Spørgsmål om befordringsgodtgørelse i forbindelse med patients weekendophold i hjemmet under indlæggelse

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region den 13. december 2016 om befordringsgodtgørelse til til Afdeling , Sygehus . har ikke ret til yderligere befordringsgodtgørelse.

Sagsnummer:

17SPS30

Offentliggørelsesdato:

2. juni 2017

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truf¬fet af Region den 13. december 2016 om befordringsgodtgørelse til til Afdeling , Sygehus .

har ikke ret til yderligere befordringsgodtgørelse.

KLAGEN

Region udbetalte den 13. december 2016 befordringsgodtgørelse til . Hun klagede den 11. januar 2017 til Styrelsen for Patientsikkerhed over afgørelsen.

BEGRUNDELSE

Befordringsgodtgørelse

var i perioden fra den 5. januar til den 30. oktober 2016 indlagt til behandling på Afdeling , Sygehus . Hun ansøgte den 6. december 2016 Region om befordringsgodtgørelse.

Region traf afgørelse den 13. december 2016. Det fremgår af afgørelsen, at har ret til befordringsgodtgørelse i forbindelse med behandlingen i perioden fra den 5. januar til den 5. juni 2016, idet afstanden mellem hendes daværende bopæl og Afdeling var over 50 km. Det fremgår videre af afgørelsen, at hun i perioden fra den 17. juni til den 30. oktober 2016 havde bopæl på , og at afstanden mellem denne bopæl og Afdeling er 48,7 km, det vil sige under 50 km, hvorfor hun ikke har ret til befordringsgodtgørelse for denne periode.

har i sin klage af 11. januar 2017 anført, at hun mener, at hun også er berettiget til befordringsgodtgørelse i forbindelse med behandlingen i perioden fra den 17. juni til den 30. oktober 2016. Hun har hertil anført, at den rute, som regionens afgørelse er truffet ud fra, ville kræve, at hun kørte på en hullet grusvej, hvilket ville resultere i, at hendes bil ville blive ødelagt. Hun har videre anført, at en kørevenlig rute måler over 50 km. Hun har i overensstemmelse hermed vedlagt et udskrift fra hjemmeside , der viser en rute på over 50 km.

Styrelsen har på baggrund af s klage lagt til grund, at hun alene klager over Region s afgørelse vedrørende perioden fra den 17. juni 2016 til den 30. oktober 2016. Styrelsen tager således ikke i det følgende stilling til hendes ret til befordringsgodtgørelse forud for den 17. juni 2016.

Befordringsgodtgørelse ved indlæggelse og udskrivelse

Styrelsen har på baggrund af s ansøgningsskemaer lagt til grund, at hun den 5. januar 2016 blev indlagt. Styrelsen har videre lagt til grund, at hun den 11. september 2016 blev udskrevet og herefter blev indlagt igen den 11. oktober 2016.

Idet indlæggelsen den 5. januar 2016 i tid ligger forud for den 17. juni 2016, tager styrelsen i det følgende alene stilling til s ret til befordringsgodtgørelse i forbindelse med udskrivelsen den 11. september 2016 samt indlæggelsen den 11. oktober 2016.

En person har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:
1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.
2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.
3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 15 i bekendtgørelse nr. 973 af 28. juni 2016 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven som var gældende for perioden fra den 17. juni 2016 til den 30. september 2016 og bekendtgørelse nr. 1206 af 19. september 2016 af samme navn, som var gældende for perioden efter den 30. september 2016.

Det er fast praksis i styrelsen ved beregningen af afstanden mellem patientens bopæl og det sygehus, hvor behandlingen skal finde sted, at lægge den korteste afstand i Kraks afstandsberegner til grund. Der er tale om en teknisk beregning af afstanden og ikke en rutevejledning.

Styrelsen kan vejledende oplyse, at Kraks afstandsberegner som udgangspunkt viser den hurtigste rute, men at man kan indstille beregningen til at vise den korteste rute.

Det er styrelsens opfattelse, at en patient som udgangspunkt ikke kan opnå befordringsgodtgørelse til en længere rute efter eget ønske. Udgangspunktet kan dog efter de konkrete omstændigheder fraviges, hvis den anviste rute eksempelvis indeholder veje, hvor det ikke er tilladt at færdes.

Styrelsen finder på baggrund af sagens oplysninger ikke tilstrækkeligt grundlag for at lægge til grund, at den omstændighed, at der ifølge klagen er tale om en hullet grusvej, er ensbetydende med, at det ikke er tilladt at færdes på denne. Den omstændighed, at har angivet en mere kørevenlig rute ændrer ikke på dette.

Styrelsen har herefter ved opslag i Kraks afstandsberegner beregnet korteste afstand mellem s bopæl og Afdeling til 48,7 km samt til 48,5 km den modsatte vej.

Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at ikke opfylder betingelserne for at modtage befordringsgodtgørelse i henhold til ovennævnte bekendtgørelsers § 15, nr. 2.

Befordringsgodtgørelse i forbindelse med hjemmebesøg under indlæggelserne

Det fremgår af ansøgningsskemaet, at under sine indlæggelser flere gange har været hjemme på hjemmebesøg. Styrelsen har lagt til grund, at hun disse dage var hjemme på weekend/ferie under sine indlæggelser.

Styrelsen kan hertil oplyse, at en patient under en indlæggelse som udgangspunkt alene vil være berettiget til befordring eller befordringsgodtgørelse til eller fra indlæggelsen, det vil sige til sygehuset i forbindelse med selve indlæggelsen og fra sygehuset i forbindelse med udskrivelsen. Desuden skal de øvrige betingelser for befordring eller befordringsgodtgørelse være opfyldt.

Det er hertil videre styrelsens opfattelse, at ovennævnte bekendtgørelses § 11, nr. 3, 2. led skal forstås således, at en patient, hvis tilstand udelukker offentlig transport, har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse, hvis patienten under en indlæggelse hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende, samt når udgiften til transport er minimum 60 kr. tur/retur, jf. bekendtgørelsens § 31, stk. 2.

Det fremgår ikke af sagens oplysninger, om selv valgte at tage hjem på weekend, eller om hun blev hjemsendt af sygehuset.

Det fremgår imidlertid af ansøgningsskemaet, at ved alle hjemmebesøg i perioden fra den 17. juni til den 30. oktober 2016 var i stand til at benytte offentlige transportmidler.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at ikke opfylder betingelserne for befordringsgodtgørelse efter § 15, nr. 3 i forbindelse med de perioder, hvor hun var hjemme under sine indlæggelser.

På denne baggrund finder styrelsen, at ikke er berettiget til befordringsgodtgørelse i forbindelse med sine indlæggelser på Afdeling i perioden fra den 17. juni til den 30. oktober 2016.

Afsluttende bemærkninger om Region s begrundelse

Styrelsen har bemærket, at det fremgår af Region s afgørelse, at afgørelsen er truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 973 af 28. juni 2016 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

Styrelsen finder på denne baggrund anledning til at vejlede Region om, at en afgørelse, som meddeles skriftlig, skal være begrundet. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen giver parten medhold.

Det fremgår af forvaltningslovens § 22.

I afgørelsens begrundelse skal angives de retsregler, som afgørelsen hviler på. Begrundelsen skal også angive de hovedhensyn, som har været bestemmende for udøvelsen af et eventuelt skøn. Hvis det er nødvendigt, skal begrundelsen også indeholde en kort gennemgang af de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

Det fremgår af forvaltningslovens § 24.

Styrelsen har bemærket, at den pågældende bekendtgørelse, som Region har henvist til, er forældet for så vidt angår behandlingen efter den 1. oktober 2016. Gældende regler på tidpunktet for behandlingen i denne periode var bekendtgørelse nr. 1206 af 19. september 2016 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven. Således burde regionen også have henvist til denne bekendtgørelse.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 af sundhedsloven:

§ 171. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 a har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og som modtager social pension. Befordring og befordringsgodtgørelse ydes til behandling på regionale sygehuse og de i § 75 nævnte institutioner samt til behandling på andre sygehuse m.v. efter nærmere af sundheds- og ældreministeren fastsatte regler.
Stk. 2. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, som er henvist til diagnostisk undersøgelse på sygehus, jf. § 79, til brug for udredning hos alment praktiserende læge, jf. § 60, eller hos praktiserende speciallæge, jf. § 64.
Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilke tilfælde og i hvilket omfang personer i øvrigt har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til sygehusbehandling og til diagnostiske undersøgelser på sygehus til brug for udredning hos alment praktiserende læge eller hos praktiserende speciallæge, herunder i hvilket omfang ret hertil tilkommer personer, der efter eget valg behandles på et sygehus uden for bopælsregionen i henhold til reglerne i §§ 86, 87 og 89 a.
Stk. 4. Regionsrådet yder befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og til diagnostiske undersøgelser på sygehus til brug for udredning hos alment praktiserende læge eller hos praktiserende speciallæge, hvis deres tilstand gør det nødvendigt. Regionsrådet yder godtgørelse for befordring til personer, der er omfattet af 1. pkt. og har ret til refusion af udgifter til behandling i andre EU-/EØS-lande i medfør af § 89 a.
Stk. 5. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om godtgørelse efter stk. 4.

Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven

§ 22. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

§ 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.
Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.
Stk. 3. Stk. 1, 2. pkt., og stk. 2 gælder ikke i de sager, der er nævnt i § 11, stk. 2. Begrundelsens indhold kan i øvrigt begrænses i det omfang, hvori oplysninger kan undtages fra aktindsigt, jf. §§ 15-15 b.

Bekendtgørelse nr. 973 af 28. juni 2016 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

§ 15. Personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:
1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.
2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter Regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.
3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

§ 31. Befordringsgodtgørelse efter §§ 4 og 5, § 15, nr. 1, og § 23, nr. 1, ydes kun, når udgiften til og fra behandlingsstedet overstiger 25 kr. i alt.
Stk. 2. Befordringsgodtgørelse efter § 6, § 15, nr. 2 og 3, § 23, nr. 2 og 3, og § 27, stk. 1 og 2, ydes kun, når udgiften til og fra behandlingsstedet overstiger 60 kr. i alt.
Stk. 3. Befordringsgodtgørelse efter § 17, § 20, stk. 4, og § 24, stk. 2, ydes kun, når udgiften til og fra det valgte behandlingssted og ligeledes til og fra det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger henholdsvis 25 kr. i alt for pensionister og 60 kr. i alt for andre.
Stk. 4. Befordringsgodtgørelse efter § 24, stk. 1, og § 25, stk. 3, ydes kun, når udgiften til og fra det valgte behandlingssted og ligeledes til og fra det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter kommunalbestyrelsens visitationskriterier, overstiger henholdsvis 25 kr. i alt for pensionister og 60 kr. i alt for andre.
Stk. 5. Befordringsgodtgørelse efter stk. 1-4 kan ikke overstige personens faktiske befordringsudgifter.

Bekendtgørelse nr. 1206 af 19. september 2016 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

§ 15. Personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:
1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.
2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter Regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.
3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

§ 31. Befordringsgodtgørelse efter §§ 4 og 5, § 15, nr. 1, og § 23, nr. 1, ydes kun, når udgiften til og fra behandlingsstedet overstiger 25 kr. i alt.
Stk. 2. Befordringsgodtgørelse efter § 6, § 15, nr. 2 og 3, § 23, nr. 2 og 3, og § 27, stk. 1 og 2, ydes kun, når udgiften til og fra behandlingsstedet overstiger 60 kr. i alt.
Stk. 3. Befordringsgodtgørelse efter § 17, § 20, stk. 4, og § 24, stk. 2, ydes kun, når udgiften til og fra det valgte behandlingssted og ligeledes til og fra det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger henholdsvis 25 kr. i alt for pensionister og 60 kr. i alt for andre.
Stk. 4. Befordringsgodtgørelse efter § 24, stk. 1, og § 25, stk. 3, ydes kun, når udgiften til og fra det valgte behandlingssted og ligeledes til og fra det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter kommunalbestyrelsens visitationskriterier, overstiger henholdsvis 25 kr. i alt for pensionister og 60 kr. i alt for andre.
Stk. 5. Befordringsgodtgørelse efter stk. 1-4 kan ikke overstige personens faktiske befordringsudgifter.

Bekendtgørelse nr. 84 af 17. januar 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører
…..
14) vilkår for en persons ret til befordring og befordringsgodtgørelse ved sygehusbehandling efter § 171 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,
…..