Ikke omfattet af udredningsretten, men ret til udvidet frit sygehusvalg, da en viderehenvist psykiatrisk patient ikke kunne tilbydes behandling inden for 2 måneder

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 87, stk. 1, ved den 11. marts 2016 at give afslag på at benytte det udvidede frie sygehusvalg. Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b i forbindelse med håndteringen af henvisningen af 20. november 2015 af . Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 87, stk. 1, ved ikke at tilbyde udvidet frit sygehusvalg i forbindelse med behandlingen den 7. og den 18. januar 2016.

Sagsnummer:

16SPS31

Offentliggørelsesdato:

30. maj 2016

Juridisk tema:

Ret til hurtig udredning på sygehus, Frit og udvidet frit sygehusvalg

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region <****> har handlet i strid med sundhedslovens § 87, stk. 1, ved den 11. marts 2016 at give <****> afslag på at benytte det udvidede frie sygehusvalg. Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region <****> ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b i forbindelse med håndteringen af henvisningen af 20. november 2015 af <****>. Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region <****> ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 87, stk. 1, ved ikke at tilbyde <****> udvidet frit sygehusvalg i forbindelse med behandlingen den 7. og den 18. januar 2016.

Klagen

klagede den 9. februar 2016 til Styrelsen for Patientsikkerhed over, at Region havde tilsidesat hendes ret til hurtig udredning, og den 16. marts 2016 over, at regionen havde tilsidesat hendes ret til udvidet frit sygehusvalg.

 

Begrundelse

Kompetence

har i sin klage af 9. februar 2016 anført, at hun gerne vil have et privat tilbud. I klagen af 16. marts 2016 har hun anført, at hun ønsker at benytte en nærmere bestemt privat angstklinik, der kan behandle hende uden ventetid.

Som telefonisk er blevet vejledt om den 9. marts 2016, har styrelsen kompetence til at tage stilling til, om Region har handlet i strid med reglerne i sundhedsloven om udredningsret og om udvidet frit sygehusvalg, hvilket vil sige, om hun har ret til at vælge et såkaldt aftalesygehus. Styrelsen har imidlertid ikke kompetence til at træffe beslutning om, hvor skal behandles, eller at hun skal have et tilbud om behandling hos en nærmere bestemt privat klinik.

Hændelsesforløb

har i klagen oplyst, at hun den 12. november 2015 af egen læge blev henvist til Afdeling 1, der er en del af Sygehus . Denne henvisning var dog ikke kommet frem.

Den 19.-20. november 2015 var på afsnit 1, Afdeling 2. Det fremgår af journalen, at hun ved udskrivelsen blev anbefalet at henvende sig til egen læge – som hun tidligere samme dag havde rettet telefonisk henvendelse til - med henblik på genhenvisning til Afdeling 1 eller henvisning til et angstpakkeforløb.

Det er på baggrund af oplysningerne i journalen styrelsens opfattelse, at behandlingen af blev afsluttet ved udskrivelsen fra afsnit 1, og at hun således ikke blev viderehenvist til Afdeling 1 eller til et angstpakkeforløb.

Den 20. november 2015 blev af egen læge - på baggrund af hendes henvendelse dagen før - henvist til Afdeling 1 under henvisningsdiagnosen anoreksi/bulimi. Af henvisningen fremgår blandt andet, at også i flere omgange havde klaget over angstsymptomer, men at mange af symptomerne i nogen grad relaterede sig til mad og opkastninger.

Ved brev af 24. november 2015 indkaldte Afsnit 2, Afdeling 1, til en indledende samtale den 7. januar 2016 samt til en lægesamtale den 18. januar 2016. I et bilag til brevet blev informeret om blandt andet retten til frit sygehusvalg samt om, at hun havde mulighed for at henvende sig til i Region om sine muligheder for at få flyttet sit forløb til et andet offentligt hospital eller et privathospital.

Den 7. januar 2016 blev set på Afdeling 1 til en indledende samtale med en psykolog, og den 18. januar 2016 var hun til lægesamtale samme sted. Det blev konkluderet, at hun skulle viderehenvises til et angstpakkeforløb på grund af generaliseret angst og svær agorafobi, da dette blev vurderet som det primære problem. Henvisningen blev den 18. januar 2016 sendt til i Sygehus , hvor den blev modtaget samme dag.

Ved brev af 20. januar 2016 indkaldte Afdeling 3, Afsnit 3, , der også er en del af Sygehus , til en samtale den 7. marts 2016. I et bilag til brevet blev informeret om blandt andet retten til frit sygehusvalg samt om, at hun havde mulighed for at henvende sig til i Region om sine muligheder for at få flyttet sit forløb til et andet offentligt hospital eller et privathospital.

Den 9. februar 2016 sendte s egen læge en ny henvisning til i Sygehus . Det fremgik af henvisningen, at var visiteret til et angstpakkeforløb i Afdeling 3, men at hendes hovedproblem dog var, at hun på grund af angst, primært for terror, ikke turde tage ind til byen. Egen læge efterspurgte derfor alternativer til behandlingen i Afdeling 3, eksempelvis Afdeling 1 eller i et .

Ved brev af 18. februar 2016 aflyste Afdeling 3 s tid den 7. marts 2016 og tilbød hende samtidig en ny tid den 16. marts 2016.

Ved brev af 11. marts 2016 bekræftede i Sygehus over for , at Sygehus havde modtaget hendes anmodning om frit sygehusvalg. Sygehus oplyste i brevet, at var blevet indkaldt til første samtale i Afdeling 3 den 16. marts 2016, og at dette betød, at hun var tilbudt behandling inden for 2 måneder efter henvisningen af 18. januar 2016 til behandling i et pakkeforløb for angst.

Sygehus oplyste videre, at - på baggrund af hendes henvendelse - ville blive omvisiteret til behandling i et pakkeforløb for angst ved Afdeling 1 efter reglerne om frit sygehusvalg og med ret til behandling inden for 30 dage.

Endvidere oplyste Sygehus , at ikke var berettiget til udvidet frit sygehusvalg, idet hun som anført var tilbudt behandling inden for fristen. Det blev endvidere oplyst, at regionen ikke havde mulighed for at henvise til en privat psykolog.

Den 9. februar 2016 klagede til Styrelsen for Patientsikkerhed over, at Region havde tilsidesat hendes ret til hurtig udredning.

har blandt andet anført, at hun på afsnit 1 fik at vide, at hun ville blive henvist til Afdeling 1 med henblik på et angstpakkeforløb, og hun derfor blev forbavset over, at samtalerne den 7. og 18. januar 2016 handlede om spiseforstyrrelse, hvilket hun også gav udtryk for ved første samtale. Videre har hun anført, at hun ved anden samtale, hvor det blev konkluderet, at hun skulle have hjælp til angsten, spurgte, om hun kunne komme videre på Afdeling 1s angstforløb. Hun finder det derfor uholdbart, at hun er blevet visiteret til Afdeling 3, da hun, som det også fremgår af lægejournalen, netop er angst for at tage ind til .

har endvidere anført, at hun klager, fordi det er lang tid at vente fra den 20. november 2015, og at hun gerne ville have et privat tilbud i stedet, da der er gået mere end 30 dage siden den 20. november 2015 uden udredning eller plan.

Den 16. marts 2016 klagede endvidere til Styrelsen for Patientsikkerhed over, at regionen havde tilsidesat hendes ret til udvidet frit sygehusvalg.

I et partshøringssvar af 17. april 2016 har endeligt anført, at hun ikke, som anført i brev af 11. marts 2016 fra i Sygehus , har gjort brug af sin mulighed for frit sygehusvalg i forbindelse med omvisiteringen til Afdeling 1 den 11. marts 2016, men at hun udelukkende er blevet omvisiteret, fordi hun har problemer med at møde på et behandlingssted i byen, og at det er derfor, hun har bedt om udvidet frit sygehusvalg til en bestemt privat angstklinik.

har i partshøringssvaret endvidere oplyst, at hun efterfølgende har været til første samtale på Afdeling 1, og at hun fortsat ønsker at få betalt et angstforløb et sted, der er målrettet hendes problematik.

Det fremgår af en udtalelse af 29. februar 2016 fra Afdeling 1, at de patienter, der henvises til Afdeling 1, ofte fejler forskellige ting på en gang. Det er typisk, at patienter med bulimi også har angst, og det kan derfor være vanskeligt indledningsvist at vide, hvad der skal være fokus for den psykoterapeutiske behandling. Da var henvist til behandling for anoreksi/bulimi, og da hun havde haft opkastninger dagligt samt vægtøgning, var det i hendes tilfælde logisk, at hun blev visiteret til Afsnit 2 på Afdeling 1.

Retten til hurtig udredning

har blandt andet klaget over, at hendes ret til hurtig udredning blev tilsidesat. Henvisningen af 20. november 2015 er imidlertid af Afdeling 1 blevet forstået som en henvisning til behandling.

Styrelsen kan oplyse, at det fremgår af vejledning nr. 10351 af 19. december 2014 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter, at en henvisning i visse situationer vil være så klar, at der ikke er behov for et udredningsforløb. Hvorvidt henvisningen er så klar, at der ikke er behov for et udredningsforløb, vurderes af det sygehus, som modtager patienten.

Af vejledningen fremgår videre, at hvis sygehuset på baggrund af patientens udredning uden for sygehuset i nogen grad kan vurdere karakteren af patientens behandlingsbehov, og hvis sygehuset vurderer, at det ikke vil være i stand til at tilbyde behandling inden 60 eller 30 dage, skal det tilbyde patienten viderehenvisning til et aftalesygehus. Det er således sygehuset, der vurderer, hvorvidt patienten er tilstrækkeligt udredt og dermed omfattet af reglerne om udvidet frit sygehusvalg, eller om patienten ikke er tilstrækkeligt udredt og dermed omfattet af reglerne om ret til hurtig udredning.

Styrelsen har ikke fundet grundlag for at tilsidesætte Afdeling 1s vurdering af, at den 20. november 2015 var henvist til behandling for anoreksi/bulimi. Den omstændighed, at der i forbindelse med s behandling på afsnit 1, Afdeling 2, den 19.-20. januar 2016 var overvejelser om henvisning til et angstpakkeforløb, og at der i henvisningen fra egen læge var omtale af symptomer på angst, kan ikke føre til et andet resultat.

På denne baggrund finder styrelsen, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, da ikke i forbindelse med henvisningen af 20. november 2015 var omfattet af reglerne om ret til hurtig udredning.

Retten til udvidet frit sygehusvalg - tilbud om behandling på Afdeling 1

var imidlertid omfattet af reglerne om udvidet frit sygehusvalg efter sundhedslovens § 87, stk. 1.

Det fremgår af sundhedslovens § 87, stk. 1, og § 19, stk. 1, og § 20, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling, at en person, som er henvist til sygehusbehandling og udredt, kan vælge at blive behandlet på et aftalesygehus, hvis regionsrådet i bopælsregionen ikke inden for 2 måneder kan tilbyde behandling ved egne sygehuse eller et samarbejdssygehus. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor patienten er udredt, jf. § 82 b. I de tilfælde, hvor patienten ved henvisningen er udredt, regnes fristen fra modtagelse af henvisningen på regionsrådets sygehus.

Når en person er henvist til behandling af alvorlig sygdom, er fristen dog 1 måned. Det fremgår af sundhedslovens § 87, stk. 2, og bekendtgørelsens § 19, stk. 2.

Styrelsen kan oplyse, at et aftalesygehus er et privathospital, en speciallægeklinik m.v., som Danske Regioner har indgået aftale med om at udføre nærmere angivne undersøgelser og behandlinger. Et samarbejdssygehus er et sygehus, et privathospital eller en speciallægeklinik, som den enkelte region har indgået aftale med om at udføre nærmere angivne undersøgelser eller behandlinger.

Styrelsen kan oplyse, at vurderingen af, om der er tale om alvorlig sygdom, beror på:

1) Hvorvidt udsigten til væsentlig bedring eller helbredelse forringes betydeligt ved udsættelse af behandlingen med yderligere 1 måned.

2) Hvorvidt tilstanden er ledsaget af daglige og stærke smerter med behov for stærk smertestillende medicin, og der er udsigt til, at behandling kan lindre eller fjerne smerterne i væsentlig grad.

3) Hvorvidt der er daglige svære funktionsnedsættelser, hvor der er udsigt til, at behandling kan bedre eller normalisere funktionsnedsættelsen i væsentlig grad. I vurderingen af funktionsnedsættelsen kan følgende bl.a. indgå: Manglende mulighed for at bevare beskæftigelse, udføre almindelige og nødvendige personlige gøremål i dagligdagen, personlig hygiejne, fødeindtagelse, forflytning m.v.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 19, stk. 3.

Det er en konkret lægefaglig vurdering, som danner grundlag for beslutningen om, hvorvidt en patient har ret til udvidet frit sygehusvalg efter en eller to måneder.

Det er styrelsens opfattelse, at vurderingen af, om der er tale om alvorlig sygdom, skal foretages på baggrund af de oplysninger, der var tilgængelige på tidspunktet for henvisningen. Det er således styrelsens opfattelse, at vurderingen skal foretages med udgangspunkt i henvisningen, hvilket i s tilfælde vil sige henvisningen fra egen læge af 20. november 2015.

Det er styrelsens opfattelse, at s sygdom i sundhedslovens § 87’s forstand kunne betegnes som ikke-alvorlig, selv om hun efter det oplyste i klagen ikke turde tage ind til byen. Der er ikke i henvisningen oplysning om stærke smerter eller om, at tog stærk smertestillende medicin.

havde som følge heraf ret til behandling på et aftalesygehus, hvis behandlingen i Sygehus eller på et samarbejdssygehus ikke kunne tilbydes inden for 2 måneder.

i Sygehus modtog henvisningen af den 20. november 2015.

Afdeling 1 tilbød den 24. november 2015 behandling i form af en indledende samtale og en lægesamtale den 7. og den 18. januar 2016. Dette var mindre end 2 måneder efter den 20. november 2015.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at på baggrund af indkaldelsen til indledende samtale samt lægesamtale på Afdeling 1 den 7. og den 18. januar 2016 ikke var berettiget til udvidet frit sygehusvalg.

Styrelsen finder på den baggrund, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 87, stk. 1, i forbindelse med håndteringen af henvisningen af af 20. november 2015.

Retten til udvidet frit sygehusvalg – tilbud om behandling i Afdeling 3

Den 18. januar 2016 blev imidlertid af Afdeling 1 via i Sygehus viderehenvist til behandling for angst. modtog viderehenvisningen samme dag, og blev herefter indkaldt til en samtale i Afdeling 3 den 7. marts 2016.

Styrelsen har bemærket, at samtalen den 7. marts 2016 efterfølgende blev aflyst, og at i stedet fik tilbud om en samtale den 16. marts 2016.

Styrelsen kan i den forbindelse oplyse, at det fremgår af pkt. 3.7 i vejledning nr. 10351 af 19. december 2014 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter, at såfremt patienten er henvist til en sygehusafdeling, som siden viderehenviser patienten til behandling på en anden sygehusafdeling på sygehuset, beregnes venteperioden fra den dato, sygehuset modtog henvisningen, til den dato, hvor behandlingen påbegyndes på den anden sygehusafdeling.

Det er styrelsens opfattelse, at Sygehus er ét psykiatrisk hospital, der har adresse på mange forskellige matrikler, og at de forskellige afdelinger i Sygehus i relation til udvidet frit sygehusvalg kan sidestilles med afdelingerne på et somatisk sygehus.

i Sygehus modtog som anført ovenfor henvisningen af den 20. november 2015, og hun blev viderehenvist den 18. januar 2016.

Afdeling 3 tilbød behandling i form af en første samtale den 7. marts 2016. Den tilbudte behandling blev senere udsat til den 16. marts 2016. Såvel den 7. som den 16. marts 2016 er mere end 2 måneder efter den 20. november 2015.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at var berettiget til udvidet frit sygehusvalg, idet hun den 20. november 2015 var henvist til Afdeling 1, som er en del af Sygehus , og idet hun den 18. januar 2016 fra Afdeling 1 via blev viderehenvist til Afdeling 3, der også er en del af Sygehus .

Styrelsen kan i den forbindelse oplyse, at retten til udvidet frit sygehusvalg er betinget af, at Danske Regioner har indgået aftale med et privathospital eller en speciallægeklinik m.v. (et aftalesygehus) om at udføre behandling af den karakter, som patienten er henvist til.

På baggrund af oplysninger på sundhed.dk, hvoraf det blandt andet fremgår, at der er mulighed for udvidet frit sygehusvalg til angstbehandling på blandt andet klinik , har styrelsen lagt til grund, at der var mulighed for udvidet frit sygehusvalg til behandling af den karakter, som var henvist til.

Styrelsen finder på denne baggrund, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 87, stk. 1, ved håndteringen den 11. marts 2016 af s anmodning om udvidet frit sygehusvalg.

Afsluttende bemærkninger

Styrelsen har bemærket, at det af s partshøringssvar af 17. april 2016 fremgår, at hun efterfølgende har været til første samtale på Afdeling 1 efter omvisiteringen den 11. marts 2016, og at hun fortsat ønsker udvidet frit sygehusvalg til et behandlingssted, der er målrettet hendes problematik. Styrelsen har videre bemærket, at navnlig har ønsket sig behandlet på en angstklinik, der ikke ifølge sundhed.dk har indgået aftale med Danske Region om at udføre angstbehandling.

ooo00ooo

Kommentarer fra af 17. april 2016 er indgået i styrelsens vurdering af sagen.

Lovgrundlag

 

Ordlyden af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet blev ikke ændret, da Patientombuddet blev en del af Styrelsen for Patientsikkerhed den 8. oktober 2015. Derfor refereres der i nedenstående lovgrundlag fortsat til Patientombuddet. De kompetencer, der hørte under Patientombuddet, tilkommer nu Styrelsen for Patientsikkerhed.

Bekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014 af sundhedsloven:

§ 82 b. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. § 75, stk. 2, inden for 1 måned, såfremt det er fagligt muligt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 måned, jf. stk. 1, skal regionsrådet inden for samme måned udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

Stk. 3. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte nærmere regler om adgangen til udredning og regionsrådenes forpligtelser efter stk. 1 og 2.

§ 87. En person, som er henvist til sygehusbehandling og udredt, kan vælge at blive behandlet på et af de sygehuse, en af de klinikker m.v., som regionsrådene har indgået aftale med efter stk. 4 (aftalesygehuse), hvis regionsrådet i bopælsregionen ikke inden for 2 måneder kan tilbyde behandling ved egne sygehuse eller et af de i § 79 nævnte sygehuse, som regionsrådet samarbejder med eller sædvanligvis benytter, jf. dog stk. 2. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor patienten er udredt, jf. § 82 b. I de tilfælde, hvor patienten ved henvisningen er udredt, regnes fristen fra modtagelse af henvisningen på regionsrådets sygehus.

Stk. 2. Når personen er henvist til behandling af alvorlig sygdom, er fristen, jf. stk. 1, dog 1 måned.

Stk. 3. En person, som har fået tilbudt en dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus, kan vælge at blive behandlet på et aftalesygehus, hvis regionsrådet ændrer datoen.

Stk. 4. Regionsrådene i forening indgår aftale med de privatejede sygehuse, klinikker m.v. i Danmark og sygehuse m.v. i udlandet, som ønsker at indgå aftale om behandling af patienter efter stk. 1 og 3 og § 82 a.

Stk. 5. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter regler om

1) afgrænsning af og vilkår for behandling, der er omfattet af stk. 1-3, og kan herunder fastsætte kriterier for alvorlig og mindre alvorlig sygdom og undtage bestemte behandlingsformer,

2) regionsrådenes forpligtelser til at oplyse om behandling, der er omfattet af stk. 1-3, og

3) krav til dokumentation m.v. fra de privatejede sygehuse, klinikker m.v., der indgår aftale efter stk. 4.

§ 90. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, jf. § 82 b, oplyse patienten

1) om dato og sted for undersøgelse eller behandling,

2) om patienten kan tilbydes diagnostisk undersøgelse, jf. § 82 a, udredning, jf. § 82 b, eller behandling efter reglerne i § 87, stk. 1 og 2, inden for den gældende frist, henholdsvis inden for 2 måneder kan tilbydes behandling efter reglerne i § 87 a, § 87 b, § 87 e og § 87 f,

3) om retten til at vælge sygehus efter §§ 86-87 b, 87 e og 87 f,

4) om ventetiden på behandling ved regionens egne og andre regioners sygehuse samt ved de i § 79, stk. 2, nævnte private specialsygehuse m.fl.,

5) om, at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på de i nr. 4 nævnte sygehuse, og

6) om, at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter §§ 86-87 b, 87 e og 87 f.

Stk. 2. Regionsrådet skal senest 8 hverdage efter ændring af dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus oplyse patienten om retten til at vælge sygehus efter § 87, stk. 3

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om regionsrådenes oplysningspligt.

Bekendtgørelse nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling m.v.:

§ 12. Regionsrådet skal senest 8 hverdage efter, at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, oplyse patienten om:

1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,

2) patienten efter reglerne i § 13, stk. 1 og 2, kan tilbydes en diagnostisk undersøgelse inden for 1 måned,

3) patienten efter reglerne i § 14 kan tilbydes udredning inden for 1 måned, jf. dog § 54, stk. 2,

4) patienten efter reglerne i § 19, stk. 1 og 2, kan tilbydes behandling inden for 1 eller 2 måneder,

5) retten til at vælge sygehus efter reglerne i § 13, § 15, stk. 1-3, og § 19,

6) sygehuset tilbyder at henvise patienten til privatejede sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller sygehuse m.v. i udlandet, som regionsrådene i forening har indgået aftale med (aftalesygehuse),

7) ventetiden på den diagnostiske undersøgelse, udredning eller behandling, som patienten er henvist til, ved regionens eget sygehusvæsen, andre regioners sygehuse, private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med samt de private specialsygehuse m.fl., jf. § 15, stk. 2 og 3,

8) at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal diagnostiske undersøgelser, udredninger og behandlinger, der foretages på sygehuse omfattet af nr. 7, og

9) at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter reglerne i § 13, § 15, stk. 1-3, § 19 og sundhedslovens § 82 a.

Stk. 2. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter ændring af dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus, oplyse patienten om retten til at vælge sygehus efter § 19, stk. 4.

Stk. 3. De i § 15, stk. 2 og 3, nævnte private specialsygehuse m.fl. skal senest 8 hverdage efter, at sygehuset har modtaget henvisning af en patient, oplyse patienten om:

1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,

2) retten til at vælge sygehus efter reglerne i § 15, stk. 1-3,

3) at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på sygehuset, og

4) at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter reglerne i § 15, stk. 1-3.

§ 14. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, inden for 1 måned, såfremt det er fagligt muligt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 måned, jf. stk. 1, skal regionsrådet inden for samme frist udarbejde og patienten modtage en plan for det videre udredningsforløb.

Stk. 3. En plan i medfør af stk. 2 skal indeholde oplysninger om det planlagte videre udredningsforløb, f.eks. oplysninger om indholdet i planlagte undersøgelser samt tid og sted for disse. Ved uklarhed om det videre udredningsforløb skal en plan i medfør af stk. 2 mindst indeholde oplysninger om indholdet i den næste undersøgelse i udredningsforløbet samt tid og sted for denne.

§ 19. Personer, der er henvist til sygehusbehandling og udredt, kan vælge at blive behandlet på et af de sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller i udlandet, som regionsrådene i forening har indgået aftale med herom (aftalesygehuse), hvis regionsrådet i bopælsregionen ikke inden for 2 måneder, jf. dog stk. 2, kan tilbyde både forundersøgelse og behandling ved regionens egne sygehuse (regionssygehuse) eller et af de sygehuse, som regionen samarbejder med eller sædvanligvis benytter (samarbejdssygehuse), jf. dog §§ 21 og 22.

Stk. 2. Når personen er henvist til behandling af alvorlig sygdom er fristen, jf. stk. 1, dog 1 måned.

Stk. 3. Regionsrådet i bopælsregionen træffer afgørelse om, hvorvidt en sygdom er alvorlig, jf. stk. 2, ud fra følgende hensyn, og såfremt der ikke er udsigt til spontan bedring:

1) Hvorvidt udsigten til væsentlig bedring eller helbredelse forringes betydeligt ved udsættelse af behandlingen med yderligere 1 måned.

2) Hvorvidt tilstanden er ledsaget af daglige og stærke smerter med behov for stærk smertestillende medicin, og der er udsigt til, at behandling kan lindre eller fjerne smerterne i væsentlig grad, eller tilstanden er ledsaget af daglig svær og psykisk forpinthed, og der er udsigt til, at behandling kan lindre eller fjerne symptomerne i væsentlig grad. Ved svær psykisk forpinthed forstås en tilstand, hvor patienten er præget af fortvivlelse, angst eller uro som følge af en grundlæggende psykisk lidelse.

3) Hvorvidt der er daglige svære funktionsnedsættelser, hvor der er udsigt til, at behandling kan bedre eller normalisere funktionsnedsættelsen i væsentlig grad. I vurderingen af funktionsnedsættelsen kan følgende bl.a. indgå: Manglende mulighed for at bevare beskæftigelse, udføre almindelige og nødvendige personlige gøremål i dagligdagen, personlig hygiejne, fødeindtagelse, forflytning m.v.

Stk. 4. Personer, som har fået tilbudt en dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus, kan vælge at blive behandlet på et aftalesygehus, hvis det regionale sygehus ændrer datoen.

Stk. 5. Regionssygehuset skal henvise personer til det aftalesygehus, de anmoder om, når betingelserne efter stk. 1-2 og 4 er opfyldt.

§ 20. Tidsfristen efter § 13, stk. 1 og 2, regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge, til den dag, den diagnostiske undersøgelse kan foretages. Tidsfristen efter § 14 regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge til udredningen kan afsluttes. Tidsfristen efter § 19, stk. 1 og 2, regnes fra den dag, hvor patienten er udredt, jf. § 14. I de tilfælde, hvor patienten ved henvisningen er udredt, regnes fristen efter § 19, stk. 1 og 2, fra modtagelse af henvisningen på regionsrådets sygehus.

Stk. 2. I opgørelsen af tidsfrister i medfør af stk. 1 medregnes ikke perioder, hvor diagnostisk undersøgelse, jf. § 13, stk. 1 og 2, og behandling, jf. § 19, stk. 1 og 2, må udsættes på grund af personens helbredstilstand eller efter personens ønske.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, som ændret ved lov nr. 1401 af 23. december 2012:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Patientombuddet, når de vedrører

…..

4) diagnostiske undersøgelser efter § 82 a i sundhedsloven, udredning efter § 82 b i sundhedsloven og frit og udvidet frit sygehusvalg samt udvidet ret til undersøgelse og behandling for psykisk syge børn og unge og udvidet ret til behandling for psykisk syge voksne efter §§ 86-87 h i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,

7) regionernes oplysningspligt efter § 90 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri

…..