Behandling hos speciallæge i plastikkirurgi var omfattet af befordringsbekendtgørelsen, da patienten var henvist til behandling i offentligt regi.

Styrelsen for Patientsikkerhed hjemviser den afgørelse, der er truffet af Kommune den 16. november 2015 om befordringsgodtgørelse til til speciallæge i plastikkirurgi. Kommune skal træffe en ny afgørelse i sagen.

Sagsnummer:

18SPS12

Offentliggørelsesdato:

25. juni 2018

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed hjemviser den afgørelse, der er truffet af Kommune den 16. november 2015 om befordringsgodtgørelse til til speciallæge i plastikkirurgi.

Kommune skal træffe en ny afgørelse i sagen.

KLAGEN

Kommune meddelte ved afgørelse af 16. november 2015 afslag på befordringsgodtgørelse. klagede den 18. november 2015 over afgørelsen.

BEGRUNDELSE

var den 13. april og den 12. oktober 2015 til behandling hos speciallæge i plastikkirurgi. Hun ansøgte efterfølgende Kommune om befordringsgodtgørelse.

Kommune traf afgørelse den 16. november 2015. Det fremgår af afgørelsen, at loven om befordringsgodtgørelse kun omhandler alment praktiserende læger samt speciallæger. Det er hertil anført, at plastikkirurgi ikke er indeholdt i lovgivningen.

har i sin klage af 18. november 2015 anført, at hun har været til behandling hos en speciallæge. Hun har videre anført, at speciallægen fjernede et modermærke, som desværre viste sig at have kræftceller. Hun har i den forbindelse anført, at dette intet havde med plastikkirurgi at gøre. Hun har endelig anført, at da denne speciallæge har opereret modermærket væk, vil hun fortsat gå til kontrol hos denne.

Kommune har i en udtalelse til Styrelsen for Patientsikkerhed oplyst, at kommunen ved behandling af sager om befordringsgodtgørelse i forbindelse med lægebehandling anvender tilgængelige oplysninger på lægernes egne hjemmesider for at fastlægge, om en given læge er i kategorien af læger og speciallæger, som kommunen efter lovgivningen skal yde befordringsgodtgørelse til.

Videre har Kommune oplyst, at kommunen i forbindelse med afgørelsen af 16. november 2015 ved opslag på lægens hjemmeside har konstateret, at lægen udfører plastikkirurgi, som efter kommunens opfattelse ikke hører til lovens anvendelsesområde, hvorfor kommunens opfattelse er, at kommunen ikke er forpligtede til at yde befordringsgodtgørelse til den pågældende læge.

Styrelsen har ved opslag på www.sundhed.dk konstateret, at den speciallæge, som har været til behandling hos, fremgår af sidens liste over speciallæger. Det fremgår, at den pågældende speciallæge er speciallæge i plastikkirurgi. Endvidere fremgår det, at speciallægen alene modtager patienter med henvisning i offentlig regi. Det er yderligere specificeret, at speciallægen ikke modtager patienter til behandling i privat regi, ligesom der ikke vejledes om kosmetiske behandlinger og operationer i klinikken.

Det fremgår af § 1 i bekendtgørelse nr. 959 af 28. august 2014 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven, at kommunalbestyrelsen i sygdomstilfælde yder befordringsgodtgørelse for nødvendig befordring efter reglerne i kapitel 1 i bekendtgørelsen til personer, som er omfattet af sikringsgruppe 1, og som modtager behandling for regionsrådets regning efter sundhedsloven.

Det fremgår endvidere af samme bekendtgørelses § 2, at kommunalbestyrelsen yder befordringsgodtgørelse til og fra alment praktiserende læge og speciallæge m.v. efter reglerne i kapitel 1.

På baggrund af oplysningerne om speciallægen på www.sundhed.dk er det styrelsens opfattelse, at har været henvist til behandling hos speciallæge i plastikkirurgi, og at der har været tale om behandling for regionsrådets regning. Det er herefter på baggrund af de foreliggende oplysninger styrelsens opfattelse, at der således har været tale om speciallægebehandling, som kommunen efter bekendtgørelsens § 2 er forpligtet til at yde godtgørelse til, såfremt betingelserne herfor er opfyldt jf. bekendtgørelsens §§ 5-7.

På denne baggrund hjemviser styrelsen den afgørelse, der er truf¬fet af Kommune den 16. november 2015 om befordringsgodtgørelse til til speciallæge i plastikkirurgi. Kommune skal træffe en ny afgørelse i sagen, hvor kommunen inddrager det, som styrelsen ovenfor har anført.

LOVGRUNDLAG

Ordlyden af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet blev ikke ændret, da Patientombuddet blev en del af Styrelsen for Patientsikkerhed den 8. oktober 2015. Derfor refereres der i nedenstående lovgrundlag fortsat til Patientombuddet. De kompetencer, der hørte under Patientombuddet, tilkommer nu Styrelsen for Patientsikkerhed.

Bekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014 af sundhedsloven:

§ 170. Kommunalbestyrelsen yder i sygdomstilfælde godtgørelse for nødvendig befordring til og fra alment praktiserende læge til personer, der er omfattet af § 59, stk. 1, og som modtager social pension, hvis personen modtager behandling for regionens regning efter denne lov.
Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om befordringsgodtgørelse til personer omfattet af stk. 1 og til personer, der har ret til tilskud til ydelser ved alment praktiserende læge efter § 168, stk. 1.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen yder i sygdomstilfælde godtgørelse til de i stk. 1 nævnte personer for nødvendig befordring til og fra speciallæge, hvis personen modtager behandling for regionens regning efter denne lov efter henvisning fra alment praktiserende læge eller speciallæge, eller i særlige tilfælde uden henvisning, jf. § 64, stk. 4, og behandlingen ydes af den speciallæge inden for vedkommende speciale, der har konsultationssted nærmest ved patientens opholdssted. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om befordringsgodtgørelse ved besøg hos speciallæge for personer omfattet af 1. pkt., personer omfattet af § 59, stk. 1, og personer, der har ret til tilskud til ydelser ved speciallæge efter § 168, stk. 1.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen yder godtgørelse for nødvendig befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til og fra akut skadebehandling hos alment praktiserende læge eller speciallæge til personer, der er omfattet af § 59, stk. 1, hvis behandlingen finder sted for regionens regning efter denne lov.

Bekendtgørelse nr. 959 af 28. august 2014 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

§ 1. Kommunalbestyrelsen yder i sygdomstilfælde godtgørelse for nødvendig befordring efter reglerne i dette kapitel til personer, der er omfattet af sikringsgruppe 1, og som modtager behandling for regionrådets regning efter sundhedsloven.

§ 2. Kommunalbestyrelsen yder befordringsgodtgørelse til og fra alment praktiserende læge eller speciallæge m.v. efter reglerne i dette kapitel.

§ 5. Personer, der modtager pension efter de sociale pensionslove, har ret til godtgørelse for befordring til og fra speciallæge, hvis personen er henvist dertil af en alment praktiserende læge eller speciallæge, samt uden sådan henvisning ved besøg hos speciallæge i oftalmologi (øjensygdomme) eller speciallæge i oto-rhino-laryngologi (øre-næse-halssygdomme) samt hos speciallæge i gynækologi og obstetrik ved svangerskabsafbrydelse inden udløbet af 12. uge, jf. dog § 7.

§ 6. Personer har ret til godtgørelse for befordring til og fra speciallæge, hvis afstanden mellem den sikredes bopæl eller faste opholdssted og speciallægens konsultationssted overstiger 50 km. , og personen er henvist dertil af alment praktiserende læge eller speciallæge, samt uden sådan henvisning ved besøg hos speciallæge i oftalmologi (øjensygdomme) eller speciallæge i oto-rhino-laryngologi (øre-næse-halssygdomme) samt hos speciallæge i gynækologi og obstetrik ved svangerskabsafbrydelse inden udløbet af 12. uge, jf. dog § 7.

§ 7. Befordringsgodtgørelse efter §§ 5 og 6 ydes kun i forbindelse med besøg hos den speciallæge inden for vedkommende speciale, der har konsultation nærmest ved patientens opholdssted. Hvis denne speciallæge er forhindret i at yde lægehjælp, ydes der befordringsgodtgørelse til den nærmeste, som ikke er forhindret. Søger patienten fjernere beliggende speciallæge, kan der ydes befordringsgodtgørelse med det beløb, patienten havde ret til, hvis denne havde søgt den nærmest beliggende speciallæge.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 5. Kommunalbestyrelsens afgørelser m.v. kan påklages til Patientombuddet, når de vedrører
…..
9) befordring og befordringsgodtgørelse efter § 170 og § 172 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,
…..