Ikke hjemmel til blot at udbetale befordringsgodtgørelse til behandlingsstedet, selvom dette er billigere end til visitationssygehuset, hvis den faktiske udgift overstiger den udbetalte godtgørelse.

Patientombuddet ændrer den afgørelse, der er truffet af Region den 13. maj 2015 om befordringsgodtgørelse til til Klinik . Region beregner og udbetaler yderligere befordringsgodtgørelse til .

Sagsnummer:

15POB56

Offentliggørelsesdato:

16. oktober 2015

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet ændrer den afgørelse, der er truffet af Region <****> den 13. maj 2015 om befordringsgodtgørelse til <****> til Klinik <****>. Region <****> beregner og udbetaler yderligere befordringsgodtgørelse til <****>.

Klagen

Region udbetalte den 13. maj 2015 2 x 225 kr. i befordringsgodtgørelse til . Han klagede den 20. maj 2015 over afgørelsen.

 

Begrundelse

 

, der er pensionist, var den 8. april og 12. maj 2015 til behandling på Klinik . Han ansøgte herefter Region om befordringsgodtgørelse. Patientombuddet har lagt til grund, at , sammen med ansøgningen om befordringsgodtgørelse, indsendte 3 kvitteringer for kørsel med Flextrafik på 441 kr. for den 8. april 2015 samt henholdsvis 441 kr. og 438 kr. for den 12. maj 2015.

Region traf afgørelse den 13. maj 2015, hvorefter der blev udbetalt 2 x 225 kr. i befordringsgodtgørelse til .

har i sin klage af 20. maj 2015 anført, at en læge på ambulatorium, sygehus 1 henviste ham til behandling på Klinik . Han kan ikke tage offentlige transportmidler, så han plejer at blive kørt via kørselskontoret/Flextrafik til alle offentlige sygehuse i Region . er uforstående overfor, hvorfor han ikke kan blive kørt til Klinik , og at han nu har fået en regning fra Flextrafik på kørsel til Klinik . Han forventer, at få refusion af de faktisk udgifter – 889 kr. x 2.

Region har i en udtalelse af 15. juni 2015 til sagen oplyst, at befordringskontoret har udbetalt refusion til klager på 2 x 225 kr. svarende til billigste offentlige transport fra s bopæl til Klinik . Beløbet er udregnet efter rejsekortet med bus.

Region har efterfølgende under en telefonisk kontakt med Patientombuddet uddybet afgørelsen herunder udbetalingen. Regionen oplyste, at der er tale om frit sygehusvalg, da kunne være blevet behandlet på Sygehus 2 eller Sygehus 3. Regionen vurderede dog, at udgiften til offentlig transport til Sygehus 2 eller Sygehus 3 ville være dyrere end transporten til Klinik , hvorfor de har udbetalt befordringsgodtgørelse svarende til billigste offentlige transportmiddel – bustur med rejsekort - til Klinik

Patientombuddet har forstået sagens materiale således, at selv, udenom kørselskontoret, kontaktede Flextrafik og bestilte turene til Klinik , og at han derfor selv måtte betale for transporten, hvorfor han har fået kvitteringer på kørslerne.

er den 31. august 2015 blevet partshørt over ovenstående oplysninger, men er ikke fremkommet med bemærkninger.

En person har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 11 i bekendtgørelse nr. 959 af 29. august 2014 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

En person, der vælger at blive behandlet på et sygehus efter reglerne om frit sygehusvalg, er berettiget til befordringsgodtgørelse som minimum svarende til afstanden til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationspraksis. Betingelserne for at modtage befordring eller befordringsgodtgørelse til dette behandlingssted skal være opfyldt.

Det fremgår af § 13 i samme bekendtgørelse.

En patient har altså som regel ret til at blive behandlet gratis på et offentligt sygehus efter eget eller den henvisende læges valg. Retten til befordring eller befordringsgodtgørelse følger dog ikke med til det valgte sygehus. Dette gælder også, selv om der er kortere ventetid på det valgte sygehus.

Det er Patientombuddets opfattelse, at der kan være tale om frit sygehusvalg, selv om patienten ikke vidste det. Den læge, der henviser patienten, bør oplyse patienten om, at patienten muligvis ikke har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse. Lægens manglende information om dette, giver ikke patienten ret til befordring eller befordringsgodtgørelse.

Patientombuddet har lagt til grund, at var henvist til Klinik .

Det er herefter Patientombuddets opfattelse, at benyttede sig af det frie sygehusvalg, da behandlingen kunne foregå på Sygehus 2 eller Sygehus 3.

er pensionist og er derfor berettiget til befordringsgodtgørelse som minimum svarende til befordringsudgiften til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationspraksis.

Patientombuddet kan oplyse, at en patient kun kan få befordringsgodtgørelse svarende til udgiften for det billigste, forsvarlige befordringsmiddel. Dette gælder også, selv om patienten har benyttet et dyrere befordringsmiddel. Befordringsmidler kan eksempelvis være tog, bus, færge, privatbil og taxa.

Det fremgår af den nævnte bekendtgørelses § 26.

Patientombuddet kan videre oplyse, at befordringsgodtgørelse svarende til billigste, offentlige befordringsmiddel ikke er en rejsevejledning, men en teknisk beregning med henblik på at sikre en ensartet praksis.

Det er Patientombuddets opfattelse, at en region kan lægge vægt på udgiften for benyttelse af offentlig transport med rejsekort, selvom personen, som ansøger om befordringsgodtgørelse, ikke havde et rejsekort. Patientombuddet har her lagt vægt på, at s behandling fandt sted i perioden før den 1. juni 2015, hvor oprettelse af rejsekort var gratis.

Afgørelse vedrørende behandling den 8. april 2015

har i klagen anført, at han ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler.

Patientombuddet har ved afgørelsen lagt vægt på, at det af ansøgningen om befordringsgodtgørelse vedrørende behandlingen den 8. april 2015 fremgår, at den behandlende afdeling vurderede, at var i stand til at tage offentlig transport.

Patientombuddet kan hertil oplyse, at vurderingen af, om en patient kan benytte offentlige transportmidler, som udgangspunkt er en lægefaglig vurdering, som den behandlende afdeling foretager.

Patientombuddet har ikke fundet anledning til at tilsidesætte det lægefaglige skøn, som er foretaget på Klinik , for så vidt angår vurderingen af, om kunne benytte offentlige transportmidler til og fra Klinik .

Patientombuddet har bemærket, at Region vedrørende behandlingen den 8. april 2015 har udbetalt befordringsgodtgørelse svarende til rejsekorttaksten med bus til Klinik , fordi udgiften til offentlig transport til Sygehus 2 eller Sygehus 3 er dyrere end til Klinik .

Det følger som nævnt af § 13 i ovennævnte bekendtgørelse, at en person, der vælger at blive behandlet på et sygehus efter reglerne om frit sygehusvalg, er berettiget til befordringsgodtgørelse som minimum svarende til befordringsudgiften til det behandlingssted, hvor behandlingen kunne have fundet sted. Udgiften dertil kan dog ikke overstige hans faktiske udgifter, jf. § 27, stk. 5. 

er således som minimum berettiget til befordringsgodtgørelse svarende til befordringsudgiften hele vejen til Sygehus 2 eller Sygehus 3. Dette gælder også, selvom konkret har været behandlet på Klinik , henset til at han faktisk har benyttet et dyrere befordringsmiddel, og der således er tale om en hypotetisk beregning af transportudgiften.

Patientombuddet ændrer således den afgørelse, der er truf­fet af Region den 13. maj 2015 om befordringsgodtgørelse til til Klinik vedrørende behandlingen den 8. april 2015.

Region beregner og udbetaler yderligere befordringsgodtgørelse til svarende til billigste forsvarlige offentlige transportmiddel til Sygehus 2 eller Sygehus 3.

Afgørelse vedrørende behandling den 12. maj 2015

Det fremgår af ansøgningen om befordringsgodtgørelse vedrørende behandlingen den 12. maj 2015, at den behandlende afdeling vurderede, at

ikke

var i stand til at benytte offentlig transport.

Patientombuddet har bemærket, at Region også vedrørende behandlingen den 12. maj 2015 har udbetalt befordringsgodtgørelse svarende til rejsekorttaksten med bus til Klinik . Henset til at behandlende afdeling vurderede, at denne dag ikke var i stand til at benytte offentlig transport, er berettiget til yderligere befordringsgodtgørelse svarende til billigste, forsvarlige befordringsmiddel til Sygehus 2 eller Sygehus 3. Udgiften dertil kan dog ikke overstige hans faktiske udgifter, jf. § 27, stk. 5. 

Patientombuddet ændrer således den afgørelse, der er truffet af Region den 13. maj 2015 om befordringsgodtgørelse til til Klinik vedrørende behandlingen den 12. maj 2015.

Region beregner og udbetaler yderligere befordringsgodtgørelse til vedrørende behandling den 12. maj 2015, svarende til billigste forsvarlige transportmiddel til Sygehus 2 eller Sygehus 3.