Efterskoleelev havde alene ret til liggende transport tilbage til efterskolen

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truf¬fet af Region 1 den 20. november 2016 om befordring af med liggende transport fra Sygehus 1 til forældrenes bopæl. havde ikke ret til at blive befordret til sine forældres bopæl med liggende transport.

Sagsnummer:

17SPS42

Offentliggørelsesdato:

14. juli 2017

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truf¬fet af Region 1 den 20. november 2016 om befordring af med liggende transport fra Sygehus 1 til forældrenes bopæl.

havde ikke ret til at blive befordret til sine forældres bopæl med liggende transport.

KLAGEN

fik den 20. november 2016 i forbindelse med sin udskrivelse fra Sygehus 1 på vegne af Region 1 afslag på at blive befordret med liggende transport. Faderen klagede ved brev af 5. december 2016 til Styrelsen for Patientsikkerhed over afgørelsen.

BEGRUNDELSE

, som var efterskoleelev på Efterskole , som er beliggende i Region 1, kom den 16. november 2016 til skade i forbindelse med springtræning på skolen. Han blev kørt med ambulance til Sygehus 2, hvorefter han blev overflyttet til Sygehus 1, hvor han fik en større operation i nakken. Han blev udskrevet den 20. november 2016, hvorefter han opholdt sig sengeliggende i længere tid hos forældrene, som var bosat i Region 2. I forbindelse med udskrivelsen ønskede at blive befordret med liggende transport til sine forældres bopæl.

Sygehus 1 afslog på vegne af Region 1 at tilbyde liggende transport til hans forældres bopæl med den begrundelse, at han kun var berettiget til liggende transport tilbage til ulykkesstedet, hvilket var hans efterskole i By . Region 1 anførte hertil, at hvis ønskede liggende transport til forældrenes bopæl, var det Region 2, der skulle sørge for denne. Region 2 afviste dog at sørge for den liggende transport med den begrundelse, at havde adresse i Region 1, hvor hans efterskole lå.

Region 1 udbetalte efterfølgende befordringsgodtgørelse i form af kilometergodtgørelse til på i alt 331,14 kr., da blev transporteret i forældrenes bil.

Faderen har i sin klage af 5. december 2016 anført, at hans søn den 16. november 2016 kom til skade ved en springulykke på Efterskole , som er en gymnastikefterskole. Han har hertil anført, at han fik en alvorlig skade i nakkeregionen og blev kørt til Sygehus 2 til scanning og herefter straks til Sygehus 1, hvor han mandag formiddag blev opereret. Han har videre anført, at han blev udskrevet den efterfølgende onsdag med liggende transport. Han har videre anført, at personalet på Sygehus 1 blev afvist af kørselskontoret i Region 1, da de henvendte sig til Region 2 og anmodede regionen om at stå for transporten til forældrenes bopæl. Han har hertil anført, at Region 2 afviste med den begrundelse, at havde adresse i Region 1, hvor hans efterskole lå. Han har hertil anført, at dette ikke er rigtigt, da man som efterskoleelev ikke skal flytte adresse, hvorfor hans bopælsadresse fortsat var hos forældrene. Han har videre anført, at Region 1 henholder sig til befordringsbekendtgørelsens § 18 og tolker denne således, at de kun må køre til efterskolen i By på trods af, at han naturligvis ikke kan være sengeliggende der, men hvis de vælger at betale selv, så kunne de godt køre til forældrenes bopæl. Han har anført, at han er uforstående overfor dette, da der fra Sygehus 1 til forældrenes bopæl er 15 km kortere end til By . Han har videre anført, at det er en klar misforståelse fra de to regioners kørselskontorer at henvise til en lovgivning, der ikke er møntet på ulykkessituationer, men regulerer kørsel i forbindelse med behandling og ikke akutte situationer. Han har afslutningsvist anført, at det er en forkert tolkning, at patienten i dette tilfælde skal køres til efterskolen i By , da omtalte paragraf angiver, at patienten har ret til at blive kørt til opholdsadressen.

Styrelsen har forstået faderens klage således, at han ønsker at klage over, at ikke blev befordret med liggende transport fra Sygehus 1 til forældrenes bopæl. Styrelsen vil derfor ikke tage stilling til, hvorvidt i den forbindelse havde ret til befordringsgodtgørelse.

Styrelsen kan indledningsvist oplyse, at en person har ret til befordring med ambulance eller særligt indrettet sygekøretøj til og fra behandling, herunder undersøgelse, på sygehus m.v., hvis personens tilstand gør det nødvendigt.

Det fremgår af § 14 i bekendtgørelse nr. 1206 af 19. september 2016 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

Styrelsen kan videre oplyse, at det fremgår af § 20, stk. 1, i ovennævnte bekendtgørelse, at regionsrådet i den region, som patienten opholder sig i ved tilkald af ambulance eller særligt sygekøretøj, yder befordringen efter § 14.

Styrelsen kan hertil oplyse, at det er en sundhedsfaglig vurdering, hvornår befordring med ambulance eller særligt indrettet sygekøretøj er påkrævet.

Styrelsen har ud fra oplysningerne på sagen lagt til grund, at s tilstand gjorde det nødvendigt at blive transporteret med liggende transport efter endt indlæggelse på Sygehus 1.

Styrelsen kan oplyse, at det fremgår af ovennævnte bekendtgørelses § 18, nr. 1, at elever på kostskole eller efterskole, der forventes at opholde sig i en region i mere end tre måneder, har samme ret til befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med behandling i sygehusvæsenet i opholdsregionen, som hvis de havde haft bopæl dér.

Det er dog i den forbindelse styrelsens opfattelse, at den i sagen beskrevne situation er reguleret af bekendtgørelsens § 14, da der er tale om befordring med ambulance eller særligt indrettet køretøj.

Styrelsen kan videre oplyse, at det fremgår af bekendtgørelsens § 32, stk. 2, at befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med akut behandling sker mellem sygehuset og det midlertidige opholdssted.

På denne baggrund er det styrelsens opfattelse, at havde ret til liggende transport i forbindelse med sin udskrivelse fra Sygehus 1, men at transporten kun var til efterskolen, eftersom han opholdt sig på efterskolen, da han blev hentet med ambulancen, også selvom afstanden til forældrenes bopæl var kortere.

På denne baggrund finder styrelsen, at ikke var berettiget til at blive befordret med liggende transport til sine forældres bopæl i forbindelse med sin udskrivelse fra Sygehus 1 den 20. november 2016.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 af sundhedsloven:

§ 171. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 a har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og som modtager social pension. Befordring og befordringsgodtgørelse ydes til behandling på regionale sygehuse og de i § 75 nævnte institutioner samt til behandling på andre sygehuse m.v. efter nærmere af sundheds- og ældreministeren fastsatte regler.
Stk. 2. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, som er henvist til diagnostisk undersøgelse på sygehus, jf. § 79, til brug for udredning hos alment praktiserende læge, jf. § 60, eller hos praktiserende speciallæge, jf. § 64.
Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilke tilfælde og i hvilket omfang personer i øvrigt har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til sygehusbehandling og til diagnostiske undersøgelser på sygehus til brug for udredning hos alment praktiserende læge eller hos praktiserende speciallæge, herunder i hvilket omfang ret hertil tilkommer personer, der efter eget valg behandles på et sygehus uden for bopælsregionen i henhold til reglerne i §§ 86, 87 og 89 a.
Stk. 4. Regionsrådet yder befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og til diagnostiske undersøgelser på sygehus til brug for udredning hos alment praktiserende læge eller hos praktiserende speciallæge, hvis deres tilstand gør det nødvendigt. Regionsrådet yder godtgørelse for befordring til personer, der er omfattet af 1. pkt. og har ret til refusion af udgifter til behandling i andre EU-/EØS-lande i medfør af § 89 a.
Stk. 5. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om godtgørelse efter stk. 4.

Bekendtgørelse nr. 1206 af 19. september 2016 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

§ 14. Personer har ret til befordring med ambulance eller særligt indrettet sygekøretøj til og fra behandling, herunder undersøgelse, på sygehus m.v., hvis personens tilstand gør det nødvendigt.
§ 18. Følgende personer, der forventes at opholde sig i en region i mere end 3 måneder, har samme ret til befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med behandling i sygehusvæsenet i opholdsregionen, som hvis de havde haft bopæl dér:
Elever på kostskole eller efterskole.
Personer, der er anbragt uden for hjemmet på døgninstitution, i plejefamilie eller godkendt opholdssted og lignende.
Personer, der er værnepligtige på en kaserne.
Personer, der er indsat i kriminalforsorgens fængsler.
Personer, der er anbragt på psykiatrisk afdeling, har ophold i boform for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, eller er anbragt i forvaring m.v. efter rettens eller Justitsministeriets bestemmelse.
§ 20. Regionsrådet i den region, som patienten opholder sig i ved tilkald af ambulance eller særligt sygekøretøj, yder befordringen efter § 14.
Stk. 2. Regionsrådet i bopælsregionen yder befordring eller befordringsgodtgørelse ved befordring mellem patientens bopæl og sygehuset m.v. efter §§ 15-19, jf. §§ 30 og 31.
§ 32. Befordring eller befordringsgodtgørelse efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse ydes mellem patientens bopæl og behandlingsstedet.
Stk. 2. Befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med akut behandling ydes mellem patientens midlertidige opholdssted og behandlingsstedet.

Bekendtgørelse nr. 84 af 17. januar 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører
…..
14) vilkår for en persons ret til befordring og befordringsgodtgørelse ved sygehusbehandling efter § 171 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,
…..