Klager skal nu indgives elektronisk - derfor havde regionen givet forkert klagevejledning

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region den 4. februar 2016 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus 1. har ikke ret til befordringsgodtgørelse. Region handlede i strid med forvaltningslovens § 25, stk. 1, ved ikke at give korrekt klagevejledning.

Sagsnummer:

16SPS10

Offentliggørelsesdato:

14. marts 2016

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region <****> den 4. februar 2016 om befordringsgodtgørelse til <****> til Sygehus 1. <****> har ikke ret til befordringsgodtgørelse. Region <****> handlede i strid med forvaltningslovens § 25, stk. 1, ved ikke at give korrekt klagevejledning.

Klagen

Region meddelte ved afgørelse af 4. februar 2016 afslag på befordringsgodtgørelse. Hun klagede den 15. februar 2016 over afgørelsen.

Begrundelse

var den 18. november 2015 til behandling på afdeling på Sygehus 1. Hun ansøgte samme dag Region om befordringsgodtgørelse.

Region traf afgørelse den 4. februar 2016. Det fremgår af afgørelsen, at havde benyttet sig af det frie sygehusvalg, idet hun efter Region s sædvanlige visitationspraksis kunne være blevet behandlet på Sygehus 2, hvortil hun ikke ville have været berettiget til befordringsgodtgørelse.

har i sin klage af 15. februar 2016 anført, at den eneste årsag til, at hun ”valgte” Sygehus 1, var, at det er det eneste sygehus i Danmark, som tilbyder antibiotikabehandling for kroniske rygsmerter. Videre har hun anført, at hvis Sygehus 2 havde tilbudt dette, havde hun valgt at blive udredt der, da det ligger lige rundt om hjørnet, og det ville være gratis for hende at komme der til. Hun mener derfor ikke, at hun har benyttet sig af det frie sygehusvalg, da hun reelt ikke har haft et valg. Hun har endvidere anført, at hendes praktiserende læge henviste hende til Sygehus 1, da der ikke var andre muligheder. Endeligt har hun oplyst, at togbilletten tur/retur fra til kostede 2 x 336 kr. = 672 kr.

En person har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 11 i bekendtgørelse nr. 959 af 29. august 2014 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

En person, der vælger at blive behandlet på et sygehus efter reglerne om frit sygehusvalg, er berettiget til befordringsgodtgørelse som minimum svarende til afstanden til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationspraksis. Betingelserne for at modtage befordring eller befordringsgodtgørelse til dette behandlingssted skal være opfyldt.

Det fremgår af § 13 i samme bekendtgørelse.

En patient har altså som regel ret til at blive behandlet gratis på et offentligt sygehus efter eget eller den henvisende læges valg. Retten til befordring eller befordringsgodtgørelse følger dog ikke med til det valgte sygehus. Dette gælder også, selv om der er kortere ventetid på det valgte sygehus.

Det er styrelsens opfattelse, at der kan være tale om frit sygehusvalg, selv om patienten ikke vidste det. Den læge, der henviser patienten, bør oplyse patienten om, at patienten muligvis ikke har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse. Lægens manglende information om dette, giver ikke patienten ret til befordring eller befordringsgodtgørelse.

Det er styrelsens opfattelse, at en patient efter omstændighederne ikke har ret til befordringsgodtgørelse til det valgte sygehus, selv om patienten eller den henvisende læge mener, at behandlingen på det valgte sygehus var bedre og af en anden type end behandlingen på det sygehus, som patienten sædvanligvis ville være visiteret til.

Styrelsen har lagt til grund, at var henvist til Sygehus 1 af egen læge.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at benyttede sig af det frie sygehusvalg. Styrelsen har lagt vægt på, at det af ansøgningsskemaet fremgår, at var henvist som følge af frit valg, og at behandlingen foregik på regionsfunktionsniveau, som Sygehus 2 også varetager.

Styrelsen har lagt vægt på, at , såfremt hun havde søgt behandling på Sygehus 2, ikke opfyldte betingelserne for befordring eller befordringsgodtgørelse, jf. § 11, nr. 2, jf. § 13 i ovennævnte bekendtgørelse.

Det bemærkes, at styrelsen efter de foreliggende oplysninger har lagt til grund, at ikke opfylder betingelserne for befordring eller befordringsgodtgørelse efter bekendtgørelsens § 11, nr. 1 eller 3.

På denne baggrund finder styrelsen, at ikke er berettiget til befordringsgodtgørelse i forbindelse med sin behandling på Sygehus 1.

Klagevejledning

Styrelsen har bemærket, at i klagen har anført, at regionen burde ændre teksten i klagevejledningen, da der står, at en klage skal sendes til Finsensvej 15, Frederiksberg. Hun har hertil anført, at der ikke står, at klagen skal sendes elektronisk, og at hun dermed kunne have sparet 8 kr. i porto.

Styrelsen kan oplyse, at i første omgang indsendte sin klage med post til Styrelsen for Patientsikkerhed, og at hun efterfølgende fik oplyst, at den skulle indgives elektronisk.

Styrelsen har forstået s klage således, at hun ønsker at klage over, at Region gav forkert klagevejledning.

Det fremgår af forvaltningslovens § 25, stk. 1, at en ugunstig skriftlig afgørelse skal være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist.

Det er styrelsens opfattelse, at adressaten for en afgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven har krav på at modtage korrekt klagevejledning i de tilfælde, hvor kommunen helt eller delvist giver et skriftligt afslag på befordring eller befordringsgodtgørelse.

Styrelsen har bemærket, at Region i afgørelsen af 4. februar 2016 oplyste, at klage over afgørelsen kunne indgives til Styrelsen for Patientsikkerhed, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg.

Styrelsen kan hertil oplyse, at det fra og med den 1. februar 2016 var et lovkrav, at klager over sundhedsfaglig behandling og tilsidesættelse af patientrettigheder skulle indgives elektronisk til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Korrekt klagevejledning er derfor, at klagen skal indgives digitalt til Styrelsen for Patientsikkerhed, inden for 4 uger efter modtagelsen af regionens afgørelse. Klageskemaerne findes på www.borger.dk under ”Sundhed og sygdom” > ”Klage over sundhedsvæsenet” > ”Klage over brud på patientrettighed” eller på www.stps.dk.

Styrelsen finder således anledning til at kritisere, at Region ikke gav korrekt klagevejledning.

Lovgrundlag

 

Ordlyden af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet blev ikke ændret, da Patientombuddet blev en del af Styrelsen for Patientsikkerhed den 8. oktober 2015. Derfor refereres der i nedenstående lovgrundlag fortsat til Patientombuddet. De kompetencer, der hørte under Patientombuddet, tilkommer nu Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Bekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014 af sundhedsloven:

§ 171. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 a har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og som modtager social pension. Befordring og befordringsgodtgørelse ydes til behandling på regionale sygehuse og de i § 75 nævnte institutioner samt til behandling på andre sygehuse m.v. efter nærmere af ministeren for sundhed og forebyggelse fastsatte regler.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om, i hvilke tilfælde og i hvilket omfang personer i øvrigt har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til sygehusbehandling, herunder i hvilket omfang ret hertil tilkommer personer, der efter eget valg behandles på et sygehus uden for bopælsregionen i henhold til reglerne i §§ 86, 87 og 89 a.

Stk. 3. Regionsrådet yder befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 har ret til vederlagsfri sygehusbehandling, hvis deres tilstand gør det nødvendigt. Regionsrådet yder godtgørelse for befordring til personer, der er omfattet af 1. pkt. og har ret til refusion af udgifter til behandling i andre EU-/EØS-lande i medfør af § 89 a.

Stk. 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om godtgørelse efter stk. 3.

Bekendtgørelse nr. 959 af 29. august 2014 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

§ 11. Personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter Regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

§ 13. Personer, der opfylder mindst en af betingelserne i § 11, jf. §§ 26 og 27, og som vælger at anvende det frie sygehusvalg, jf. sundhedslovens § 86, det udvidede frie sygehusvalg, jf. sundhedslovens § 82 a og § 87, har ret til godtgørelse af deres befordringsudgifter som minimum svarende til befordringsudgiften til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationskriterier.

Stk. 2. Retten til befordringsgodtgørelse efter stk. 1, jf. § 11, nr. 2, forudsætter, at afstanden til eller fra det sygehus m.v., som patienten har valgt, overstiger 50 km.

Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven

§ 25.

Afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6.Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Patientombuddet, når de vedrører

…..

14) vilkår for en persons ret til befordring og befordringsgodtgørelse ved sygehusbehandling efter § 171 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,

…..