Klage over mangelfuld information via tolk forud for operation

Styrelsen for Patientsikkerhed finder ikke grundlag for at kritisere Sygehus for indhentelse af informeret samtykke fra den 16. januar 2015.

Sagsnummer:

16SPS03

Offentliggørelsesdato:

14. marts 2016

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Kategori:

Behandlingssager

Styrelsen for Patientsikkerhed finder ikke grundlag for at kritisere Sygehus <****> for indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 16. januar 2015.

Klage

Der er klaget over følgende:

  • At ikke blev tilstrækkeligt informeret på ambulatorium , Sygehus , forud for behandlingen den 16. januar 2015.

har blandt andet anført, at han alene ønskede, at der skulle gøres noget ved neglen. Han har hertil anført, at han ikke blev informeret om, at han ville få amputeret halvdelen af fingeren. har videre anført, at han ikke ville have accepteret operationen, såfremt han havde haft kendskab til omfanget af amputationen.

Begrundelse

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

 

Indledende oplysninger

havde tidligere været involveret i en jagtulykke, hvor han var blevet skudt i hånden. Spidsen af lillefingeren på venstre hånd blev i den forbindelse amputeret. var efterfølgende besværet af neglen, der voksede forkert ud.

Begrundelse for afgørelsen af klagen

, der var 36 år, blev, efter henvisning fra egen læge, den 16. januar 2015 undersøgt på ambulatorium , Sygehus , idet han havde store problemer med en klolignende negl på venstre lillefinger. Efter undersøgelsen og på grund af neglens groretning blev der fundet indikation for amputation ved det yderste led (DIP-led).

Ifølge journalen blev forud for operationen blev informeret om kirurgisk behandling i form af transmetakarpal (hørende til håndroden) amputation.

Operationen fandt sted samme dag. blev efter operationen meget påvirket, da han tilsyneladende ikke havde været klar over, hvor kort hans lillefinger ville blive.

Ifølge udtalelse til sagen fra afdeling foregik samtalen inden operationen via tolk. Man anbefalede ved samtalen patienten amputation af lillefingerens yderstykke, idet man vurderede, at man ved kun at fjerne neglen ikke ville opnå tilfredsstillende langtidsvirkning af operationen. Man havde i den forbindelse forstået, at havde accepteret behandlingen via tolken.

Styrelsen kan oplyse, at ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke, medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller af §§ 17-19 i sundhedsloven. Ved informeret samtykke forstås et samtykke, der er givet på grundlag af fyldestgørende information. Det følger af sundhedslovens § 15.

Ifølge bekendtgørelse nr. 504 af 23. april 2015 om tolkebistand efter sundhedsloven har patienter, der efter sundhedsloven har ret til behandling på blandt andet et sygehus, ret til vederlagsfri tolkebistand, når lægen skønner, at en tolk er nødvendig for behandlingen. Den læge, der er ansvarlig for behandlingen af patienten, skal sikre sig, at tolken har de nødvendige sproglige kvalifikationer, herunder beherskelse af det danske sprog.

Det fremgår, at der til forundersøgelsen den 16. januar 2015 blev benyttet en tolk. Styrelsen lægger til grund, at denne tolk var professionel og tilkaldt via afdelingen, mens der til den opfølgende samtale samme dag samt til kontrol den 30. januar 2015 blev benyttet en ven til som tolk.

Det er styrelsens vurdering, at man på afdeling således med rimelighed kunne antage, at den benyttede tolk havde de nødvendige sproglige kvalifikationer til at kunne tolke den lægelige information.

Det er videre styrelsens vurdering, at man på afdeling på relevant vis vurderede, at yderstykket af lillefingeren skulle amputeres, og at man på relevant vis informerede og tolken om dette på dansk.

Styrelsen har herved lagt vægt på journaloplysningerne samt udtalelsen fra afdeling .

Det er videre styrelsens opfattelse, at der ikke i forbindelse med forundersøgelsen var konkrete forhold, som gav anledning til at mistænke, at ikke forstod informationen. Styrelsen finder således ikke anledning til at kritisere, at man gik ud fra, at via tolken var fuldt informeret om behandlingsforslaget og således vidste, hvad han gav samtykke til.

På denne baggrund finder styrelsen ikke grundlag for at kritisere ambulatorium , Sygehus , ved indhentelse af informeret samtykke fra den 16. januar 2015.

ooo00ooo

Kommentarer fra af den 29. oktober 2015 er indgået i styrelsens vurdering af sagen.

Lovgrundlag

Ordlyden af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet blev ikke ændret, da Patientombuddet blev en del af Styrelsen for Patientsikkerhed den 8. oktober 2015. Derfor refereres der i nedenstående lovgrundlag fortsat til Patientombuddet. De kompetencer, der hørte under Patientombuddet, tilkommer nu Styrelsen for Patientsikkerhed.

Bekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010 af sundhedsloven:

§ 15:Ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke, medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller af §§ 17-19.

stk. 2: Patienten kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde sit samtykke efter stk. 1.

stk.3: Ved informeret samtykke forstås i denne lov et samtykke, der er givet på grundlag af fyldestgørende information fra sundhedspersonens side, jf. § 16.

Stk. 4: Et informeret samtykke efter afsnit III kan være skriftligt, mundtligt eller efter omstændighederne stiltiende.

Stk. 5: Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om samtykkets form og indhold.


§ 50: Regionsrådet yder vederlagsfri tolkebistand til personer, som har behov herfor i forbindelse med behandling hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge samt sygehusbehandling efter nærmere regler fastsat af ministeren for sundhed og forebyggelse.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 1. Patientombuddet, jf. §§ 11 og 12, behandler klager fra patienter over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed og forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 4-9 og afsnit IV med undtagelse af klager, hvor der i den øvrige lovgivning er foreskrevet en anden klageadgang. Patientombuddet kan ikke behandle en klage efter 1. pkt., hvis den faglige virksomhed eller det forhold, klagen vedrører, helt eller delvis er omfattet af en klage efter § 2.

Stk. 2. Patientombuddet træffer i sager efter stk. 1 afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel, eller om sundhedsvæsenet har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 4-9 og afsnit IV.

Bekendtgørelse nr. 504 af 23. april 2015 om tolkebistand efter sundhedsloven:

§ 2. Den læge, der er ansvarlig for behandlingen af patienten, skal sikre sig, at tolken har de nødvendige sproglige kvalifikationer, herunder beherskelse af det danske sprog.