Pensionist fra Danmark med bopæl i Frankrig havde ret til tilskud til høreapparatbehandling i Danmark

Styrelsen for Patientsikkerhed ændrer den afgørelse, der er truffet af Region den 9. september 2015 om tilskud til s høreapparatbehandling. er berettiget til tilskud.

Sagsnummer:

15POB65

Offentliggørelsesdato:

13. november 2015

Juridisk tema:

Tilskud til behandling i praksissektoren

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed ændrer den afgørelse, der er truffet af Region <****> den 9. september 2015 om tilskud til <****>s høreapparatbehandling. <****> er berettiget til tilskud.

Klagen

ansøgte den 28. august 2015 Region om tilskud til høreapparatbehandling i privat regi. Region gav ved afgørelse af 9. september 2015 afslag på tilskud.

klagede den 22. september 2015 til Styrelsen for Patientsikkerhed over Region s afgørelse.

Begrundelse

 

Hændelsesforløb

, som er bosiddende i Frankrig, ansøgte den 28. august 2015 Region om tilskud til høreapparater. Han vedlagde en henvisning fra en speciallæge i øre-, næse-, halssygdomme, som angav aldersbetinget høretab som henvisningsdiagnose og høreapparatbehandling i privat regi som henvisningsårsag.

Region gav ved afgørelse af 9. september 2015 afslag på tilskud til høreapparatbehandling med den begrundelse, at personer, som er fraflyttet Danmark, kun har ret til planlagt sygehusbehandling i Danmark, når de har et særligt sundhedskort. Region Syddanmark skrev i afgørelsen, at høreapparatbehandling var blevet sygehusbehandling, og at høreapparatbehandling ikke var akut behandling. 

Retsgrundlaget

Høreapparatbehandling kan i Danmark foregå i offentligt regi, enten på et sygehus eller på en offentlig audiologiklinik, eller i privat regi hos en privat høreapparatleverandør. Behandlingen på sygehuse samt i offentlige audiologiklinikker er en sygehusydelse i medfør af sundhedslovens § 79, stk. 1.

Patienten kan frit vælge mellem at modtage behandlingen i offentligt eller privat regi. I offentligt regi er behandlingen gratis og består af standardhøreapparater. I privat regi kan patienten, udover standardhøreapparater, vælge specialtilpassede høreapparater med mulighed for offentligt tilskud.

Tilskud til behandling med høreapparat hos en privat leverandør er reguleret i sundhedslovens § 70 a. Det fremgår heraf, at regionsrådet yder tilskud til høreapparatbehandling til personer over 18 år. De nærmere regler om tilskud til høreapparatbehandling i privat regi fremgår af bekendtgørelse nr. 1438 af 23. december 2012 om høreapparatbehandling. Det fremgår heraf blandt andet, at det er en betingelse for tilskud, at patienten er henvist til behandlingen af en speciallæge i øre-, næse-, halssygdomme.

Personer, som modtager pension fra Danmark, og som er bosiddende i et andet EU- eller EØS-land, har ret til alle sundhedsydelser i Danmark, undtaget planlagt sygehusbehandling. Det fremgår af § 1, nr. 1, og § 2 i bekendtgørelse nr. 1657 af 27. december 2013 om ret til ydelser i sundhedsloven til visse personer med bopæl i et andet EU-/EØS-land.

Ydelserne gives på samme vilkår som til gruppe 1-sikrede med bopæl i Danmark. Det fremgår af bekendtgørelsens § 3. 

Tilskud til s

høreapparatbehandling

Styrelsen har på baggrund af oplysningerne i henvisningen lagt til grund, at ikke tidligere har fået tilskud til høreapparater i Danmark.

Styrelsen har lagt vægt på, at var henvist til høreapparatbehandling af en praktiserende speciallæge i øre-, næse-, halssygdomme.

Endvidere har styrelsen lagt vægt på, at ved fremsendelse af sit blå EU-sygesikringskort, som er udstedt af Pensionsstyrelsen, har dokumenteret, at han modtager pension fra Danmark.

Styrelsen kan oplyse, at høreapparatbehandling i privat regi

ikke

er sygehusbehandling. Bestemmelsen i sundhedslovens kapitel 70 a findes i sundhedslovens kapitel 15 om ydelser, ligesom for eksempel behandling hos alment praktiserende læge, speciallæge og fysioterapeut, og altså ikke i sundhedslovens kapitler om sygehusydelser (kapitel 16-24).

Det følger herefter af reglerne i bekendtgørelse nr. 1657 af 27. december 2013 om ret til ydelser i sundhedsloven til visse personer med bopæl i et andet EU-/EØS-land, at har ret til tilskud til høreapparatbehandling i Danmark. 

Styrelsen ændrer således Region s afgørelse af 9. september 2015 om tilskud til høreapparater til . Region skal yde tilskud til .

ooo00ooo

Hvis der kommer nye oplysninger, som er af væsentlig betydning for sagen, kan den tages op på ny.