Patienten blev tilbudt udvidet frit sygehusvalg, da udredning ikke kunne tilbydes inden for 30 dage

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 87, stk. 1, i forbindelse med håndteringen af s anmodning om at benytte det udvidede frie sygehusvalg i februar 2017.

Sagsnummer:

17SPS68

Offentliggørelsesdato:

14. november 2017

Juridisk tema:

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 87, stk. 1, i forbindelse med håndteringen af s anmodning om at benytte det udvidede frie sygehusvalg i februar 2017.

KLAGEN

klagede den 12. februar 2017 over, at Region havde tilsidesat hans ret til udvidet frit sygehusvalg.

BEGRUNDELSE

Afgrænsning af sagen

Styrelsen har bemærket, at i klagen har anført, at han blev henvist den 2. februar 2017 til Sygehus 1, hvor han fik tid til undersøgelse den 18. april 2017. Han har i klagen videre oplyst, at han kontaktede en patientvejleder for at blive udredt inden for 30 dage.

Af henvisningen fremgår, at af egen læge blev henvist den 31. januar 2017 til Sygehus 2 på grund af vandladningsproblemer.

Det fremgår af en udtalelse fra Regionssekretariatet, at det ikke af journalen/bookplan fremgår, at skulle have fået et indkaldelsesbrev med tid den 18. april 2017 på Sygehus 1, men at han havde fået tid den 18. april 2017 på afdeling , Sygehus 2.

Styrelsen lægger ved vurderingen i denne sag derfor til grund, at blev henvist den 31. januar 2017 til Sygehus 2.

Hændelsesforløb

blev således den 31. januar 2017 henvist af egen læge til afdeling , Sygehus 2, på grund af vandladningsproblemer. Han var i øvrigt kendt med iskæmisk hjertesygdom og pacemaker.

Det er til sagen oplyst, at fik et indkaldelsesbrev med tid til undersøgelse den 18. april 2017 på Sygehus 2. Indkaldelsesbrevet indgår dog ikke i sagens materiale.

kontaktede den 3. februar 2017 en patientvejleder, hvor han blev orienteret om muligheder for frit sygehusvalg til andre offentlige sygehus samt ventetiderne dertil. Derudover blev han orienteret om, at han havde ret til at blive udredt på et privathospital som følge af reglerne om udvidet frit sygehusvalg, men at det kunne være, at han ville blive afvist på grund af konkurrerende lidelser.

Da selv kontaktede en patientvejleder, har styrelsen lagt til grund, at det indkaldelsesbrev, som blev sendt til ham, indeholdt oplysning om, at han ikke kunne udredes inden for en måned, og at han derfor havde ret til at få undersøgt muligheden for at blive udredt på et andet offentligt sygehus, et samarbejdssygehus eller et aftalesygehus (privathospital).

Fra den 6. til den 9. februar 2017 pågik der skriftlig og telefonisk korrespondance mellem , hans læge og en patientvejleder om, hvorvidt var henvist til udredning som akut patient. Det blev den 9. februar 2017 af egen læge vurderet, at han ikke var akut patient. Dette blev han af patientvejlederen orienteret om den 9. februar 2017, hvor han igen blev gjort opmærksom på muligheden for frit og udvidet frit sygehusvalg, dog at han kunne blive afvist af et privathospital på grund af konkurrerende lidelser.

Reglerne om ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg

Det fremgår af sundhedslovens § 82 b, stk. 1, og § 14, stk. 1, i dagældende bekendtgørelse nr. 1207 af 22. september 2016 om ret til sygehusbehandling, at regionsrådet i bopælsregionen til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med (samarbejdssygehuse), jf. § 75, stk. 2, inden for en måned, såfremt det er fagligt muligt.

Det fremgår videre af sundhedslovens § 87, stk. 1, og § 14, stk. 2, i bekendtgørelsen, at personer, som er henvist til udredning, kan vælge at blive helt eller delvist udredt på et af de sygehuse eller en af de klinikker m.v., som regionsrådene har indgået aftale med (aftalesygehuse), hvis udredning ikke kan tilbydes på regionens egne sygehuse og samarbejdssygehuse inden for en måned. Hvis udredning ikke kan tilbydes inden for en måned af faglige årsager, kan personen vælge at få de dele af udredningsforløbet, hvor ventetiden forlænges af kapacitetsmæssige årsager, udført på et aftalesygehus.

Sammenfattende betyder reglerne, at patienten har ret til blive udredt inden for en måned, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, så har patienten i de fleste tilfælde ret til at få udredningen, eller dele af udredningen, på et aftalesygehus (privat klinik m.v.).

Styrelsen kan oplyse, at et aftalesygehus er et privathospital, en speciallægeklinik m.v., som Danske Regioner har indgået aftale med om at udføre nærmere angivne undersøgelser og behandlinger. Et samarbejdssygehus er et sygehus, et privathospital eller en speciallægeklinik, som den enkelte region har indgået aftale med om at udføre nærmere angivne undersøgelser eller behandlinger.

s rettigheder

har i klagen anført, at han to gange anmodede om at benytte det udvidede frie sygehusvalg, hvilket blev afvist begge gange.

Styrelsen kan oplyse, at formålet med udredning af en patient er afklaring af behandlingsbehov eller afkræftelse af sygdom.

Det er styrelsens opfattelse, at den 31. januar 2017 blev henvist til udredning.

Styrelsen har lagt vægt på, at det af henvisningen fremgår, at blev henvist til udredning og behandling på Sygehus 2 på grund af natlige vandladning (nykturi) og hyppige små vandladninger.

Det er således styrelsens opfattelse, at der skulle foretages en lægefaglig vurdering af tilstand med henblik på at afklare, om der var et behandlingsbehov eller om sygdom kunne afkræftes.

Styrelsen kan oplyse, at retten til hurtig udredning indebærer, at alle patienter, som er henvist til sygehusafdelinger, skal have et tilbud om at blive udredt inden for 30 dage, efter at henvisningen er modtaget på et af regionens sygehuse, hvis det er fagligt muligt. Således skal sygehuset inden for fristen kunne informere patienten om, at mistanke om sygdom er afkræftet, eller om sygdommens art og om der anbefales observation eller behandling. Det fremgår af vejledning nr. 9988 af 22. september 2016 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter.

Det fremgår videre af ovennævnte vejledning, at hvis fristen på 30 dage ikke kan overholdes, gælder fortsat en forpligtelse for regionerne til at sikre udredning af patienten så hurtigt som muligt. Hvis udredningen ikke kan realiseres på regionens egne sygehuse, har regionen pligt til at søge andre muligheder, herunder på andre regioners sygehuse eller på private sygehuse og klinikker. I forbindelse hermed skal regionen - hvis den ikke kan udrede patienten inden for fristen på det sygehus, som patienten er henvist til – oplyse patienten om, på hvilket sygehus patienten kan tilbydes udredning inden for 30 dage. Patienten informeres om, hvortil patienten skal rette henvendelse – inklusiv angivelse af telefonnummer – for at blive viderehenvist til udredning på et andet sygehus, der kan udrede patienten inden for 30 dage.

Da det af henvisningen fremgår, at den blev modtaget på Sygehus 2 den 31. januar 2017, regnes fristen på 30 dage fra denne dato.

Styrelsen finder herefter, at ikke blev tilbudt udredning inden for en måned, idet han først blev tilbudt tid til undersøgelse den 18. april 2017, hvilket var mere end 30 dage efter den 31. januar 2017. Region var som følge heraf forpligtet til at tilbyde udredning på et andet sygehus i regionen, et samarbejdssygehus eller et aftalesygehus.

For så vidt angår tilbud til om udredning på et andet sygehus, er det styrelsens opfattelse, at Region opfyldte denne forpligtelse, da det af sagens oplysninger fremgår, at man den 3. februar 2017 oplyste ham om muligheden for frit sygehusvalg, hvor han samtidig blev oplyst om ventetider, og hvor han blev oplyst om, at han var berettiget til undersøgelse i privathospitalsregi. Han blev igen den 9. februar 2017 oplyst om muligheden for frit og udvidet frit sygehusvalg, men han oplyste i den forbindelse, at han havde fået et tid allerede den 20. februar 2017 på Sygehus 3.

Styrelsen har bemærket, at blev oplyst om, at hvis han blev henvist til et privathospital som følge af udvidet frit sygehusvalg, så kunne det være, at privathospitalet ville afvise ham på grund af konkurrerende lidelser. Styrelsen finder ikke, at en sådan udmelding indebærer, at en patient er blevet afskåret fra at benytte det udvidede frie sygehusvalg.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 87, stk. 1, i forbindelse med håndteringen af s anmodning om at benytte det udvidede frie sygehusvalg i februar 2017.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 af sundhedsloven:

§ 82 b. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. § 75, stk. 2, inden for 1 måned, såfremt det er fagligt muligt, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 måned, jf. stk. 1, skal regionsrådet inden for samme måned udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.
Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til udredning og regionsrådenes forpligtelser efter stk. 1 og 2.

§ 87, stk. 1. En person, som er omfattet af § 82 b, kan vælge at blive helt eller delvist udredt på et af de sygehuse eller en af de klinikker m.v., som regionsrådene har indgået aftale med efter stk. 4 (aftalesygehuse), hvis regionsrådet i bopælsregionen af kapacitetsmæssige årsager ikke inden for 1 måned kan tilbyde personen endelig udredning ved egne sygehuse eller et af de i § 79 nævnte sygehuse, som regionsrådet samarbejder med eller sædvanligvis benytter. Kan bopælsregionen af faglige årsager, jf. § 82 b, ikke inden for 1 måned tilbyde en henvist person, jf. 1. pkt., endelig udredning ved egne sygehuse eller et af de i § 79 nævnte sygehuse, som regionsrådet samarbejder med eller sædvanligvis benytter, kan personen vælge at få dele af udredningsforløbet, hvor ventetiden forlænges af kapacitetsmæssige årsager, udført på et aftalesygehus, jf. stk. 4.

§ 90. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, jf. § 82 b, oplyse patienten
1) om dato og sted for undersøgelse eller behandling,
2) om patienten kan tilbydes diagnostisk undersøgelse, jf. § 82 a, udredning, jf. § 82 b, eller behandling efter reglerne i § 87, stk. 1 og 2, inden for den gældende frist,
3) om retten til at vælge sygehus efter §§ 86 og 87,
4) om ventetiden på behandling ved regionens egne og andre regioners sygehuse samt ved de i § 79, stk. 2, nævnte private specialsygehuse m.fl.,
5) om, at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på de i nr. 4 nævnte sygehuse, og
6) om, at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter §§ 86 og 87.
Stk. 2. Regionsrådet skal senest 8 hverdage efter ændring af dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus oplyse patienten om retten til at vælge sygehus efter § 87, stk. 3.
Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om regionsrådenes oplysningspligt.

Bekendtgørelse nr. 1207 af 22. september 2016 om ret til sygehusbehandling m.v.:

§ 14. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved regionens egne sygehuse (regionssygehuse) eller et af de sygehuse, som regionen samarbejder med eller sædvanligvis benytter (samarbejdssygehuse), inden for en måned, såfremt det er fagligt muligt.
Stk. 2. Hvis bopælsregionen af kapacitetsmæssige årsager ikke inden for 1 måned kan tilbyde en person endelig udredning, jf. stk. 1, kan personen vælge at blive helt eller delvist udredt på et af de sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller i udlandet som Danske Regioner har indgået aftale med herom (aftalesygehuse), jf. dog §§ 21 og 22.
Stk. 3. Hvis bopælsregionen af faglige årsager ikke inden for 1 måned kan tilbyde en person endelig udredning, jf. stk. 1, kan personen vælge at få dele af udredningsforløbet, hvor ventetiden forlænges af kapacitetsmæssige årsager, udført på et af de sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller i udlandet, som Danske Regioner har indgået aftale med herom (aftalesygehuse), jf. dog §§ 21 og 22.
Stk. 4. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 måned, jf. stk. 1, skal regionsrådet inden for samme frist udarbejde og patienten modtage en plan for det videre udredningsforløb.
Stk. 5. En plan i medfør af stk. 4 skal indeholde oplysninger om det planlagte videre udredningsforløb, f.eks. oplysninger om indholdet i planlagte undersøgelser samt tid og sted for disse. Ved uklarhed om det videre udredningsforløb skal en plan i medfør af stk. 4 mindst indeholde oplysninger om indholdet i den næste undersøgelse i udredningsforløbet samt tid og sted for denne.

§ 20. Tidsfristen efter § 13, stk. 1 og 2, regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge, til den dag, den diagnostiske undersøgelse kan foretages. Tidsfristen efter § 14 regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge til udredningen kan afsluttes. Tidsfristen efter § 19, stk. 1, regnes fra den dag, hvor patienten er udredt, jf. § 14. I de tilfælde, hvor patienten ved henvisningen er udredt, regnes fristen efter § 19, stk. 1, fra modtagelse af henvisningen på regionsrådets sygehus.
Stk. 2. I opgørelsen af tidsfrister i medfør af stk. 1 medregnes ikke perioder, hvor diagnostisk undersøgelse, jf. § 13, stk. 1 og 2, udredning, jf. § 14, stk. 2-3, og behandling, jf. § 19, stk. 1, må udsættes på grund af personens helbredstilstand eller efter personens ønske.

Bekendtgørelse nr. 84 af 17. januar 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører
…..
4) diagnostiske undersøgelser efter § 82 a i sundhedsloven, udredning efter § 82 b i sundhedsloven og frit og udvidet frit sygehusvalg efter §§ 86 og 87 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,…..