Patienten skulle ikke betale for sundhedskort ved lægeskift, da hun ikke kunne benytte lægen på grund af adgangsforhold.

Styrelsen for Patientsikkerhed ændrer den afgørelse, der er truffet af Kommune den 24. august 2015 om s egenbetaling for sundhedskort. havde ret til et sundhedskort uden egenbetaling.

Sagsnummer:

17SPS06

Offentliggørelsesdato:

26. januar 2017

Juridisk tema:

Sundhedskort, herunder betaling for sundhedskortet

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed ændrer den afgørelse, der er truffet af Kommune den 24. august 2015 om s egenbetaling for sundhedskort.

havde ret til et sundhedskort uden egenbetaling.

KLAGEN

anmodede den 17. august 2015 Kommune om at blive fritaget for gebyr i forbindelse med et lægeskift. Kommune meddelte ved afgørelse af 24. august 2015, at lægeskiftet ikke kunne foretages gebyrfrit. indbragte den 14. september 2015 sagen for det daværende Patientombuddet (nu Styrelsen for Patientsikkerhed).

BEGRUNDELSE

Indledende bemærkninger om klagevejledning

Styrelsen skal indledningsvist bemærke, at Kommune i afgørelse af 24. august 2015 ikke gav klagevejledning.

Styrelsen finder på denne baggrund anledning til at vejlede Kommune om, at en afgørelse, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, når den meddeles skriftligt, skal være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

Det fremgår af forvaltningslovens § 25, stk. 1.

Begrundelse for afgørelsen af klagen

skiftede læge den 17. august 2015, da hun ikke kunne benytte sin daværende læge.

Hun kontaktede samme dag Kommune og anførte, at hun ikke fandt det rimeligt, at hun skulle betale for lægeskift.

Det fremgår af Kommune s afgørelse af 24. august 2015, at ikke havde ret til at få udstedt et nyt sundhedskort uden egenbetaling, idet kommunen ikke kunne give gebyrfrit lægeskift på grund af adgangsforholdene til lægen.

har blandt andet anført i sin klage, at hun ikke længere kan komme til lægen uden kørestol, da hun har dissemineret sclerose. Hun har videre anført, at elevatorerne, der skal benyttes til at komme op til lægen, er så små (ca. 0,90 m x 1,95 m), at det ikke kan lade sig gøre at komme ind med kørestol, da indstigningen i elevatoren sker fra siden, og da døren samtidig skal holdes. Hun har hertil anført, at hun således alene kan komme til lægen, hvis hun har en hjælper med. Hun har endvidere anført, at lægepraksissen ellers står anført som handicapvenlig.

Af § 11, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 566 af 29. april 2015 om valgfri indplacering i sikringsgrupper, udstedelse af sundhedskort, EU-sygesikringskort m.v. fremgår det, at kommunen opkræver et gebyr på 190 kr., for hvert sundhedskort, der udstedes på grund af kortets bortkomst eller ødelæggelse, eller når den sikrede ønsker ændringer i oplysningerne, der kan henføres til vedkommendes egen beslutning eller handlemåde.

Det fremgår videre af samme bestemmelse, at der dog ikke opkræves gebyr for kort, der udstedes:

  1. I forbindelse med generel udskrivning af kort til alle aktivt sikrede.
  2. Når den sikrede første gang får ret til ydelser efter sundhedsloven.
  3. I forbindelse med overgang mellem hvilende og aktiv sikring, f.eks. i forbindelse med påbegyndelse eller ophør af værnepligt.
  4. Ved ændring af personnummer.
  5. I forbindelse med lægeskift som følge af praksisophør, ved ophævelse eller ændring af kompagniskabspraksis eller andre ændringer i lægepraksis, som er begrundet i beslutninger, der træffes af den enkelte læge eller regionen.
  6. I forbindelse med flytning, herunder hvis der samtidig med flytning sker lægeskift.
  7. Ved navneændring i forbindelse med indgåelse af ægteskab.
  8. Ved brud eller revner i kortet, når dette er mere end 4 år gammelt.
  9. Ved defekt ved magnetstriben, der ikke kan henføres til forkert opbevaring eller brug af kortet.

Der skal således som udgangspunkt betales et gebyr ved udstedelse af et nyt sundhedskort, medmindre betingelserne i § 11, stk. 1, nr. 1 – 9, er opfyldt.

Der er efter det til sagen oplyste ingen af betingelserne der er opfyldt.

Det er dog styrelsens opfattelse, at såfremt den sikrede ønsker ændringer i oplysningerne på sundhedskortet, der ikke kan henføres til vedkommendes egen beslutning eller handlemåde, så kan kommunen ikke opkræve gebyr for udstedelsen af et nyt sundhedskort, selvom undtagelsesbetingelserne ikke måtte være opfyldt.

Styrelsen har på baggrund af det til sagen oplyste ikke fundet grundlag for at anfægte det af oplyste om, at hun ikke havde mulighed for at komme til lægen uden en hjælper, selvom lægeklinikken var angivet som handicapvenlig.

Det er i den sammenhæng styrelsens opfattelse, at der alene kan lægges vægt på, hvad en patient er i stand til ved egen hjælp, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at ændringer i oplysningerne på s nye sundhedskort i forbindelse med hendes lægeskift ikke kan henføres til s egen beslutning eller handlemåde, da hun ikke havde mulighed for at benytte sin hidtidige læge.

På denne baggrund finder styrelsen, at har ret til godtgørelse for udgifterne til gebyr for nyt sundhedskort i forbindelse med sit lægeskift.

 

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014 af sundhedsloven:

§ 12. Kommunalbestyrelsen udsteder et bevis til personer, der har ret til ydelser efter loven. Beviset gælder som dokumentation for retten til ydelser efter loven, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilket omfang kommunalbestyrelsen udfærdiger bevis til personer omfattet af § 8, stk. 2, og § 10, samt i hvilket omfang beviset anvendes til dokumentation for ret til ydelser efter loven.
Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om udformning, anvendelse, indhold, udstedelse og inddragelse af de i stk. 1 og 2 omhandlede beviser samt om opkrævning af gebyr for beviser.

Bekendtgørelse nr. 566 af 29. april 2015 om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v.:

§ 11. Kommunalbestyrelsen opkræver et gebyr på 190 kr. (grundbeløb 2015 niveau) for hvert sundhedskort, der udstedes på grund af kortets bortkomst eller ødelæggelse, eller når den sikrede ønsker ændringer i oplysningerne jf. § 7, der kan henføres til vedkommendes egen beslutning eller handlemåde. Dog opkræves ikke gebyr for kort, der udstedes:
1) I forbindelse med generel udskrivning af kort til alle aktivt sikrede.
2) Når den sikrede første gang får ret til ydelser efter sundhedsloven.
3) I forbindelse med overgang mellem hvilende og aktiv sikring, fx i forbindelse med påbegyndelse eller ophør af værnepligt.
4) Ved ændring af personnummer.
5) I forbindelse med lægeskift som følge af praksisophør, ved ophævelse eller ændring af kompagniskabspraksis eller andre ændringer i lægepraksis, som er begrundet i beslutninger, der træffes af den enkelte læge eller regionen.
6) I forbindelse med flytning, herunder hvis der samtidig med flytning sker lægeskift.
7) Ved navneændring i forbindelse med indgåelse af ægteskab.
8) Ved brud eller revner i kortet, når dette er mere end 4 år gammelt.
9) Ved defekt ved magnetstriben, der ikke kan henføres til forkert opbevaring eller brug af kortet.
Stk. 2. Grundbeløbet, jf. stk. 1, reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige beløb.

Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven:

§ 25. Afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.
Stk. 2. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at klagevejledning på nærmere angivne sagsområder, hvor særlige forhold gør sig gældende, kan undlades eller ske på anden måde end nævnt i stk. 1.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, som ændret ved lov nr. 656 af 8. juni 2016:

§ 5. Kommunalbestyrelsens afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører
1) udstedelse af bevis efter § 12 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,
……