Kritik for videregivelse af oplysninger til politiet, da der ikke var tale om efterforskning af alvorlig kriminalitet

Styrelsen for Patientsikkerhed finder grundlag for at kritisere lægeklinikken, , , for videregivelsen af oplysninger til Politi om den 14. maj 2013.

Sagsnummer:

15POB62

Offentliggørelsesdato:

13. november 2015

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Kategori:

Behandlingssager

Styrelsen for Patientsikkerhed finder grundlag for at kritisere lægeklinikken, <****>, <****>, for videregivelsen af oplysninger til Politi <****> om <****> den 14. maj 2013.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At lægeklinikken, , , den 14. maj 2013 uden s samtykke og under tilsidesættelse af tavshedspligten videregav oplysninger om ham til Politi .

har anført, at der er videregivet oplysninger om, at han har været tvangsindlagt, og at han skulle høre under distriktspsykiatrien. Det er oplyst, at dette fremgår af Politi s rapport af 14. maj 2013.

Begrundelse

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

var den 14. maj 2013 tilknyttet lægeklinikken, , .

Det fremgår af en epikrise fra , der indgår i s elektroniske journal i lægeklinikken, at han var kendt med paranoid psykose, og at han i forbindelse med en nabokonflikt havde været indlagt på gule papirer i perioden fra den 17. til den 23. oktober 2012. Det fremgår videre af epikrisen, at var blevet udskrevet til videre opfølgning ved distriktspsykiatrien i .

Begrundelse for afgørelsen af klagen

Det fremgår af Politi s rapport, j.nr. , at politiet den 14. maj 2013 behandlede en begæring om tilhold mod . Tilholdet var begæret af s naboer. Det fremgår videre, at politiet ved søgning i systemerne kunne konstatere, at havde været indlagt i 2012, og at der havde været andre sager mellem de to parter.

Af rapporten fremgår endvidere, at lægeklinikken telefonisk den 14. maj 2013 blev kontaktet af politiet, der talte med den læge, var tilknyttet i lægeklinikken. Det blev oplyst, at i forbindelse med en tvangsindlæggelse havde skiftet læge, og at hans nuværende læge ikke havde mødt ham. Det blev videre oplyst, at hørte under distriktspsykiatrien.

Der er ingen konsultationsnotater i s elektroniske journal i lægeklinikken, og der er heller ingen notater vedrørende en telefonisk henvendelse fra politiet den 14. maj 2013.

Det fremgår af en udtalelse fra lægeklinikken, at rapporten fra Politi beror på en misforståelse, idet det ikke fremgår af s journal, hvorvidt han den dag var indlagt, eller hvorvidt han i øvrigt var under distriktspsykiatrien.

Styrelsen skal bemærke, at ikke har påstået, at lægeklinikken har oplyst til Politi , at han aktuelt var indlagt eller under distriktspsykiatrien.

Styrelsen skal videre bemærke, at lægeklinikken ikke i sin udtalelse har bestridt, at klinikken blev kontaktet af politiet den 14. maj 2013, og at klinikken heller ikke har bestridt, at det blev oplyst, at havde været tvangsindlagt, og at han hørte eller havde hørt under distriktspsykiatrien.

Styrelsen har på baggrund af rapporten fra Politi lagt til grund, at det under samtalen blev oplyst, at havde været tvangsindlagt, og at han hørte eller havde hørt under distriktspsykiatrien.

Styrelsen har herved lagt vægt på, at der ikke foreligger yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte lægeklinikkens anbringende om, at Politi s rapport beror på en misforståelse. Styrelsen har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da styrelsen træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Styrelsen kan oplyse, at det følger af sundhedslovens § 40, at en sundhedsperson skal iagttage tavshed om, hvad hun under udøvelsen af sit erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger.

Styrelsen kan videre oplyse, at det fremgår af vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv., at helbredsforhold skal forstås som oplysninger om en patients tidligere, nuværende og fremtidige fysiske og psykiske tilstand, herunder om en persons kontakt med sundhedsvæsenet, for eksempel at en person har været indlagt til behandling.

Det er styrelsens vurdering, at oplysning om en tidligere tvangsindlæggelse samt om tidligere eller aktuel tilknytning til distriktspsykiatrien er fortrolige oplysninger i lovens forstand.

Styrelsen kan oplyse, at en sundhedsperson i henhold til § 43, stk. 1, kan videregive oplysninger til myndigheder, organisationer og private personer, når patienten har givet sit samtykke hertil. Samtykket skal være skriftligt, hvilket følger af sundhedslovens § 44, stk. 1.

Styrelsen finder, at det er utvivlsomt, at ikke havde givet sit skriftlige samtykke til, at lægehuset kunne videregive oplysninger om ham til politiet.

Det følger dog videre af § 44, stk. 1, i sundhedsloven, at kravet om skriftligt samtykke i forhold til videregivelse til andre formål end behandling kan fraviges, når sagens karakter eller omstændighederne i øvrigt taler derfor.

Det er styrelsens opfattelse, at politiets behandling af en begæring om tilhold mod en nabo ikke under de konkret beskrevne omstændigheder er en sag af en sådan karakter, at der er grundlag for at fravige kravet om skriftligt samtykke i forhold til videregivelse til andre formål end behandling.

Styrelsen kan oplyse, at det fremgår af § 43, stk. 2, nr. 2, i sundhedsloven, at sundhedspersoner uden patientens samtykke til andre formål end behandling kan videregive oplysninger om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til myndigheder, organisationer, private personer m.fl., når videregivelsen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre privatpersoner.

Reglen er en såkaldt "værdispringsregel", der indebærer, at de hensyn, der taler for videregivelse til myndigheder, organisationer, private personer med flere, klart skal overstige hensynet til en patients krav på fortrolighed.

Bestemmelsen vil kunne finde anvendelse i forbindelse med videregivelse af oplysninger til politi og anklagemyndighed, således at videregivelse af oplysninger bl.a. vil være muligt, såfremt der er tale om efterforskning af alvorlig kriminalitet som manddrab, seksualforbrydelser, grovere vold mv., herunder vold mod børn. En sundhedspersons mistanke om, at en patient har begået mindre grov kriminalitet, vil ikke kunne begrunde en tilsidesættelse af tavshedspligten. Det er i den forbindelse uden betydning, om politiet fremsætter begæring om udlevering af oplysninger, eller der opstår spørgsmål om videregivelse på sundhedspersonens eget initiativ, fx i forbindelse med overvejelse om indgivelse af anmeldelse om strafbart forhold. Det fremgår af den ovenfor nævnte vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.

Det er styrelsens opfattelse, at hensynet til videregivelse af oplysninger til politiet under de konkrete omstændigheder ikke oversteg hensynet til s krav på fortrolighed. Styrelsen har herved lagt vægt på, at politiets henvendelse til lægeklinikken var foranlediget af en begæring om tilhold mod , og at begæringen ikke ifølge de foreliggende oplysninger var begrundet med vold, trusler eller lignende. Der var således ikke tale om efterforskning af alvorlig kriminalitet.

På denne baggrund finder styrelsen, at lægeklinikken, , , handlede i strid med sundhedsloven ved videregivelsen af de pågældende oplysninger om til Politi den 14. maj 2013.

ooo00ooo

Kommentarer fra af 27. oktober 2015 er indgået i styrelsens vurdering af sagen.