Ingen ret til særligt sundhedskort, da klager ikke var bosat i et EU-land

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Udbetaling Danmark den 23. juni 2015 om udstedelse af et særligt sundhedskort til . havde ikke ret til at få udstedt et særligt sundhedskort.

Sagsnummer:

15SPS69

Offentliggørelsesdato:

17. november 2015

Juridisk tema:

Sundhedskort

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Udbetaling Danmark den 23. juni 2015 om udstedelse af et særligt sundhedskort til <****>. <****> havde ikke ret til at få udstedt et særligt sundhedskort.

Klagen

Udbetaling Danmark meddelte ved brev af 23. juni 2015 afslag på udstedelse af et særligt sundhedskort. klagede ved brev modtaget den 2. juli 2015 over Udbetaling Danmarks afgørelse.

Begrundelse

, som er dansk statsborger og modtager førtidspension fra Danmark og er bosiddende i Thailand, anmodede Udbetaling Danmark om udstedelse af et særligt sundhedskort.

Udbetaling Danmark afslog ved brev af 23. juni 2015 at udstede et særligt sundhedskort til . Udbetaling Danmark anførte at afslaget skyldtes, at var bosiddende i Thailand.

Det fremgår af § 7, stk. 1, i sundhedsloven, at personer, der har bopæl her i landet, har ret til lovens ydelser. Det fremgår af stk. 2, at der ved bopæl forstås tilmelding til folkeregisteret.

Det fremgår af § 8, stk. 1, i sundhedsloven, at personer, der ikke har bopæl her i landet, under midlertidigt ophold har ret til ydelser efter bestemmelserne i § 80. Det fremgår af § 8, stk. 2, at ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler herom samt om, at lovens ydelser helt eller delvis skal tilkomme personer, der ikke har bopæl her i landet.

Det fremgår af § 12 a, stk. 1, i sundhedsloven, at Udbetaling Danmark træffer afgørelse om en persons ret til ydelser efter loven på baggrund af regler om, hvilket lands lovgivning om social sikring der skal anvendes. Afgørelsen træffes blandt andet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

Det fremgår af § 12 a, stk. 3, i sundhedsloven og § 11 i bekendtgørelse nr. 547 af 22. april 2015 om Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v., at Udbetaling Danmark udsteder et særligt sundhedskort som dokumentation for en persons ret til ydelser efter loven til personer, der i medfør af § 12 a, stk. 1, har ret til lovens ydelser, uanset at den pågældende ikke har bopæl her i landet.

Det særlige sundhedskort kan således efter anmodning blandt andet udstedes til personer, der er bosat i et andet EU-land og som efter EF-forordning nr. 883 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringssystemer har ret til visse sundhedsydelser i Danmark.

Det fremgår af afsnit 13 i præamblen til forordningen, at koordineringsreglerne skal gøre det muligt for personer, som flytter inden for Fællesskabet, at bevare de rettigheder og fordele, som de har erhvervet, eller som er under optjening. Formålet med forordningen er således at regulere sikringen af en person mellem to medlemslande, ikke mellem ét medlemsland og et ikke-medlemsland.

Det er på baggrund heraf Styrelsen for Patientsikkerheds opfattelse, at ikke var omfattet af forordningen, da han ikke var bosiddende i en medlemsstat.

På denne baggrund finder styrelsen, at ikke var berettiget til et særligt sundhedskort i Danmark, da han ikke var omfattet af forordningen.