalinger.

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region den 16. juli 2014 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus 1, herunder at modregning af beløbet i befordringsgodtgørelse udbetalt den 26. september 2014 var berettiget.

Sagsnummer:

15POB36

Offentliggørelsesdato:

22. juli 2015

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region <****> den 16. juli 2014 om befordringsgodtgørelse til <****> til Sygehus 1, herunder at modregning af beløbet i befordringsgodtgørelse udbetalt den 26. september 2014 var berettiget.

Klagen

Region meddelte ved afgørelse af 16. juli 2014 afslag på befordringsgodtgørelse. Region skrev også, at den 13. juni 2014 ved en fejl havde fået udbetalt 204 kr. i befordringsgodtgørelse, som regionen senere ville modregne. klagede ved brev af 8. oktober 2014 over afgørelsen til Patientombuddet, idet hun mener, at regionen ikke har ret til at modregne den forkert udbetalte befordringsgodtgørelse i fremtidige udbetalinger.

 

Begrundelse

Hændelsesforløb

var til behandling på Sygehus 1 den 14. november 2013, den 20. og den 28. februar 2014 samt den 15. april 2014. Hun ansøgte efter hver behandling Region om befordringsgodtgørelse. Regionen traf afgørelse den 20. december 2013, den 11. og den 12. marts 2014 samt den 12. maj 2014. fik afslag på befordringsgodtgørelse begrundet i, at afstanden fra hendes bopæl til Sygehus 1 ikke oversteg 50 km.

var den 14. maj 2014 igen til behandling på Sygehus 1. Hun ansøgte efterfølgende Region om befordringsgodtgørelse.

Region udbetalte herefter 204 kr. i befordringsgodtgørelse.

Den 10. juni 2014 var på ny til behandling på Sygehus 1. Hun ansøgte efterfølgende Region om befordringsgodtgørelse.

Ved afgørelse af 16. juli 2014 fik afslag på befordringsgodtgørelse. Samtidigt fremgår det af afgørelsen, at Region havde udbetalt befordringsgodtgørelse til for behandlingen den 14. maj 2014 på Sygehus 1. Udbetalingen af befordringsgodtgørelse på 204 kr. var dog sket ved en fejl, og Region ville derfor modregne beløbet i fremtidige udbetalinger af befordringsgodtgørelser i forbindelse med behandlinger på andre sygehuse.

Den 26. september 2014 udbetalte Region befordringsgodtgørelse til i forbindelse med behandling på Sygehus 2. I opgørelsen modregnede regionen de 204 kr., som tidligere var udbetalt ved en fejl.

klagede ved brev af 5. oktober 2014 til Patientombuddet over Region s afgørelse af 16. juli og 26. september 2014. har i sit brev af 5. oktober 2014 anført, at hun ikke er tilfreds med Region s modregning, da hun har brug for befordringsgodtgørelsen til transportudgifter i forbindelse med forundersøgelse og hofteoperation på Sygehus 2.

 

Befordringsgodtgørelse

Retsgrundlaget

En person har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 11 i dagældende bekendtgørelse nr. 1662 af 27. december 2013 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

 

 

Begrundelse

har i klagen af 8. oktober 2014 anført, at hun i forbindelse med en forundersøgelse og efterfølgende hofteoperation på Sygehus 2 har fået udbetalt befordringsgodtgørelse den 26. september 2014. Det fremgår af udbetalingen, at Region har modregnet et beløb på 204 kr., da de har udbetalt befordringsgodtgørelse ved en fejl i forbindelse med behandling på Sygehus 1 den 14. maj 2014.

Region har i sin udtalelse til sagen oplyst, at de i forbindelse med behandling af s ansøgning af 20. juni 2014 opdagede, at de ved en fejl havde udbetalt befordringsgodtgørelse i forbindelse med behandling på Sygehus 1 den 14. maj 2014. Region vurderede, at da siden 20. december 2013 havde modtaget afslag på befordringsgodtgørelse i forbindelse med samtlige behandlinger på Sygehus 1, var hun allerede informeret om, at hun ikke på noget tidspunkt var berettiget til befordringsgodtgørelse, hvad angik behandlingerne på Sygehus 1.

Region informerede i afgørelse af 16. juli 2014 om, at modregning af den uberettigede befordringsgodtgørelse ville foretages i fremtidige befordringsgodtgørelser.

Som ovenfor anført er det en forudsætning for at få befordringsgodtgørelse til det behandlende sygehus, i dette tilfælde Sygehus 1, at afstanden fra patientens bopæl til sygehuset overstiger 50 km.

Det er fast praksis i Patientombuddet ved beregningen af afstanden mellem patientens bopæl og det sygehus, hvor behandlingen skal finde sted, at lægge den korteste afstand i Kraks afstandsberegner til grund. Der er tale om en teknisk beregning af afstanden og ikke en rutevejledning.

Patientombuddet har ved opslag i Kraks afstandsberegner beregnet korteste afstand mellem s bopæl og Sygehus 1 til 48,8 km.

Det er på denne baggrund Patientombuddets opfattelse, at ikke opfyldte betingelserne for at modtage befordringsgodtgørelse i forbindelse med behandlingen på Sygehus 1 den 14. maj 2014 i henhold til ovennævnte bekendtgørelses § 11, nr. 2.

Det bemærkes, at Patientombuddet efter de foreliggende oplysninger har lagt til grund, at ikke opfylder betingelserne for befordring eller befordringsgodtgørelse efter bekendtgørelsens § 11, nr. 1 eller 3.

For så vidt angår modregningen af den fejlagtigt udbetalte godtgørelse, kan Patientombuddet oplyse, at spørgsmålet om, hvorvidt en myndighed kan tilbagekalde en afgørelse til ugunst for borgeren, beror på en proportionalitetsvurdering. Det har betydning, om myndigheden havde kendskab til tilbagekaldelsesgrunden, inden afgørelsen blev truffet, da det efter officialprincippet   er myndighedens ansvar at indhente alle relevante oplysninger, der kan have betydning for sagens udfald. Videre har det betydning, om borgeren kunne have indset, at afgørelsen hvilede på forkerte forudsætninger, eller om parten har været i ond tro med hensyn til vildfarelsen hos myndigheden. Det kan i vurderingen af proportionaliteten også være relevant, hvor indgribende tilbagekaldelsen er for borgeren set ud fra en økonomisk målestok, og i hvor høj grad borgeren har haft mulighed for at indrette sig på den nye situation.

Det er Patientombuddets opfattelse, at  Region ud fra s ansøgning om  befordringsgodtgørelse har haft tilstrækkeligt med oplysninger om forholdene omkring behandlingen på Sygehus 1 den 14. maj 2014 til at kunne vurdere, om hun var berettiget til befordringsgodtgørelse. Patientombuddet har derfor lagt til grund, at udbetalingen af de 204 kr. udelukkende er sket ved en hændelig fejl og ikke som et led i manglende oplysning af sagen.

Patientombuddet finder herefter, at Region var berettiget til at modregne de 204 kr., som regionen havde udbetalt ved en fejl.

Patientombuddet har herved lagt vægt på, at modtog afslag på befordringsgodtgørelse i forbindelse med flere behandlinger på Sygehus 1 henholdsvis ved afgørelse af den 20. december 2013, den 11. marts, den 12. marts 2014 samt  den 12. maj 2014. burde derfor være bekendt med, at hun modtog en godtgørelse i forbindelse med behandlingen den 14. maj 2014, som hun ikke var berettiget til.

Patientombuddet har videre lagt vægt på, at Region anførte i sin afgørelse af 16. juli 2014, at fortsat ikke var berettiget til befordringsgodtgørelse i forbindelse med behandling på Sygehus 1, og at udbetalingen af 204 kr. derfor var en fejl. Region varslede dermed, at modregning af den uberettigede befordringsgodtgørelse ville finde sted, hvilket skete den 26. september 2014. havde derfor rimelig mulighed for at indrette sig på modregningen i en eventuel senere godtgørelse.

Det er hertil  Patientombuddets opfattelse, at et modregningskrav på 204,00 kr. ikke virker uforholdsmæssigt indgribende set i en økonomisk målestok.

På denne baggrund tiltræder Patientombuddet Region s afgørelse af 16. juli 2014 og kravet på modregning af 204 kr. i den befordringsgodtgørelse, der blev udbetalt til den 26. september 2014.

Patientombuddet finder herefter samlet, at Region ikke har handlet i strid med almindelige forvaltningsretlige grundsætninger.

Patientombuddet tiltræder herefter den afgørelse, der er truf­fet af Region den 16. juli 2014 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus 1, herunder at modregning af beløbet i befordringsgodtgørelse udbetalt den 26. september 2014 var berettiget.

Lovgrundlag

 

Bekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014 af sundhedsloven:

§ 171. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 a har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og som modtager social pension. Befordring og befordringsgodtgørelse ydes til behandling på regionale sygehuse og de i § 75 nævnte institutioner samt til behandling på andre sygehuse m.v. efter nærmere af ministeren for sundhed og forebyggelse fastsatte regler.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om, i hvilke tilfælde og i hvilket omfang personer i øvrigt har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til sygehusbehandling, herunder i hvilket omfang ret hertil tilkommer personer, der efter eget valg behandles på et sygehus uden for bopælsregionen i henhold til reglerne i §§ 86, 87 og 89 a.

Stk. 3. Regionsrådet yder befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 har ret til vederlagsfri sygehusbehandling, hvis deres tilstand gør det nødvendigt. Regionsrådet yder godtgørelse for befordring til personer, der er omfattet af 1. pkt. og har ret til refusion af udgifter til behandling i andre EU-/EØS-lande i medfør af § 89 a.

Stk. 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om godtgørelse efter stk. 3.

Bekendtgørelse nr. 1662 af 27. december 2013 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

§ 11. Personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter Regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6.Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Patientombuddet, når de vedrører

…..

14) vilkår for en persons ret til befordring og befordringsgodtgørelse ved sygehusbehandling efter § 171 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,

…..