Oplysningspligten indeholder ikke krav til informationen om selve behandlingens indhold og omfang

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 90, stk. 1, i forbindelse med informationen i indkaldelsesbrev af 14. juni 2017 til .

Sagsnummer:

18SPS02

Offentliggørelsesdato:

19. januar 2018

Juridisk tema:

Sygehusets indkaldelsesbrev

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 90, stk. 1, i forbindelse med informationen i indkaldelsesbrev af 14. juni 2017 til .

KLAGEN

klagede den 20. juni 2017 til Styrelsen for Patientsikkerhed over, at Region tilsidesatte oplysningspligten i forbindelse med indkaldelsesbrev af 14. juni 2017.

BEGRUNDELSE

Hændelsesforløb

Det fremgår af journalen den 14. juni 2017, at var henvist og visiteret til en gastroskopi (kikkertundersøgelse af spiserør/mavesæk) og en koloskopi (kikkertundersøgelse af tyktarm).

I et indkaldelsesbrev af 14. juni 2017 blev tilbudt tid til kikkertundersøgelse af mavesækken den 20. juni 2017. Det fremgår, at han til undersøgelsen skulle være fastende, hvilket betød, at han ikke måtte spise i 6 timer før samt drikke i to timer før undersøgelsen. Det fremgår endvidere, at han skulle huske at læse vejledningen.

I et andet indkaldelsesbrev af 14. juni 2017 blev tilbudt tid til kikkertundersøgelse den 22. juni 2016.

Det fremgår af journalen den 20. juni 2016, at kom for at få foretaget en koloskopi, men at undersøgelsen ikke kunne gennemføres på grund af forhøjet blodtryk. Han skulle derfor kontakte egen læge herom, og det blev oplyst, at undersøgelsen kunne gennemføres, når blodtrykket var under kontrol.

Reglerne om oplysningspligten

Det fremgår af sundhedslovens § 90, stk. 1, at regionsrådet senest inden 8 hverdage efter modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, skal oplyse patienten om mulighederne for behandling. Nærmere regler fastsættes ved bekendtgørelse, jf. stk. 3.

Det fremgår således af § 12 i dagældende bekendtgørelse nr. 1207 af 22. september 2016 om ret til sygehusbehandling, at regionsrådet senest 8 hverdage efter, at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, blandt andet skal oplyse patienten om:
1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,
2) retten til at vælge sygehus efter reglerne i § 13, § 14, § 15, stk. 1-3, og § 19,
3) ventetiden på den diagnostiske undersøgelse, udredning eller behandling, som patienten er henvist til, ved regionens eget sygehusvæsen, andre regioners sygehuse, private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med samt de private specialsygehuse m.fl., jf. § 15, stk. 2 og 3,
4) at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal diagnostiske undersøgelser, udredninger og behandlinger, der foretages på sygehuse omfattet af nr. 3, og
5) at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter reglerne i § 13, § 14, § 15, stk. 1-3, og § 19.
….

s rettigheder

har i klagen anført, at der i indkaldelsesbrevene til undersøgelse af henholdsvis mavesæk og tyktarm blev byttet rundt på følgetekst og vedhæftede vejledninger. Dette resulterede i, at han mødte fastende og udrenset til undersøgelsen den 20. juni 2017, hvorefter han måtte afvises og have nye tider.

Af indkaldelsesbrev af 14. juni 2017, hvori fik tid til en kikkertundersøgelse af mavesækken den 20. juni 2017 kl. 13, fremgår, at han skulle møde fastende, hvilket betød, at han ikke måtte spise i 6 timer før, og at han ikke måtte drikke to timer før undersøgelsen. Sammen med indkaldelsesbrevet var vedlagt en vejledning angående kikkerundersøgelse af tyktarmen – koloskopi.

Styrelsen har videre bemærket, at der ved indkaldelsesbrev af 14. juni 2017, hvor fik tid til en kikkertundersøgelse den 22. juni 2017 kl. 16.15, var vedlagt en vejledning om kikkertundersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm.

Region har telefonisk til styrelsen den 28. november 2017 oplyst, at var indstillet til en gastroskopi den 20. juni og en koloskopi den 22. juni 2017.

Ud fra sagens oplysninger kan styrelsen lægge til grund, at den 20. juni 2017 havde tid til en gastroskopi, hvilket også blev oplyst i indkaldelsesbrevet af 14. juni 2017, da det fremgår, at han havde fået tid til kikkertundersøgelse af mavesækken. Sammen med indkaldelsesbrevet var dog vedlagt patientvejledningen ”Information om kikkertundersøgelse af tyktarmen – koloskopi – udrensning med Moviprep”.

Styrelsen kan videre lægge til grund, at den 22. juni 2017 var indstillet til en koloskopi. Ifølge indkaldelsesbrevet af 14. juni 2017 blev han tilbudt tid til udredning ved en kikkertundersøgelse, uden at det nærmere var præciseret, hvilken undersøgelse han skulle have foretaget. Sammen med indkaldelsesbrevet var dog vedlagt en patientvejledning med information om kikkertundersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm.

Styrelsen kan således konstatere, at der er sket en ombytning af vejledningerne i de to indkaldelsesbreve af 14. juni 2017.

Region har i en udtalelse til sagen oplyst, at der havde været nogen usikkerhed omkring vejledning om faste og udrensning, da mødte op til undersøgelse den 20. juni 2017. Han blev herefter tilbudt en koloskopi om eftermiddagen den 20. juni 2017 og en gastroskopi den 22. juni 2017. Ved indledningen til koloskopien fik han dog målt forhøjet blodtryk i en sådan grad, at man fandt det uforsvarligt at gennemføre undersøgelsen.

Det er i udtalelsen videre oplyst, at det er beklageligt, hvis der er sket ombytning af vejledningerne om henholdsvis gastroskopiundersøgelsen og koloskopiundersøgelsen, men at den reelle årsag til aflysning af undersøgelserne var svært forhøjet blodtryk, som skulle under kontrol, før skopierne kunne gennemføres på forsvarlig vis.

Det er styrelsens opfattelse, at sundhedslovens § 90 og ovennævnte bekendtgørelse § 12 indeholder krav til regionernes oplysningspligt. Bestemmelserne indeholder primært krav til information om tid og sted for undersøgelsen eller behandlingen, information om hvorvidt en patient kan tilbydes diagnostisk undersøgelse, udredning eller behandling inden for fristerne, samt information om hvilke rettigheder en patient har, hvis fristerne ikke kan overholdes, og hvor patienten kan henvende sig, hvis vedkommende ønsker at gøre sine rettigheder gældende.

Det er styrelsens opfattelse, at ovennævnte bestemmelser ikke indeholder krav til den øvrige information, som en patient får i et indkaldelsesbrev - eksempelvis information om indhold og omfang af undersøgelsen eller behandlingen.

Selvom det var uheldigt, at sammen med indkaldelsesbrevet af 14. juni 2017 til en gastroskopi modtog forkert information, idet der var vedlagt informationsmateriale til en koloskopi, finder styrelsen, at Region ikke herved handlede i strid med reglerne om oplysningspligten.
Det er herefter styrelsens opfattelse, at Region ikke handlede i strid med sundhedslovens § 90, stk. 1, i forbindelse med informationen i indkaldelsesbrev af 14. juni 2017 til .

 

ooo00ooo

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 af sundhedsloven:

§ 90. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, jf. § 82 b, oplyse patienten
1) om dato og sted for undersøgelse eller behandling,
2) om patienten kan tilbydes diagnostisk undersøgelse, jf. § 82 a, udredning, jf. § 82 b, eller behandling efter reglerne i § 87, stk. 1 og 2, inden for den gældende frist,
3) om retten til at vælge sygehus efter §§ 86 og 87,
4) om ventetiden på behandling ved regionens egne og andre regioners sygehuse samt ved de i § 79, stk. 2, nævnte private specialsygehuse m.fl.,
5) om, at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på de i nr. 4 nævnte sygehuse, og
6) om, at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter §§ 86 og 87.
Stk. 2. Regionsrådet skal senest 8 hverdage efter ændring af dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus oplyse patienten om retten til at vælge sygehus efter § 87, stk. 3.
Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om regionsrådenes oplysningspligt.

Bekendtgørelse nr. 1207 af 22. september 2016 om ret til sygehusbehandling m.v.:

§ 12. Regionsrådet skal senest 8 hverdage efter, at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, oplyse patienten om
1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,
2) retten til at vælge sygehus efter reglerne i § 13, § 14, § 15, stk. 1-3, og § 19,
3) ventetiden på den diagnostiske undersøgelse, udredning eller behandling, som patienten er henvist til, ved regionens eget sygehusvæsen, andre regioners sygehuse, private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med samt de private specialsygehuse m.fl., jf. § 15, stk. 2 og 3,
4) at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal diagnostiske undersøgelser, udredninger og behandlinger, der foretages på sygehuse omfattet af nr. 3, og
5) at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter reglerne i § 13, § 14, § 15, stk. 1-3, og § 19.
Stk. 2. Regionsrådet skal desuden senest 8 hverdage efter, at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, oplyse patienten
1) om patienten efter reglerne i § 13, stk. 1 og 2, kan tilbydes en diagnostisk undersøgelse inden for 1 måned,
2) om patienten efter reglerne i § 14, stk. 1-3, kan tilbydes udredning inden for 1 måned.
3) om patienten efter reglerne i § 19, stk. 1, kan tilbydes behandling inden for 1 måned,
4) om sygehuset tilbyder at henvise patienten til privatejede sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller sygehuse m.v. i udlandet, som Danske Regioner har indgået aftale med (aftalesygehuse).
Stk. 3. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter ændring af dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus, oplyse patienten om retten til at vælge sygehus efter § 19, stk. 2.
Stk. 4. De i § 15, stk. 2 og 3, nævnte private specialsygehuse m.fl. skal senest 8 hverdage efter, at sygehuset har modtaget henvisning af en patient, oplyse patienten om
1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,
2) retten til at vælge sygehus efter reglerne i § 15, stk. 1-3,
3) at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på sygehuset, og
4) at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter reglerne i § 15, stk. 1-3.
Stk. 5. Regionernes informationsmateriale om udredning og behandling og regionernes oplysninger i medfør af stk. 1-4 skal sikre, at patienterne får bedst muligt kendskab til deres rettigheder og bliver i stand til at træffe oplyste valg på baggrund af den modtagne information. Patientens perspektiv skal være styrende for informationen. Informationen skal være ensartet, let forståelig, tilstrækkelig og relevant samt handlingsanvisende. Den vigtigste information skal stå først.

Bekendtgørelse nr. 1022 af 28. august 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører
…..
7) regionernes oplysningspligt efter § 90 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri
…..