En patient havde ret til at få sendt sin journal til sin e-Boks eller med en anden sikker, digital forsendelsesmåde.

Styrelsen for Patientsikkerhed finder grundlag for at kritisere Sygehus for håndteringen af s anmodning om aktindsigt i sin journal den 18. juli 2017.

Sagsnummer:

18SPS08

Offentliggørelsesdato:

4. april 2018

Juridisk tema:

Aktindsigt

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Håndtering af anmodning om aktindsigt

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed finder grundlag for at kritisere Sygehus for håndteringen af s anmodning om aktindsigt i sin journal den 18. juli 2017.

KLAGEN

Der er klaget over følgende:

  • At ikke fik fyldestgørende aktindsigt i sin journal, da hun bad om en sådan på Ambulatorium , Sygehus , den 18. juli 2017.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientsikkerhed har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

skulle undersøges på Ambulatorium , afdeling , Sygehus .

Begrundelse for afgørelsen

har i klagen oplyst, at hun den 18. juli 2017 anmodede om aktindsigt i sin journal, som skulle sendes til hendes e-Boks. Den 1. august 2017 rykkede hun for aktindsigten. I den forbindelse blev hun bedt om at oplyse sin private e-mailadresse, for sygehuset ville sende journalen med e-mail. Desuden fik hun oplyst, at afdeling var i gang med at sende journalen digitalt. Hun blev efterfølgende ved en e-mail af den 2. august 2017 informeret om, at sygehuset sendte en kopi af journalen. Da hun alene havde modtaget en del af journalen i sin e-Boks, kontaktede hun sygehuset. I den forbindelse fik hun oplyst, at hun alligevel ikke kunne få tilsendt aktindsigt digitalt, men at hun kunne hente journalen på afdelingen eller få den tilsendt med post.

Ved et brev af den 4. august 2017 oplyste afdeling om, at det ikke var muligt at sende journalen til hendes e-Boks, selvom man forsøgte at opdele e-mailen i flere dele, fordi e-Boks ikke kunne modtage så store datamængder. Hun skulle derfor via e-mail eller via afdelingens hjemmeside oplyse, om hun ville hente journalen, eller om den skulle sendes med post.

Da sygehuset ikke har kommenteret oplysningerne i klagen, har styrelsen lagt til grund, at sygehuset også ville sende journalen med en almindelig mail.

Styrelsen har ved gennemgang af s journal konstateret, at den består af 178 sider.

Styrelsen kan oplyse, at en patient har ret til aktindsigt i sin journal. Det følger af sundhedslovens § 37.

Styrelsen kan endvidere videre oplyse, at aktindsigt skal gives i den form, som den, der har fremsat anmodningen, ønsker. Dette gælder dog ikke, hvis det er umuligt eller meget vanskeligt, eller der foreligger tungtvejende modhensyn. Det fremgår af sundhedslovens § 38, stk. 2.

Det er hertil styrelsens opfattelse, at aktindsigt bør gives i elektronisk form, hvis det er ønsket af patienten, såfremt der ikke er konkrete omstændigheder i sagen, der taler imod en elektronisk besvarelse. Det kan f.eks. være, hvis patienten ikke har en sikker e-mailforbindelse, og der er oplysninger i de pågældende dokumenter, der ikke bør sendes via en usikker e-mailforbindelse (uden kryptering og digital signatur). Med andre ord er hensynet til patientens fortrolighed et tungtvejende modhensyn.

Det er derfor styrelsens opfattelse, at afdeling ikke var berettiget at tilbyde at sende journalen, som indeholder personfølsomme oplysninger, med en almindelig mail.

Det er videre styrelsens opfattelse, at det som alternativ var muligt at sende oplysningerne til via e-Boks, da sygehuset er tilsluttet denne service. Det er derfor styrelsens opfattelse, at det som udgangspunkt var sygehusets ansvar at sikre, at journalen kunne modtages i s e-Boks.

Styrelsen har kontaktet e-Boks, som oplyser, at det er muligt at sende en fil på 10 megabyte til en privatpersons e-Boks, når forsendelsesmåden REST anvendes, og 99,5 megabyte med forsendelsesmetoden S-MIME. E-boks har endvidere oplyst, at det teknisk er muligt at gøre store PDF-filer mindre. Det vil derfor efter styrelsens opfattelse altid være muligt at opdele og sende en journal til en patient ad flere omgange, hvis filen deles op i dele, som hver ikke overstiger de angivne megabyte.

Styrelsen kan desuden oplyse, at der findes andre digitale forsendelsesmåder end e-Boks, for eksempel Blue Whale, som er en tjeneste, hvor det er muligt at sende link til en meget stor fil, som borgeren herefter kan downloade. Tjenesten er sikker, hvis der sendes pinkode til borgerens mobiltelefonnummer.

En journal på 187 sider skal som udgangspunkt sendes til en patients e-Boks, når patienten beder om det, eventuelt ad flere omgange. Det er sygehusets ansvar at sikre, at filen ikke overstiger de ovenfor angivne megabyte. Alternativt kan sygehuset tilbyde en anden sikker, digital fremsendelsesmåde.

Det er endvidere styrelsens opfattelse, at sygehuset burde have sikret sig, at journalkopien, som blev sendt til s e-Boks den 2. august 2017 var fyldestgørende og rent faktisk indeholdt hele journalen, sådan som hun ved e-mail af den 2. august 2017 blev oplyst om.

Det er desuden styrelsens opfattelse, at da det vidste sig, at det ikke var muligt at sende journalen digitalt til s e-Boks, burde sygehuset straks have kontaktet hende og oplyst herom, herunder tilbudt en anden sikker, digital forsendelsesmåde.

Styrelsen kan i øvrigt oplyse, at der snarest skal tages stilling til en anmodning om aktindsigt, jf. sundhedslovens § 38, stk. 1. Der skal inden 7 arbejdsdage efter patientens anmodning er modtaget, tages stilling til, om retten til aktindsigt skal begrænses efter § 37, stk. 2 og 3. Er anmodningen ikke imødekommet inden 7 arbejdsdage, skal patienten underrettes om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at sygehuset burde have imødekommet s anmodning om aktindsigt i sin journal ved fremsendelse til hendes e-Boks eller med en anden sikker, digital forsendelsesmåde inden 7 arbejdsdage fra modtagelsen af anmodningen.

Styrelsen finder på denne baggrund, at Sygehus handlede i strid med sundhedsloven ved håndteringen af s anmodning om aktindsigt i sin journal den 18. juli 2017.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 af sundhedsloven:

§ 37. Den, om hvis helbredsforhold der er udarbejdet patientjournaler m.v., har på anmodning ret til aktindsigt heri. Patienten har endvidere på anmodning ret til på en let forståelig måde at få meddelelse om, hvilke oplysninger der behandles i patientjournalen m.v. efter 1. pkt., formålet hermed, kategorierne af modtagere af oplysningerne og tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer.
Stk. 2. En forældremyndighedsindehavers adgang til aktindsigt i en mindreårigs patientjournal m.v. efter stk. 1, jf. § 14, kan begrænses, i det omfang forældremyndighedsindehaverens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den mindreårige, eller i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt beskyttelse af vidner eller andre i sager om strafferetlig forfølgning.
Stk. 3. For optegnelser journalført før den 1. januar 2010 kan retten efter stk. 1 begrænses, i det omfang patientens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser.

§ 38. Den myndighed, institution eller sundhedsperson, der har ansvaret for patientjournalerne m.v., afgør snarest efter modtagelse af en anmodning om aktindsigt i en patientjournal, om retten til aktindsigt skal begrænses efter § 37, stk. 2 og 3. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Den, der har anmodet om aktindsigt, skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.
Stk. 2. Aktindsigt kan enten gives elektronisk, eller ved at der gives adgang til gennemsyn af patientjournalen m.v. på stedet eller udleveres en afskrift eller kopi. Aktindsigten skal gives i den form, som den, der har fremsat anmodningen, ønsker. Dette gælder dog ikke, hvis det er umuligt eller meget vanskeligt eller der foreligger tungtvejende modhensyn.
Stk. 3. I de tilfælde, hvor en sundhedsperson efter stk. 1 og 2 er tillagt beføjelser, påhviler det overordnede ansvar for, at aktindsigt meddeles i overensstemmelse med loven, den driftsansvarlige myndighed.

Bekendtgørelse nr. 1022 af 28. august 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 1. Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. §§ 11 og 12, behandler klager fra patienter over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed og forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 4-9 med undtagelse af klager, hvor der i den øvrige lovgivning er foreskrevet en anden klageadgang. Styrelsen for Patientsikkerhed kan ikke behandle en klage efter 1. pkt., hvis den faglige virksomhed eller det forhold, klagen vedrører, helt eller delvis er omfattet af en klage efter § 2.
Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed træffer i sager efter stk. 1 afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel, eller om sundhedsvæsenet har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 4-9.