Patientens ret til hurtig udredning blev tilsidesat ved forsinket omvisitering og videresendelse af journal.

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, i forbindelse med håndteringen af udredningsforløb.

Sagsnummer:

16SPS66

Offentliggørelsesdato:

31. januar 2017

Juridisk tema:

Ret til hurtig udredning på sygehus

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, i forbindelse med håndteringen af udredningsforløb.

KLAGEN

klagede den 25. marts 2016 til Styrelsen for Patientsikkerhed over, at Region har tilsidesat hendes ret til hurtig udredning, idet Sygehus 1 ikke rettidigt havde videresendt hendes papirer til et privathospital, selvom hun ikke kunne blive udredt inden for rimelig tid.

BEGRUNDELSE

Hændelsesforløb

Det fremgår af patientkontorets journalsystem den 18. februar 2016, at var blevet henvist af egen læge til udredning for tilbagevendende urinvejsinfektion. Hun var blevet tilbudt en tid den 17. maj 2016, og hun ville derfor gerne omvisiteres.

Det fremgår videre af journalsystemet, at oprindeligt var blevet henvist til afdeling , Sygehus 1, men at hun ønskede sig omvisiteret til privathospitalet Sygehus 2 i By .

Det fremgår endvidere af journalsystemet den 3. marts 2016, at kontaktede patientkontoret, idet hun endnu ikke havde hørt noget, men at hun selv ville undersøge, hvad der var sket. Der blev taget kontakt til Sygehus 1, som hertil oplyste, at der ikke var modtaget en mail fra patientkontoret om, at hun ønskede sig omvisiteret, hvorfor der skulle rykkes for en sådan.

Hertil fremgår det af journalsystemet den 14. marts 2016, at der blev taget kontakt til en sekretær fra afdeling , Sygehus 1, og at samme dag blev omvisiteret.

Regelgrundlaget

Det fremgår af sundhedslovens § 82 b, stk. 1, og § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling, at regionsrådet i bopælsregionen til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. § 75, stk. 2, inden for en måned, såfremt det er fagligt muligt.

Styrelsen kan oplyse, at retsvirkningen af sundhedslovens § 82 b, stk. 1, er, at patienten har ret til udredning inden for en måned, hvis det er muligt, og hvis dette ikke er muligt, så har patienten ret til udredning på det sygehus, som kan foretage udredningen hurtigst.

rettigheder

har i klagen anført, at hun ikke kunne blive udredt inden for rimelig tid på Sygehus 1, hvorefter videresendelse af hendes papirer til et privat hospital gentagende gange blev forsinket grundet fejl.

Styrelsen har af sagens materiale forstået, at den 18. februar 2016 kontaktede patientkontoret med henblik på omvisitering, idet hun ikke kunne tilbydes udredning på Sygehus 1 inden for en måned.

Styrelsen har videre af sagens materiale forstået, at patientkontoret skulle sende en mail til Sygehus 1 vedrørende omvisitering til privathospital Sygehus 2, men at patientkontoret først kontaktede Sygehus 1 den 14. marts 2016, hvorefter blev omvisiteret samme dag.

Styrelsen kan oplyse, at det af dagældende vejledning nr. 10351 af 19. december 2014 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter fremgår, at hvis udredningen ikke kan realiseres på regionens egne sygehuse, indebærer det en pligt for regionen til at søge andre muligheder, herunder på andre regioners sygehuse eller på private sygehuse og klinikker. I forbindelse hermed skal regionen - hvis regionen ikke kan udrede patienten inden for fristen på det sygehus, som patienten er henvist til – oplyse patienten om på hvilket sygehus, patienten kan tilbydes udredning inden for 30 dage. Hertil skal patienten informeres om, hvortil patienten skal rette henvendelse – inklusiv angivelse af telefonnummer - for at blive visiteret til udredning på et andet sygehus, der kan udrede patienten inden for 30 dage, hvis dette ikke allerede er sket.

Det fremgår videre af ovenstående vejledning, at i de tilfælde, hvor en sygehusafdeling henviser en patient til andre regioners sygehuse eller til private sygehuse og klinikker med henblik på udredning, er afdelingen forpligtet til at sørge for, at relevante journaloplysninger om patienten sendes til det pågældende sygehus eller klinik efter reglerne om videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sundhedslovens kapitel 9. Den henvisende sygehusafdeling bør tilstræbe, at fremsendelsen af journaloplysningerne sker så hurtigt som muligt.

Det er styrelsens opfattelse, at viderehenvisning efter disse regler, herunder fremsendelse af relevante journaloplysninger, skal foretages så hurtigt som muligt efter beslutning derom.

Styrelsen har lagt vægt på, at Region ikke sørgede for, at relevante journaloplysninger, herunder henvisningen, blev sendt til det privathospital, hvortil skulle omvisiteres, før mere end 3 uger efter omvisitering blev aftalt.

På denne baggrund finder styrelsen, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, i forbindelse med håndteringen af udredningsforløb.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014 af sundhedsloven:

§ 82 b. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. § 75, stk. 2, inden for 1 måned, såfremt det er fagligt muligt, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 måned, jf. stk. 1, skal regionsrådet inden for samme måned udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.
Stk. 3. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte nærmere regler om adgangen til udredning og regionsrådenes forpligtelser efter stk. 1 og 2.

§ 90. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, jf. § 82 b, oplyse patienten
1) om dato og sted for undersøgelse eller behandling,
2) om patienten kan tilbydes diagnostisk undersøgelse, jf. § 82 a, udredning, jf. § 82 b, eller behandling efter reglerne i § 87, stk. 1 og 2, inden for den gældende frist, henholdsvis inden for 2 måneder kan tilbydes behandling efter reglerne i § 87 a, § 87 b, § 87 e og § 87 f,
3) om retten til at vælge sygehus efter §§ 86-87 b, 87 e og 87 f,
4) om ventetiden på behandling ved regionens egne og andre regioners sygehuse samt ved de i § 79, stk. 2, nævnte private specialsygehuse m.fl.,
5) om, at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på de i nr. 4 nævnte sygehuse, og
6) om, at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter §§ 86-87 b, 87 e og 87 f.
Stk. 2. Regionsrådet skal senest 8 hverdage efter ændring af dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus oplyse patienten om retten til at vælge sygehus efter § 87, stk. 3
Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om regionsrådenes oplysningspligt.

Bekendtgørelse nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling m.v.:

§ 14. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, inden for 1 måned, såfremt det er fagligt muligt, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 måned, jf. stk. 1, skal regionsrådet inden for samme frist udarbejde og patienten modtage en plan for det videre udredningsforløb.
Stk. 3. En plan i medfør af stk. 2 skal indeholde oplysninger om det planlagte videre udredningsforløb, f.eks. oplysninger om indholdet i planlagte undersøgelser samt tid og sted for disse. Ved uklarhed om det videre udredningsforløb skal en plan i medfør af stk. 2 mindst indeholde oplysninger om indholdet i den næste undersøgelse i udredningsforløbet samt tid og sted for denne.

§ 20. Tidsfristen efter § 13, stk. 1 og 2, regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge, til den dag, den diagnostiske undersøgelse kan foretages. Tidsfristen efter § 14 regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge til udredningen kan afsluttes. Tidsfristen efter § 19, stk. 1 og 2, regnes fra den dag, hvor patienten er udredt, jf. § 14. I de tilfælde, hvor patienten ved henvisningen er udredt, regnes fristen efter § 19, stk. 1 og 2, fra modtagelse af henvisningen på regionsrådets sygehus.
Stk. 2. I opgørelsen af tidsfrister i medfør af stk. 1 medregnes ikke perioder, hvor diagnostisk undersøgelse, jf. § 13, stk. 1 og 2, udredning, jf. § 14, og behandling, jf. § 19, stk. 1 og 2, må udsættes på grund af personens helbredstilstand eller efter personens ønske.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, som ændret ved lov nr. 1401 af 23. december 2012 og lov nr. 656 af 8. juni 2016:
§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører
…..
4) diagnostiske undersøgelser efter § 82 a i sundhedsloven, udredning efter § 82 b i sundhedsloven og frit og udvidet frit sygehusvalg samt udvidet ret til undersøgelse og behandling for psykisk syge børn og unge og udvidet ret til behandling for psykisk syge voksne efter §§ 86-87 h i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,
…..