Visitationssygehuset mente sig ikke i stand til at behandle særlig følgesygdom til diabetes.

Styrelsen for Patientsikkerhed ændrer den afgørelse, der er truffet af Region den 12. november 2015, og fastholdt ved afgørelse af 3. december 2015, om befordringsgodtgørelse til til Sygehus 1. Region beregner og udbetaler befordringsgodtgørelse til .

Sagsnummer:

18SPS21

Offentliggørelsesdato:

22. juni 2018

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed ændrer den afgørelse, der er truffet af Region den 12. november 2015, og fastholdt ved afgørelse af 3. december 2015, om befordringsgodtgørelse til til Sygehus 1.

Region beregner og udbetaler befordringsgodtgørelse til .

KLAGEN

Region meddelte ved afgørelse af 12. november 2015 afslag på befordringsgodtgørelse. Regionen fastholdt herefter, den 3. december 2015, deres afgørelse, hvorefter ved klageskema af 28. december 2015 klagede over afgørelsen.

BEGRUNDELSE

var den 25. september 2015 og den 9. oktober samme år til behandling i ambulatorium 1 og ambulatorium 2, Sygehus 1. Han ansøgte i denne forbindelse Region om befordringsgodtgørelse.

Region traf afgørelse den 12. november 2015 og fastholdt denne ved sin revurdering af 3. december 2015.

Det fremgår af afgørelsen, at havde benyttet sig af det frie sygehusvalg, idet han efter Region s sædvanlige visitationspraksis kunne være blevet behandlet på Sygehus 2, hvortil han ikke ville have været berettiget til befordringsgodtgørelse.

En person har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:
1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.
2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.
3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 11 i bekendtgørelse nr. 959 af 29. august 2014 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

En person, der vælger at blive behandlet på et sygehus efter reglerne om frit sygehusvalg, er berettiget til befordringsgodtgørelse som minimum svarende til afstanden til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationspraksis. Betingelserne for at modtage befordring eller befordringsgodtgørelse til dette behandlingssted skal være opfyldt.

Det fremgår af § 13 i samme bekendtgørelse.

En patient har altså som regel ret til at blive behandlet gratis på et offentligt sygehus efter eget eller den henvisende læges valg. Retten til befordring eller befordringsgodtgørelse følger dog ikke med til det valgte sygehus. Dette gælder også, selv om der er kortere ventetid på det valgte sygehus.

Det er styrelsens opfattelse, at der kan være tale om frit sygehusvalg, selv om patienten ikke vidste det. Den læge, der henviser patienten, bør oplyse patienten om, at patienten muligvis ikke har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse. Lægens manglende information om dette, giver ikke patienten ret til befordring eller befordringsgodtgørelse.

Styrelsen har lagt til grund, at var henvist til Sygehus 1.

har i sin klage af 28. december 2015 anført, at han har autonom neuropati (gastroparese) og derfor følges på Sygehus 1.

Det fremgår hertil af mailkorrespondancen mellem og Region , at Sygehus 1, ambulatorium 1 og afdeling , havde oplyst til regionen, at blev behandlet på hovedfunktionsniveau, hvormed behandlingen kunne have foregået på Sygehus 2.

Af samme mailkorrespondance fremgår det imidlertid, at ikke var af den opfattelse, at behandlingen for gastroparese kunne foretages på Sygehus 2.

Det fremgår hertil af et brev af 6. januar 2016 fra en overlæge på ambulatorium 3 på Sygehus 2, at kontrol af gastroparese og packer-kontrol kun kan foregå ved Sygehus 1, der har landsdelsfunktion for dette.

Region er herefter blevet partshørt over ovenstående brev, hvilket dog ifølge regionen kun bekræfter deres eksisterende opfattelse.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at ikke benyttede sig af det frie sygehusvalg.

Styrelsen har lagt vægt på, at diabetes sædvanligvis behandles på hovedfunktionsniveau, og på at gastroparese er en slags mavesækslammelse, som skyldes diabetes.

Styrelsen har videre lagt vægt på, at gastroparese således efter styrelsens opfattelse ikke kan sammenlignes med mere almindelig forstoppelse. Styrelsen har hertil lagt vægt på, at har oplyst i ovennævnte mailkorrespondance, at han går til almindelig kontrol for sin diabetes på Sygehus 2.

Styrelsen har endvidere ikke fundet anledning til at tilsidesætte oplysningerne i det nævnte brev fra ambulatorium 3 på Sygehus 2, hvoraf det fremgår, at kontrol af gastroparese og packer-kontrol kun kan foregå ved Sygehus 1, der har landsdelsfunktion for dette.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at Sygehus 2, ikke havde et behandlingstilbud til vedrørende kontrol af gastroparese og packer-kontrol.

På denne baggrund ændrer styrelsen den afgørelse, der er truf¬fet af Region den 3. december 2015 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus 1.

Region beregner og udbetaler befordringsgodtgørelse til .

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 af sundhedsloven:

§ 171. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 a har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og som modtager social pension. Befordring og befordringsgodtgørelse ydes til behandling på regionale sygehuse og de i § 75 nævnte institutioner samt til behandling på andre sygehuse m.v. efter nærmere af sundheds- og ældreministeren fastsatte regler.
Stk. 2. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, som er henvist til diagnostisk undersøgelse på sygehus, jf. § 79, til brug for udredning hos alment praktiserende læge, jf. § 60, eller hos praktiserende speciallæge, jf. § 64.
Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilke tilfælde og i hvilket omfang personer i øvrigt har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til sygehusbehandling og til diagnostiske undersøgelser på sygehus til brug for udredning hos alment praktiserende læge eller hos praktiserende speciallæge, herunder i hvilket omfang ret hertil tilkommer personer, der efter eget valg behandles på et sygehus uden for bopælsregionen i henhold til reglerne i §§ 86, 87 og 89 a.
Stk. 4. Regionsrådet yder befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og til diagnostiske undersøgelser på sygehus til brug for udredning hos alment praktiserende læge eller hos praktiserende speciallæge, hvis deres tilstand gør det nødvendigt. Regionsrådet yder godtgørelse for befordring til personer, der er omfattet af 1. pkt. og har ret til refusion af udgifter til behandling i andre EU-/EØS-lande i medfør af § 89 a.
Stk. 5. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om godtgørelse efter stk. 4.

Bekendtgørelse nr. 1206 af 19. september 2016 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

§ 15. Personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:
1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.
2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter Regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.
3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

§ 17. Personer, der opfylder mindst en af betingelserne i § 15, jf. §§ 30 og 31, og som vælger at anvende det frie sygehusvalg, jf. sundhedslovens § 86, det udvidede frie sygehusvalg, jf. sundhedslovens § 82 a og § 87, har ret til godtgørelse af deres befordringsudgifter som minimum svarende til befordringsudgiften til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationskriterier.
Stk. 2. Retten til befordringsgodtgørelse efter stk. 1, jf. § 15, nr. 2, forudsætter, at afstanden til eller fra det sygehus m.v., som patienten har valgt, overstiger 50 km.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet som ændret ved lov nr. 656 af 8. juni 2016:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører
…..
14) vilkår for en persons ret til befordring og befordringsgodtgørelse ved sygehusbehandling efter § 171 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,
…..