Patient berettiget til time- og dagpenge i forbindelse med ambulant behandling på et genoptræningscenter

Styrelsen for Patientsikkerhed ændrer Region s afgørelse af 7. juli 2016, der vedrører diæter og befordringsgodtgørelse til i forbindelse med hendes genoptræningsophold på Sygehus . Region skal udbetale yderligere 3392,18 kr. i time- og dagpenge og befordringsgodtgørelse til .

Sagsnummer:

17SPS03

Offentliggørelsesdato:

13. januar 2017

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed ændrer Region <****>s afgørelse af 7. juli 2016, der vedrører diæter og befordringsgodtgørelse til <****> i forbindelse med hendes genoptræningsophold på Sygehus <****>. Region <****> skal udbetale yderligere 3392,18 kr. i time- og dagpenge og befordringsgodtgørelse til <****>.

Klagen

Region meddelte ved afgørelse af 7. juli 2016 afslag på diæter i forbindelse med hendes behandling i perioden fra den 23. maj til den 10. juni 2016 på Sygehus . Regionen udbetalte 2199,95 kr. i befordringsgodtgørelse til i forbindelse med hendes behandling på Sygehus . klagede over afgørelsen ved brev af 28. juli 2016 til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Begrundelse

var i perioden fra den 23. maj til den 10. juni 2016 til behandling på Sygehus . Hun ansøgte den 7. juni 2016 Region om diæter og befordringsgodtgørelse i forbindelse med sin behandling.

Region traf afgørelse den 7. juli 2016. Det fremgår af afgørelsen, at Region fandt, at var berettiget til befordringsgodtgørelse, men ikke berettiget til udbetaling af diæter i forbindelse med behandlingen på Sygehus .

Regionen udbetalte i alt 2199,95 kr. i befordringsgodtgørelse til i forbindelse med hendes ophold på Sygehus i perioden fra 23. maj til 10. juni 2016. Befordringsgodtgørelsen svarede til 15 ture tur/retur fra s bopæl til Sygehus i egen bil.

Det fremgår videre af regionens afgørelse af 7. juli 2016, at modtog ambulant behandling på Sygehus , og at det yderligere var praktisk muligt for hende at transportere sig i bil frem og tilbage fra behandling hver dag i perioden fra den 23. maj til den 10. juni 2016.

har i sin klage af 28. juli 2016 anført, at Region begrunder deres afslag med, at hun burde kunne køre frem og tilbage til sit hjem i hver dag til og fra træning og behandling på Sygehus . Hun har hertil anført, at hun ikke anser det for at være realistisk set ud fra tidsforbruget hertil og den store udtrætningsgrad, der er en følge af hendes nedsatte funktionsniveau og diagnoser. Hun har videre anført, at den intensive træning har fundet sted i tidsrummet fra kl. 8.15 til kl. 15 hver dag, ugens fem dage med få pauser, og på grund af massiv trafik og kø til og fra til morgen og eftermiddag, ville hun skulle bruge omkring en time hver vej på kørsel. Hun har videre anført, at hun som følge af cerebral parese i begge ben og i særlig grad på grund af syrinx thorakalt udtrættes hurtigt og specielt sidst på dagen, og at det derfor ikke havde været muligt for hende at køre hjem hver dag efter endt træning og samtidig møde udhvilet op næste morgen. Hun har afslutningsvist anført, at hun ikke ville kunne have gennemført træningen eller opnået effekt af den uden opholdet på Sygehus .

En person har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 11 i ovennævnte bekendtgørelse nr. 959 af 29. august 2014 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven, som var gældende, da modtog behandling på Sygehus .

Styrelsen har lagt til grund, at var berettiget til befordringsgodtgørelse, jf. bekendtgørelsens § 11, nr. 3.

Det fremgår af § 22 i ovennævnte bekendtgørelse, at en patient, der har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse efter reglerne i bekendtgørelsens kapitel 1-3, ved rejser i forbindelse med ambulant behandling, der nødvendiggør overnatning uden for hjemmet, også har ret til overnatning eller overnatningsgodtgørelse (hoteldispositionsbeløb) og time- og dagpenge efter laveste sats i Finansministeriets cirkulære om time- og dagpenge m.v.

Det fremgår af Region s afgørelse af 7. juli 2016, at Sygehus har oplyst, at havde en patientlejlighed til rådighed under sit behandlingsforløb, som hun ikke skulle betale for brugen af, men at hun selv skulle afholde udgifter til transport og kost under opholdet. Regionen har videre anført, at der ikke var en medicinsk indikation for indlæggelse, og at de derfor fandt, at modtog ambulant behandling.

Det er styrelsens opfattelse, at en patient betragtes som indlagt, hvis denne overnatter på sygehuset, og indlæggelsen er begrundet i en medicinsk indikation. Desuden skal der være et vagtberedskab i forbindelse med indlagte patienter. Det er derfor styrelsens opfattelse, at alle øvrige patienter skal betragtes som ambulante patienter.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at en overnatning, der tilbydes i en patientlejlighed eller lignende, ikke kan sidestilles med en indlæggelse. Det følger netop af bekendtgørelsens § 22, at der kan forekomme situationer, hvor ambulant behandling nødvendiggør overnatning uden for hjemmet, og hvor der således ikke er tale om en egentlig indlæggelse.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at der var tale om ambulant behandling.

Det fremgår af meddelelsesseddel modtaget af Region den 9. juni 2016, at Sygehus vurderede, at på grund af sin fysiske funktionsnedsættelse ikke var i stand til at benytte offentlig transport til og fra Sygehus i forbindelse med de ambulante behandlinger. Det fremgår videre af klage af 28. juli 2016, at hun kørte i egen bil til og fra Sygehus .

Styrelsen kan oplyse, at en patient kun kan få befordringsgodtgørelse svarende til udgiften for det billigste, forsvarlige befordringsmiddel. Dette gælder også, selv om patienten har benyttet et dyrere befordringsmiddel. Befordringsmidler kan eksempelvis være tog, bus, færge, privatbil og taxa.

Det fremgår af den nævnte bekendtgørelses § 26.

Det er styrelsens opfattelse, at bekendtgørelsens § 26 forudsætter, at det skal være praktisk muligt for patienten at benytte sig af det befordringsmiddel, der ydes befordringsgodtgørelse til.

Det er herefter styrelsens vurdering, at det billigste, forsvarlige befordringsmiddel, som kunne benytte, var privatbil.

Det er fast praksis i styrelsen ved beregningen af afstanden mellem patientens bopæl og det sygehus eller behandlingssted, hvor behandlingen skal finde sted, at lægge den korteste afstand i Kraks afstandsberegner til grund. Der er tale om en teknisk beregning af rejsetid og afstanden og ikke en rutevejledning.

Styrelsen har ved opslag i Kraks afstandsberegner beregnet korteste afstand mellem s bopæl og Sygehus til 36,9 km. Den samlede rejsetid er ifølge Krak 32 minutter i bil. Styrelsen har ligeledes ved opslag beregnet korteste afstand mellem Sygehus og s bopæl til 36,9 km. Den samlede rejsetid er 34 minutter i bil.

Region har i forbindelse med s klage til styrelsen oplyst, at regionens fortolkning af bekendtgørelsens § 22 om retten til ophold er, at nødvendighedskriteriet knytter sig til patientens transportomstændigheder, herunder transporttiden. Det er således regionens opfattelse, at kriteriet ikke knytter sig til behandlingen, da behandlingsforløbet netop ville kræve indlæggelse, hvis der var en behandlingsmæssig indikation herfor.

Det er styrelsens opfattelse, at vurderingen af, hvorvidt overnatning er nødvendig i forbindelse med en ambulant behandling, ikke kun skal foretages i forhold til transportomstændighederne, men det bør også vurderes, hvorvidt s behandling på relevant vis kunne gennemføres, hvis hun ikke overnattede på Sygehus .  

Det fremgår af journalen den 22. juli 2016 fra Sygehus , at har gennemgået et genoptræningsophold efter gentagne operationer omkring den venstre hofte, og at hendes gangfunktion har været væsentligt forringet som følge heraf. Det fremgår videre af journalen, at for at har kunnet lære de nødvendige bevægelser og strategier, så har der været behov for daglig træning, hvor hun har haft mulighed for at træne udhvilet og restitueret fysisk. Det er på baggrund heraf fysioterapeutens vurdering, at overnatning på Sygehus , har været nødvendig, da daglig transport mellem s bopæl og Sygehus ville belaste hende i en sådan grad, at hun ikke ville få det optimale ud af sin genoptræning. Det er hertil noteret, at på grund af sine lidelser har et begrænset energiniveau.

Det er på baggrund heraf styrelsens opfattelse, at s behandling ikke ville kunne gennemføres på relevant vis, såfremt hun skulle transportere sig til og fra behandling i bil hver dag.

På denne baggrund finder styrelsen, at er berettiget til time- og dagpenge, da den daglige ambulante behandling nødvendiggjorde overnatning på Sygehus .

Satserne for time- og dagpenge fremgår af Finansministeriets cirkulære om time- og dagpenge m.v., jf. ovennævnte bekendtgørelses § 22.

Beregning af time- og dagpenge for perioden fra den 23. maj til den 10. juni 2016

Det fremgår af cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2016, at satsen for dagpenge var 409 kr., og at satsen for timepenge var 17,04 kr.

s behandlingsophold på Sygehus varede i alt 15 hverdage. har hertil oplyst, at hun kun var på Sygehus mandag til fredag hver uge, hun modtog behandling.

Mandag den 23. maj til fredag den 27. maj 2016

Styrelsen har fået oplyst af Sygehus , at der var fremmøde mandag den 23. maj 2016 kl. 13, og at den sidste behandling den 27. maj 2016 sluttede ca. kl. 14.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at er berettiget til dagpenge for i alt 3 dage, samt timepenge for datoerne 23. maj og 27. maj 2016, heri inkluderet transporttiden.

Styrelsen har lagt til grund, at skulle køre hjemmefra kl. 12.28 for at møde op på Sygehus kl. 13. Styrelsen har regnet tidspunktet om til timer i hundrededele for at kunne regne satserne for time- og dagpenge ud.

Dette giver udregningen 28 minutter / 60 minutter/time = 0,47 timer.

havde derfor 12,47 timer inden afgang den 23. maj 2016.

Styrelsen har videre lagt til grund, at kunne være hjemme kl. 14.34 efter endt behandling fredag den 27. maj 2016.

Dette giver udregningen 34 minutter / 60 minutter/time = 0,57 timer

var derfor på Sygehus 14,57 timer den 27. maj 2016.

Den 23. maj 2016:                      24 timer – 12,47 timer              = 11,53 timer

Den 27. maj 2016:                      24 timer – 9,43 timer                = 14,57 timer

I alt:                                                                                                           = 26,10 timer

Beregningen ser derfor således ud:

Dagpenge:                                    3 dage x 409 kr.                           = 1227,00 kr.

Timepenge:                                  26,10 timer x 17,04 kr.              = 444,74 kr.

I alt:                                                 1227,00 + 444,74 kr.                   =

1671,74 kr.

Mandag den 30. maj til fredag den 3. juni 2016

Styrelsen har fået oplyst af Sygehus , at behandlingen startede hver mandag kl. 8.00, og at den sidste behandling sluttede hver fredag omkring kl. 14.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at er berettiget til dagpenge for i alt 3 dage, samt timepenge for datoerne 30. maj og 3. juni 2016, heri inkluderet transporttiden.

Styrelsen har lagt til grund, at skulle køre hjemmefra kl. 07.28 for at møde op på Sygehus kl. 8. Styrelsen har regnet tidspunktet om til timer i hundrededele for at kunne regne satserne for time- og dagpenge ud.

Dette giver udregningen 28 minutter / 60 minutter/time = 0,47 timer.

havde derfor 7,47 timer inden afgang den 30. maj 2016.

Styrelsen har videre lagt til grund, at kunne være hjemme kl. 14.34 efter endt behandling fredag den 3. juni 2016.

Dette giver udregningen 34 minutter / 60 minutter/time = 0,57 timer

var derfor på Sygehus 14,57 timer den 3. juni 2016.

Den 30. maj 2016:                      24 timer – 7,47 timer                = 16,53 timer

Den 3. juni 2016:                         24 timer – 9,43 timer                = 14,57 timer

I alt:                                                                                                           = 31,10 timer

Beregningen ser derfor således ud:

Dagpenge:                                    3 dage x 409 kr.                           = 1227,00 kr.

Timepenge:                                  31,10 timer x 17,04 kr.              = 529,94 kr.

I alt:                                                 1227,00 + 529,94 kr.                   =

1756,94 kr.

Mandag den 6. juni til fredag den 10. juni 2016

Styrelsen har fået oplyst af Sygehus , at behandlingen startede hver mandag kl. 8.00, og at den sidste behandling sluttede fredag den 10. juni kl. 12.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at er berettiget til dagpenge for i alt 3 dage, samt timepenge for datoerne 6. juni og 10. juni 2016, heri inkluderet transporttiden.

Styrelsen har lagt til grund, at skulle køre hjemmefra kl. 07.28 for at møde op på Sygehus kl. 8. Styrelsen har regnet tidspunktet om til timer i hundrededele for at kunne regne satserne for time- og dagpenge ud.

Dette giver udregningen 28 minutter / 60 minutter/time = 0,47 timer.

havde derfor 7,47 timer inden afgang den 6. juni 2016.

Styrelsen har videre lagt til grund, at kunne være hjemme kl. 12.34 efter endt behandling fredag den 27. maj 2016.

Dette giver udregningen 34 minutter / 60 minutter/time = 0,57 timer

var derfor på Sygehus 12,57 timer den 10. juni 2016.

Den 6. juni 2016:                         24 timer – 7,47 timer                = 16,53 timer

Den 10. juni 2016:                      24 timer – 11,43 timer              = 12,57 timer

I alt:                                                                                                           = 29,10 timer

Beregningen ser derfor således ud:

Dagpenge:                                    3 dage x 409 kr.                           = 1227 kr.

Timepenge:                                  29,10 timer x 17,04 kr.              = 495,86 kr.

I alt:                                                 1227 kr. + 495,86 kr.                  =

1722,86 kr.

I alt for hele opholdet: 1671,74 kr. + 1756,94 kr. + 1722,86 kr.                        =

5151,54 kr.

s ret til befordringsgodtgørelse

Styrelsen finder yderligere, at i forbindelse med genoptræningsopholdet på Sygehus også havde ret til befordringsgodtgørelse, idet hun opfylder ovennævnte bekendtgørelses § 11, nr. 3.

Da overnattede på Sygehus til hverdag og holdt weekenderne derhjemme, er det styrelsens opfattelse, at der er tale om transport til Sygehus tur/retur tre gange.

Som ovenfor anført, er der ifølge Kraks korteste rute 36,9 km mellem s bopæl og Sygehus .

Det følger af lang administrativ praksis, at godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel beregnes efter laveste sats i Finansministeriets til enhver tid gældende cirkulære om godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel på tjenesterejser.

Efter cirkulære nr. 9009 om satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser er godtgørelsen i 2016 pr. km. 1,99 kr.

Styrelsen finder herefter, at er berettiget til befordringsgodtgørelse som følger:

2 x 36,9 km x 1,99 kr./km              =

146,86 kr.

For samtlige tre tur/retur-rejser mellem s bopæl og Sygehus er hun berettiget til:

3 x 146,86 kr. =

440,59 kr.

Samlet opgørelse og konklusion

Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at har ret til følgende beløb i alt for befordringsgodtgørelse og diæter:

5151,54 kr. + 440,59 kr. =

5592,13 kr.

På denne baggrund ændrer styrelsen Region s afgørelse af 7. juli 2016 om udbetaling af diæter og befordringsgodtgørelse til i forbindelse med hendes behandlinger i perioden fra den 23. maj til den 10. juni 2016.

Region skal udbetale i alt 5592,13 kr. i time- og dagpenge og befordringsgodtgørelse til . Styrelsen har i den forbindelse bemærket, at Region allerede har udbetalt 2199,95 kr. i befordringsgodtgørelse. Regionen skal derfor udbetale 3392,18 kr. til .

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016:

§ 171. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 a har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og som modtager social pension. Befordring og befordringsgodtgørelse ydes til behandling på regionale sygehuse og de i § 75 nævnte institutioner samt til behandling på andre sygehuse m.v. efter nærmere af sundheds- og ældreministeren fastsatte regler.

Stk. 2. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, som er henvist til diagnostisk undersøgelse på sygehus, jf. § 79, til brug for udredning hos alment praktiserende læge, jf. § 60, eller hos praktiserende speciallæge, jf. § 64.

Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilke tilfælde og i hvilket omfang personer i øvrigt har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til sygehusbehandling og til diagnostiske undersøgelser på sygehus til brug for udredning hos alment praktiserende læge eller hos praktiserende speciallæge, herunder i hvilket omfang ret hertil tilkommer personer, der efter eget valg behandles på et sygehus uden for bopælsregionen i henhold til reglerne i §§ 86, 87 og 89 a.

Stk. 4. Regionsrådet yder befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og til diagnostiske undersøgelser på sygehus til brug for udredning hos alment praktiserende læge eller hos praktiserende speciallæge, hvis deres tilstand gør det nødvendigt. Regionsrådet yder godtgørelse for befordring til personer, der er omfattet af 1. pkt. og har ret til refusion af udgifter til behandling i andre EU-/EØS-lande i medfør af § 89 a.

Stk. 5. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om godtgørelse efter stk. 4.

Bekendtgørelse nr. 959 af 29. august 2014 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

§ 11. Personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter Regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

§ 22. En patient, der har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse efter reglerne i kapitel 1-3, har ved rejser i forbindelse med ambulant behandling, der nødvendiggør overnatning uden for hjemmet, også ret til overnatning eller overnatningsgodtgørelse (hoteldispositionsbeløb) og time- og dagpenge efter laveste sats i Finansministeriets cirkulære om time- og dagpenge m.v.

§ 26. Befordringsgodtgørelse efter denne bekendtgørelse ydes med et beløb svarende til befordringsudgiften med det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel.

Stk. 2. Befordringsmidler, der kan ydes godtgørelse til efter stk. 1, omfatter offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, samt taxa og privatbil m.v.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet som ændret ved lov nr. 656 af 8. juni 2016:

§ 6.Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører

…..

14) vilkår for en persons ret til befordring og befordringsgodtgørelse ved sygehusbehandling efter § 171 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,

…..