Afslag på frit sygehusvalg til hjemmefødsel var ikke konkret og individuelt begrundet

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region 1 har handlet i strid med sundhedslovens § 86, stk. 1, ved den 5. august 2015 at give afslag på at benytte det frie sygehusvalg til hjemmefødsel ved Region 1s hjemmefødselsordning. Styrelsen for Patientsikkerhed hjemviser Region 1s afgørelse af 5. august 2015. Region 1 skal træffe ny afgørelse i sagen.

Sagsnummer:

15SPS70

Offentliggørelsesdato:

20. november 2015

Juridisk tema:

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region 1 har handlet i strid med sundhedslovens § 86, stk. 1, ved den 5. august 2015 at give <****> afslag på at benytte det frie sygehusvalg til hjemmefødsel ved Region 1s hjemmefødselsordning. Styrelsen for Patientsikkerhed hjemviser Region 1s afgørelse af 5. august 2015. Region 1 skal træffe ny afgørelse i sagen.

Klagen

, der har bopæl i Region 2, henvendte sig den 5. august 2015 til Region 1s hjemmefødselsordning (Hjemmefødselsordning ) med anmodning om at blive tilknyttet hjemmefødselsordningen i forbindelse med sin fødsel. Hjemmefødselsordning svarede samme dag, at Region 1s tilbud om hjemmefødsel kun er gratis for kvinder med bopæl i regionen, og at der ikke er frit sygehusvalg til hjemmefødsler. klagede ved e-mail af 25. august 2015 over afgørelsen.

Begrundelse

, der har bopæl i Region 2, henvendte sig den 5. august 2015 til Region 1s hjemmefødselsordning (Hjemmefødselsordning ) med anmodning om at blive tilknyttet hjemmefødselsordningen i forbindelse med sin fødsel.

Hjemmefødselsordning svarede samme dag, at Region 1s tilbud om hjemmefødsel kun er gratis for kvinder med bopæl i regionen, og at der ikke er frit sygehusvalg til hjemmefødsler. Af afgørelsen fremgår videre, at ”Region 2 vil ikke betale for hjemmefødsler, desværre.”

Den 18. september 2015 henvendte sig til Region 1 med fornyet anmodning om at blive tilknyttet Hjemmefødselsordning i forbindelse med sin fødsel. henviste i den forbindelse til reglerne om frit sygehusvalg, til sygehusbekendtgørelsens § 2, hvoraf fremgår, at sygehusbehandling omfatter blandt andet fødselshjælp, samt til det daværende Patientombuddets afgørelse offentliggjort under sagsnummer 15POB26. oplyste endvidere, at der fra hendes bopæl i Region 2 er omtrent samme køretid til en jordemoder tilknyttet Hjemmefødselsordning , som der er til det nærmeste sygehus i Region 2.

Den 24. september 2015 besvarede Region 1 s henvendelse. Det fremgår at brevet, at tidligere havde ”kontaktet regionen om spørgsmålet”, og at hun ”i forlængelse heraf fik […] afslag på anmodningen den 5. august 2015.” Af brevet fremgår videre, at regionen var bekendt med, at havde klaget til det daværende Patientombuddet, og at regionen ville afvente Patientombuddets afgørelse og herefter vende tilbage.

Styrelsen kan oplyse, at det fremgår af sundhedslovens § 86, stk. 1, og § 15, stk. 1 og 4, i bekendtgørelse nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling m.v. (sygehusbekendtgørelsen), at en person, der henvises til sygehusbehandling, kan vælge mellem bopælsregionens sygehuse, andre regioners sygehuse og de private specialsygehuse m.fl., der er nævnt i § 79, stk. 2, uanset bopælsregionens behandlingstilbud og kriterier for sygehusbehandling i sit sygehusvæsen.

Styrelsen kan videre oplyse, at det fremgår af sundhedslovens § 86, stk. 2, at et sygehus kan afvise at modtage en patient, hvis det er begrundet i kapacitetsmæssige årsager, og hvis væsentlige hensyn til personer med bopæl i regionen ellers vil blive tilsidesat. Det fremgår endvidere af sygehusbekendtgørelsens § 16, stk. 1, at en sygehusafdeling kan afvise fritvalgspatienter af kapacitetsmæssige årsager, herunder hvis afdelingen har væsentligt længere ventetider til den pågældende behandling end andre afdelinger, og hvis væsentlige hensyn til andre patienter ellers vil blive tilsidesat. Ligeledes kan en sygehusafdeling efter bekendtgørelsens § 16, stk. 2, når den har lands- eller landsdelsfunktion (specialfunktion), afvise at modtage fritvalgspatienter, der ikke er lands- eller landsdelspatienter på specialfunktionsniveau, hvis væsentlige hensyn til lands- eller landsdelspatienter eller til patienter fra egen region ellers vil blive tilsidesat.

Begreberne lands- og landsdelsfunktion kaldes i dag regionsfunktion og højt specialiseret funktion.

De kapacitetsmæssige hensyn, der kan begrænse det frie sygehusvalg, gælder både i forhold til patienter med bopæl uden for den region, hvor sygehuset er beliggende, og i forhold til patienter med bopæl inden for samme region.

Et sygehus kan derfor afvise en patient af kapacitetsmæssige årsager, hvis væsentlige hensyn til personer med bopæl i sygehusets optageområde ellers vil blive tilsidesat, jf. vejledning nr. 10351 af 19. december 2014 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter.

Styrelsen kan endvidere oplyse, at sygehusbehandling blandt andet omfatter fødselshjælp i forhold til den enkelte patient. Det fremgår af § 2 i sygehusbekendtgørelsen.

Det er på den baggrund styrelsens opfattelse, at reglerne for frit sygehusvalg også gælder for hjemmefødsler, idet der er tale om planlagt behandling i hvad der svarer til sygehusregi, selv om den enkelte region måtte have valgt at indgå aftale om en hjemmefødselsordning. Det frie valg forudsætter imidlertid, at kvinden ikke bor så langt fra det ønskede hospital eller den ønskede hjemmefødselsordning, at det ikke ville være fagligt forsvarligt at lade hende føde på eller få hjemmefødsel ved hospitalet eller hjemmefødselsordningen. Man kan således ikke få frit sygehusvalg til et sygehus eller ved et sygehus eller en hjemmefødselsordning, som ikke ville kunne behandle patienten forsvarligt. Om det er tilfældet, beror imidlertid på en konkret vurdering.

har i en e-mail af 17. september 2015 supplerende anført, at hun gerne vil benytte det frie sygehusvalg til at føde via Region 1s hjemmefødselsordning, men at regionen ikke mener, hun har ret til at benytte ordningen, da hun ikke bor i ordningens optageområde (Region 1). Hun har videre anført, at hun har henvist regionen til det daværende Patientombuddets afgørelse offentliggjort under sagsnummer 15POB26, hvoraf fremgår, at regionen ikke kan afvise hendes ønske om at vælge regionens hjemmefødselsordning alene på grund af hendes bopælsregion, men at hun har fået oplyst, at regionen ikke er enig.

Region 1 har i brev af 30. september 2015 til det daværende Patientombuddet bekræftet, at regionen har givet afslag på s anmodning om at blive tilknyttet Hjemmefødselsordning , ligesom regionen har uddybet afslaget.

Af Region 1s brev fremgår:

Citat:

”Det er Region 1s holdning, at Hjemmefødselsordning på trods af, at ordningen anses for at være omfattet af sundhedslovens § 86 om frit sygehusvalg, hverken kan eller skal imødekomme anmoders ønske om at føde på en bopælsadresse uden for Region 1 geografiske grænser, via behandlingstilbuddet i Hjemmefødselsordningen.

Denne vurdering tager primært afsæt i tre elementer, der fremhæves i det følgende;

·         Regionen mener principielt ikke, at sundhedslovens bestemmelser om frit sygehusvalg indebærer en forpligtelse for region til at ændre på indhold og omfang af det konkrete behandlingstilbud i Hjemmefødselsordning .

·         Regionen mener ikke, at det er faglig forsvarligt, at udvide behandlingstilbuddet i Hjemmefødselsordningen til at omfatte fødsler på adresser uden for Region 1.

·         Hensynet til ressourcer og kapacitet i Hjemmefødselsordning indebærer, at væsentlige hensyn til Region 1s egne borgere vil blive tilsidesat, hvis ordningens behandlingstilbud skal udvides til at omfatte fødsler på adresser uden for Region 1.

tilrettelæggelse af behandlingstilbuddets indhold og omfang

Regionsrådet yder vederlagsfri sygehusbehandling til personer med bopæl i regionen ved sit sygehusvæsen og andre regioners sygehuse jf. SL § 79, stk.1., 1.pkt jf. § 81, stk.1. Reglerne overlader regionerne en vid skønsmæssig beføjelse til at fastlæggelse behandlingers art, omfang, kvalitet, tidsmæssige faktor mv. I overensstemmelse med § 17 i Autorisationsloven - LBK nr. 877 af 04/08/2011 , der er en integreret del af sundhedsydelsernes retlige indhold, skal behandlingstilbuddene være faglig forsvarlige.

Regionen er således berettiget og forpligtet til inden for lovens rammer at fastlægge og prioritere de opgaver, som hører til varetagelsen af sygehusvæsnet.

Sundhedslovens § 86

Det følger af sundhedsloven § 86, at en borger, der henvises til sygehusbehandling, kan vælge mellem bopælsregionens sygehuse og andre regioners sygehuse.

Reglen om det frie sygehusvalg indebærer imidlertid ikke en ret til behandling, der ligger uden for de behandlingstilbud, der allerede måtte findes på det ønskede sygehus eller i den pågældende ordning, eller uden for de kriterier for sygehusbehandling, som den pågældende region anvender ved sit sygehusvæsen. Dette fremgår blandt andet af § 15 i Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. BEK nr. 958 af 29/08/2014.  

Tilsvarende står der i kommentaren til § 86 i SundhedsKarnov (redaktionel ansvarlig: Helle Bødker Madsen dr. Jur.), at reglerne om frit sygehusvalg indebærer at ”Behandling skal, uanset kriterier for behandling i bopælsregionenen, gives

efter de kriterier, herunder den praksis og de retningslinjer, der gælder for behandling af patienter på det valgte sygehus.

(Vores markering)

behandlingstilbuddets indhold - hjemmefødselsordning

Hjemmefødselsordning er et behandlingstilbud, som Region 1 stiller til rådighed for gravide kvinder i overensstemmelse med Sundhedsloven § 83.

Hjemmefødselsordning bygger på en samarbejdsaftale indgået mellem Region 1 og en forening af privatpraktiserende jordemødre. De enkelte jordemødre i ordningen har herudover indgået individuelle kontrakter med regionen.

I kontraktgrundlaget opstilles vilkårene for behandlingstilbuddets indhold og omfang i Hjemmefødselsordningen. Det følger af kontrakten, at der foruden generelle krav til kvalitet og samarbejde, er en geografisk ramme for, hvor behandlingstilbuddets ydelse leveres.

Det aftalte behandlingstilbud indeholder alene en forpligtelse for de privatpraktiserende jordemødre til at tage ud til hjemmefødsler på bopælsadresser i Region 1. Det er herved et kriterium for behandlingstilbuddet, at behandlingen finder sted i Region 1.

Parallelt hermed har regionale sygehuse rammer for behandlingstilbuddenes indhold og omfang. Behandlingstilbuddene er ligeledes geografisk afgrænset til at foregå på sygehuset.

hensynet til faglig forsvarlige behandlingstilbud

Regionens afvisning af s anmodning, tager tillige afsæt i regionens forpligtelse til at sikre, at regionens behandlingstilbud er faglig forsvarlige.

En borgers ønske om at anvende det frie sygehusvalg, kan afslås, hvis det ikke anses for faglig forsvarligt at imødekomme ønsket.

Anvendes det frie sygehusvalg i relation til regionens hjemmefødselsordning forudsættes det, at den gravide ikke bor så langt fra ordningen, at det ikke er forsvarligt at lade kvinden få hjemmefødsel ved ordningen. Dette følger ligeledes af Patientombuddets afgørelse - sagnr. 15POB26 afgørelse, offentliggjort den 17.juni. 2015.

Hjemmefødselsordning har på nuværende tidspunkt otte faste jordemødre i Hjemmefødselsordningen. Jordemødrene arbejder i teams af to og dækker på denne måde Region 1 i fire områder. Jordemødrene kører ud til fødsler fra deres personlige bopælsadresse.

Samarbejde med regionens sygehuse

Det følger af kontraktgrundlaget, at jordemødrene er forpligtet til at samarbejde med Region 1s regionale sygehuse med fødeafdelinger.

Fødsler i Hjemmefødselsordningen Region 1 indebærer, at den fødende kvinde ved komplikationer mv. (om) visiteres til det nærmeste af

regionens sygehuse

(med den relevante funktion). Hjemmefødselsordning har derfor et kontraktfæstet samarbejde med

regionens sygehuse

, hvor kvinderne vil blive overført til, hvis der opstår komplikationer ved fødslen.”

Der er i kontraktgrundlaget fastsat vilkår for samarbejdet – ”For at fremme samarbejdet mellem Hjemmefødselsordning og regionens fødesteder er nedenstående aftalt: (…)”

Hjemmefødselsordningen har således et tæt samarbejde med regionens fødeafdelinger og det præhospitale virksomhedsområde med klare aftaler om opgave- og ansvarsfordeling ved overflytning af gravide til fødeafdeling ved komplikationer. Samarbejdet mellem disse aktører er beskrevet i fælles retningslinjer og sikrer en smidig og faglig forsvarlig håndtering af overflytningssituationer.

En udvidelse af Hjemmefødselsordningens behandlingstilbud, vil derfor indebære, at jordmødrene skal have en konkret kontakt og et samarbejde med fødeafdelinger uden for regionen, for at sikre, at en kvinde på en hvilken som helst bopælsadresse, kan overflyttes sikkert, når en komplikation opstår. Et sådan samarbejde vil ikke kunne lade sig gøre inden for rammerne af kontrakten med Hjemmefødselsordning .

På baggrund af den beskrevne organisation og struktur i Hjemmefødselsordningen er det regionens vurdering, at fødsler på bopælsadresser uden for Region 1 vil være så langt fra ordningens område, at det ikke vil være forsvarligt, at lade kvinder få hjemmefødsel ved ordningen.

hensynet til ressourcer og kapacitet

Patienter har i følge reglerne om frit sygehusvalg ikke et kvalificeret retskrav på at blive modtaget til behandling, idet retskravet beror på ressourcerne, jf. Sundhedsloven § 86, stk. 2.

Et sygehus kan derfor afvise en patient af kapacitetsmæssige årsager, hvis væsentlige hensyn til personer med bopæl i sygehusets optageområde ellers vil blive tilsidesat, jf. VEJ nr. 10351 af 19/12/2014 Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter.

Udvides behandlingstilbuddet i Hjemmefødselsordning til, at ordningens jordmødre skal forestå fødsler på adresser uden for Region 1s geografiske grænser, vil det betyde at væsentlige hensyn til personer med bopæl i regionen vil blive tilsidesat.

Hjemmefødselsordningen indebærer, at de tilknyttede jordemødre, foruden at assistere ved fødsler, også skal besøge de gravide kvinder 7-10 gange i løbet af graviditeten. Skal en jordemoder varetage forløb uden for regionen, vil det betyde at jordemoderen skal tilbringe en væsentlig del af sin tid på transport og hun vil derfor være mindre tilgængelig for Region 1s borgere. Denne mindre tilgængelighed vil resultere i, at en del af de gravide kvinder, der er tilknyttet ordningen, vil komme til at føde på en sygehusafdeling og ikke som planlagt i hjemmet sammen med en velkendt jordemoder. 

Det kontraktmæssige grundlag for Hjemmefødselsordningen indeholder herudover ikke en forpligtelse for de privatpraktiserende jordemødre, til at forestå fødsler på andre adresser end bopælsadresser i Region 1. De privat praktiserende jordmødre honoreres efter en fast takst pr. fødsel. Dette vederlag indeholder ikke en honorering af transport.

Således er det ikke muligt, henset til ordningens kapacitet og ressourcer, at jordemødrene skal varetage hjemmefødsler, der foregår på adresser uden for regionen. En sådan udvidelse af behandlingstilbuddet, vil betyde at Region 1 vil skulle ændre Hjemmefødselsordningen væsentlig eller alternativt udfase ordningen.

sagens forløb

Hjemmefødselsordning er ikke organiseret med henblik på at modtage patienter via reglerne om frit sygehusvalg og ordningen har derfor ikke arbejdsgange til sagsbehandling af anmodninger om at anvende af frit sygehusvalg. Det bemærkes i den forbindelse, at Region 1 burde have stået for sagsbehandlingen af s anmodning om at blive tilknyttet Hjemmefødselsordningen. Der burde være givet klagevejledning ved afslaget.”

Citat slut.

Styrelsen har på baggrund af oplysningerne fra Region 1 samt på Hjemmefødselsordning s hjemmeside lagt til grund, at ordningen ikke organisatorisk er en del af et eller flere af sygehusene i Region 1. Ordningen er imidlertid efter styrelsens opfattelse en del af Region 1s sygehusvæsen og således også omfattet af reglerne om frit sygehusvalg.

Det er styrelsens opfattelse, at s henvendelse til Hjemmefødselsordning den 5. august 2015 må opfattes som en anmodning til Region 1 om frit sygehusvalg til fødsel ved regionens hjemmefødselsordning, ligesom Hjemmefødselsordning s afslag af samme dag må opfattes som en afgørelse truffet på vegne af regionen.

Det er videre styrelsens opfattelse, at der ikke i sundhedsloven er hjemmel til at afskære en kvindes ret til at vælge hjemmefødsel ved en regions hjemmefødselsordning alene med henvisning til, at kvinden ikke har bopæl i regionen.

Adgangen til frit sygehusvalg kan imidlertid afskæres af kapacitetsmæssige årsager. Adgangen til frit sygehusvalg forudsætter også, at det ønskede sygehus eller den ønskede hjemmefødselsordning ville kunne behandle patienten fagligt forsvarligt.

I det frie sygehusvalg ligger heller ikke en ret til behandling, der ligger uden for de behandlingstilbud, der findes på det ønskede sygehus eller ved den ønskede hjemmefødselsordning, eller uden for de kriterier for sygehusbehandling, som den pågældende region anvender i sit sygehusvæsen.

Såfremt en region tilrettelægger sit sygehusvæsen på en sådan måde, at regionens kriterier for sygehusbehandling generelt afskærer adgangen til frit sygehusvalg til en bestemt behandling, eksempelvis hjemmefødsel ved regionens hjemmefødselsordning, er det styrelsens opfattelse, at der som udgangspunkt vil være tale om omgåelse.

Styrelsen finder herefter, at betingelserne for at afvise s adgang til frit sygehusvalg til hjemmefødsel ved Hjemmefødselsordning ikke var til stede, idet Region 1 ifølge de foreliggende oplysninger ikke har foretaget en konkret og individuel vurdering af, om eksempelvis de kapacitetsmæssige forhold var til hinder for, at blev tilknyttet Hjemmefødselsordning i forbindelse med sin fødsel, eller om det konkret og individuelt ville være fagligt uforsvarligt at lade hende blive tilknyttet hjemmefødselsordningen, eksempelvis på grund af afstanden mellem hendes bopæl og jordemødrene tilknyttet hjemmefødselsordningen eller – med henblik på eventuelle komplikationer ved fødslen, der måtte nødvendiggøre indlæggelse – på grund af afstanden mellem hendes bopæl og den relevante fødeafdeling.

Styrelsen bemærker herved, at styrelsen ved opslag i Kraks afstandsberegner har konstateret, at afstanden mellem s bopæl og Sygehus 1 er 12,6 km, hvorimod afstanden mellem hendes bopæl og Sygehus 2 er 14,6 km.

Styrelsen kan i øvrigt oplyse, at det afgørende for adgangen til frit valg til et specifikt sygehus som udgangspunkt er de kapacitetsmæssige forhold på modtagesygehuset eller i dette tilfælde i den konkrete hjemmefødselsordning. Der kan ikke lægges vægt på regionernes indbyrdes fordeling af udgifterne til behandling efter reglerne om frit sygehusvalg.

Styrelsen finder på denne baggrund, at Region 1 har handlet i strid med sundhedslovens § 86, stk. 1.

Styrelsen hjemviser herefter Region 1s afgørelse af 5. august 2015 om frit sygehusvalg til hjemmefødsel ved Region 1s hjemmefødselsordning, da afgørelsen ikke er konkret og individuelt begrundet i forhold til . Region 1 skal træffe ny afgørelse i sagen.