Ikke ret til befordring til bopæl i forbindelse med akut behandling fra midlertidigt opholdssted i anden region.

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region 1 den 16. juli 2014 om befordring til fra Sygehus .

Sagsnummer:

15POB40

Offentliggørelsesdato:

18. august 2015

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region 1 den 16. juli 2014 om befordring til <****> fra Sygehus <****>.

Klagen

Region 1 meddelte ved mundtlig afgørelse af 16. juli 2014 afslag på befordring. klagede på vegne af den 10. december 2014 over afgørelsen.

 

Begrundelse

blev den 16. december 2014 indlagt med ambulance til akut behandling på Sygehus i Region 1 efter midlertidigt ophold i et sommerhus i By 1. har bopæl i By 2 i Region 2.

Region 1 traf mundtlig afgørelse den 16. december 2014. Det fremgår af afgørelsen, at ikke kunne få befordring hjem til bopælen i By 2, og at hun selv måtte betale for taxakørslen.

En person har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 11 i dagældende bekendtgørelse nr. 1662 af 27. december 2013 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

Efter udskrivelsen fra Sygehus den 16. juli 2014 ønskede at komme hjem til sin bopæl i By 2 i Region 2.

har i sin klage af 10. december 2014 anført, at hun i forbindelse med s udskrivelse fra sygehuset spurgte, om ikke sygehuset kunne transportere hende hjem til hendes bopæl i By 2. Svaret var, at det kunne de ikke, og at det skulle hun selv sørge for. Hun blev derfor opfordret til at tage en taxa hjem, som hun selv skulle betale for. 

Opholdsregionen yder befordring eller befordringsgodtgørelse ved befordring mellem patientens midlertidige opholdssted i regionen og sygehuset, når patienten har behov for akut behandling.

Det fremgår af § 16, stk. 3, i nævnte bekendtgørelse.

Opholdsregionen er således kun forpligtet til at yde befordring eller befordringsgodtgørelse fra   patientens midlertidige opholdssted i regionen til sygehuset og tilbage.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at Region 1 havde ret til at afvise at befordre til bopælen i By 2.

Det fremgår af § 17 i ovennævnte bekendtgørelse, at det er regionsrådet, der afgør, hvorvidt der skal ydes befordring eller befordringsgodtgørelse. Det følger heraf, at regionsrådet i det konkrete tilfælde har ret til at vælge, om der skal ydes befordring eller befordringsgodtgørelse.

Da Region 1 afviste at yde befordring, er det Patientombuddets opfattelse, at i stedet havde ret til befordringsgodtgørelse svarende til afstanden fra Sygehus til det midlertidige opholdssted.

Patientombuddet har bemærket, at det af Region 1s udtalelse til Patientombuddet fremgår, at familien pr. telefon har fået forklaret, at der maksimalt kan refunderes et beløb svarende til kilometergodtgørelse på kr. 2,10 pr. kørt kilometer fra Sygehus og til sommerhusets adresse i By 1. Dette vil dog kræve, at de indsender en ansøgning og dokumentation for behandling. Befordringsservice har ikke modtaget en sådan ansøgning.

Patientombuddet kan oplyse, at en patient kun kan få befordringsgodtgørelse svarende til udgiften til det billigste, forsvarlige befordringsmiddel. Dette gælder også, selv om patienten har benyttet et dyrere befordringsmiddel. Befordringsmidler kan eksempelvis være tog, bus, færge, privatbil og taxa.

Det fremgår af den nævnte bekendtgørelses § 26.

Patientombuddet er derfor ikke enigt i, at der kun kan ydes kilometergodtgørelse, da det ikke uden videre kan lægges til grund, at kunne blive kørt af pårørende eller andre.

Patientombuddet kan vejledende oplyse, at , såfremt hun ønsker at søge om befordringsgodtgørelse, skal indsende en ansøgning og dokumentation for behandlingen til Region 1. I forbindelse med en eventuel ansøgning om befordringsgodtgørelse undersøger og beregner Region 1 taksten for kørsel med det i situationen billigste, forsvarlige befordringsmiddel fra Sygehus og til det midlertidige opholdssted.

Patientombuddet tiltræder derfor den afgørelse, der er truf­fet af Region 1 den 16. juli 2014 om befordring til fra Sygehus .

Lovgrundlag

 

Bekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014 af sundhedsloven:

§ 171. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 a har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og som modtager social pension. Befordring og befordringsgodtgørelse ydes til behandling på regionale sygehuse og de i § 75 nævnte institutioner samt til behandling på andre sygehuse m.v. efter nærmere af ministeren for sundhed og forebyggelse fastsatte regler.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om, i hvilke tilfælde og i hvilket omfang personer i øvrigt har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til sygehusbehandling, herunder i hvilket omfang ret hertil tilkommer personer, der efter eget valg behandles på et sygehus uden for bopælsregionen i henhold til reglerne i §§ 86, 87 og 89 a.

Stk. 3. Regionsrådet yder befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 har ret til vederlagsfri sygehusbehandling, hvis deres tilstand gør det nødvendigt. Regionsrådet yder godtgørelse for befordring til personer, der er omfattet af 1. pkt. og har ret til refusion af udgifter til behandling i andre EU-/EØS-lande i medfør af § 89 a.

Stk. 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om godtgørelse efter stk. 3.

Bekendtgørelse nr. 1662 af 27. december 2013 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

§ 11. Personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter Regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

§ 16. Regionsrådet i den region, som patienten opholder sig i ved tilkald af ambulance eller særligt sygekøretøj, yder befordringen efter § 10.

Stk. 2. Regionsrådet i bopælsregionen yder befordring eller befordringsgodtgørelse ved befordring mellem patientens bopæl og sygehuset m.v. efter §§ 11-15, jf. §§ 26 og 27.

Stk. 3. Regionsrådet i opholdsregionen yder dog befordring eller befordringsgodtgørelse ved befordring mellem patientens midlertidige opholdssted i regionen og sygehuset, når patienten har behov for akut behandling m.v. efter §§ 11-15, jf. §§ 26 og 27.

Stk. 4. Til patienter, som i medfør af sundhedslovens § 89 a modtager refusion fra regionsrådet til sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land, yder regionsrådet godtgørelse af befordringsudgifter som minimum svarende til det behandlingssted i Danmark, hvortil vedkommende ville være berettiget til befordring eller befordringsgodtgørelse efter dette kapitel.

§ 26. Befordringsgodtgørelse efter denne bekendtgørelse ydes med et beløb svarende til befordringsudgiften med det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel.

Stk. 2. Befordringsmidler, der kan ydes godtgørelse til efter stk. 1, omfatter offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, samt taxa og privatbil m.v.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6.Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Patientombuddet, når de vedrører

…..

14) vilkår for en persons ret til befordring og befordringsgodtgørelse ved sygehusbehandling efter § 171 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,