Forældelse af retten til tilskud til tandbehandling i udlandet

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder med ændret begrundelse den afgørelse, der er truffet af Region den 27. maj 2016 om tilskud til s behandling i Rumænien i 2014 og 2015. havde ikke ret til yderligere tilskud til behandlingen.

Sagsnummer:

17SPS70

Offentliggørelsesdato:

14. november 2017

Juridisk tema:

Tilskud til behandling i udlandet

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder med ændret begrundelse den afgørelse, der er truffet af Region den 27. maj 2016 om tilskud til s behandling i Rumænien i 2014 og 2015.

havde ikke ret til yderligere tilskud til behandlingen.

KLAGEN

ansøgte Region om tilskud til flere tandbehandlinger udført igennem flere år hos en tandlæge i , Rumænien. Region traf den 27. maj 2016 afgørelse om udbetaling af delvist tilskud til en del af s behandling.

klagede den 8. juni 2016 over Region s afgørelse af den 27. maj 2016 til Styrelsen for Patientsikkerhed.

BEGRUNDELSE

Indledende bemærkninger

Styrelsen har ved brev af den 21. juni 2016 bedt Region sende en eventuel udtalelse sammen med regionens materiale vedrørende sagen til styrelsen, i det omfang sagens materiale ikke allerede var indsendt i forbindelse med klagen. Region meddelte ved e-mail af den 22. juni 2016 styrelsen, at regionen ikke havde yderligere materiale end det, som styrelsen allerede var i besiddelse af. Regionen har ikke i øvrigt udtalt sig til styrelsen i anledning af s klage.

Hændelsesforløb

Det fremgår af sagens materiale, at ansøgte Region om tilskud til tandplejebehandling, som hun har fået foretaget hos en tandlæge i , Rumænien. Det fremgår ikke, hvornår ansøgte herom. Ansøgningen var vedlagt otte regninger for tandbehandlinger med kvitteringer for betaling. Ansøgningen var endvidere vedlagt et dokument med tekst på rumænsk og oversættelse til dansk. har telefonisk den 28. februar 2017 til styrelsen oplyst, at teksten på rumænsk er hendes tandlæges beskrivelse af behandlingerne for perioden fra den 14. maj 2014 til den 21. april 2015, og at hun selv har oversat teksten til dansk så godt som muligt.

Det fremgår af regninger fra s tandlæge i Rumænien, at hun henholdsvis den 4. og 10. maj 2012 fik foretaget tandbehandling for henholdsvis 735 Lei svarende til 1.241,64 kr. (kurs 1,6893 pr. 4. maj 2012) og 705 Lei (kurs 1,6826 pr. 10. maj 2012). Der fremgår ikke en beskrivelse af behandlingerne eller oversættelse heraf. Af de vedlagte kvitteringer fremgår, at regninger for behandlingerne blev betalt henholdsvis den 4. og 10. maj 2012 og således samme dag, som behandlingerne blev udført.

Det fremgår af regning og oversat beskrivelse af behandlingen, at den 14. maj 2014 fik foretaget tandrensning og fjernelse af tandsten i over- og underkæbe, udfærdigelse af studiemodeller til vurdering af biddet, fyldninger af tre tænder, rekonstruktion og forberedelse til krone, muligvis med stift, dog uden udfærdigelse af selve kronen samt rensning, tilretning og lakering af tre gamle fyldninger til en samlet pris på 920 Lei svarende til 1.547,62 kr. (kurs 1,6822 pr. 14. maj 2014).

Videre fremgår det af regning og oversat beskrivelse af behandlingen, at den 15. maj 2014 fik foretaget fyldning af en enkelt tand og en form for bidskinne til overkæben på grund af tænderskæren til en samlet pris på 375 Lei svarende til 630,98 kr. (kurs 1,6826 pr. 15. maj 2014).

Den 19. maj 2014 fik ifølge regning og oversat behandlingsbeskrivelse udfærdiget en form for bidskinne til underkæben på grund af tænderskæren til en pris på 220 Lei svarende til 370,79 kr. (kurs 1,6854 pr. 19. maj 2014).

Ifølge nævnte materiale fik den 30. marts 2015 foretaget fyldninger af to tænder til en samlet pris på 375 Lei svarende til 635,96 kr. (kurs 1,6959 pr. 30. marts 2015).

Den 16. april 2015 fik ifølge nævnte materiale foretaget tandrensning og fjernelse af tandsten i over- og underkæben og fyldning af en enkelt tand til en samlet pris på 260 Lei svarende til 440,08 kr. (kurs 1,6926 pr. 16. april 2015).

Den 21. april 2015 fik ifølge nævnte materiale foretaget rensning, tilretning og lakering af en enkelt gammel fyldning til en pris på 80 Lei svarende til 134,54 kr. (kurs 1,6818 pr. 21. april 2015).

Region traf den 27. maj 2016 afgørelse om tilskud til tandbehandling til foretaget i Rumænien. Det fremgår af regionens udbetalingsspecifikation, som var vedlagt afgørelsen, at regionen gav tilskud til tandbehandling i form af enfladede plastfyldninger (ydelse nr. 1505) udført på fem forskellige datoer, og at regionen samlet udbetalte 532,69 kr. Regionen gav således tilskud til henholdsvis en enfladet plastfyldning udført den 5. maj 2014 (65,88 kr.), tre enfladede plastfyldninger udført den 14. maj 2014 (197,64 kr.), to enfladede plastfyldninger udført den 30. marts 2015 (133,84 kr.), en plastfyldning udført den 16. april 2015 (kr. 67,15) og en enfladet plastfyldning udført den 21. april 2016 (68,18 kr.). I forhold til sidstnævnte regning har styrelsen lagt til grund, at der er tale om en skrivefejl på regionens udbetalingsspecifikation, idet det fremgår af regningen, at den vedrører behandling udført den 21. april 2015 og ikke 2016.

har i klagen blandt andet anført, at hun kun har fået refusion for dele af den udførte tandbehandling fremfor det faktisk udførte arbejde, og at hun mangler refusion af tre ud af seks fyldninger, som hun fik foretaget den 14. maj 2014. Hun har videre anført, at hun har spurgt regionen om begrundelsen herfor, men at hun ikke har modtaget et svar. har endvidere anført, at hun ikke har fået refusion for sine regninger for tandbehandling fra 2012, som nu er forældede, men at hun ikke har søgt om refusion herfor tidligere på grund af vejledning modtaget fra Kommune , og, som styrelsen har forstået det, fordi hun fejlagtigt troede, at kommunen ville dække disse.

Reglerne om tilskud til behandling

Styrelsen kan oplyse, at reglerne om adgang til tilskud til tandbehandling i et andet EU/EØS-land findes i dagældende bekendtgørelse nr. 1660 af 27. december 2013 om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande (ydelsesbekendtgørelsen). Ydelsesbekendtgørelsens regler er fastsat med hjemmel i sundhedslovens § 168.

Der ydes tilskud til tandpleje og tandbehandling omfattet af tilskud efter sundhedslovens § 65 og regler om tilskud til tandpleje fastsat i medfør af sundhedslovens § 71.

Det fremgår af § 1, stk. 2, nr. 7, i ydelsesbekendtgørelsen.

Tilskuddet er betinget af, at den modtagne ydelse er tilskudsberettiget eller vederlagsfri efter sundhedslovgivningen eller overenskomster indgået i medfør heraf. Tilskuddet ydes, uanset om sundhedstjenesteyderen har tilsluttet sig en overenskomst.

Det fremgår af § 8, stk. 1, i ydelsesbekendtgørelsen.

Heraf følger, at der ikke kan gives tilskud til tandbehandling i Rumænien, hvis der ikke er tilskud til den samme behandling, når den foretages i Danmark.

Det er derfor afgørende, om der er tale om en behandling, som der er tilskud til efter sundhedslovgivningen eller efter Overenskomst om tandlægehjælp af 9. juni 1999, som senest ændret ved aftale af 14. november 2014 (tandlægeoverenskomsten). Overenskomsten er indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn på den ene side og Tandlægeforeningen på den anden side.

Tilskud, der er fastlagt ved en procentsats, beregnes på baggrund af prisen for en tilsvarende vare eller tjenesteydelse i Danmark. Tilskuddet kan aldrig udgøre mere end regningens beløb.

Det fremgår af § 16, stk. 2 og 4, i ydelsesbekendtgørelsen.

En ansøgning om tandplejetilskud skal være bilagt specificeret og kvitteret regningsmateriale, der angiver hvad patienten har købt, hvor og hvornår det er købt, samt en beskrivelse af den modtagne behandling, så der kan foretages en sammenligning (ligestilling) med behandling, som der gives tilskud til i Danmark.

Det fremgår af § 17, stk. 1, i ydelsesbekendtgørelsen.

Tilskud til s behandling i Rumænien i 2012

Styrelsen kan oplyse, at en fordring defineres som kreditors ret til at kræve en ydelse af debitor, typisk en ydelse i penge – her et tilskud til tandbehandling i udlandet, der kan opnås ved ansøgning herom, hvis kravet ikke er forældet, og grundlaget for tilskud i øvrigt er opfyldt.

Styrelsen kan oplyse, at reglerne om forældelse af fordringer findes i forældelsesloven, og at en fordring efter denne lov almindeligvis forældes efter tre år, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.

Forældelsesfristen løber som udgangspunkt fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1.

Efter forældelsesloven gælder dog en absolut forældelsesfrist på 10 år, jf. § 3, stk. 3, nr. 3. Den treårige forældelsesfrist kan suspenderes, såfremt patienten er ubekendt med sit krav.

Det fremgår dog af forarbejderne til forældelsesloven, at suspension af forældelsesfristen efter retspraksis ikke kan ske på grund af ukendskab til loven, herunder de retsregler der begrunder kravet.

Det har tidligere været styrelsens praksis i forhold til forældelse at anse starttidspunktet for forældelsesfristen for at være det tidspunkt, hvor den behandling, som der søges om tilskud til, fandt sted. På baggrund af et notat af den 14. august 2017 fra Kammeradvokaten om praksis i sager om forældelse af forskellige ydelser efter sundhedsloven har styrelsen imidlertid ændret sin praksis i forhold til starttidspunktet for forældelsesfristen. Kammeradvokaten har i notatet anført, at der vedrørende refusionskrav synes at være mest, der taler for, at forældelsens begyndelsestidspunkt efter forældelseslovens § 2, stk. 1 er tidspunktet, hvor udgiften for behandlingen er afholdt.

Det er styrelsens opfattelse, at tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret i et andet EU/EØS-land, herunder tandbehandling, reelt kan karakteriseres som et refusionskrav, hvorefter en patient har krav på refusion for en bestemt andel af en konkret afholdt udgift. Videre er det herefter styrelsens opfattelse, at forældelsesfristen for dette krav løber fra det tidspunkt, hvor udgiften er afholdt, hvilket er det tidligste tidspunkt, hvor refusionskravet kan kræves opfyldt.

Forældelsesfristen vedrørende retten til tilskud til de dele af behandlingen, som modtog hos sin tandlæge i Rumænien i 2012, løber således fra den dato, hvor hun betalte for den enkelte behandling.

Forældelsesfristen for s ret til tilskud til behandlingerne i 2012 udløb således henholdsvis den 3. og 9. maj 2015, idet der på dette tidspunkt var gået mere end tre år fra hun betalte for behandlingerne, eftersom hun betalte samme dag, som hun modtog behandlingerne.

Som nævnt fremgår det ikke af det materiale, som styrelsen har modtaget, hvornår ansøgte om tilskud til tandbehandlingerne i Rumænien, og styrelsen kan endvidere ikke af materialet se, om Region har forholdt sig til regningerne for behandlingen i 2012, udover at regionen ikke har udbetalt tilskud hertil.

har dog telefonisk den 28. februar 2017 til styrelsen oplyst, at hun pr. e-mail eller telefonisk fra Region har fået oplyst, at hendes ret til tilskud til tandbehandlingerne i 2012 var forældet.

Videre har styrelsen den 8. november 2017 telefonisk fået oplyst af Region , at regionen modtog s ansøgning om tilskud til tandbehandling den 11. januar 2016, videresendt fra Kommune .

I sin klage har anført, at hun i 2013 ansøgte forvaltningen i Kommune om supplerende økonomisk hjælp efter beskæftigelseslovningen, og at hun i den forbindelse blev vejledt om, at hun skulle gemme kvitteringer for udgifter til blandt andet tandbehandling i både ind- og udland, og at hun skulle aflevere disse samlet i oktober 2016, hvor hun kunne genoptages som modtager af supplerende økonomisk hjælp. har på den baggrund anført, at det ikke er hendes skyld, at regningerne for tandbehandlingerne i 2012 nu er forældede, idet hun hele tiden blot har fulgt anvisningerne fra kommunen.

Det er styrelsens vurdering, at der ikke er mulighed for suspension af forældelsesfristen for ansøgning om tilskud til de behandlinger, som modtog i Rumænien i 2012.

Styrelsen har herved lagt vægt på, at suspension af forældelsesfristen, som nævnt, efter retspraksis ikke kan ske på grund af ukendskab til loven, herunder de retsregler der begrunder kravet, og at den vejledning, som modtog af Kommune , som styrelsen har forstået det, ikke vedrørte tilskud til behandling efter sundhedsloven men økonomisk hjælp efter beskæftigelseslovgivningen.

På den baggrund finder styrelsen, at s ret til tilskud til de tandbehandlinger, som hun modtog i Rumænien 2012, var forældet, idet forældelsesfristen udløb henholdsvis den 3. og 9. maj 2015, og idet hun først den 11. januar 2016 ansøgte om tilskud til behandlingerne.

Tilskud til s behandling i Rumænien i 2014 og 2015

Tandrensning
Hvad angår de tandrensninger med fjernelse af tandsten, som fik foretaget henholdsvis den 14. maj 2014 og den 16. april 2015, kan styrelsen oplyse, at det fremgår af § 4, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 331 af 28. marts 2015 om tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren, at der kun ydes tilskud til almindelig tandrensning, når den udføres i forbindelse med diagnostisk grundundersøgelse, udvidet diagnostisk grundundersøgelse, statusundersøgelse med et interval på 12 måneder eller mere, eller som led i en sygdomsbehandling ved fokuseret undersøgelse.

Det er styrelsens opfattelse, at det ikke er dokumenteret, at fik foretaget en diagnostisk undersøgelse i forbindelse med behandlinger henholdsvis den 14. maj 2014 og den 16 april 2015. Styrelsen har i den forbindelse lagt vægt på, at det ikke fremgår af regningerne eller af den oversatte beskrivelse af behandlingerne, at der blev foretaget en sådan undersøgelse i forbindelse med behandlingerne.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at ikke var berettiget til tilskud til de foretagne tandrensninger med fjernelse af tandsten.

Studiemodeller
Det fremgår hverken af bekendtgørelsen om tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren eller af den nævnte overenskomst, at der ydes tilskud til udfærdigelse af studiemodeller.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at ikke var berettiget til tilskud til udfærdigelse af de studiemodeller, som hun fik udfærdiget den 14. maj 2014.

Bidskinner
Det fremgår hverken af bekendtgørelsen om tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren eller af den nævnte overenskomst, at der ydes tilskud til udfærdigelse af bidskinner på grund af tænderskæren.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at ikke var berettiget til tilskud til fremstilling af de bidskinner, som hun fik lavet henholdsvis den 15. og 19. maj 2014.

Rensning, tilretning og lakering af eksisterende fyldninger
Det fremgår hverken af bekendtgørelsen om tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren eller af den nævnte overenskomst, at der ydes tilskud til udfærdigelse af rensning, tilretning eller lakering af eksisterende fyldninger.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at ikke var berettiget til tilskud til rensning, tilretning eller lakering af eksisterende fyldninger, som hun fik foretaget henholdsvis den 14. maj 2014 og den 21. april 2015.

Forberedelse af tand til krone
Det fremgår hverken af bekendtgørelsen om tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren eller af den nævnte overenskomst, at der ydes tilskud til forberedelse og rekonstruktion af en tand med henblik på kronebehandling.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at ikke var berettiget til tilskud til den rekonstruktion og forberedelse til kronebehandling, som hun fik foretaget den 14. maj 2014.

Fyldninger
har i klagen anført, at hun den 14. maj 2014 fik foretaget seks fyldninger, men at Region kun har givet tilskud til tre.

Det fremgår af Region s udbetalingsspecifikation, at regionen har givet tilskud til tre enfladede plastfyldninger udført den 14. maj 2014.

Det fremgår af s oversatte beskrivelse, at der er foretaget fyldninger af tre tænder (tænderne 35, 24 og 22). Derudover fremgår det, at vedrørende tre tænder er foretaget ”gamle plomber renset og lappet og noget lak sat on på”.

Det er styrelsens opfattelse, at det således ikke, for så vidt angår tænderne 35, 24 og 22, fremgår at der er foretaget egentlig fyldning af tænderne. Af det foreliggende materiale fremgår således kun, at fik foretaget i alt tre fyldninger den 14. maj 2014.

Endvidere fremgår det ikke af den oversatte beskrivelse af behandlingerne i hele perioden, om de udførte fyldninger er enfladede eller flerfladede fyldninger. Det fremgår af Region s udbetalingsspecifikation, at regionen har lagt til grund, at der var tale om enfladede plastfyldninger. Styrelsen finder ikke grundlag for at tilsidesætte denne vurdering og har derfor ligeledes lagt til grund, at der er tale om enfladede fyldninger.

Styrelsen kan oplyse, at det fremgår af takstreguleringen gældende fra den 1. april 2014 til den 30. september 2014, jf. den ovenfor omtalte overenskomst om tandlægehjælp, at der ydes et tilskud på 65,88 kr. til enfladet plastfyldning (ydelse nr. 1505).

Vedrørende behandlingen den 14. maj 2014 var således berettiget til et samlet tilskud på 197,64 kr. for tre plastfyldninger.

Vedrørende behandlingen den 15. maj 2014 var berettiget til et samlet tilskud på 65,88 kr. for en enkelt plastfyldning.

Styrelsen kan oplyse, at det fremgår af takstreguleringen gældende fra den 1. oktober 2014 til den 31. marts 2015, jf. den ovenfor omtalte overenskomst om tandlægehjælp, at der ydes et tilskud på 66,92 kr. til enfladet plastfyldning (ydelse nr. 1505).

Vedrørende behandlingen den 30. marts 2015 var således berettiget til et samlet tilskud på 133,84 kr. for to plastfyldninger.

Styrelsen kan oplyse, at det fremgår af takstreguleringen gældende fra den 1. april 2015 til den 30. september 2015, jf. den ovenfor omtalte overenskomst om tandlægehjælp, at der ydes et tilskud på 67,15 kr. til enfladet plastfyldning (ydelse nr. 1505).

Vedrørende behandlingen den 16. april 2015 var således berettiget til et samlet tilskud på 67,15 kr. for en enkelt plastfyldning.

Som nævnt ovenfor følger det af § 16, stk. 2 og 4, i ydelsesbekendtgørelsen, at tilskuddet aldrig kan udgøre mere end regningens beløb. Det fremgår regningerne eller af beskrivelsen af behandlingen, hvad der er betalt for de enkelte ydelser, men kun hvad den samlede regning lyder på. På baggrund af regningen for behandlingen den 30. marts 2015, som alene omfattede to fyldninger til en samlet pris svarende til 635,96 kr. har styrelsen imidlertid lagt til grund, at prisen for de enkelte fyldninger, som fik foretaget hos tandlægen i Rumænien oversted det overenskomstmæssige tilskud.

På denne baggrund tiltræder styrelsen med ændret begrundelse Region s afgørelse af den 27. maj 2016 og finder, at er berettiget til et samlet tilskud på 464,51 kr. til behandlingerne hos tandlægen i Rumænien.

Som nævnt har Region udbetalt et samlet tilskud på 532,69 kr. til . Styrelsen skal hertil bemærke, at styrelsen ikke har taget stilling til et eventuelt spørgsmål om tilbagebetaling af tilskud. Et sådant spørgsmål ville skulle vurderes på baggrund af de forvaltningsretlige grundsætninger om tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsakter, hvilket kun kan ske under visse forudsætninger.

Region s begrundelse

har i sin klage anført, at hun har henvendt sig pr. e-mail til Region efter afgørelsen den 27. maj 2016 med henblik på uddybning af begrundelsen for afgørelsen, men at regionen ikke har svaret.

Styrelsen finder på denne baggrund anledning til at vejlede Region om, at en afgørelse, som meddeles skriftlig, skal være begrundet. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen giver parten medhold.

Det fremgår af forvaltningslovens § 22.

I afgørelsens begrundelse skal angives de retsregler, som afgørelsen hviler på. Begrundelsen skal også angive de hovedhensyn, som har været bestemmende for udøvelsen af et eventuelt skøn. Hvis det er nødvendigt, skal begrundelsen også indeholde en kort gennemgang af de oplysninger, som har været vigtige for afgørelsens udfald.

Det fremgår af forvaltningslovens § 24.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014 af sundhedsloven:

§ 168. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte nærmere regler om og vilkår for, at regionsrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen yder tilskud til varer efter loven, der købes i et andet EU/EØS-land, og tjenesteydelser efter loven, der leveres i et andet EU/EØS-land.
Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan endvidere fastsætte de regler, der er nødvendige for at sikre anvendelsen af en aftale indgået mellem Fællesskabet og et andet land om forhold omfattet af stk. 1.
Stk. 3. Afgørelse om regionsrådets tilskud til lægemidler, der er købt i et andet EU-/EØS-land i medfør af regler fastsat efter stk. 1, træffes af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 4. Ansøgning om tilskud til et lægemiddel købt i et andet EU-/EØS-land skal være indgivet inden 1 år fra det tidspunkt, hvor lægemidlet blev købt. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31. december, forkortes fristen til den sidste hverdag inden fristens udløb. Er ansøgningen ikke indgivet inden for den i 1. pkt. angivne frist, anses kravet for forældet.

Bekendtgørelse nr. 1660 af 27. december 2013 om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande:

§ 1. Der kan efter ansøgning ydes tilskud til visse varer, der købes i et andet EU/EØS-land, og tjenesteydelser, der leveres fra et andet EU/EØS-land, som svarer til varer og tjenesteydelser efter sundhedsloven.
Stk. 2. Tilskud kan gives til følgende varer og tjenesteydelser:
1) Ernæringspræparater, jf. sundhedslovens § 159.
2) Briller til børn under 16 år, jf. sundhedslovens § 70.
3) Høreapparatbehandling i privat regi til personer over 18 år, jf. sundhedslovens § 70 a.
4) Almenlægehjælp til gruppe 1- og 2-sikrede personer, jf. sundhedslovens 59, stk. 1, og § 60, stk. 2.
5) Speciallægehjælp til gruppe 1- og 2-sikrede personer, jf. sundhedslovens § 64, stk. 1 og 2.
6) Forebyggende helbredsundersøgelser ved alment praktiserende læge til børn under den undervisningspligtige alder, jf. sundhedslovens § 63, stk. 1.
7) Tandpleje og tandbehandling omfattet af tilskud efter sundhedslovens § 65 og regler fastsat i medfør af sundhedslovens § 71.
8) Kiropraktisk behandling, jf. sundhedslovens § 66.
9) Fysioterapeutisk behandling, jf. sundhedslovens § 67.
10) Fodterapeutisk behandling, jf. sundhedslovens § 68.
11) Psykologbehandling, jf. sundhedslovens § 69.
12) Regionstandpleje, jf. sundhedslovens § 162.
13) Forebyggende sundhedsydelser, herunder sundhedsvejledning, bistand, funktionsundersøgelser, samt forebyggende helbredsundersøgelser til børn og unge, jf. sundhedslovens §§ 121 og 122.
14) Børne- og ungdomstandpleje, jf. sundhedslovens § 127, stk. 1.
15) Omsorgstandpleje, jf. sundhedslovens § 131, stk. 1.
16) Specialtandpleje, jf. sundhedslovens § 133, stk. 1.
17) Støtte til tandproteser ved ulykkesbetingede tandskader og tandskader som følge af epileptiske anfald, jf. sundhedslovens § 135.
18) Hjemmesygepleje, herunder behandlingsredskaber eller hjælpemidler, jf. sundhedslovens § 138.
19) Vederlagsfri genoptræning efter udskrivning fra sygehus, herunder behandlingsredskaber eller hjælpemidler, jf. sundhedslovens § 140.
20) Vederlagsfri fysioterapi, jf. sundhedslovens § 140 a.
21) Sundhedsfaglig behandling for alkoholmisbrug, jf. sundhedslovens § 141.
22) Lægelig behandling for stofmisbrug, jf. sundhedslovens § 142.
23) Lægemidler, jf. sundhedslovens §§ 143 og 158 a, jf. dog stk. 3.
24) Tandbehandling til visse patientgrupper, jf. sundhedslovens § 166.
25) Forebyggelse og sundhedsfremme, jf. sundhedslovens § 119, stk. 1 og 2.
26) Forebyggelse og sundhedsfremme i praksissektoren, jf. sundhedslovens § 119, stk. 3.
Stk. 3. § 1, nr. 23 gælder dog ikke for lægemidler, som i Danmark er en del af sygehusbehandlingen, jf. § 2 i bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling mv.

§ 8. Tilskud efter § 1, stk. 2, nr. 3-26, er tillige betinget af, at den modtagne ydelse er tilskudsberettiget eller vederlagsfri efter sundhedslovgivningen eller overenskomster indgået i medfør heraf, jf. sundhedslovens § 227. Tilskuddet ydes, uanset om sundhedstjenesteyderen har tilsluttet sig en overenskomst.
Stk. 2. Tilskud efter § 1, stk. 2, nr. 13, 25 og 26, er tillige betinget af, at den ydelse, som personen er berettiget til i Danmark, leveres af en sundhedsperson. Endvidere skal den ydelse modtaget i udlandet, der søges tilskud til, være leveret af en sundhedstjenesteyder, der har kvalifikationer svarende til sundhedsperson, jf. 1. pkt.

§ 16. Tilskud, der udgør en fast godtgørelse, ydes med samme faste godtgørelse, som hvis varen eller tjenesteydelsen var købt eller leveret her i landet.
Stk. 2. Tilskud, der er fastlagt ved en procentsats, beregnes på baggrund af prisen for en tilsvarende vare eller tjenesteydelse i Danmark, jf. stk. 4. For lægemidler beregnes tilskuddet på baggrund af tilskudsprisen på et identisk lægemiddel (samme aktive indholdsstof, styrke og lægemiddelform) i Danmark, jf. dog stk. 4. Hvis lægemidlet købt i et andet EU/EØS-land ikke markedsføres i en tilsvarende pakningsstørrelse i Danmark, beregnes tilskuddet på baggrund af den laveste enhedstilskudspris for samtlige pakningsstørrelser på markedet i Danmark, dog maksimalt forbrugerprisen på lægemidlet købt i det andet EU/EØS-land.
Stk. 3. Til ydelser, der i Danmark gives vederlagsfrit for den sikrede, ydes et tilskud, der svarer til taksten/honoraret for den tilsvarende ydelse, når denne gives her i landet. Dog indgår i beregning af tilskud til gruppe 1-sikrede personer til almenlægehjælp, jf. § 1, nr. 4, ikke det basishonorar, der ydes til en gruppe 1-sikrets valgte læge i almen praksis, jf. bestemmelser i sundhedslovgivningen eller overenskomster indgået i medfør heraf. Er der ikke fastsat takst/honorar for ydelsen fastsætter regionsrådet eller kommunalbestyrelsen en pris svarende til regionens eller kommunens faktiske udgifter ved at levere den pågældende ydelse.
Stk. 4. Tilskuddet til en vare eller en ydelse, der er købt eller leveret i et andet EU/EØS-land, kan aldrig udgøre mere end regningens beløb.

§ 17. En ansøgning om tilskud skal være bilagt følgende oplysninger:
1) specificeret og kvitteret regningsmateriale, der angiver hvad patienten har købt, hvor og hvornår det er købt,
2) patientens erklæring om, hvorvidt der allerede er ydet helt eller delvist offentligt tilskud,
3) en beskrivelse af den/de modtagne varer og tjenesteydelser, således at der kan foretages en sammenligning (ligestilling) med ydelser, hvortil der gives tilskud efter sundhedslovgivningen eller i overenskomster indgået i medfør heraf. Ved ansøgning om tilskud til lægemidler, jf. § 1, stk. 2, nr. 23, skal kopi af lægemiddelpakningen eller fotografi heraf vedlægges, med henblik på at fastslå lægemidlets indholdsstof, pakningsstørrelse, styrke og lægemiddelform,
4) kopi af eventuel lægehenvisning eller dokumentation for lægeordination, jf. § 9. Ved ansøgning om tilskud til lægemidler, jf. § 1, stk. 2, nr. 23, skal kopi af recepten vedlægges, og
5) kopi af kommunalbestyrelsens/regionsrådets tilskudsbevilling ved ansøgning om tilskud efter § 1, stk. 2, nr. 17 og 24.
Stk. 2. For de under § 4, nr. 1, anførte sikrede vedlægges ansøgningen en kopi af den sikredes særlige sundhedskort.
Stk. 3. For de under § 4, nr. 2, anførte pensionister eller deres familiemedlemmer vedlægges ansøgningen en kopi af ansøgerens EU-sygesikringskort.
Stk. 4. For de under § 4, nr. 3, anførte familiemedlemmer til en grænsearbejder vedlægges ansøgningen en kopi af grænsearbejderens særlige sundhedskort og en kopi af ansøgerens EU-sygesikringskort.
Stk. 5. Den myndighed, der træffer afgørelse om tilskud, skal eventuelt i samarbejde med det relevante udenlandske kontaktpunkt, bidrage til at søge regningsmaterialets indhold afklaret.

Bekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven):

§ 3. Forældelsesfristen er 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2. Var fordringshaveren ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes forældelsesfristen i stk. 1 først fra den dag, da fordringshaveren fik eller burde have fået kendskab hertil.
Stk. 3. Forældelse indtræder senest
1) 30 år efter den skadevoldende handlings ophør for fordringer på erstatning eller godtgørelse i anledning af personskade og for fordringer på erstatning for skade forvoldt ved forurening af luft, vand, jord eller undergrund eller ved forstyrrelser ved støj, rystelser el.lign.,
2) 10 år efter den skadevoldende handlings ophør for fordringer på erstatning for skade forvoldt uden for kontraktforhold, som ikke er omfattet af nr. 1, og
3) 10 år efter begyndelsestidspunktet i henhold til § 2 for andre fordringer.
Stk. 4. Stk. 3, nr. 1, finder ikke anvendelse på fordringer på erstatning eller godtgørelse i anledning af en erhvervssygdom, jf. § 7 i lov om arbejdsskadesikring.
...
§ 30. Loven finder anvendelse også på tidligere stiftede fordringer, som ikke inden ikrafttrædelsesdagen er forældet efter de hidtil gældende regler, jf. dog stk. 2 og 4. Forældelse indtræder dog tidligst den 1. januar 2011, medmindre fordringen inden dette tidspunkt ville være forældet såvel efter denne lovs bestemmelser som efter de hidtil gældende bestemmelser. I det sidstnævnte tilfælde anvendes det seneste tidspunkt for forældelsens indtræden.
Stk. 2. Indtil den 31. december 2017 er fristen efter lovens § 3, stk. 3, nr. 3, dog 20 år efter tidspunktet for fordringens stiftelse for fordringer på forholdsmæssigt afslag i købesummen vedrørende fast ejendom på grund af forurening af jord.
Stk. 3. Afbrydelse af forældelse, der har fundet sted før lovens ikrafttræden, har virkning som afbrydelse efter denne lov, selv om den ikke er sket på den i loven foreskrevne måde.
Stk. 4. Lovens § 26, stk. 2, finder alene anvendelse på aftaler, der indgås eller forlænges efter lovens ikrafttræden.

Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven:

§ 22. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

§ 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.
Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.
Stk. 3. Stk. 1, 2. pkt., og stk. 2 gælder ikke i de sager, der er nævnt i § 11, stk. 2. Begrundelsens indhold kan i øvrigt begrænses i det omfang, hvori oplysninger kan undtages fra aktindsigt, jf. §§ 15-15 b.

Bekendtgørelse nr. 84 af 17. januar 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører
…..
13) tilskud til ydelser i et andet EU/EØS-land efter § 168 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,