Regionen havde ikke overholdt notatpligten ved mundtligt afslag på befordring.

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region den 5. januar 2015 om befordring til til Sygehus . havde ikke ret til befordring.

Sagsnummer:

15POB39

Offentliggørelsesdato:

18. august 2015

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region <****> den 5. januar 2015 om befordring til <****> til Sygehus <****>. <****> havde ikke ret til befordring.

Klagen

Region meddelte ved afgørelse af 5. januar 2015 mundtligt afslag på befordring. klagede ved brev af 6. januar 2015 over afgørelsen.

 

Begrundelse

henvendte sig den 5. januar 2015 til Region , da hun havde en tid til behandling på Sygehus . Hun ansøgte i den forbindelse Region om befordring til denne behandling.

Region meddelte den 5. januar 2015 mundtligt afslag herpå.

Begrundelse for afgørelse om befordring til

En person har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 11 i bekendtgørelse nr. 959 af 29. august 2014 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

Regionsrådet afgør, om patienten efter reglerne i § 11 skal tilbydes befordring eller befordringsgodtgørelse.

Det fremgår af den nævnte bekendtgørelses § 17.

Endvidere fremgår det af § 26 i samme bekendtgørelse, at befordringsgodtgørelse ydes med et beløb svarende til befordringsudgiften med det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel omfattende offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, samt taxa og privatbil m.v.

har i sit brev af 6. januar 2015 anført, at hun på grund af sclerose ikke kan tage offentlig transport. Hun har videre anført, at hun tidligere er bevilget befordring af Region . meldte afbud til sin tid på Sygehus , da hun fik afslag på befordring.

Region har i brev til Patientombuddet af 27. januar 2015 udtalt, at de ikke har oplysninger om den konkrete sag, og derfor ikke har mulighed for at udtale sig herom. Regionen har generelt anført, at afslag på befordring altid er begrundet i befordringsreglerne i forhold til patientens helbred.

Patientombuddet har ved opslag i Kraks afstandsberegner beregnet korteste afstand mellem s bopæl og Sygehus , til 17,9 km. opfylder derfor ikke betingelsen for at modtage befordring eller befordringsgodtgørelse efter bekendtgørelsens § 11, nr. 2.

Det er derfor Patientombuddets opfattelse, at befordring til tidligere må være bevilget efter ovennævnte bekendtgørelses § 11, nr. 1 eller nr. 3.

Region har den 5. januar 2015 besluttet, at ikke skulle modtage befordring til sin behandling på Sygehus .

Som anført ovenfor er det regionsrådet der afgør, om en patient skal tilbydes befordring eller befordringsgodtgørelse. Patientombuddet kan ikke tilsidesætte denne beslutning.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at ikke var berettiget til befordring i forbindelse med sin behandling på Sygehus .

Patientombuddet kan vejledende oplyse, at når regionen giver afslag på befordring, er der mulighed for at søge befordringsgodtgørelse, hvis man opfylder betingelserne i ovennævnte § 11.

Befordringsgodtgørelse efter denne bekendtgørelse ydes med et beløb svarende til befordringsudgiften med det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel. Befordringsmidler, der kan ydes godtgørelse til, omfatter offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, samt taxa og privatbil m.v.

Det fremgår af § 26 i ovennævnte bekendtgørelse.

Region s notatpligt

Patientombuddet har bemærket, at Region ikke har gjort notat efter s anmodning om befordring.

Patientombuddet har den 9. januar 2015 anmodet Region om blandt andet at fremsende kopi af sagens akter.

Region har den 27. januar 2015 oplyst, at regionen ikke har mulighed for at se, hvad der er sket i den konkrete sag.

Patientombuddet finder på denne baggrund anledning til at vejlede om myndigheders notatpligt.

I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en myndighed, skal den pågældende myndighed, når den mundtligt eller på anden måde bliver bekendt med oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, der er af betydning for sagens afgørelse, snarest muligt gøre notat om indholdet af oplysningerne eller vurderingerne. Det gælder dog ikke, hvis oplysningerne eller vurderingerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.

Det fremgår af § 13 i offentlighedsloven.

Patientombuddet skal hertil bemærke, at hensynet bag notatpligten blandt andet er, at andre myndigheder skal have adgang til at føre kontrol med, at sagen er behandlet korrekt.

Det følger af ovennævnte bestemmelse, at Region havde pligt til at tage notat af s henvendelse den 5. januar 2015 vedrørende befordring til Sygehus . Patientombuddet skulle som klageinstans have haft adgang til de oplysninger regionen blev bekendt med ved s henvendelse, og som begrundede Region s afslag på befordring til hende.

Som det fremgår ovenfor, har Patientombuddet dog – til trods for Region s manglende notat – fundet grundlag for at tiltræde regionens afgørelse.

Lovgrundlag

 

Bekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014 af sundhedsloven:

§ 171. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 a har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og som modtager social pension. Befordring og befordringsgodtgørelse ydes til behandling på regionale sygehuse og de i § 75 nævnte institutioner samt til behandling på andre sygehuse m.v. efter nærmere af ministeren for sundhed og forebyggelse fastsatte regler.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om, i hvilke tilfælde og i hvilket omfang personer i øvrigt har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til sygehusbehandling, herunder i hvilket omfang ret hertil tilkommer personer, der efter eget valg behandles på et sygehus uden for bopælsregionen i henhold til reglerne i §§ 86, 87 og 89 a.

Stk. 3. Regionsrådet yder befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 har ret til vederlagsfri sygehusbehandling, hvis deres tilstand gør det nødvendigt. Regionsrådet yder godtgørelse for befordring til personer, der er omfattet af 1. pkt. og har ret til refusion af udgifter til behandling i andre EU-/EØS-lande i medfør af § 89 a.

Stk. 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om godtgørelse efter stk. 3.

Bekendtgørelse nr. 959 af 29. august 2014 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

§ 11. Personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter Regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

§ 17. Regionsrådet afgør, om patienten efter reglerne i §§ 11 og 14 skal tilbydes befordring eller befordringsgodtgørelse.

§ 26. Befordringsgodtgørelse efter denne bekendtgørelse ydes med et beløb svarende til befordringsudgiften med det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel.

Stk. 2. Befordringsmidler, der kan ydes godtgørelse til efter stk. 1, omfatter offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, samt taxa og privatbil m.v.

Lov nr. 606 af 12. juni 2013 (offentlighedsloven):

§ 2. Loven finder anvendelse på al virksomhed, der udøves af myndigheder inden for den offentlige forvaltning.

§ 13. I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en myndighed m.v., skal den pågældende myndighed m.v., når den mundtligt eller på anden måde bliver bekendt med oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, der er af betydning for sagens afgørelse, snarest muligt gøre notat om indholdet af oplysningerne eller vurderingerne. Det gælder dog ikke, hvis oplysningerne eller vurderingerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.

Stk. 2. En myndighed m.v. skal i sager, hvor der vil blive truffet en afgørelse, endvidere snarest muligt tage notat om væsentlige sagsekspeditionsskridt, der ikke i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6.Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Patientombuddet, når de vedrører

…..

14) vilkår for en persons ret til befordring og befordringsgodtgørelse ved sygehusbehandling efter § 171 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,

…..