Ej frit sygehusvalg, da behandling på visitationssygehus ikke kunne tilbydes midlertidigt

Styrelsen for Patientsikkerhed hjemviser den afgørelse, der er truffet af Region den 29. september 2016 om befordringsgodtgørelse til til privathospitalet Sygehus B. Region skal træffe en ny afgørelse i sagen.

Sagsnummer:

17SPS23

Offentliggørelsesdato:

1. maj 2017

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed hjemviser den afgørelse, der er truffet af Region den 29. september 2016 om befordringsgodtgørelse til til privathospitalet Sygehus B.

Region skal træffe en ny afgørelse i sagen.

KLAGEN

Region meddelte mundtligt afslag på befordringsgodtgørelse den 29. september 2016. Hun klagede den 10. oktober 2016 til Styrelsen for Patientsikkerhed over afgørelsen.

BEGRUNDELSE

var henvist til operation planlagt til den 27. september 2016 på Sygehus A. Denne blev imidlertid udsat, og hun blev derfor omvisiteret til operation på privathospitalet Sygehus B den 23. september 2016. Hun henvendte sig herefter til Region vedrørende befordringsgodtgørelse.

Region traf en mundtlig afgørelse den 29. september 2016. Afgørelsen er noteret i s journal samme dag.

Det fremgår af journalen fra den 29. september 2016, at henvendte sig til Sygehus A, idet hun ville undersøge muligheden for at få sine rejseudgifter til By dækket, da Sygehus A på grund af kirurgens sygdom ikke kunne tilbyde hende operation indenfor garantien. fik oplyst, at hun selv skulle dække sine rejseudgifter.

En person har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:
1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.
2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.
3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 15 i dagældende bekendtgørelse nr. 973 af 28. juni 2016 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

En person, der vælger at blive behandlet på et såkaldt aftalesygehus (privathospital m.v.) efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg (ventetid), er berettiget til befordringsgodtgørelse som minimum svarende til afstanden til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationspraksis. Betingelserne for at modtage befordring eller befordringsgodtgørelse til dette behandlingssted skal være opfyldt.

Det fremgår af § 17 i samme bekendtgørelse.

En patient har altså som regel ret til at blive behandlet gratis på et aftalesygehus. Retten til befordring eller befordringsgodtgørelse følger dog ikke med til det valgte aftalesygehus. Dette gælder også, selv om der er kortere ventetid på det valgte sygehus.

Det er styrelsens opfattelse, at der kan være tale om udvidet frit sygehusvalg, selv om patienten ikke vidste det. Regionens visitationskontor bør oplyse patienten om, at patienten muligvis ikke har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til aftalesygehuset. Regionens manglende eller forkerte information om dette, giver ikke patienten ret til befordring eller befordringsgodtgørelse.

har i sin klage af 10. oktober 2016 anført, at hun var henvist til en operation på Sygehus A den 27. september 2016, men at operationen blev aflyst kort forinden, idet lægen var blevet syg. Hun har videre anført, at det var uvist, hvornår lægen ville være tilbage fra sygdom, men at man ikke regnede med, at han ville være tilbage de første 3-4 måneder, samt at han var den eneste på hospitalet, som kunne udføre hendes operation. Hun har hertil anført, at hun fik at vide, at hun kunne vælge et andet hospital, og at hun ville få sine rejseudgifter betalt. Hun har endelig anført, at det senere viste sig ikke at holde stik, idet hun efterfølgende har fået oplyst, at hun ikke vil kunne få udgifterne betalt.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra Region dateret den 9. november 2016, at benyttede det udvidede frie sygehusvalg, og at henvisningen til privathospitalet Sygehus B skete på grund af ventetid på Sygehus A.

Styrelsen har forstået klagen og udtalelsen fra Region således, at det var uvist, hvornår og om kunne blive behandlet på Sygehus A, idet dette afhang af den behandlende læges sygdomsforløb.

Det er på denne baggrund styrelsens vurdering, at det ikke kan lægges til grund, at Sygehus A kunne tilbyde behandlingen.

Det er styrelsens opfattelse, at en region ikke kan henvise til, at de kan tilbyde en lignende behandling, når en type af behandling ikke længere kan tilbydes, også selvom dette er midlertidigt.

Styrelsen kan på baggrund af det indsendte materiale ikke fastlægge, hvilket hospital (eventuelt aftalesygehus) i Region der kunne tilbyde behandling af .

På denne baggrund hjemviser styrelsen den afgørelse, der er truffet af Region den 29. september 2016 om befordringsgodtgørelse til . Region skal træffe en ny afgørelse, hvor regionen inddrager det, som er anført ovenfor.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 af sundhedsloven:

§ 171. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 a har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og som modtager social pension. Befordring og befordringsgodtgørelse ydes til behandling på regionale sygehuse og de i § 75 nævnte institutioner samt til behandling på andre sygehuse m.v. efter nærmere af sundheds- og ældreministeren fastsatte regler.
Stk. 2. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, som er henvist til diagnostisk undersøgelse på sygehus, jf. § 79, til brug for udredning hos alment praktiserende læge, jf. § 60, eller hos praktiserende speciallæge, jf. § 64.
Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilke tilfælde og i hvilket omfang personer i øvrigt har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til sygehusbehandling og til diagnostiske undersøgelser på sygehus til brug for udredning hos alment praktiserende læge eller hos praktiserende speciallæge, herunder i hvilket omfang ret hertil tilkommer personer, der efter eget valg behandles på et sygehus uden for bopælsregionen i henhold til reglerne i §§ 86, 87 og 89 a.
Stk. 4. Regionsrådet yder befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og til diagnostiske undersøgelser på sygehus til brug for udredning hos alment praktiserende læge eller hos praktiserende speciallæge, hvis deres tilstand gør det nødvendigt. Regionsrådet yder godtgørelse for befordring til personer, der er omfattet af 1. pkt. og har ret til refusion af udgifter til behandling i andre EU-/EØS-lande i medfør af § 89 a.
Stk. 5. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om godtgørelse efter stk. 4.

Bekendtgørelse nr. 973 af 28. juni 2016 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

§ 15. Personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:
1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.
2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter Regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.
3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

§ 17. Personer, der opfylder mindst en af betingelserne i § 15, jf. §§ 30 og 31, og som vælger at anvende det frie sygehusvalg, jf. sundhedslovens § 86, det udvidede frie sygehusvalg, jf. sundhedslovens § 82 a og § 87, har ret til godtgørelse af deres befordringsudgifter som minimum svarende til befordringsudgiften til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationskriterier.
Stk. 2. Retten til befordringsgodtgørelse efter stk. 1, jf. § 15, nr. 2, forudsætter, at afstanden til eller fra det sygehus m.v., som patienten har valgt, overstiger 50 km.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, som ændret ved lov nr. 656 af 8. juni 2016:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører
…..
14) vilkår for en persons ret til befordring og befordringsgodtgørelse ved sygehusbehandling efter § 171 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,
…..