Ikke ret til befordringsgodtgørelse trods regionens fejlagtige vejledning.

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region den 30. december 2014 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus . har ikke ret til befordringsgodtgørelse. Region handlede i strid med forvaltningslovens § 7, stk. 1 ved at have give forkert vejledning.

Sagsnummer:

15POB42

Offentliggørelsesdato:

18. august 2015

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region <****> den 30. december 2014 om befordringsgodtgørelse til <****> til Sygehus <****>. <****> har ikke ret til befordringsgodtgørelse. Region <****> handlede i strid med forvaltningslovens § 7, stk. 1 ved at have give forkert vejledning.

Klagen

Region meddelte ved afgørelse af 30. december 2014 afslag på befordringsgodtgørelse. klagede ved brev af den 8. januar 2015 over afgørelsen.

 

Begrundelse

var den 27. oktober, den 6., 12., 19., 20., 21., 24., 25., 26., 27., og 28. november, samt den 1., 2., 3., 4., 5., 8. og 9. december 2014 til strålebehandling på Sygehus . Hun ansøgte herefter Region om befordringsgodtgørelse.

Region traf afgørelse den 30. december 2014. Det fremgår af afgørelsen, at afstanden mellem s bopæl og Sygehus er 38,9 km, hvorfor ikke har ret til befordringsgodtgørelse.

Begrundelse for afgørelse af klagen

En person har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 11 i bekendtgørelse nr. 959 af 29. august 2014 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

Af ansøgningsskemaet fremgår det, at helbredsmæssigt var i stand til at benytte offentlig transport i forbindelse med behandlingerne på Sygehus .

Det er på denne baggrund Patientombuddets opfattelse, at ikke opfylder betingelserne for at modtage befordringsgodtgørelse i henhold til ovennævnte bekendtgørelses § 11, nr. 3.

Det bemærkes, at Patientombuddet efter de foreliggende oplysninger har lagt til grund, at ikke opfylder betingelserne for befordringsgodtgørelse efter bekendtgørelsens § 11, nr. 1.

Patientombuddet har ved opslag i Kraks afstandsberegner beregnet korteste afstand mellem s bopæl og Sygehus til 38,9 km.

Det er på denne baggrund Patientombuddets opfattelse, at ikke opfylder betingelserne for at modtage befordringsgodtgørelse i henhold til ovennævnte bekendtgørelses § 11, nr. 2.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at ikke er berettiget til befordringsgodtgørelse i forbindelse med sin behandling på Sygehus .

Region s vejledning

har i sin klage af 8. januar 2015 anført, at da hun startede på behandlingen, fandt hun oplysninger om befordringsgodtgørelse fra et brev, hun tidligere havde modtaget fra hospitalet. I brevet var der henvist til hjemmesiden for Region s kørselskontor. har i klagen vedlagt to udskrifter fra en pjece om befordringsgodtgørelse fra Region s hjemmeside. Desuden kontaktede hun telefonisk kørselskontoret, hvor hun fik bekræftet, at det var de regler, man bevilgede tilskud efter i Region . Videre fik hun at vide, at fordi billetprisen oversteg 60 kr., var hun berettiget til tilskud.

Endvidere har i klagen anført, at afslaget er begrundet med ændrede regler i Region , der tilsyneladende er med tilbagevirkende kraft. Hun forventede selvfølgelig, at hun ville få bevilget tilskud til transporten, når de nævnte regler var gældende i Region , da hun startede behandlingen.

Af den ene af de vedlagte sider fra befordringspjecen, der er vedlagt klagen, fremgår følgende:

Tilskud til kørsel:

Region giver tilskud til og fra nærmeste behandlende hospital, hvis du opfylder mindst én af disse betingelser:

-      Du er pensionist

-      Du bor mere end 50 km fra hospitalet, beregnet efter Kraks ruteplan med korteste rute

-      Du har været indlagt på hospitalet og indkaldes i den forbindelse til behandling uden indlæggelse (ambulant behandling)

Samtidig skal udgifterne til transport være over 25 kr. for pensionister og over 60 kr. for andre.

har sat streg under ordene ”mindst én” og sat ring om ovenstående 3. betingelse.

Patientombuddet har derfor lagt til grund, at mener, at hun er omfattet af 3. betingelse i pjecen, og at hun derfor har krav på befordringsgodtgørelse, selvom hun ikke er pensionist, og selvom afstanden mellem hendes bopæl og hospitalet er under 50 km.

Endvidere fremgår det af den anden af de vedlagte sider – ”Har du ret til tilskud eller kørsel” - at man kan følge pilene og få svar på, om man har ret til kørsel tilskud eller kørsel. Følger man i s tilfælde pilene, derved at hun ikke er pensionist, ikke har mere end 50 km til og fra hospitalet, har været på hospitalet og i den forbindelse indkaldes til behandling uden indlæggelse og helbredsmæssigt kan klare at køre med bus eller tog, så ender hun på følgende resultat:

Du sørger selv for kørsel, og kørselskontoret giver tilskud til kørsel, hvis udgiften er over 60 kr.

Patientombuddet gør opmærksom på, at de vedlagte oplysninger fra befordringspjecen ikke er korrekte, da de ikke er overensstemmende med § 11, nr. 3, i nævnte bekendtgørelse. Den ene betingelse i § 11, stk. 3 - om at personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler – er således ikke gengivet i regionens pjece.

Det fremgår af forvaltningslovens § 7, stk. 1 at en forvaltningsmyndighed i fornødent omfang skal yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde.

Den vejledning, som myndigheden giver, skal være juridisk korrekt.

Patientombuddet finder herefter, at Region handlede i strid med forvaltningslovens § 7, stk. 1, henset til at oplysningerne i befordringspjecen var fejlagtige, og henset til at Region efterfølgende gav forkert vejledning, da hun henvendte sig til kørselskontoret, hvor hun fik bekræftet, at det var de regler, man bevilgede tilskud efter i Region .

Uanset dette er det Patientombuddets opfattelse, at ikke har ret til befordringsgodtgørelse.

Patientombuddet har herved lagt vægt på, at hovedsynspunktet bag vejledningspligten er, at det skal undgås, at borgerne på grund af fejl, uvidenhed eller misforståelser udsættes for et retstab. Efter Patientombuddets opfattelse har imidlertid ikke fortabt en ret, som hun ellers ville have haft, på grund af den fejlagtige vejledning. Forkert vejledning berettiger i et sådant tilfælde ikke til, at opnår en bedre ret til befordringsgodtgørelse end det følger af sundhedsloven og regler udstedt i medfør heraf.

Endvidere har Patientombuddet lagt vægt på, at den forkerte vejledning antageligt ikke har medført, at har indrettet sig anderledes, end hvis hun havde fået en korrekt vejledning, da hun givetvis havde valgt at modtage behandlingen, uanset om hun ville få befordringsgodtgørelse eller ej.

Patientombuddet tiltræder derfor den afgørelse, der er truf­fet af Region den 30. december 2014 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus .

har ikke ret til befordringsgodtgørelse.

Afsluttende bemærkninger

Patientombuddet har bemærket, at befordringspjecen fra Region nu er ændret, så den indeholder de korrekte oplysninger i forbindelse med befordring og befordringsgodtgørelse.

Lovgrundlag

 

Bekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014 af sundhedsloven:

§ 171. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 a har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og som modtager social pension. Befordring og befordringsgodtgørelse ydes til behandling på regionale sygehuse og de i § 75 nævnte institutioner samt til behandling på andre sygehuse m.v. efter nærmere af ministeren for sundhed og forebyggelse fastsatte regler.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om, i hvilke tilfælde og i hvilket omfang personer i øvrigt har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til sygehusbehandling, herunder i hvilket omfang ret hertil tilkommer personer, der efter eget valg behandles på et sygehus uden for bopælsregionen i henhold til reglerne i §§ 86, 87 og 89 a.

Stk. 3. Regionsrådet yder befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 har ret til vederlagsfri sygehusbehandling, hvis deres tilstand gør det nødvendigt. Regionsrådet yder godtgørelse for befordring til personer, der er omfattet af 1. pkt. og har ret til refusion af udgifter til behandling i andre EU-/EØS-lande i medfør af § 89 a.

Stk. 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om godtgørelse efter stk. 3.

Bekendtgørelse nr. 959 af 29. august 2014 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

§ 11. Personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter Regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6.Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Patientombuddet, når de vedrører

…..

14) vilkår for en persons ret til befordring og befordringsgodtgørelse ved sygehusbehandling efter § 171 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,

…..

Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 (forvaltningsloven):

§ 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning.

§ 2. Loven gælder for behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed.

§ 7. En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde.