Regionen medvirkede ikke til, at patientens ret til hurtig udredning blev tilgodeset. Patienten blev fejlinformeret om sine rettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, i forbindelse med håndteringen af s udredningsforløb. Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 90, stk. 1, da regionen ikke har sendt et oplysningsbrev til inden for 8 hverdage efter den 14. november 2016. Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 2, i forbindelse med udfærdigelsen af en udredningsplan til .

Sagsnummer:

17SPS65

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2017

Juridisk tema:

Ret til hurtig udredning på sygehus

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, i forbindelse med håndteringen af s udredningsforløb.

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 90, stk. 1, da regionen ikke har sendt et oplysningsbrev til inden for 8 hverdage efter den 14. november 2016.

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 2, i forbindelse med udfærdigelsen af en udredningsplan til .

KLAGEN

klagede den 2. januar 2017 til Styrelsen for Patientsikkerhed over, at hans ret til hurtig udredning var blevet tilsidesat på Sygehus , og at han ikke fik et indkaldelsesbrev inden for 8 hverdage.

BEGRUNDELSE

Hændelsesforløb

var i et undersøgelsesforløb hos en speciallæge i neurologi, da han den 26. oktober 2016 blev henvist til afdeling , Sygehus .

Det fremgår af journalen fra speciallægen, at den 10. november 2016 oplyste speciallægen om, at han endnu ikke havde modtaget en indkaldelse fra afdeling , Sygehus . Speciallægen fremsendte på ny en henvisning pr. fax den 11. november 2016.

skrev i en e-mail af 21. november 2016 til en læge på afdeling , Sygehus , at han var blevet henvist dertil den 26. oktober 2016, og at han ikke havde fået et indkaldelsesbrev inden 8 dage, hvorfor han rykkede for et svar. Han blev i den forbindelse oplyst om, at man ikke kunne finde henvisningen, hvorfor speciallægen på ny havde fremsendt en henvisning. Han oplyste samtidig, at han efterfølgende blev oplyst om, at henvisningen var blevet registreret som modtaget den 14. november 2016, hvilket han er uforstående overfor, da han via sundhed.dk kan se, at henvisningen er sendt og nedtaget den 26. oktober 2016.

Det fremgår af journalen den 21. november 2016 fra afdeling , Sygehus , at man foretog en opfølgning af visitationen på grund af en henvendelse fra . Det blev hertil noteret, at der var visitationslatens, og at lægen visiterede henvisningen samme dag den modtages.

I et brev af 14. december 2016 fra Sygehus til fremgår, at en læge fra afdeling havde været i telefonisk dialog med angående forløbet. Han skulle i den forbindelse være blevet oplyst om, at man havde vurderet, at han ikke var omfattet af udredningsretten, da man havde foretaget en sundhedsfaglig vurdering på baggrund af de foreliggende oplysninger, som medførte, at man vurderede, at han ikke skulle visiteres akut til en højt specialiseret enhed.

I et indkaldelsesbrev af 6. december 2016 blev oplyst om, at han havde fået tid til undersøgelse den 23. januar 2017.

Reglerne om ret til hurtig udredning

Det fremgår af sundhedslovens § 82 b, stk. 1, og § 14, stk. 1, i dagældende bekendtgørelse nr. 1207 af 22. september 2016 om ret til sygehusbehandling, at regionsrådet i bopælsregionen til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med (samarbejdssygehuse), jf. § 75, stk. 2, inden for en måned, såfremt det er fagligt muligt.

Det fremgår videre af sundhedslovens § 87, stk. 1, og § 14, stk. 2, i bekendtgørelsen, at personer, som er henvist til udredning, kan vælge at blive helt eller delvist udredt på et af de sygehuse eller en af de klinikker m.v., som regionsrådene har indgået aftale med (aftalesygehuse), hvis udredning ikke kan tilbydes på regionens egne sygehuse og samarbejdssygehuse inden for en måned. Hvis udredning ikke kan tilbydes inden for en måned af faglige årsager, kan personen vælge at få de dele af udredningsforløbet, hvor ventetiden forlænges af kapacitetsmæssige årsager, udført på et aftalesygehus.

Det fremgår videre af sundhedslovens § 82 b, stk. 2, og § 14, stk. 4, i bekendtgørelsen, at regionsrådet, såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for en måned, inden for samme måned skal udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

En plan skal indeholde oplysninger om det planlagte videre udredningsforløb, eksempelvis oplysninger om indholdet i planlagte undersøgelser samt tid og sted for disse. Ved uklarhed om det videre udredningsforløb skal en plan mindst indeholde oplysninger om indholdet i den næste undersøgelse i udredningsforløbet samt tid og sted for denne. Det fremgår af bekendtgørelsens § 14, stk. 5.

Fristen på en måned regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen, til den dag, udredningen kan afsluttes. Det fremgår af ovennævnte bekendtgørelses § 20, stk. 1.

Sammenfattende betyder reglerne, at patienten har ret til blive udredt inden for en måned, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, så har patienten i de fleste tilfælde ret til at få udredningen, eller dele af udredningen, på et aftalesygehus (privat klinik m.v.). Patienten har desuden ret til at få en plan for udredningsforløbet, hvis udredningen ikke kan ske inden for en måned.

s rettigheder

har i klagen anført, at han blev henvist af en speciallæge i neurologi den 26. oktober 20106, og at han første gang rykkede afdeling for svar den 10. november 2016, og at han siden har rykket for et svar adskillige gange. Han har hertil oplyst, at han modtog et indkaldelsesbrev den 6. december 2016, hvor han kun blev oplyst om tid og sted. Han er derfor af den opfattelse, at afdeling ikke har overholdt reglerne – hverken 8- eller 30-dages reglen. Endelig oplyser han, at han i et brev af 14. december 2016 blev oplyst om, at udredningsretten ikke var gældende for ham.

Styrelsen kan oplyse, at retten til hurtig udredning indebærer, at alle patienter, som er henvist til sygehusafdelinger, skal have et tilbud om at blive udredt inden for 30 dage, efter at henvisningen er modtaget på et af regionens sygehuse, hvis det er fagligt muligt. Således skal sygehuset inden for fristen kunne informere patienten om, at mistanke om sygdom er afkræftet, eller om sygdommens art og om der anbefales observation eller behandling. Det fremgår af vejledning nr. 9988 af 22. september 2016 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter.

Det fremgår videre af ovennævnte vejledning, at hvis fristen på 30 dage ikke kan overholdes, gælder fortsat en forpligtelse for regionerne til at sikre udredning af patienten så hurtigt som muligt. Hvis udredningen ikke kan realiseres på regionens egne sygehuse, har regionen pligt til at søge andre muligheder, herunder på andre regioners sygehuse eller på private sygehuse og klinikker. I forbindelse hermed skal regionen - hvis den ikke kan udrede patienten inden for fristen på det sygehus, som patienten er henvist til – oplyse patienten om, på hvilket sygehus patienten kan tilbydes udredning inden for 30 dage. Patienten informeres om, hvortil patienten skal rette henvendelse – inklusiv angivelse af telefonnummer – for at blive viderehenvist til udredning på et andet sygehus, der kan udrede patienten inden for 30 dage.

På baggrund af en forespørgsel oplyste afdeling , Sygehus , den 3. oktober 2017 til styrelsen, at henvisningen af fra en speciallæge blev modtaget den 14. november 2016.

Styrelsen finder ikke grundlag for at tilsidesætte denne oplysning, og det lægges derfor til grund, at henvisningen blev modtaget den 14. november 2016. Fristen på 30 dage løber således fra denne dato.

Styrelsen finder herefter, at ikke blev udredt inden for en måned, idet han først blev tilbudt tid til undersøgelse den 23. januar 2017, hvilket var mere end 30 dage efter den 14. november 2016. Region var som følge heraf forpligtet til at tilbyde udredning på et andet sygehus i regionen, et samarbejdssygehus eller et aftalesygehus.

Styrelsen har bemærket, at i klagen har oplyst, at han blev informeret om, at han ikke var omfattet af retten til hurtig udredning, og styrelsen kan af et brev af 14. december 2016 fra Sygehus til se, at han her blev oplyst om, at han ikke var omfattet af udredningsretten, hvilket blev begrundet med, at han ikke var visiteret som akut patient til en højt specialiseret enhed.

Sygehus har ikke overfor styrelsen gjort gældende, at det ikke var fagligt muligt at udrede inden for en måned.

Der er heller ikke i de oplysninger, som styrelsen har modtaget fra Sygehus , indikation af, om blev informeret om, herunder heller ikke i indkaldelsesbrevet, hvorvidt han kunne tilbydes udredning på et andet offentligt sygehus i Danmark, eller om han kunne tilbydes hel eller delvis udredning på et aftalesygehus.

Styrelsen finder på den baggrund, at Region ikke medvirkede til, at s ret til hurtig udredning blev tilgodeset.

Samtidig finder styrelsen, at regionen fejlagtigt informerede om, at han ikke var omfattet af udredningsretten, hvorved regionen fratog ham muligheden for at gøre sine rettigheder gældende.

Styrelsen finder på den baggrund, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, i forbindelse med håndteringen af s udredningsforløb.

Som følge af at ikke blev udredt inden for 30 dage, var Region forpligtet til senest den 14. december 2016 at udfærdige en plan for hans udredning.

Styrelsen kan oplyse, at en udredningsplan redegør for den eller de kommende undersøgelser, som patienten forventes at skulle gennemgå. Udredningsplanen skal indeholde oplysninger om tid og sted for de forventede kommende undersøgelser, når et udredningsforløb ikke kan afsluttes inden for en frist på 30 dage. Det følger af vejledning nr. 9988 af 22. september 2016 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter.

Det fremgår endvidere af vejledningen, at begrebet »plan« i denne sammenhæng skal opfattes i bred betydning. I mange tilfælde vil det være muligt at give en fyldestgørende plan for det videre undersøgelsesforløb. I andre tilfælde kan usikkerheden om en patients symptomer og sygdom medføre, at det ikke er muligt at udarbejde en plan længere end én undersøgelse frem.

Endelig fremgår det af vejledningen, at indholdet af planen kan gives til patienten mundtligt og altid skal gives skriftligt.

Det er styrelsens opfattelse, at en region kan opfylde reglen om, at en patient skal have en udredningsplan inden for 30 dage, ved at give oplysningerne i et indkaldelsesbrev.

Det er styrelsens opfattelse, at modtog en tilstrækkelig udredningsplan inden for fristen på 30 dage, idet han ved indkaldelsesbrev af 6. december 2016 blev oplyst om tid og sted for undersøgelsen. Det er hertil styrelsens opfattelse, at det på daværende tidspunkt ikke var muligt at udfærdige en mere udførlig plan for udredningen end at give ham tid til første undersøgelse, idet det videre forløb ville afhænge af resultatet af denne undersøgelse.

På denne baggrund finder styrelsen, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 2, i forbindelse med udfærdigelsen af en udredningsplan til .

Reglerne om oplysningspligten

Det fremgår af sundhedslovens § 90, stk. 1, at regionsrådet senest inden 8 hverdage efter modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, skal oplyse patienten om mulighederne for behandling. Nærmere regler fastsættes ved bekendtgørelse, jf. stk. 3.

Det fremgår således af § 12 i dagældende bekendtgørelse nr. 1207 af 22. september 2016 om ret til sygehusbehandling, at regionsrådet senest 8 hverdage efter, at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, blandt andet skal oplyse patienten om:
1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,
….

s rettigheder

Styrelsen kan oplyse, at formålet med informationspligten er at sikre, at patienterne hurtigt får information om undersøgelses- og behandlingstidspunkt, udredningsmuligheder samt om deres muligheder for at benytte det frie og udvidede frie sygehusvalg. Regionen skal senest 8 hverdage efter, at et af regionens sygehuse har modtaget en henvisning eller har udredt en patient, oplyse patienten om dato og sted for undersøgelse eller behandling. Det fremgår af vejledning nr. 9988 af 22. september 2016 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter.

Det fremgår videre af ovennævnte vejledning, at beregningen af de 8 hverdage påbegynder den dato, hvor sygehuset modtager henvisningen. Dagen, hvor henvisningen modtages, regnes som dag nul, og dag et er således den følgende dag. Weekend- og helligdage indgår ikke i beregningen. 8-dages-reglen indebærer således, at patienten skal modtage et oplysningsbrev fra sygehuset senest den 8. hverdag efter den dag, sygehuset har modtaget henvisningen.

Som ovenfor anført blev henvisningen af fra en speciallæge i neurologi modtaget den 14. november 2016 på afdeling , Sygehus .

modtog et indkaldelsesbrev den 6. december 2016, hvor han blev indkaldt til undersøgelse den 23. januar 2017.

Styrelsen finder således, at ikke modtog et indkaldelsesbrev inden for fristen på 8 hverdage efter den 14. november 2016.

Styrelsen finder på den baggrund, at Region herved har handlet i strid med sundhedslovens § 90, stk. 1.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 af sundhedsloven:

§ 82 b. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. § 75, stk. 2, inden for 1 måned, såfremt det er fagligt muligt, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 måned, jf. stk. 1, skal regionsrådet inden for samme måned udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.
Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til udredning og regionsrådenes forpligtelser efter stk. 1 og 2.

§ 90. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, jf. § 82 b, oplyse patienten
1) om dato og sted for undersøgelse eller behandling,
2) om patienten kan tilbydes diagnostisk undersøgelse, jf. § 82 a, udredning, jf. § 82 b, eller behandling efter reglerne i § 87, stk. 1 og 2, inden for den gældende frist,
3) om retten til at vælge sygehus efter §§ 86 og 87,
4) om ventetiden på behandling ved regionens egne og andre regioners sygehuse samt ved de i § 79, stk. 2, nævnte private specialsygehuse m.fl.,
5) om, at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på de i nr. 4 nævnte sygehuse, og
6) om, at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter §§ 86 og 87.
Stk. 2. Regionsrådet skal senest 8 hverdage efter ændring af dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus oplyse patienten om retten til at vælge sygehus efter § 87, stk. 3.
Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om regionsrådenes oplysningspligt.

Bekendtgørelse nr. 1207 af 22. september 2016 om ret til sygehusbehandling m.v.:

§ 12. Regionsrådet skal senest 8 hverdage efter, at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, oplyse patienten om
1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,
2) retten til at vælge sygehus efter reglerne i § 13, § 14, § 15, stk. 1-3, og § 19,
3) ventetiden på den diagnostiske undersøgelse, udredning eller behandling, som patienten er henvist til, ved regionens eget sygehusvæsen, andre regioners sygehuse, private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med samt de private specialsygehuse m.fl., jf. § 15, stk. 2 og 3,
4) at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal diagnostiske undersøgelser, udredninger og behandlinger, der foretages på sygehuse omfattet af nr. 3, og
5) at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter reglerne i § 13, § 14, § 15, stk. 1-3, og § 19.
Stk. 2. Regionsrådet skal desuden senest 8 hverdage efter, at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, oplyse patienten
1) om patienten efter reglerne i § 13, stk. 1 og 2, kan tilbydes en diagnostisk undersøgelse inden for 1 måned,
2) om patienten efter reglerne i § 14, stk. 1-3, kan tilbydes udredning inden for 1 måned.
3) om patienten efter reglerne i § 19, stk. 1, kan tilbydes behandling inden for 1 måned,
4) om sygehuset tilbyder at henvise patienten til privatejede sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller sygehuse m.v. i udlandet, som Danske Regioner har indgået aftale med (aftalesygehuse).
Stk. 3. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter ændring af dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus, oplyse patienten om retten til at vælge sygehus efter § 19, stk. 2.
Stk. 4. De i § 15, stk. 2 og 3, nævnte private specialsygehuse m.fl. skal senest 8 hverdage efter, at sygehuset har modtaget henvisning af en patient, oplyse patienten om
1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,
2) retten til at vælge sygehus efter reglerne i § 15, stk. 1-3,
3) at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på sygehuset, og
4) at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter reglerne i § 15, stk. 1-3.
Stk. 5. Regionernes informationsmateriale om udredning og behandling og regionernes oplysninger i medfør af stk. 1-4 skal sikre, at patienterne får bedst muligt kendskab til deres rettigheder og bliver i stand til at træffe oplyste valg på baggrund af den modtagne information. Patientens perspektiv skal være styrende for informationen. Informationen skal være ensartet, let forståelig, tilstrækkelig og relevant samt handlingsanvisende. Den vigtigste information skal stå først.

§ 14. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved regionens egne sygehuse (regionssygehuse) eller et af de sygehuse, som regionen samarbejder med eller sædvanligvis benytter (samarbejdssygehuse), inden for en måned, såfremt det er fagligt muligt.
Stk. 2. Hvis bopælsregionen af kapacitetsmæssige årsager ikke inden for 1 måned kan tilbyde en person endelig udredning, jf. stk. 1, kan personen vælge at blive helt eller delvist udredt på et af de sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller i udlandet som Danske Regioner har indgået aftale med herom (aftalesygehuse), jf. dog §§ 21 og 22.
Stk. 3. Hvis bopælsregionen af faglige årsager ikke inden for 1 måned kan tilbyde en person endelig udredning, jf. stk. 1, kan personen vælge at få dele af udredningsforløbet, hvor ventetiden forlænges af kapacitetsmæssige årsager, udført på et af de sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller i udlandet, som Danske Regioner har indgået aftale med herom (aftalesygehuse), jf. dog §§ 21 og 22.
Stk. 4. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 måned, jf. stk. 1, skal regionsrådet inden for samme frist udarbejde og patienten modtage en plan for det videre udredningsforløb.
Stk. 5. En plan i medfør af stk. 4 skal indeholde oplysninger om det planlagte videre udredningsforløb, f.eks. oplysninger om indholdet i planlagte undersøgelser samt tid og sted for disse. Ved uklarhed om det videre udredningsforløb skal en plan i medfør af stk. 4 mindst indeholde oplysninger om indholdet i den næste undersøgelse i udredningsforløbet samt tid og sted for denne.

§ 20. Tidsfristen efter § 13, stk. 1 og 2, regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge, til den dag, den diagnostiske undersøgelse kan foretages. Tidsfristen efter § 14 regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge til udredningen kan afsluttes. Tidsfristen efter § 19, stk. 1, regnes fra den dag, hvor patienten er udredt, jf. § 14. I de tilfælde, hvor patienten ved henvisningen er udredt, regnes fristen efter § 19, stk. 1, fra modtagelse af henvisningen på regionsrådets sygehus.
Stk. 2. I opgørelsen af tidsfrister i medfør af stk. 1 medregnes ikke perioder, hvor diagnostisk undersøgelse, jf. § 13, stk. 1 og 2, udredning, jf. § 14, stk. 2-3, og behandling, jf. § 19, stk. 1, må udsættes på grund af personens helbredstilstand eller efter personens ønske.

Bekendtgørelse nr. 84 af 17. januar 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører
…..
4) diagnostiske undersøgelser efter § 82 a i sundhedsloven, udredning efter § 82 b i sundhedsloven og frit og udvidet frit sygehusvalg efter §§ 86 og 87 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,
…..
7) regionernes oplysningspligt efter § 90 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri
…..