Patienten havde ret til liggende sygetransport til det sygehus, som kunne udrede ham hurtigst.

Patientombuddet finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, ved at fratage muligheden for at blive udredt på Sygehus 1. Patientombuddet finder, at Region har handlet i strid med § 10 i bekendtgørelse nr. 1266 af 15. december 2012 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven ved ikke at tilbyde liggende befordring til Sygehus 1.

Sagsnummer:

15POB47

Offentliggørelsesdato:

18. august 2015

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse, Ret til hurtig udredning på sygehus

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet finder, at Region <****> har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, ved at fratage <****> muligheden for at blive udredt på Sygehus 1. Patientombuddet finder, at Region <****> har handlet i strid med § 10 i bekendtgørelse nr. 1266 af 15. december 2012 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven ved ikke at tilbyde <****> liggende befordring til Sygehus 1.

Klagen

har den 7. april 2014 klaget til Patientombuddet over, at hendes afdøde ægtefælle, ’ ret til hurtig udredning blev tilsidesat af Region .

Hun har også klaget over, at fik afslag på befordring til Sygehus 1.

 

Begrundelse

Hændelsesforløb

blev den 1. november 2013 indlagt akut via egen læge på afdeling 1, Sygehus 2, på grund af smerter i flanken og positiv urinstix. Der fandtes ikke smerter i flanken ved indlæggelsen. Der blev taget blodprøver, som man ville afvente.

Den 3. november 2013 fandt man diffuse smerter i bevægeapparatet, specielt fra brystkassen, og forhøjet ioniseret kaciumindhold i blodet. Årsagen til ’ forhøjede kalciumindhold i blodet var ikke kendt. Der kunne muligvis være tale om, at den var forårsaget af ondartet sygdom. Røntgen af brystkassen gav ikke mistanke om lungetumor.

Sygehus 2 henviste den 3. november 2013 til knogleskintigrafi på Sygehus 1.

blev udskrevet fra Sygehus 2 den 6. november 2013 med smertestillende medicin samt plan om opfølgning i afdeling 2 den 12. november 2013.

Der blev foretaget knogleskintigrafi på Sygehus 1 den 8. november 2013.

Ved ambulant besøg i afdeling 2, Sygehus 2, den 12. november 2013 blev informeret om, at knogleskintigrafien ikke havde vist tegn på ondartet sygdom. Man mistænkte nu forøget funktion af biskjoldbruskkirtlerne, hvorfor man henviste til afdeling 3, Sygehus 2, med anmodning om indkaldelse hurtigst muligt.

blev ved brev af 21. november 2013 indkaldt til undersøgelse på afdeling 3, Sygehus 2, med en tid den 4. februar 2014.

Ifølge klagen kunne have fået en tid på Sygehus 1 allerede efter to uger, men måtte opgive at få flyttet sin undersøgelse dertil, da han ikke kunne få transport til andre sygehuse end Sygehus 2, hvilket umuliggjorde undersøgelse på andre sygehuse, da han var sengeliggende.

klagede herover ved e-mail af 9. december 2013 til , Region , idet hun fandt det urimeligt, at man ikke havde ret til transport, når man havde frit sygehusvalg.

Region svarede ved udateret brev, som har oplyst, at hun modtog den 11. februar 2014, at en patient, som benytter det frie sygehusvalg, kun har ret til befordringsgodtgørelse svarende til befordringsudgiften til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter den oprindelige visitation. Regionen henviste til § 11 i bekendtgørelse nr. 1266 af 15. december 2012 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

Den 18. december 2013 er det noteret i journalen, at via patientvejleder i regionen ønskede sig omvisiteret til Sygehus 3 på grund af kortere ventetid. Man sendte derfor henvisningen videre dertil.

Relevante retsregler

Det fremgår af sundhedslovens § 82 b, stk. 1, og § 12, stk. 1, i dagældende bekendtgørelse nr. 1439 af 23. december 2012 om ret til sygehusbehandling, at regionsrådet i bopælsregionen til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. § 75, stk. 2, inden for en måned, såfremt det er fagligt muligt.

Patientombuddet kan oplyse, at retsvirkningen af sundhedslovens § 82 b, stk. 1, er, at patienten har ret til udredning inden for en måned, hvis det er muligt, og hvis dette ikke er muligt, så har patienten ret til udredning på det sygehus, som kan foretage udredningen hurtigst.

Fristen på en måned regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen, til den dag, udredningen kan afsluttes. Det fremgår af ovennævnte bekendtgørelses § 18, stk. 1.

For så vidt angår befordring, kan Patientombuddet oplyse, at det fremgår af § 10 i dagældende bekendtgørelse nr. 1266 af 15. december 2012 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven, at en person har ret til befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til og fra behandling, herunder undersøgelse, på sygehus, hvis personens tilstand gør det nødvendigt.

Hvis betingelserne i bekendtgørelsens § 10 ikke er opfyldt, har en person har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 11 i bekendtgørelsen.

En person, der vælger at blive behandlet på et sygehus efter reglerne om frit sygehusvalg, er berettiget til befordringsgodtgørelse som minimum svarende til afstanden til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationspraksis. Betingelserne for at modtage befordring eller befordringsgodtgørelse til dette behandlingssted skal være opfyldt.

Det fremgår af § 13 i samme bekendtgørelse.

’ rettigheder

Det er Patientombuddets opfattelse, at den 1. november 2013 blev henvist til udredning, og at han ikke var udredt, da Sygehus 2 den 12. november 2013 henviste ham til afdeling 3, Sygehus 2.

fik herefter en tid til undersøgelse i afdeling 3 den 4. februar 2014, og han fik herefter mulighed for at få en tidligere tid på Sygehus 1, som han dog ikke kunne benytte, da han var sengeliggende, hvorfor han ikke selv kunne komme til Sygehus 1.

Patientombuddet har fra Region modtaget en kopi af ’ journal. Regionen har ikke fremsendt en udtalelse til klagen over tilsidesættelse af ’ ret til hurtig udredning og afslaget på patientbefordring.

Patientombuddet har på den baggrund lagt forklaring til grund herunder, at kunne få en tidligere tid på Sygehus 1 under betingelse af, at han selv kunne befordre sig dertil, hvilket indebar, at han ikke kunne benytte tiden, da han var sengeliggende og ikke kunne køre i en almindelig bil.

Det er Patientombuddets opfattelse, at Region herved tilsidesatte ’ ret til hurtig udredning, idet regionen ikke ved den almindelige visitation kunne tilbyde udredning inden for en måned. Det er efter Patientombuddets opfattelse ikke i overensstemmelse med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, at gøre en patients benyttelse af et hurtigere udredningstilbud betinget af, at patienten selv kan befordre sig.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1.

Patientombuddet finder endvidere, at Region har handlet i strid med § 10 i bekendtgørelse nr. 1266 af 15. december 2012 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven ved ikke at tilbyde liggende befordring til Sygehus 1, som kunne tilbyde ham udredning hurtigst. Denne bestemmelse finder således også anvendelse, når en patient har valgt et andet sygehus end visitationssygehuset, når udredning kan ske hurtigere på det valgte sygehus. Det er ikke frit sygehusvalg.

Patientombuddet finder anledning til at bemærke, at også ville have haft ret til befordring eller befordringsgodtgørelse efter bekendtgørelsens § 11, nr. 1, til Sygehus 1, hvis han ikke havde haft behov for liggende befordring, idet der som nævnt ikke er tale om frit sygehusvalg, når patienten er under udredning og kan visiteres til et sygehus, som kan udrede patienten hurtigere end visitationssygehuset. Det følger modsætningsvis af bekendtgørelsens § 13.

Lovgrundlag

 

Bekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014 af sundhedsloven:

§ 82 b. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. § 75, stk. 2, inden for 1 måned, såfremt det er fagligt muligt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 måned, jf. stk. 1, skal regionsrådet inden for samme måned udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

Stk. 3. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte nærmere regler om adgangen til udredning og regionsrådenes forpligtelser efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 omfatter ikke henvisning til psykiatrisk udredning.

§ 171. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 a har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og som modtager social pension. Befordring og befordringsgodtgørelse ydes til behandling på regionale sygehuse og de i § 75 nævnte institutioner samt til behandling på andre sygehuse m.v. efter nærmere af ministeren for sundhed og forebyggelse fastsatte regler.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om, i hvilke tilfælde og i hvilket omfang personer i øvrigt har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til sygehusbehandling, herunder i hvilket omfang ret hertil tilkommer personer, der efter eget valg behandles på et sygehus uden for bopælsregionen i henhold til reglerne i §§ 86, 87 og 89 a.

Stk. 3. Regionsrådet yder befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 har ret til vederlagsfri sygehusbehandling, hvis deres tilstand gør det nødvendigt. Regionsrådet yder godtgørelse for befordring til personer, der er omfattet af 1. pkt. og har ret til refusion af udgifter til behandling i andre EU-/EØS-lande i medfør af § 89 a.

Stk. 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om godtgørelse efter stk. 3.

Bekendtgørelse nr. 1439 af 23. december 2012 om ret til sygehusbehandling m.v.:

§ 12. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, inden for 1 måned, såfremt det er fagligt muligt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 måned, jf. stk. 1, skal regionsrådet inden for samme frist udarbejde og patienten modtage en plan for det videre udredningsforløb.

Stk. 3. En plan i medfør af stk. 2 skal indeholde oplysninger om det planlagte videre udredningsforløb, f.eks. oplysninger om indholdet i planlagte undersøgelser samt tid og sted for disse. Ved uklarhed om det videre udredningsforløb skal en plan i medfør af stk. 2 mindst indeholde oplysninger om indholdet i den næste undersøgelse i udredningsforløbet samt tid og sted for denne.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 omfatter ikke henvisning til psykiatrisk udredning.

§ 18. Tidsfristen efter § 11, stk. 1 og 2, regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge, til den dag, den diagnostiske undersøgelse kan foretages. Tidsfristen efter § 12 regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge til udredningen kan afsluttes. Tidsfristen efter § 17, stk. 1 og 2, regnes fra den dag, hvor patienten er udredt, jf. § 12. I de tilfælde, hvor patienten ved henvisningen er udredt, regnes fristen efter § 17, stk. 1 og 2, fra modtagelse af henvisningen på regionsrådets sygehus.

Stk. 2. I opgørelsen af tidsfrister i medfør af stk. 1 medregnes ikke perioder, hvor diagnostisk undersøgelse, jf. § 11, stk. 1 og 2, udredning, jf. § 12, og behandling, jf. § 17, stk. 1 og 2, må udsættes på grund af personens helbredstilstand eller efter personens ønske.

Bekendtgørelse nr. 1266 af 15. december 2012 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

§ 10. Personer har ret til befordring med ambulance eller særligt indrettet sygekøretøj til og fra behandling, herunder undersøgelse, på sygehus m.v., hvis personens tilstand gør det nødvendigt.

§ 11. Personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter Regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

§ 13. Personer, der opfylder mindst en af betingelserne i § 11, jf. §§ 26 og 27, og som vælger at anvende det frie sygehusvalg, jf. sundhedslovens § 86, det udvidede frie sygehusvalg, jf. sundhedslovens § 82 a og § 87, de udvidede rettigheder til undersøgelse og behandling i børne- og ungepsykiatrien, jf. sundhedslovens § 87 b, eller den udvidede ret til behandling for psykisk syge voksne, jf. sundhedslovens § 87 f, har ret til godtgørelse af deres befordringsudgifter som minimum svarende til befordringsudgiften til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationskriterier.

Stk. 2. Retten til befordringsgodtgørelse efter stk. 1, jf. § 11, nr. 2, forudsætter, at afstanden til eller fra det sygehus m.v., som patienten har valgt, overstiger 50 km.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, som ændret ved lov nr. 1401 af 23. december 2012:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Patientombuddet, når de vedrører

…..

4) diagnostiske undersøgelser efter § 82 a i sundhedsloven, udredning efter § 82 b i sundhedsloven og frit og udvidet frit sygehusvalg samt udvidet ret til undersøgelse og behandling for psykisk syge børn og unge og udvidet ret til behandling for psykisk syge voksne efter §§ 86-87 h i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,

…..

14) vilkår for en persons ret til befordring og befordringsgodtgørelse ved sygehusbehandling efter § 171 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,

…..