Dansk studerende i praktik i Norge havde ikke ret til et særligt sundhedskort

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Udbetaling Danmark den 6. juni 2017 om udstedelse af et særligt sundhedskort til . havde ikke ret til at få udstedt et særligt sundhedskort.

Sagsnummer:

17SPS43

Offentliggørelsesdato:

9. august 2017

Juridisk tema:

Særligt sundhedskort

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Udbetaling Danmark den 6. juni 2017 om udstedelse af et særligt sundhedskort til .

havde ikke ret til at få udstedt et særligt sundhedskort.

KLAGEN

Udbetaling Danmark meddelte ved brev af 6. juni 2017 afslag på udstedelse af et særligt sundhedskort. klagede den 6. juni 2017 til Styrelsen for Patientsikkerhed over Udbetaling Danmarks afgørelse. 

BEGRUNDELSE

Indledende oplysninger

er dansk statsborger bosiddende i Norge. Han er tilknyttet en dansk erhvervsskole og i praktik i Norge. Han ansøgte den 15. maj 2017 Udbetaling Danmark om udstedelse af et særligt sundhedskort.

Udbetaling Danmark afslog ved brev af 6. juni 2017 at udstede et særligt sundhedskort til . Udbetaling Danmark oplyste i sin afgørelse, at han ikke opfyldte betingelserne for at få udstedt et særligt sundhedskort. Udbetaling Danmark anførte hertil, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ikke giver ret til social sikring.

har i sin klage anført, at han er tilknyttet Erhvervsskole og er ved at uddanne sig som kok. Han har videre anført, at han frem til januar 2018 skal i praktik i By , Norge. Han har endvidere anført, at han, inden han tog afsted, fik foretaget en positiv test for genforandringer i hans familie. Han har yderligere anført, at sygehuset ikke vejledte ham om, at han ikke kunne behandles i Danmark under praktikopholdet, selvom han orienterede om dette. Han har hertil anført, at hvis sygehuset havde orienteret ham om, at han ikke kunne behandles i Danmark under praktikopholdet, så var han ikke taget afsted. Han har endelig anført, at han fortsat er tilknyttet det danske uddannelsessystem, hvorfor han er uforstående overfor, at han ikke har samme rettighed i sundhedssystemet.

Lovvalg

Det fremgår af § 7, stk. 1, i sundhedsloven, at personer, der har bopæl her i landet, har ret til lovens ydelser. Det fremgår af stk. 2, at der ved bopæl forstås tilmelding til folkeregisteret.

Det fremgår af § 8, stk. 1, i sundhedsloven, at personer, der ikke har bopæl her i landet, under midlertidigt ophold har ret til ydelser efter bestemmelserne i § 80. Det fremgår af § 8, stk. 2, at sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler herom samt om, at lovens ydelser helt eller delvis skal tilkomme personer, der ikke har bopæl her i landet.

Det fremgår af § 12 a, stk. 1, i sundhedsloven, at Udbetaling Danmark træffer afgørelse om en persons ret til ydelser efter loven på baggrund af regler om, hvilket lands lovgivning om social sikring der skal anvendes. Afgørelsen træffes blandt andet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

Det fremgår af § 12 a, stk. 3, i sundhedsloven og § 11 i bekendtgørelse nr. 547 af 22. april 2015 om Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v., at Udbetaling Danmark udsteder et særligt sundhedskort som dokumentation for en persons ret til ydelser efter loven til personer, der i medfør af § 12 a, stk. 1, har ret til lovens ydelser, uanset at den pågældende ikke har bopæl her i landet.

Det særlige sundhedskort kan således efter anmodning blandt andet udstedes til personer, der er bosat i et andet EU-land og som efter EF-forordning nr. 883 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger har ret til visse sundhedsydelser i Danmark.

Forordningen gælder for personer, der er statsborgere i et land, som er medlem af EØS. Forordningen finder endvidere anvendelse for statsløse og flygtninge, som er bosat i et medlemsland, og som er eller har været omfattet af lovgivningen i en eller flere medlemsstater, samt på disses familiemedlemmer og efterladte.

Det fremgår af forordningens artikel 2, stk. 1.

Forordningens anvendelse er dog udvidet til også at omfatte personer, bosat i et nordisk land som ikke er medlem af EU, som i dette tilfælde Norge.

Det følger af artikel 4 i Nordisk Konvention om social sikring.

Forordningens regler finder således anvendelse for en dansk statsborger bosat i Norge.

En person som er omfattet af forordningen kan alene været omfattet et ét medlemslands lovgivning om social sikring ad gangen.

Det fremgår af forordningens artikel 11, stk. 1.

En person, der modtager en kontantydelse i stedet for en erhvervsindtægt, ligestilles med personer, der udøver lønnet beskæftigelse eller selvstændig beskæftigelse. Dette er eksempelvis tilfældet for personer, der modtager sygedagpenge, barselspenge, arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn, men ikke personer der eksempelvis modtager kontanthjælp, pension eller arbejdsskadeerstatning.

Det fremgår af artikel 11, stk. 2.

En person er omfattet af lovgivningen om social sikring i det medlemsland, hvor han udfører arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. En tjenestemand er omfattet af lovgivningen i den medlemsstat, i hvis forvaltning han er ansat. En person der modtager arbejdsløshedsunderstørrelse efter lovgivningen i bopælsmedlemsstaten, er omfattet af lovgivningen i bopælsstaten og en person der er indkaldt eller genindkaldt til militærtjeneste eller civilt arbejde i en medlemsstat, er omfattet af denne medlemsstats lovgivning.

Det fremgår af forordningens artikel 11, stk. 3, litra a)–d).

Alle andre personer, som ikke falder ind under artikel 11, stk. 3, litra a)–d), er omfattet af lovgivningen i bopælsmedlemsstaten.

Det fremgår af artikel 11, stk. 3, litra e.

Det fremgår af ansøgningen om særligt sundhedskort, at er tilknyttet en dansk erhvervsskole, og at han indtil januar 2018 er i praktik i By , Norge.

Det fremgår af punkt 7.3 i vejledning nr. 10329 af 12. december 2016, at unge som bor og er socialt sikrede i Danmark, og som led i deres uddannelse får et lønnet praktikophold i et andet EU/EØS-land, som hovedregel vil blive betragtet som udøvende lønnet beskæftigelse i dette land, hvorved de vil være omfattet af praktiklandets sociale sikringsordninger og blive optaget i praktiklandets sygeforsikring, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Såfremt de unge ikke bliver betragtet som udøvende lønnet beskæftigelse i praktiklandet og således ikke er omfattet af dette lands sikringsordninger, har unge der kommer fra Danmark, hvis der er tale om et praktikophold af indtil et års varighed, ret til et EU-sygesikringskort og dermed behovsbestemt sygehjælp i opholdslandet i dette år til udgift for Danmark.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder godtgørelse til elever i hovedforløbet, når eleverne er optaget på grundlag af praktik i udlandet. Godtgørelsen udgør samme beløb, som en arbejdsgiver er berettiget til at modtage som lønrefusion for den pågældende elev.

Det fremgår af § 11, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 95 af 26. januar 2017 af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at udbetalingen af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag må sidestilles med lønudbetaling, idet der er tale om en erstatning for løn. Da der er tale om erstatning for løn i forbindelse med praktik i Norge, er det styrelsens opfattelse, at det udbetalte beløb må anses som udbetalt, af den norske arbejdsgiver på baggrund af arbejde udført i Norge ved anvendelse af forordningens bestemmelser og den ovenfor beskrevne vejlednings punkt 7.3.

Styrelsen finder anledning til at bemærke, at eventuel utilstrækkelig eller manglende vejledning fra et sygehus om konsekvensen af et praktikophold i udlandet i forhold til retten til sygehusbehandling i Danmark ikke kan binde Udbetaling Danmark.

Det skal hertil bemærkes, at mangelfuld eller utilstrækkelig vejledning, alene kan få den betydning, at en borger skal stilles, som om der var givet korrekt vejledning. En borger kan således ikke få en ret, som borgeren ellers ikke ville have haft, som i dette tilfælde en ret til et særligt sundhedskort.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at ikke efter de ovenfor beskrevne bestemmelser er omfattet af lovgivningen i Danmark. Han er således omfattet er lovgivningen i Norge.

Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at ikke er berettiget til at få udstedt et særligt sundhedskort.

Afsluttende bemærkninger

Styrelsen finder afslutningsvis anledning til at bemærke, at reglerne om retten til et særligt sundhedskort ikke har direkte sammenhæng med reglerne om det danske uddannelsessystem.

En person har således ikke ret til et særligt sundhedskort, alene fordi vedkommende er omfattet af det danske uddannelsessystem.

Styrelsen skal endvidere bemærke, at , selvom han ikke er omfattet af lovgivningen om dansk social sikring, som bosat i Norge har ret til behovsbestemt behandling under ophold i Danmark. Behovsbestemt behandling er behandling, som ikke er planlagt på forhånd, når hovedformålet med at rejse til Danmark ikke er at få behandling. Hvis hovedformålet med at rejse til Danmark fx er ferie eller eksamen, og det under et sådant ophold er nødvendigt at få behandling, som ikke kan afvente tilbagevenden til praktiklandet, må behandlingen gerne være planlagt.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 af sundhedsloven:

§ 7. Personer, der har bopæl her i landet, har ret til lovens ydelser, jf. dog stk. 4 og 5.
Stk. 2. Ved bopæl forstås tilmelding til Folkeregisteret.
Stk. 3. Personer fra andre EU-/EØS-lande, Færøerne og Grønland, der ikke har bopæl her i landet, har adgang til ydelser efter §§ 57 a, 78 a, 118 a og 164 a samt regler fastsat i medfør heraf, jf. dog § 8 og § 80 samt regler fastsat i medfør heraf. 1. pkt. finder ikke anvendelse for personer, som er bosat i andre EU-/EØS-lande, og som har ret til sundhedsydelser i bopælslandet til udgift for Danmark i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer, og personer omfattet af Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen.
Stk. 4. Personer, der har bopæl her i landet, og som i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer har ret til lovens ydelser i Danmark til udgift for en offentlig sygesikring i et andet EU-land, har ikke ret til tilskud til lovens ydelser købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land efter § 89 a og § 168 og regler fastsat i medfør heraf.
Stk. 5. Personer, der har bopæl her i landet, og som har ret til ydelser efter denne lov i Danmark til udgift for en offentlig sygesikring i et andet EØS-land i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer, jf. Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen, har ikke ret til tilskud til lovens ydelser købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land efter § 89 a og § 168 og regler fastsat i medfør heraf.

§ 8. Personer, der ikke har bopæl her i landet, har under midlertidigt ophold ret til ydelser efter bestemmelserne i § 80.
Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler herom samt om, at lovens ydelser helt eller delvis skal tilkomme personer, der ikke har bopæl her i landet.

§ 12 a. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om en persons ret til ydelser efter loven på baggrund af regler om, hvilket lands lovgivning om social sikring der skal anvendes. Afgørelsen træffes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer eller afgørelse nr. 1/2012 vedtaget af Det Blandede Udvalg nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer af 31. marts 2012 om erstatning af bilag II til aftalen om koordinering af de sociale sikringsordninger eller Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen samt Socialsikringsoverenskomster med andre lande.
Stk. 2. Udbetaling Danmark udsteder EU-sygesikringskort og dokumentation til brug for en persons optagelse i andre landes offentlige sygeforsikringer til udgift for Danmark efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer eller afgørelse nr. 1/2012 vedtaget af Det Blandede Udvalg nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer af 31. marts 2012 om erstatning af bilag II til aftalen om koordinering af de sociale sikringsordninger eller Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen.
Stk. 3. Udbetaling Danmark udsteder et særligt sundhedskort som dokumentation for en persons ret til ydelser efter loven til personer, der efter stk. 1 har ret til lovens ydelser, uanset at den pågældende ikke har bopæl her i landet.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med de i stk. 1 nævnte afgørelser ved en persons indrejse og den deraf følgende ret til sundhedsydelser vejlede personen om, at personen skal afgive de nødvendige oplysninger til brug for Udbetaling Danmarks afgørelse efter stk. 1.
Stk. 5. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om de afgørelser, der er nævnt i stk. 1.
Stk. 6. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om udstedelse og inddragelse af EU-sygesikringskort efter stk. 2.
Stk. 7. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om udformning, anvendelse, indhold, udstedelse og inddragelse af de i stk. 3 nævnte særlige sundhedskort og om opkrævning af gebyr for udstedelse og fornyelse deraf og om, i hvilket omfang Udbetaling Danmark udfærdiger det særlige sundhedskort til personer omfattet af § 8, stk. 2, og § 10, og i hvilket omfang kortet anvendes til dokumentation for ret til ydelser efter loven.

Bekendtgørelse nr. 547 af 22. april 2015 om Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v.

§ 1. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om en persons ret til ydelser efter sundhedsloven i henhold til artikel 11 – 15 (lovvalgsregler) i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, der også anvendes i relationer mellem Danmark og Schweiz, og Danmark og EØS-landene.
Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer tillige afgørelse om en persons ret til ydelser efter sundhedsloven efter regler om, hvilket lands lovgivning om social sikring der skal anvendes (lovvalgsregler) ifølge socialsikringsoverenskomster, som Danmark har indgået med andre lande.

§ 7. Udbetaling Danmark udsteder et særligt sundhedskort som dokumentation for en persons ret til ydelser efter sundhedsloven til personer, der efter en afgørelse truffet i medfør af § 1, stk. 1 og 2, har ret til lovens ydelser, uanset at den pågældende ikke har bopæl i Danmark. Udbetaling Danmark udsteder også det særlige sundhedskort til medforsikrede familiemedlemmer til en person omfattet af en afgørelse truffet i medfør af § 1, stk. 1, jf. artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.
Stk. 2. Udbetaling Danmark udsteder ikke det særlige sundhedskort til en person, der ikke har ret til alle sundhedslovens ydelser under ophold i Danmark, uagtet at den pågældende er optaget i sygeforsikring i et andet EU/EØS-land eller i Schweiz, hvor den pågældende er bosat, til udgift for Danmark. Persongruppen i 1. pkt. omfatter personer, der modtager førtids- eller folkepension og/eller tjenestemandspension udelukkende fra Danmark og deres medforsikrede familiemedlemmer, samt medforsikrede familiemedlemmer til en grænsearbejder, der er omfattet af dansk lovvalg.

Bekendtgørelse nr. 84 af 17. januar 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 5 a. Udbetaling Danmarks afgørelser kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører
1) udstedelse af et særligt sundhedskort efter § 12 a, stk. 3, i sundhedsloven og regler fastsat i medfør heraf,
…..