En person som er udstationeret af en virksomhed i mere end 24 måneder har ikke ret til et særligt sundhedskort

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder med ændret begrundelse den afgørelse, der er truffet af Udbetaling Danmark den 11. maj 2017 om udstedelse af et særligt sundhedskort til . havde ikke ret til at få udstedt et særligt sundhedskort.

Sagsnummer:

17SPS56

Offentliggørelsesdato:

15. september 2017

Juridisk tema:

Særligt sundhedskort

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder med ændret begrundelse den afgørelse, der er truffet af Udbetaling Danmark den 11. maj 2017 om udstedelse af et særligt sundhedskort til .

havde ikke ret til at få udstedt et særligt sundhedskort.

KLAGEN

Udbetaling Danmark meddelte ved brev af 11. maj 2017 afslag på udstedelse af et særligt sundhedskort. klagede den 26. maj 2017 til Styrelsen for Patientsikkerhed over Udbetaling Danmarks afgørelse.

BEGRUNDELSE

Indledende oplysninger

, som er dansk statsborger, bosiddende i Spanien og var udsendt af sin arbejdsgiver til arbejde i Spanien, ansøgte den 21. februar 2017 Udbetaling Danmark om genudstedelse af et særligt sundhedskort.

Udbetaling Danmark anmodede ved brev af 23. februar 2017 om at fremsende en afgørelse om social sikring fra myndighederne i Spanien. Udbetaling Danmark oplyste hertil, at afgørelse om social sikring er et dokument, som viser, hvor han er socialt sikret, når han arbejder i flere lande.

Udbetaling Danmark afslog ved brev af 11. maj 2017 at udstede et særligt sundhedskort til . Udbetaling Danmark oplyste i sin afgørelse, at Udbetaling Danmark ikke kunne tage stilling til om opfyldte betingelserne for at få udstedt et særligt sundhedskort, da han ikke havde sendt den ønskede dokumentation.

Det fremgår blandt andet af afgørelse til om social sikring truffet af Udbetaling Danmark den 28. september 2015, at det er en betingelse for afgørelsen, at og hans arbejdsgiver forventede, at udsendelsen varede højst to år.

har i sin klage anført, at han ikke forstår hvorfor han skal sende information om social sikring i Spanien, da det særlige sundhedskort gør, at han hører under dansk sygesikring. Han har hertil oplyst at han har en privat spansk sygeforsikring. Han har endelig anført, at de spanske myndigheder ikke vil foretage sig noget uden en A1-attest fra Udbetaling Danmark.

Det fremgår af afgørelsen om social sikring til truffet af Udbetaling Danmark den 28. september 2015 gældende for perioden fra den 1. april 2015 til den 31. marts 2017, at han i perioden under udsendelse for til arbejde i Spanien var omfattet af de danske regler om social sikring.

har i e-mail af 3. august 2017 til styrelsen blandt andet oplyst, at han fortsat er udstationeret i Spanien, og at han vil være udstationeret indtil sommeren 2019.

Lovvalg

Det fremgår af § 7, stk. 1, i sundhedsloven, at personer, der har bopæl her i landet, har ret til lovens ydelser. Det fremgår af stk. 2, at der ved bopæl forstås tilmelding til folkeregisteret.

Det fremgår af § 8, stk. 1, i sundhedsloven, at personer, der ikke har bopæl her i landet, under midlertidigt ophold har ret til ydelser efter bestemmelserne i § 80. Det fremgår af § 8, stk. 2, at sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler herom samt om, at lovens ydelser helt eller delvis skal tilkomme personer, der ikke har bopæl her i landet.

Det fremgår af § 12 a, stk. 1, i sundhedsloven, at Udbetaling Danmark træffer afgørelse om en persons ret til ydelser efter loven på baggrund af regler om, hvilket lands lovgivning om social sikring der skal anvendes. Afgørelsen træffes blandt andet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

Det fremgår af § 12 a, stk. 3, i sundhedsloven og § 11 i bekendtgørelse nr. 547 af 22. april 2015 om Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v., at Udbetaling Danmark udsteder et særligt sundhedskort som dokumentation for en persons ret til ydelser efter loven til personer, der i medfør af § 12 a, stk. 1, har ret til lovens ydelser, uanset at den pågældende ikke har bopæl her i landet.

Det særlige sundhedskort kan således efter anmodning blandt andet udstedes til personer, der er bosat i et andet EU-land og som efter EF-forordning nr. 883 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger har ret til visse sundhedsydelser i Danmark.

Forordningen gælder for personer, der er statsborgere i et land, som er medlem af EØS. Forordningen finder endvidere anvendelse for statsløse og flygtninge, som er bosat i et medlemsland, og som er eller har været omfattet af lovgivningen i en eller flere medlemsstater, samt på disses familiemedlemmer og efterladte.

Det fremgår af forordningens artikel 2, stk. 1.

En person som er omfattet af forordningen kan alene været omfattet et ét medlemslands lovgivning om social sikring ad gangen.

Det fremgår af forordningens artikel 11, stk. 1.

En person, der modtager en kontantydelse i stedet for en erhvervsindtægt, ligestilles med personer, der udøver lønnet beskæftigelse eller selvstændig beskæftigelse. Dette er eksempelvis tilfældet for personer, der modtager sygedagpenge, barselspenge, arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn, men ikke personer der eksempelvis modtager kontanthjælp, pension eller arbejdsskadeerstatning.

Det fremgår af artikel 11, stk. 2.

En person er omfattet af lovgivningen om social sikring i det medlemsland, hvor han udfører arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. En tjenestemand er omfattet af lovgivningen i den medlemsstat, i hvis forvaltning han er ansat. En person der modtager arbejdsløshedsunderstørrelse efter lovgivningen i bopælsmedlemsstaten, er omfattet af lovgivningen i bopælsstaten og en person der er indkaldt eller genindkaldt til militærtjeneste eller civilt arbejde i en medlemsstat, er omfattet af denne medlemsstats lovgivning.

Det fremgår af forordningens artikel 11, stk. 3, litra a)–d).

Alle andre personer, som ikke falder ind under artikel 11, stk. 3, litra a)–d), er omfattet af lovgivningen i bopælsmedlemsstaten.

Det fremgår af artikel 11, stk. 3, litra e.

En person, der udøver lønnet beskæftigelse i en medlemsstat for en arbejdsgiver, som normalt udøver sin virksomhed i denne medlemsstat, og som af denne arbejdsgiver udsendes i en anden medlemsstat for dér at udføre arbejde for hans regning, er fortsat omfattet af lovgivningen i den førstnævnte medlemsstat, forudsat at varigheden af dette arbejde ikke påregnes at overstige 24 måneder, og at den pågældende ikke udsendes for at afløse en anden person, hvis udstationeringsperiode er udløbet.

Det fremgår af artikel 12, stk. 1.

Det fremgår af s e-mail af 3. august 2017, at han fortsat er udstationeret i Spanien og at udstationeringen er planlagt at fortsætte til sommeren 2019.

Det er på denne bagrund styrelsens opfattelse, at ikke længere opfylder betingelserne for at være omfattet af dansk lovgivning efter forordningens artikel 12, stk. 1, da arbejdets varighed nu overstiger 24 måneder.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at ikke efter de ovenfor beskrevne bestemmelser er omfattet af lovgivningen i Danmark.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 af sundhedsloven:

§ 7. Personer, der har bopæl her i landet, har ret til lovens ydelser, jf. dog stk. 4 og 5.
Stk. 2. Ved bopæl forstås tilmelding til Folkeregisteret.
Stk. 3. Personer fra andre EU-/EØS-lande, Færøerne og Grønland, der ikke har bopæl her i landet, har adgang til ydelser efter §§ 57 a, 78 a, 118 a og 164 a samt regler fastsat i medfør heraf, jf. dog § 8 og § 80 samt regler fastsat i medfør heraf. 1. pkt. finder ikke anvendelse for personer, som er bosat i andre EU-/EØS-lande, og som har ret til sundhedsydelser i bopælslandet til udgift for Danmark i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer, og personer omfattet af Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen.
Stk. 4. Personer, der har bopæl her i landet, og som i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer har ret til lovens ydelser i Danmark til udgift for en offentlig sygesikring i et andet EU-land, har ikke ret til tilskud til lovens ydelser købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land efter § 89 a og § 168 og regler fastsat i medfør heraf.
Stk. 5. Personer, der har bopæl her i landet, og som har ret til ydelser efter denne lov i Danmark til udgift for en offentlig sygesikring i et andet EØS-land i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer, jf. Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen, har ikke ret til tilskud til lovens ydelser købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land efter § 89 a og § 168 og regler fastsat i medfør heraf.

§ 8. Personer, der ikke har bopæl her i landet, har under midlertidigt ophold ret til ydelser efter bestemmelserne i § 80.
Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler herom samt om, at lovens ydelser helt eller delvis skal tilkomme personer, der ikke har bopæl her i landet.

§ 12 a. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om en persons ret til ydelser efter loven på baggrund af regler om, hvilket lands lovgivning om social sikring der skal anvendes. Afgørelsen træffes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer eller afgørelse nr. 1/2012 vedtaget af Det Blandede Udvalg nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer af 31. marts 2012 om erstatning af bilag II til aftalen om koordinering af de sociale sikringsordninger eller Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen samt Socialsikringsoverenskomster med andre lande.
Stk. 2. Udbetaling Danmark udsteder EU-sygesikringskort og dokumentation til brug for en persons optagelse i andre landes offentlige sygeforsikringer til udgift for Danmark efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer eller afgørelse nr. 1/2012 vedtaget af Det Blandede Udvalg nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer af 31. marts 2012 om erstatning af bilag II til aftalen om koordinering af de sociale sikringsordninger eller Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen.
Stk. 3. Udbetaling Danmark udsteder et særligt sundhedskort som dokumentation for en persons ret til ydelser efter loven til personer, der efter stk. 1 har ret til lovens ydelser, uanset at den pågældende ikke har bopæl her i landet.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med de i stk. 1 nævnte afgørelser ved en persons indrejse og den deraf følgende ret til sundhedsydelser vejlede personen om, at personen skal afgive de nødvendige oplysninger til brug for Udbetaling Danmarks afgørelse efter stk. 1.
Stk. 5. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om de afgørelser, der er nævnt i stk. 1.
Stk. 6. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om udstedelse og inddragelse af EU-sygesikringskort efter stk. 2.
Stk. 7. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om udformning, anvendelse, indhold, udstedelse og inddragelse af de i stk. 3 nævnte særlige sundhedskort og om opkrævning af gebyr for udstedelse og fornyelse deraf og om, i hvilket omfang Udbetaling Danmark udfærdiger det særlige sundhedskort til personer omfattet af § 8, stk. 2, og § 10, og i hvilket omfang kortet anvendes til dokumentation for ret til ydelser efter loven.

EF-forordning nr. 883 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger:

Artikel 2. Personkreds
1. Denne forordning finder anvendelse på personer, der er statsborgere i en medlemsstat, samt på statsløse og flygtninge bosat i en medlemsstat, og som er eller har været omfattet af lovgivningen i en eller flere medlemsstater, samt på disses familiemedlemmer og efterladte.
2. Den finder ligeledes anvendelse på efterladte efter personer, som har været omfattet af lovgivningen i en eller flere medlemsstater, uanset disse personers nationalitet, såfremt deres efterladte er statsborgere i en medlemsstat eller statsløse eller flygtninge bosat i en medlemsstat.

Artikel 11. Almindelige regler
1. Personer, som er omfattet af denne forordning, er alene undergivet lovgivningen i én medlemsstat. Spørgsmålet om, hvilken lovgivning der skal anvendes, afgøres efter bestemmelserne i dette afsnit.
2. Ved anvendelse af dette afsnit anses personer, som modtager en kontantydelse i kraft af eller som følge af lønnet beskæftigelse eller selvstændig virksomhed, for at udøve nævnte aktivitet. Dette gælder ikke i forbindelse med invalide-, alderdoms- eller efterladtepensioner, pensioner ved arbejdsulykker eller erhvervssygdomme eller kontante ydelser ved sygdom, der dækker tidsubegrænset behandling.
3. Med forbehold af artikel 12-16:
a) er en person, der udøver lønnet beskæftigelse eller selvstændig virksomhed i en medlemsstat,
omfattet af denne medlemsstats lovgivning
b) er tjenestemænd omfattet af lovgivningen i den medlemsstat, i hvis forvaltning de er ansat
c) er en person, der i overensstemmelse med artikel 65 modtager arbejdsløshedsunderstøttelse
efter lovgivningen i bopælsmedlemsstaten, omfattet af lovgivningen i bopælsstaten
d) er en person, der er indkaldt eller genindkaldt til militærtjeneste eller civilt arbejde i en
medlemsstat, omfattet af denne medlemsstats lovgivning
e) er alle andre personer, som ikke falder ind under litra a)-d), omfattet af lovgivningen i bopælsmedlemsstaten,
dog uden at tilsidesætte bestemmelser i denne forordning, som sikrer de
pågældende ret til ydelser efter lovgivningen i en eller flere andre medlemsstater.
4. Ved anvendelse af dette afsnit anses lønnet beskæftigelse eller selvstændig virksomhed, der normalt udøves om bord på et skib, der fører en medlemsstats flag, for arbejde, der udøves i denne medlemsstat. En person, som har lønnet beskæftigelse om bord på et skib, der fører en medlemsstats flag, og som for denne beskæftigelse aflønnes af en virksomhed eller en person, der har sit hjemsted eller sin bopæl i en anden medlemsstat, er dog omfattet af lovgivningen i sidstnævnte medlemsstat, såfremt han er bosat i den pågældende stat. Den virksomhed eller person, der udbetaler lønnen, anses som arbejdsgiver ved anvendelsen af nævnte lovgivning.

Artikel 12. Særlige regler
1. En person, der har lønnet beskæftigelse i en medlemsstat for en arbejdsgiver, som normalt
udøver sin virksomhed i denne medlemsstat, og som af denne arbejdsgiver udsendes i en anden
medlemsstat for dér at udføre et arbejde for hans regning, er fortsat omfattet af lovgivningen i den
førstnævnte medlemsstat, forudsat at varigheden af dette arbejde ikke påregnes at overstige
24 måneder, og at den pågældende ikke udsendes for at afløse en anden person, hvis
udstationeringsperiode er udløbet.

Bekendtgørelse nr. 547 af 22. april 2015 om Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v.

§ 1. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om en persons ret til ydelser efter sundhedsloven i henhold til artikel 11 – 15 (lovvalgsregler) i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, der også anvendes i relationer mellem Danmark og Schweiz, og Danmark og EØS-landene.
Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer tillige afgørelse om en persons ret til ydelser efter sundhedsloven efter regler om, hvilket lands lovgivning om social sikring der skal anvendes (lovvalgsregler) ifølge socialsikringsoverenskomster, som Danmark har indgået med andre lande.

§ 7. Udbetaling Danmark udsteder et særligt sundhedskort som dokumentation for en persons ret til ydelser efter sundhedsloven til personer, der efter en afgørelse truffet i medfør af § 1, stk. 1 og 2, har ret til lovens ydelser, uanset at den pågældende ikke har bopæl i Danmark. Udbetaling Danmark udsteder også det særlige sundhedskort til medforsikrede familiemedlemmer til en person omfattet af en afgørelse truffet i medfør af § 1, stk. 1, jf. artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.
Stk. 2. Udbetaling Danmark udsteder ikke det særlige sundhedskort til en person, der ikke har ret til alle sundhedslovens ydelser under ophold i Danmark, uagtet at den pågældende er optaget i sygeforsikring i et andet EU/EØS-land eller i Schweiz, hvor den pågældende er bosat, til udgift for Danmark. Persongruppen i 1. pkt. omfatter personer, der modtager førtids- eller folkepension og/eller tjenestemandspension udelukkende fra Danmark og deres medforsikrede familiemedlemmer, samt medforsikrede familiemedlemmer til en grænsearbejder, der er omfattet af dansk lovvalg.

Bekendtgørelse nr. 84 af 17. januar 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 5 a. Udbetaling Danmarks afgørelser kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører
1) udstedelse af et særligt sundhedskort efter § 12 a, stk. 3, i sundhedsloven og regler fastsat i medfør heraf,
…..