Patient var henvist til et fjernere sygehus af egen læge.

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truf¬fet af Region den 5. juli 2017 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus 1. har ikke ret til yderligere befordringsgodtgørelse.

Sagsnummer:

18SPS19

Offentliggørelsesdato:

25. juni 2018

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region den 5. juli 2017 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus 1.

har ikke ret til yderligere befordringsgodtgørelse.

KLAGEN

Region meddelte den 5. juli 2017 delvist afslag på befordringsgodtgørelse og oplyste, at han ville få udbetalt 514,50 kr. i forbindelse med behandling på Sygehus 1. klagede den 8. juli 2017 til Styrelsen for Patientsikkerhed over afgørelsen.

BEGRUNDELSE

var i perioden fra den 20. juni 2014 til den 31. maj 2017 til behandling på Sygehus 1. Han ansøgte efterfølgende Region om befordringsgodtgørelse.

Region traf afgørelse den 5. juli 2017. Det fremgår af afgørelsen, at havde benyttet sig af det frie sygehusvalg, idet han efter Region s sædvanlige visitationspraksis kunne være blevet behandlet på Sygehus 2, hvortil han var berettiget til 514,50 kr. befordringsgodtgørelse.

har i sin klage af 8. juli 2017 anført, at han for år tilbage blev henvist til Sygehus 2 i forbindelse med et kronisk sygdomsforløb med leddegigt. Han har videre anført, at han på grund af manglende behandlingskapacitet på Sygehus 2 med det samme blev omvisiteret derfra til Sygehus 1. Han har derfor aldrig modtaget behandling på Sygehus 2 i forbindelse med sin leddegigt. Han har videre anført, at visitering og mødeindkaldelser til kontrol af behandlingen herefter alene er varetaget af Sygehus 1 uden hans indflydelse. Han har hertil anført, at idet han ikke har haft indflydelse på visitering og viden om kapacitet på de forskellige afdelingen, finder han det uantagelig, at han for det første har været nødt til at acceptere behandling, som ikke ligger nær hans bopæl, og dernæst får afslag på befordringsgodtgørelse dertil, fordi han skulle have søgt behandling på et nærmere hospital, som ikke havde kapacitet til at behandle ham.

En person har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:
1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.
2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.
3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 15 i bekendtgørelse nr. 1206 af 19. september 2016 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven, som var gældende for behandlingerne efter den 1. oktober 2016. Ligeledes fremgår det af § 15 i bekendtgørelse nr. nr. 973 af 28. juni 2016 med samme navn, som var gældende for behandlingerne i perioden fra den 1. juli til den 1. oktober 2016. Ligeledes fremgår det af § 11 i bekendtgørelserne nr. 959 af 29. august 2014 og nr. 1662 af 27. december 2013 med samme navn, som var gældende for behandlingerne forud for den 1. juli 2016.

En person, der vælger at blive behandlet på et sygehus efter reglerne om frit sygehusvalg, er berettiget til befordringsgodtgørelse som minimum svarende til afstanden til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationspraksis. Betingelserne for at modtage befordring eller befordringsgodtgørelse til dette behandlingssted skal være opfyldt.

Det fremgår af § 13 og 17 i samme bekendtgørelser.

En patient har altså som regel ret til at blive behandlet gratis på et offentligt sygehus efter eget eller den henvisende læges valg. Retten til befordring eller befordringsgodtgørelse følger dog ikke med til det valgte sygehus. Dette gælder også, selv om der er kortere ventetid på det valgte sygehus.

Det er styrelsens opfattelse, at der kan være tale om frit sygehusvalg, selv om patienten ikke vidste det. Den læge, der henviser patienten, bør oplyse patienten om, at patienten muligvis ikke har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse. Lægens manglende information om dette, giver ikke patienten ret til befordring eller befordringsgodtgørelse.

Det er dog styrelsens opfattelse, at patienten, hvis denne er henvist til det behandlingssted, som efter regionsrådets visitationspraksis er det nærmeste, og på dette behandlingssted bliver viderehenvist til et andet sygehus på sygehusets eget initiativ, har ret til befordringsgodtgørelse til det sygehus, der viderehenvises til, i det omfang betingelserne for befordringsgodtgørelse i øvrigt er opfyldt. Sygehusets omvisitering må i denne situation anses for at være en del af regionens visitationskriterier, jf. ovennævnte bekendtgørelses § 12/16.

Det fremgår af Region s udtalelse til sagen, at blev henvist til Sygehus 1 af sin egen læge i 2007.

Styrelsen har den 11. december 2017 partshørt over ovenstående oplysning.

har den 20. december 2017 indsendt sine bemærkninger hertil. Han har anført, at han har været henvist flere gange til et sygehus i forbindelse med sin gigtlidelse, og at den henvisning Region har omtalt formentlig er en af de seneste henvisninger. Han har hertil anført, at han i første omgang blev henvist til Sygehus 2, og at en tur med bus hjemmefra til Sygehus 1 og retur stort set er en dagsforestilling og derfor noget, han gerne havde undværet. Han har videre anført, at han også skulle forholde sig til, at han havde behov for behandling uden lang ventetid. Han har desuden anført, at det er Sygehus 1, der har udfyldt hans ansøgningsskemaer uden at gøre opmærksom på de nye og ændrede regler på området, og at han ikke føler, at han selv har fået lov at disponere i forhold til de ændrede refusionsregler for transport. Han har endelig anført, at betaling for transporten til Sygehus 1 er betydelige, idet han kun lever af sin folkepension, og at han nu har bedt Sygehus 1 om at henvise ham til Sygehus 2.

Det er uanset dette styrelsens opfattelse, at benyttede sig af det frie sygehusvalg, idet kunne være blevet behandlet på Sygehus 2.

Styrelsen kan i den forbindelse ikke lægge vægt på, at ved tidligere henvisninger er blevet henvist til Sygehus 2, hvorefter han blev omvisiteret, idet behandlingerne i perioden fra den 20. juni 2014 til 31. maj 2017 skete på baggrund af henvisningen fra hans egen læge til Sygehus 1 i 2007. Der var således i dette tilfælde ikke tale om en omvisitering.

Idet modtager pension opfylder han betingelserne for befordring eller befordringsgodtgørelse efter bekendtgørelsernes § 11, nr. 1, jf. § 13/§ 15, nr. 1, jf. § 17 svarende til udgifterne til Sygehus 2.

Som ovenfor anført, har Region udbetalt befordringsgodtgørelse hertil.

På denne baggrund finder styrelsen, at ikke er berettiget til yderligere befordringsgodtgørelse i forbindelse med sin behandling på Sygehus 1.

ooo00ooo

Kommentarer fra af 20. december 2017 er indgået i styrelsens vurdering af sagen.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 af sundhedsloven:

§ 171. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 a har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og som modtager social pension. Befordring og befordringsgodtgørelse ydes til behandling på regionale sygehuse og de i § 75 nævnte institutioner samt til behandling på andre sygehuse m.v. efter nærmere af sundheds- og ældreministeren fastsatte regler.
Stk. 2. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, som er henvist til diagnostisk undersøgelse på sygehus, jf. § 79, til brug for udredning hos alment praktiserende læge, jf. § 60, eller hos praktiserende speciallæge, jf. § 64.
Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilke tilfælde og i hvilket omfang personer i øvrigt har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til sygehusbehandling og til diagnostiske undersøgelser på sygehus til brug for udredning hos alment praktiserende læge eller hos praktiserende speciallæge, herunder i hvilket omfang ret hertil tilkommer personer, der efter eget valg behandles på et sygehus uden for bopælsregionen i henhold til reglerne i §§ 86, 87 og 89 a.
Stk. 4. Regionsrådet yder befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og til diagnostiske undersøgelser på sygehus til brug for udredning hos alment praktiserende læge eller hos praktiserende speciallæge, hvis deres tilstand gør det nødvendigt. Regionsrådet yder godtgørelse for befordring til personer, der er omfattet af 1. pkt. og har ret til refusion af udgifter til behandling i andre EU-/EØS-lande i medfør af § 89 a.
Stk. 5. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om godtgørelse efter stk. 4.

Bekendtgørelse nr. 1662 af 27. december 2013 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

Bekendtgørelse nr. 959 af 29. august 2014 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:
§ 11. Personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:
1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.
2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.
3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

§ 12. Personer, der er henvist efter regionsrådets visitationskriterier til behandling på et af bopælsregionens egne sygehuse eller samarbejdssygehuse m.v., eller til et sygehus med specialiserede funktioner (tidligere lands- eller landsdelssygehus), er berettiget til befordring eller befordringsgodtgørelse, når mindst en af betingelserne i § 11 er opfyldt, jf. §§ 26 og 27.

§ 13. Personer, der opfylder mindst en af betingelserne i § 11, jf. §§ 26 og 27, og som vælger at anvende det frie sygehusvalg, jf. sundhedslovens § 86, det udvidede frie sygehusvalg, jf. sundhedslovens § 82 a og § 87, har ret til godtgørelse af deres befordringsudgifter som minimum svarende til befordringsudgiften til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationskriterier.
Stk. 2. Retten til befordringsgodtgørelse efter stk. 1, jf. § 11, nr. 2, forudsætter, at afstanden til eller fra det sygehus m.v., som patienten har valgt, overstiger 50 km.

Bekendtgørelse nr. 973 af 28. juni 2016 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

Bekendtgørelse nr. 1206 af 19. september 2016 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:
§ 15. Personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:
1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.
2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter Regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.
3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

§ 16. Personer, der er henvist efter regionsrådets visitationskriterier til behandling på et af bopælsregionens egne sygehuse eller samarbejdssygehuse m.v., eller til et sygehus med specialiserede funktioner (tidligere lands- eller landsdelssygehus), er berettiget til befordring eller befordringsgodtgørelse, når mindst en af betingelserne i § 15 er opfyldt, jf. §§ 30 og 31.

§ 17. Personer, der opfylder mindst en af betingelserne i § 15, jf. §§ 30 og 31, og som vælger at anvende det frie sygehusvalg, jf. sundhedslovens § 86, det udvidede frie sygehusvalg, jf. sundhedslovens § 82 a og § 87, har ret til godtgørelse af deres befordringsudgifter som minimum svarende til befordringsudgiften til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationskriterier.
Stk. 2. Retten til befordringsgodtgørelse efter stk. 1, jf. § 15, nr. 2, forudsætter, at afstanden til eller fra det sygehus m.v., som patienten har valgt, overstiger 50 km.

Bekendtgørelse nr. 1022 af 28. august 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører
…..
13) vilkår for en persons ret til befordring og befordringsgodtgørelse ved sygehusbehandling efter § 171 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,
…..