Ikke ret til gebyrfrit lægeskift, da borgeren ved flytteanmeldelse havde valgt at beholde sin hidtidige læge.

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Kommune den 25. november 2014 om s egenbetaling for sundhedskort. havde ikke ret til et sundhedskort uden egenbetaling.

Sagsnummer:

15POB43

Offentliggørelsesdato:

4. august 2015

Juridisk tema:

Sundhedskort, herunder betaling for sundhedskortet

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Kommune <****> den 25. november 2014 om <****>s egenbetaling for sundhedskort. <****> havde ikke ret til et sundhedskort uden egenbetaling.

Klagen

ansøgte den 25. november 2014 Kommune om at skifte læge. Kommune oplyste om, at man ville opkræve et gebyr på 185 kr. Kommune fastholdt afgørelsen ved brev af 28. november 2014 og indbragte ved brev af samme dag sagen for Patientombuddet.

Begrundelse

Det fremgår af Kommune s afgørelse af 25. november 2014, der blev gengivet skriftligt den 28. november 2014, at ikke havde ret til at få udstedt et nyt sundhedskort uden betaling herfor som følge af lægeskiftet. Kommunen henviste ved afgørelsen til § 14 i bekendtgørelse nr. 1067 af 14. november 2012 om valgfri indplacering i sikringsgrupper, udstedelse af sundhedskort, EU-sygesikringskort m.v.

har anført i sin klage, at han den 16. november 2014 anmeldte flytning, da han og hans hustru skulle flytte fra By 1 til By 2 den 21. november 2014. Han har endvidere anført, at han under processen fik det indtryk, at man ikke kunne foretage lægeskift, når de endnu ikke var flyttet, hvorfor han fastholdt deres læge i By 1, indtil flytningen var overstået. Han har videre anført, at han den 25. november 2014 mødte op på borgerservice i By 3, hvor de efter en telefonsamtale med folkeregistret i By 2 fik at vide, at de skulle betale 185 kr. pr. person for at skifte læge. har hertil anført, at han, da han anmeldte flytning digitalt, havde fået opfattelsen af, at der ikke kunne skiftes læge inden flytningen. Han har endvidere anført, at han ikke blev gjort opmærksom på, at det ville koste 185 kr. at skifte læge, hvis han ikke gjorde det i forbindelse med flytteanmeldelsen.

Det fremgår videre af klagen, at en medarbejder på borgerservice i By 2 efterfølgende har forklaret og demonstreret, hvordan man melder flytning og samtidig foretager lægeskift. Han har hertil anført, at der under denne procedure ikke er en advarsel om, at det vil koste 185 kr., hvis man ikke skifter læge i forbindelse med flytteanmeldelsen. Han har endvidere anført, at Kommune ikke kan forlange, at man skal gå alle muligheder igennem i den digitale ansøgning, for at finde ud af, at et efterfølgende lægeskift koster 185 kr.

Af § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1067 af 14. november 2012 om valgfri indplacering i sikringsgrupper, udstedelse af sundhedskort, EU-sygesikringskort m.v. fremgår det, at kommunen opkræver et gebyr på 155 kr. (grundbeløb 2007-niveau), svarende til 175 kr. i grundbeløb 2011-niveau (180 kr. i 2013), for hvert sundhedskort eller særlige sundhedskort, der udstedes på grund af kortets bortkomst eller ødelæggelse, eller når den sikrede ønsker ændringer i oplysningerne, der kan henføres til vedkommendes egen beslutning eller handlemåde.

Det fremgår videre af samme bestemmelse, at der dog ikke opkræves gebyr for kort, der udstedes:

1)        I forbindelse med generel udskrivning af kort til alle aktivt sikrede.

2)        Når den sikrede første gang får ret til ydelser efter sundhedsloven.

3)        I forbindelse med overgang mellem hvilende og aktiv sikring, f.eks. i forbindelse med påbegyndelse eller ophør af værnepligt.

4)        Ved ændring af personnummer.

5)        I forbindelse med lægeskift som følge af praksisophør, ved ophævelse eller ændring af kompagniskabspraksis eller andre ændringer i lægepraksis, som er begrundet i beslutninger, der træffes af den enkelte læge eller regionen.

6)        I forbindelse med flytning, herunder hvis der samtidig med flytning sker lægeskift.

7)        Ved navneændring i forbindelse med indgåelse af ægteskab.

8)        Ved brud eller revner i kortet, når dette er mere end 4 år gammelt.

9)        Ved defekt ved magnetstriben, der ikke kan henføres til forkert opbevaring eller brug af kortet.

Der skal således som udgangspunkt betales et gebyr ved udstedelse af et nyt sundhedskort, medmindre betingelserne i § 14, stk. 1, nr. 1 – 9, er opfyldt.

Det er Patientombuddets opfattelse, at § 14, stk. 1, nr. 6, er den relevante bestemmelse, som måtte finde anvendelse i dette tilfælde.

Af § 14, stk. 1, nr. 6, fremgår det, at der ikke opkræves gebyr for sundhedskort, der udstedes i forbindelse med flytning, herunder hvis der

samtidig

med flytning sker lægeskift.

Kommune har i brev til Patientombuddet af 28. november 2014 blandt andet anført, at den 16. november 2014 benyttede den elektroniske flytteløsning til ændring af adresse pr. 22. november 2014. Det fremgår endvidere, at han i forbindelse med flytningen blev bedt om at vælge læge, og at han i den forbindelse valgte at beholde sin nuværende læge i By 1. Det fremgår videre, at man, når man vælger at beholde sin nuværende læge, skal afkrydse, at man er bekendt med, at dette lægevalg gør, at lægen ikke kommer på hjemmebesøg i tilfælde af sygdom. Det fremgår endelig, at der den 22. november 2014 blev udskrevet et nyt sundhedskort til og hans hustru.

Patientombuddet kan oplyse, at det fremgår af hjemmesiden www.borger.dk under menuen flytning, at det er gratis at skifte læge, hvis det sker i forbindelse med flytning af adresse.

Det er på baggrund af Kommune s udtalelse til sagen Patientombuddets opfattelse, at borgeren ved elektronisk anmeldelse af flytning skal tage stilling til, om borgeren ønsker at skifte læge

samtidig

med flyttemeddelelsen.

Det er endvidere Patientombuddets opfattelse, at denne stillingstagen til lægeskift er stillingtagen efter bekendtgørelsens § 16, stk. 1, nr. 6.

Det er herefter Patientombuddets opfattelse, at en borger ikke har ret til fritagelse for gebyr for udstedelse af nyt sundhedskort ved lægeskift, såfremt borgeren ikke samtidig med det digitale lægeskift valgte at skifte læge.

Patientombuddet kan i den forbindelse ikke lægge vægt på, at borgeren var af den opfattelse, at man ikke kunne foretage lægeskift, når flytningen ikke allerede var sket. Patientombuddet kan endvidere ikke lægge vægt på, at der ikke er en advarsel om, at man ikke kunne skifte læge gebyrfrit, såfremt man vælger at beholde sin nuværende læge.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at ikke har ret til godtgørelse for udgifterne til gebyr for nyt sundhedskort i forbindelse med s eventuelle lægeskift.