Ret til befordringsgodtgørelse i forbindelse med aflevering af udlånt behandlingsredskab

Styrelsen for Patientsikkerhed ændrer den afgørelse, der er truffet af Region den 22. februar 2017 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus . Region beregner og udbetaler godtgørelse til .

Sagsnummer:

17SPS61

Offentliggørelsesdato:

13. oktober 2017

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed ændrer den afgørelse, der er truffet af Region den 22. februar 2017 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus .

Region beregner og udbetaler godtgørelse til .

KLAGEN

Region meddelte ved afgørelse af 22. februar 2017 afslag på befordringsgodtgørelse. klagede den 24. februar 2017 til Styrelsen for Patientsikkerhed over afgørelsen.

BEGRUNDELSE

var i starten af februar 2017 blevet udstyret med en Holther Monitor med henblik på måling af hjerterytmen. Han havde fået besked på, at monitoren skulle afleveres igen senest den 5. februar 2017. var således den 4. februar 2017 kørt til Sygehus for at aflevere monitoren. Han ansøgte i den forbindelse Region om befordringsgodtgørelse.

Region traf afgørelse den 22. februar 2017. Det fremgår af afgørelsen, at ikke kunne få befordringsgodtgørelse, idet der ikke er hjemmel i loven til at udbetale befordringstilskud ved aflevering af selvafmonteret måleudstyr.

har i sin klage af 24. februar 2017 blandt andet anført, at han efter en ortostatisk blodtryksmåling den 2. februar 2017 på Sygehus fik påsat en Holther monitor for optagelse af hjerterytmen. Efter påsætningen fik han besked på, at monitoren skulle afleveres på afdeling , Sygehus , senest den 5. februar 2017. Det er videre anført, at spurgte, om han i stedet kunne aflevere monitoren på Sundhedshus , eller om han kunne få befordringsgodtgørelse, men at dette blev afvist. Det er endvidere anført, at det ikke kan være rimeligt, at man tvinges til at køre til By uden godtgørelse af omkostningerne herved.

Styrelsen kan oplyse, at en person har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:
1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.
2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.
3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 15 i bekendtgørelse nr. 1206 af 19. september 2016 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

Det fremgår hertil af sundhedslovens § 81, stk. 1, at sygehusbehandling i de fleste tilfælde er gratis i Danmark. Det kræver udtrykkelig lovhjemmel at opkræve betaling for sygehusbehandling fra en patient, herunder for udlån af behandlingsredskaber.

Styrelsen har lagt vægt på, at var henvist til Sygehus i forbindelse med en blodtryksmåling, i hvilken forbindelse det var blevet sundhedsfagligt vurderet, at der var behov for monitorering af hans hjerterytme med en Holther Monitor.

Det er herefter styrelsens vurdering, at den omstændighed, at efterfølgende selv skulle aflevere det medicinsk ordinerede udstyr, var så tæt knyttet til den modtagne behandling og en forudsætning for, at behandlingen kunne gennemføres, at det bør udløse ret til befordringsgodtgørelse, jævnfør også principperne i sundhedslovens § 81, idet der ellers ville være tale om indirekte betaling for sygehusbehandling.

Styrelsen har lagt vægt på, at ifølge klagen selv rejste med til Sygehus i forbindelse med aflevering af udstyret.

På denne baggrund ændrer styrelsen den afgørelse, der blev truffet af Region den 22. februar 2017 vedrørende befordringsgodtgørelse til .

Regionen beregner og udbetaler godtgørelse til .

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 af sundhedsloven:

§ 81. Sygehusbehandling efter bestemmelserne i afsnit VI, VII og VIII er vederlagsfri for patienten, jf. dog stk. 2-4.
Stk. 2. Regionsrådet kan opkræve betaling af patienten for behandling efter § 80, stk. 2. Behandlingen kan dog ydes vederlagsfrit, når regionsrådet under de foreliggende omstændigheder skønner det rimeligt.
Stk. 3. Hvor særlige forhold taler herfor, kan sundheds- og ældreministeren uanset reglerne i §§ 79 og 80, fastsætte nærmere regler om, at regionsrådene vederlagsfrit skal yde visse behandlinger, uanset hvor patienten bor.
Stk. 4. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler, hvorefter der ydes personer, som midlertidigt opholder sig her i landet, vederlagsfri behandling ved det regionale sygehusvæsen.

§ 171. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 a har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og som modtager social pension. Befordring og befordringsgodtgørelse ydes til behandling på regionale sygehuse og de i § 75 nævnte institutioner samt til behandling på andre sygehuse m.v. efter nærmere af sundheds- og ældreministeren fastsatte regler.
Stk. 2. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, som er henvist til diagnostisk undersøgelse på sygehus, jf. § 79, til brug for udredning hos alment praktiserende læge, jf. § 60, eller hos praktiserende speciallæge, jf. § 64.
Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilke tilfælde og i hvilket omfang personer i øvrigt har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til sygehusbehandling og til diagnostiske undersøgelser på sygehus til brug for udredning hos alment praktiserende læge eller hos praktiserende speciallæge, herunder i hvilket omfang ret hertil tilkommer personer, der efter eget valg behandles på et sygehus uden for bopælsregionen i henhold til reglerne i §§ 86, 87 og 89 a.
Stk. 4. Regionsrådet yder befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og til diagnostiske undersøgelser på sygehus til brug for udredning hos alment praktiserende læge eller hos praktiserende speciallæge, hvis deres tilstand gør det nødvendigt. Regionsrådet yder godtgørelse for befordring til personer, der er omfattet af 1. pkt. og har ret til refusion af udgifter til behandling i andre EU-/EØS-lande i medfør af § 89 a.
Stk. 5. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om godtgørelse efter stk. 4.

Bekendtgørelse nr. 1206 af 19. september 2016 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

§ 15. Personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:
1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.
2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter Regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.
3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

§ 17. Personer, der opfylder mindst en af betingelserne i § 15, jf. §§ 30 og 31, og som vælger at anvende det frie sygehusvalg, jf. sundhedslovens § 86, det udvidede frie sygehusvalg, jf. sundhedslovens § 82 a og § 87, har ret til godtgørelse af deres befordringsudgifter som minimum svarende til befordringsudgiften til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationskriterier.
Stk. 2. Retten til befordringsgodtgørelse efter stk. 1, jf. § 15, nr. 2, forudsætter, at afstanden til eller fra det sygehus m.v., som patienten har valgt, overstiger 50 km.

Bekendtgørelse nr. 84 af 17. januar 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører
…..
14) vilkår for en persons ret til befordring og befordringsgodtgørelse ved sygehusbehandling efter § 171 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,
…..