Vejledning om befordring og befordringsgodtgørelse givet af samarbejdssygehus binder regionen

Styrelsen for Patientsikkerhed ændrer den afgørelse, der er truffet af Region om befordringsgodtgørelse til til Sygehus 1 i forbindelse med hendes behandlinger i perioden fra den 18. september til den 14. oktober 2015. Region skal udbetale yderligere 2.693,65 kr. i befordringsgodtgørelse til .

Sagsnummer:

16SPS19

Offentliggørelsesdato:

27. april 2016

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed ændrer den afgørelse, der er truffet af Region <****> om befordringsgodtgørelse til <****> til Sygehus 1 i forbindelse med hendes behandlinger i perioden fra den 18. september til den 14. oktober 2015. Region <****> skal udbetale yderligere 2.693,65 kr. i befordringsgodtgørelse til <****>.

Styrelsens afgørelse af 14. marts 2016

Styrelsen fandt ved sin afgørelse af 14. marts 2016, at ikke var berettiget til yderligere befordringsgodtgørelse i forbindelse med sin behandling på Sygehus 1.

var i perioden fra den 18. september til den 14. oktober 2015 til 17 ambulante behandlinger på Sygehus 1. Hun ansøgte herefter Region om befordringsgodtgørelse.

Region udbetalte 1.802,00 kr. i befordringsgodtgørelse til svarende til udgifterne med offentlig transport. Befordringsgodtgørelsen var beregnet således:

17 x 106,00 kr. (buspris t/r med rejsekort).

havde i sin klage af 23. november 2015 anført, at på grund af hendes helbredstilstand og den meget dårlige offentlige transport til Sygehus 1, svarede Sygehus 1 på introduktionsmødet bekræftende på, at det var en selvfølge, at hun benyttede egen bil. Hun havde videre bemærket, at det fremgik af det til klagen medsendte bilag, at det var den behandlende myndighed, der aftalte transporten. Endvidere havde hun bemærket, at Region gav afslag på befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil med den begrundelse, at Sygehus 1 ikke havde bemyndigelse til at træffe en afgørelse. Hun havde afslutningsvis bemærket, at hun ingen mulighed havde for at undersøge, hvem der havde bemyndigelse til hvad og hvornår.

Det fremgik af det vedlagte bilag med information fra Sygehus 1, at når patienten kom i afdelingen første gang, ville personalet være behjælpelig med at arrangere transport til og fra behandling i henhold til gældende regler.

Styrelsen lagde i sin afgørelse til grund, at modtager pension, hvorfor hun opfylder betingelsen i § 11, nr. 1 i bekendtgørelse nr. 959 af 29. august 2014 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

Region havde til sagen oplyst, at kunne have benyttet sig af den siddende patienttransport, der tilbydes patienter i Region .

Styrelsen henviste i afgørelsen til § 17 i ovennævnte bekendtgørelse, hvoraf det følger, at det er regionsrådet, der afgør, hvorvidt der skal ydes befordring eller befordringsgodtgørelse.

Styrelsen lagde herefter til grund, at Region – hvis havde ansøgt om befordring forud for behandlingerne – ville have stillet befordring til rådighed, og at befordring med en af regionens biler var et forsvarligt befordringsmiddel henset til det oplyste om hendes tilstand.

Det var styrelsens opfattelse, at regionsrådet i det konkrete tilfælde havde været afskåret fra at træffe afgørelse om, hvorvidt der skulle ydes befordring med siddende patienttransport, idet ikke havde ansøgt om befordring forud for behandlingerne.

Styrelsen havde endvidere bemærket, at det var styrelsens opfattelse, at idet Sygehus 1 ikke var et sygehus under Region , kunne hospitalets vejledning ikke binde Region .

Anmodningen om genoptagelse

Ved e-mail af 14. marts 2016 har anført, at styrelsen har truffet en forkert afgørelse. Styrelsen har forstået s e-mail således, at hun anmoder styrelsen om at genoptage sagen.

Begrundelse for genoptagelse

Om der er grundlag for at genoptage en sag afhænger af, om der i forhold til den oprindelige behandling af sagen er kommet væsentlige nye oplysninger, som må antages at kunne medføre en ændret bedømmelse af sagen. Det skal forstås således, at der skal være tale om nye oplysninger, som ikke allerede forelå i udtalelser, journalnotater eller andre af sagens akter, da styrelsen traf afgørelse i sagen. Disse nye oplysninger skal tillige være så væsentlige, at de måske kan føre til et andet resultat.

Væsentlige sagsbehandlingsfejl kan desuden medføre, at styrelsen er forpligtet til at genoptage sagen.

har til sin e-mail af 14. marts 2016 vedhæftet et skærmprint fra hjemmesiden for Afdeling , på Sygehus 1, hvoraf Region s logo fremgår. Endvidere fremgår følgende under overskriften ”Transport til Sygehus 1” [citat]:

”Man kan vælge at køre selv. Refusion af kørselsudgifter sker via Kørselskontoret på Sygehus 2, Sygehus 3, Sygehus 4 eller sygehus 5 efter sædvanlige takster. Der er også mulighed for patientbefordring, som ligeledes arrangeres via Kørselskontoret, Sygehus 2, Sygehus 3, Sygehus 4 eller sygehus 5. Spørgsmål vedrørende afhentning, befordringsgodtgørelse og lignende besvares på Kørselskontoret…”.

har i e-mail af 17. marts 2016 supplerende anført, at når man bliver henvist til strålebehandling fra Sygehus 2, bliver man opfordret af personalet til at søge alle relevante oplysninger på hjemmesiden for Sygehus 1. Hun har endvidere, med henvisning til skærmprintet, bemærket, at hun på baggrund af regionens logo måtte gå ud fra, at oplysningerne var korrekte. Videre har hun anført, at idet det under afsnittet ”Transport” fremgår, at befordring kan ske i egen bil, og refusion vil ske efter gældende regler, sammenholdt med de oplysninger hun fik på Sygehus 1, må det betyde, at der henvises til den officielle befordringsgodtgørelse i Danmark, som i 2015 udgjorde 3,70 kr. pr. km.

Region har, på baggrund af anmodningen om genoptagelse, i e-mail af 18. marts 2016 til styrelsen oplyst, at regionen ikke har flere oplysninger til sagen. Styrelsen videresendte den 18. marts 2016 s e-mail af 17. marts 2016 til regionen. Regionen har i en e-mail af 30. marts 2016 anført, at der ikke på hjemmesiden står, at der skal udbetales 3,70 kr. pr. km., men at der ifølge bekendtgørelsen udbetales statens billigste takst, såfremt der skal udbetales befordringsgodtgørelse svarende til antal kørte km, hvilket afhænger af patientens helbred og mobilitet. Regionen har videre anført, at patienten altid har mulighed for befordring med regionen. Regionen mener derfor ikke, at den oprindelige afgørelse skal ændres.

Styrelsen er ved behandlingen af genoptagelsesanmodningen blevet opmærksom på, at Region har indgået en samarbejdsaftale med Sygehus 1.

På denne baggrund og på baggrund af det fremsendte skærmprint finder styrelsen, at der er fremkommet nye og for sagens afgørelse væsentlige oplysninger, der kan begrunde en fornyet realitetsbehandling.

Styrelsens fornyede behandling af klagen

 

Styrelsen er som nævnt blevet opmærksom på, at Region har indgået en samarbejdsaftale med Sygehus 1.

Styrelsen har ved opslag på Region s egen hjemmeside, under Sundhed > Borger > Kræftpakkeforløb > Brystkræft, konstateret, at behandling og efterbehandling af brystkræft blandt andet foregår på Sygehus 1 med henvisning til hjemmeside . Det fremgår endvidere af regionens hjemmeside på en liste af 5. maj 2015 over samarbejdssygehuse, at Sygehus 1, er et samarbejdssygehus vedrørende strålebehandling – brystkræft.

Styrelsen kan oplyse, at det fremgår af sundhedslovens § 75, stk. 2, at regionsrådet kan indgå overenskomst med eller på anden måde benytte private institutioner, som led i løsningen af sygehusvæsenets opgaver. Det er styrelsens opfattelse, at dette tillige gælder udenlandske private institutioner.

Det er styrelsens opfattelse, at selvom en region har indgået samarbejdsaftale med et privat sygehus, så er regionen forpligtet til at sikre, at der gives korrekt vejledning om retten til befordring eller befordringsgodtgørelse. Såfremt en patient får forkert vejledning, er det styrelsens opfattelse, at ansvaret påhviler regionen.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at Region har en vejledningsforpligtelse, når regionen henviser til behandling på et af regionens samarbejdssygehuse. Det er styrelsens opfattelse, at regionen har en forpligtelse til at sørge for, at de henviste patienter får en korrekt vejledning samt oplysninger om, hvor patienterne kan henvende sig for at få denne vejledning. Dette gælder efter styrelsens opfattelse både i forbindelse med henvisningen samt på det pågældende samarbejdssygehus.

Det er hertil styrelsens opfattelse, at regionen skal sikre, at samarbejdssygehusene giver vejledning i overensstemmelse med regionens øvrige praksis.

Styrelsen har lagt vægt på, at Region på regionens egen hjemmeside henviser til Sygehus 1s hjemmeside. Det er styrelsens opfattelse, at Region på denne baggrund må forudsættes at være bekendt med indholdet af samarbejdssygehusets informationsmateriale.

Det er på baggrund af ovenstående styrelsens opfattelse, at Sygehus 1s vejledning er bindende for Region , og at er berettiget til befordringsgodtgørelse i overensstemmelse hermed, idet det fremgår af hospitalets hjemmeside, at patienter kan vælge at køre selv til og fra behandling, hvorefter de kan ansøge om befordringsgodtgørelse. Det er herefter styrelsens opfattelse, at er berettiget til godtgørelse svarende til udgifterne med befordring i privatbil.

Det er styrelsens faste praksis at lægge Kraks korteste rute til grund. Det er imidlertid ikke muligt, at søge på ruter uden for Danmark, hvorfor styrelsen har måtte anvende Google Maps i stedet.

Styrelsen har ved opslag på Google Maps beregnet den korteste rute fra s bopæl til Sygehus 1  til 64,5 km.

Det følger af lang administrativ praksis, at godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel beregnes efter laveste sats i Finansministeriets til enhver tid gældende cirkulære om godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel på tjenesterejser.

Efter cirkulære nr. 9252 om satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser er godtgørelsen i 2015 pr. km. 2,05 kr.

Styrelsen finder herefter, at er berettiget til befordringsgodtgørelse som følger:

2 x 17 x 64,5 km x 2,05 kr.              =

4.495,65 kr.

På denne baggrund ændrer styrelsen den afgørelse, der er truf­fet af Region om befordringsgodtgørelse til i forbindelse med hendes behandlinger i perioden fra den 18. september til den 14. oktober 2015 på Sygehus 1.

Region har tidligere udbetalt 1.802,00 kr. i befordringsgodtgørelse til , hvorfor regionen skal udbetale yderligere 2.693,65 kr. til hende.

Lovgrundlag

Ordlyden af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet blev ikke ændret, da Patientombuddet blev en del af Styrelsen for Patientsikkerhed den 8. oktober 2015. Derfor refereres der i nedenstående lovgrundlag fortsat til Patientombuddet. De kompetencer, der hørte under Patientombuddet, tilkommer nu Styrelsen for Patientsikkerhed.

Bekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014 af sundhedsloven:

§ 75.

Regionsrådet kan samarbejde med andre regioners sygehusvæsen som led i løsningen af sygehusvæsenets opgaver.

Stk. 2. Regionsrådet kan endvidere indgå overenskomst med eller på anden måde benytte private institutioner som led i løsningen af sygehusvæsenets opgaver. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte nærmere regler om regionernes benyttelse af sådanne institutioner.

…..

§ 171. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 a har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og som modtager social pension. Befordring og befordringsgodtgørelse ydes til behandling på regionale sygehuse og de i § 75 nævnte institutioner samt til behandling på andre sygehuse m.v. efter nærmere af ministeren for sundhed og forebyggelse fastsatte regler.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om, i hvilke tilfælde og i hvilket omfang personer i øvrigt har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til sygehusbehandling, herunder i hvilket omfang ret hertil tilkommer personer, der efter eget valg behandles på et sygehus uden for bopælsregionen i henhold til reglerne i §§ 86, 87 og 89 a.

Stk. 3. Regionsrådet yder befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 har ret til vederlagsfri sygehusbehandling, hvis deres tilstand gør det nødvendigt. Regionsrådet yder godtgørelse for befordring til personer, der er omfattet af 1. pkt. og har ret til refusion af udgifter til behandling i andre EU-/EØS-lande i medfør af § 89 a.

Stk. 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om godtgørelse efter stk. 3.

Bekendtgørelse nr. 959 af 29. august 2014 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

§ 11. Personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter Regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6.Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Patientombuddet, når de vedrører

…..

14) vilkår for en persons ret til befordring og befordringsgodtgørelse ved sygehusbehandling efter § 171 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,

…..