Den anslåede auktionsværdi af aktiver kunne lægges til grund ved opgørelsen af begravelseshjælp

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af den 9. juni 2015 om begravelseshjælp til efter . har på det foreliggende grundlag ikke ret til yderligere begravelseshjælp.

Sagsnummer:

15SPS68

Offentliggørelsesdato:

18. november 2015

Juridisk tema:

Begravelseshjælp

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af <****> den 9. juni 2015 om begravelseshjælp til <****> efter <****>. <****> har på det foreliggende grundlag ikke ret til yderligere begravelseshjælp.

Klagen

havde ydet begravelseshjælp på 1.050 kr. efter . klagede ved brev af 11. juni 2015 over s afgørelse.

 

Begrundelse

Beløbene nedenfor er grundbeløb i 2015-niveau, jf. cirkulære nr. 10241 af 27. november 2014 om regulering for 2015 af begravelseshjælp efter sundhedsloven.

Det fremgår af s afgørelse af 9. juni 2015, at alene havde ret til 1.050 kr. i begravelseshjælp, idet formue på tidspunktet for hendes død var på 29.079 kr.

har i sit brev af 11. juni 2015 anført, at han ikke forstår den måde formuen er gjort op på. Han har i den forbindelse anført, at den værdi, der fremgår af skifteretsattesten på 18.000 kr., er en anslået værdi, da der er tale om indbo og smykker, som skal sælges på auktion.

Det fremgår af sundhedslovens § 160, at kommunalbestyrelsen yder begravelseshjælp. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler for begravelseshjælpens udbetaling og beregning.

Endvidere fremgår det af § 3 i bekendtgørelse nr. 1207 af 28. november 2006 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven, at begravelseshjælpen efter personer, der var fyldt 18 år ved dødsfaldet, udgør højst 10.400 kr., jf. § 4.

Det fremgår videre af ovennævnte bekendtgørelses § 4, stk. 2, at begravelseshjælpen efter en person, der ikke efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, nedsættes med det beløb, hvormed afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder overstiger 17.450 kr., således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på 27.850 kr.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 5, stk. 1, at formuegrundlaget er formuen på dødsdagen med tillæg af engangsudbetalinger til boet og ægtefællen i anledning af dødsfaldet fra pensionsordninger, forsikringer o.l. Begravelseshjælp i henhold til sundhedsloven og efterlevelseshjælp, der ydes den efterlevende ægtefælle i medfør af § 85 a, stk. 9, i lov om aktiv socialpolitik, indgår ikke i beregningen af formuen.

Det fremgår endelig af bekendtgørelsens § 6, at begravelseshjælp efter personer, der er født før den 1. april 1957, dog altid mindst udgør 1.050 kr. Beløbet reguleres ikke.

Det fremgår af punkt 4.1.1 i vejledning nr. 103 af 28. november 2006, at endelig beregning af begravelseshjælp når der er tale om boudlæg, kan ske på baggrund af skifteretsattest om boudlæg, eventuelt suppleret med oplysninger om afdødes gæld.

Det er styrelsens opfattelse, at korrekt foretog beregning af begravelseshjælpen på baggrund af skifteretsattesten, selvom det heraf fremgik, at der var indbo, smykker m.v., som skulle afhændes på auktion, og at værdien af dette derfor kunne anses som usikker.

Det er styrelsens opfattelse, at var berettiget til at beregne begravelseshjælpen på grundlag af den værdi, som fremgår af skifteretsattesten.

har ikke til sagen oplyst, om genstandene på nuværende tidspunkt er solgt på auktion, og hvad de i givet fald er solgt til.

Styrelsen har herefter lagt til grund, at s formue på tidspunktet for hendes død var på 29.079 kr. Begravelseshjælp bortfalder efter §§ 4 og 5 i ovennævnte bekendtgørelse som nævnt ved en formue på 27.850 kr.

På denne baggrund finder styrelsen, at på det foreliggende grundlag ikke er berettiget til yderligere begravelseshjælp efter .

Afsluttende bemærkninger

Det er styrelsens opfattelse, at når et aktiv i et bo ikke kan endelig værdifastsættes før boudlægget, og der er opgivet en anslået værdi i skifteretsattesten, som har dannet grundlag for beregningen af begravelseshjælp, så kan vedkommende, der har fået boet udlagt, efterfølgende anmode om genoptagelse af afgørelsen om begravelseshjælp, hvis værdien viser sig at være mindre end først antaget. skal herefter foretage en ny beregning af om der er ret til begravelseshjælp.

Styrelsen skal afslutningsvis bemærke, at en anmodning om fornyet beregning af begravelseshjælp skal sendes til , sammen med dokumentation for værdien af det der er solgt på auktion.