Patient havde ikke ret til befordringsgodtgørelse til egen læge og speciallæge, da patienten var medlem af sikringsgruppe 2

Kommune har handlet i strid med forvaltningslovens § 25, stk. 1 ved klagevejledningen i afgørelse af 28. november 2016 til . Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truf¬fet af Kommune den 28. november 2016 om befordringsgodtgørelse til til speciallæge i plastikkirurgi og speciallæge i gynækologi. har ikke ret til befordringsgodtgørelse.

Sagsnummer:

17SPS17

Offentliggørelsesdato:

19. april 2017

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Kommune har handlet i strid med forvaltningslovens § 25, stk. 1 ved klagevejledningen i afgørelse af 28. november 2016 til .

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truf¬fet af Kommune den 28. november 2016 om befordringsgodtgørelse til til speciallæge i plastikkirurgi og speciallæge i gynækologi.

har ikke ret til befordringsgodtgørelse.

KLAGEN

Kommune meddelte ved afgørelse af 28. november 2016 afslag på befordringsgodtgørelse. Hun klagede den 18. december 2016 til Styrelsen for Patientsikkerhed over afgørelsen samt over mangelfuld klagevejledning i denne.

BEGRUNDELSE

Befordringsgodtgørelse

var den 15. april, den 2. og 23. juni, den 8. juli, den 12. august samt den 15. september 2016 til behandling hos speciallæge i plastikkirurgi. Videre var hun den 11. april, den 4. august samt den 28. oktober 2016 til behandling hos speciallæge i gynækologi. Hun ansøgte Kommune om befordringsgodtgørelse henholdsvis den 21. oktober og den 11. november 2016.

Kommune traf afgørelse den 28. november 2016. Det fremgår af afgørelsen, at var medlem af sikringsgruppe 2, hvorfor hun ikke kunne få befordringsgodtgørelse.

har i sin klage af 18. december 2016 anført, at hun mener, at hun er berettiget til befordringsgodtgørelse. Hun har hertil nærmere anført, at hun i forbindelse med behandlingen hos begge speciallæger er blevet henvist af egen læge, og at man, når man er henvist af egen læge, behandles som et medlem af sikringsgruppe 1, herunder at man ikke selv skal betale for behandlingen hos speciallægen, hvilket hun heller ikke har gjort.

Styrelsen kan oplyse, at en person kan modtage befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med behandling i praksissektoren, herunder til alment praktiserende læge eller speciallæge, hvis personen er omfattet af sikringsgruppe 1 og modtager behandling for regionsrådets regning efter sundhedsloven.

Det fremgår af § 1 i bekendtgørelse nr. 973 af 28. juni 2016 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven, som var gældende på tidspunktet for behandlingerne i april, juni, juli, august og september 2016. Det samme fremgår af § 1 i bekendtgørelse nr. 1206 af 19. september 2016 af samme navn, som var gældende på tidspunktet for behandlingen i oktober 2016.

Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at ikke opfylder betingelserne for at modtage befordringsgodtgørelse i henhold til ovennævnte bekendtgørelses § 1, idet hun ikke var omfattet af sikringsgruppe 1.

På denne baggrund finder styrelsen, at ikke var berettiget til befordringsgodtgørelse i forbindelse med sin behandling hos speciallæge i plastikkirurgi den 15. april, den 2. og 23. juni, den 8. juli, den 12. august samt den 15. september 2016 samt til speciallæge i gynækologi den 11. april, den 4. august samt den 28. oktober 2016.

Klagevejledning

har i klagen anført, at Kommune ikke i afgørelsen har oplyst om, at en klage over afgørelsen skal indgives digitalt, men at kommunen alene har anført styrelsens adresse som klageadgang.

En afgørelse som er meddelt skriftligt og som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver parten medhold.

Det fremgår af forvaltningslovens § 25, stk. 1.

En klage skal indgives via styrelsens digitale klageskema.

Det fremgår af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 10 a, stk. 1.

Korrekt klagevejledning er derfor, at klagen skal indgives digitalt til Styrelsen for Patientsikkerhed, inden for 4 uger efter modtagelsen af kommunens afgørelse. Klageskemaerne findes på www.borger.dk under ”Sundhed og sygdom” > ”Klage over sundhedsvæsenet” > ”Klage over brud på patientrettighed” eller på www.stps.dk.

Styrelsen bemærker, at vi primo 2016 skriftligt vejledte alle kommuner om ovenstående korrekte klagevejledning.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at Kommune sammen med afgørelsen skulle have oplyst om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om, at en eventuel klage skulle indgives via styrelsens digitale klageskema.

På denne baggrund finder styrelsen, at Kommune har handlet i strid med forvaltningslovens § 25, stk. 1 ved deres klagevejledning i afgørelsen af 28. november 2016 til .

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 af sundhedsloven:

§ 170. Kommunalbestyrelsen yder befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra alment praktiserende læge til personer, der er omfattet af § 59, stk. 1, og som modtager social pension, hvis personen modtager behandling for regionens regning efter denne lov.
Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om befordring og befordringsgodtgørelse til personer omfattet af stk. 1 og til personer, der har ret til tilskud til ydelser ved alment praktiserende læge efter § 168, stk. 1.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen yder befordring eller befordringsgodtgørelse til de i stk. 1 nævnte personer til og fra speciallæge, hvis personen modtager behandling for regionens regning efter denne lov efter henvisning fra alment praktiserende læge eller speciallæge, eller i særlige tilfælde uden henvisning, jf. § 64, stk. 4, og behandlingen ydes af den speciallæge inden for vedkommende speciale, der har konsultationssted nærmest ved patientens opholdssted. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om befordring og befordringsgodtgørelse ved besøg hos speciallæge for personer omfattet af 1. pkt., personer omfattet af § 59, stk. 1, og personer, der har ret til tilskud til ydelser ved speciallæge efter § 168, stk. 1.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen yder godtgørelse for nødvendig befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til og fra akut skadebehandling hos alment praktiserende læge eller speciallæge til personer, der er omfattet af § 59, stk. 1, hvis behandlingen finder sted for regionens regning efter denne lov.

Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2016 af forvaltningsloven:

§ 25. Afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.
Stk. 2. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at klagevejledning på nærmere angivne sagsområder, hvor særlige forhold gør sig gældende, kan undlades eller ske på anden måde end nævnt i stk. 1.

Bekendtgørelse nr 84 af 17. januar 2017 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 10 a. Klager omfattet af § 1, stk. 1, § 2, stk. 1, og §§ 5-8 skal indgives til Styrelsen for Patientsikkerhed ved anvendelse af den digitale løsning, som Styrelsen for Patientsikkerhed stiller til rådighed (digital selvbetjening). Klager, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. dog stk. 2 og 3. 1. pkt. gælder ikke for klager over afgørelser, der vedrører udstedelse af det særlige sundhedskort efter sundhedsloven.
Stk. 2. Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal Styrelsen for Patientsikkerhed tilbyde, at klagen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Styrelsen for Patientsikkerhed bestemmer, hvordan en klage omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt.
Stk. 3. Styrelsen for Patientsikkerhed kan helt ekstraordinært ud over de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at afvise en klage, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for Styrelsen for Patientsikkerhed ved at modtage klagen på anden måde end digitalt.
Stk. 4. En digital klage anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Bekendtgørelse nr. 973 af 28. juni 2016 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

§ 1. Kommunalbestyrelsen yder befordring eller befordringsgodtgørelse efter reglerne i dette kapitel til
personer, der er omfattet af sikringsgruppe 1, og som modtager behandling for regionrådets regning efter
sundhedsloven.

Bekendtgørelse nr. 1206 af 19. september 2016 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

§ 1. Kommunalbestyrelsen yder befordring eller befordringsgodtgørelse efter reglerne i dette kapitel til
personer, der er omfattet af sikringsgruppe 1, og som modtager behandling for regionrådets regning efter
sundhedsloven.

Bekendtgørelse nr. 84 af 17. januar 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 5. Kommunalbestyrelsens afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører
…..
10) befordring og befordringsgodtgørelse efter § 170 og § 172 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,
…..