På baggrund af helbredsmæssig vurdering var patient alene berettiget til befordringsgodtgørelse svarende til udgiften med offentlige transportmidler.

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region den 12. december 2016 med den ændring, der følger af afgørelse af 17. januar 2017 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus . har ikke ret til yderligere befordringsgodtgørelse.

Sagsnummer:

18SPS26

Offentliggørelsesdato:

25. juni 2018

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region den 12. december 2016 med den ændring, der følger af afgørelse af 17. januar 2017 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus .

har ikke ret til yderligere befordringsgodtgørelse.

KLAGEN

Region meddelte ved afgørelse af 12. december 2016 afslag på befordringsgodtgørelse. Hun klagede den 7. januar 2017 til Styrelsen for Patientsikkerhed over afgørelsen.

BEGRUNDELSE

var den 24. november 2016 til behandling på Sygehus . Hun ansøgte efterfølgende Region om befordringsgodtgørelse.

Region traf afgørelse den 12. december 2016. Det fremgår af afgørelsen, at afstanden mellem s bopæl og Sygehus er 49,7 km, hvorfor hun ikke har ret til befordringsgodtgørelse.

har i sin klage af 7. januar 2017 anført, at der den pågældende dag var vejarbejde på strækningen mellem to byer på grund af motorvejsbyggeri, hvorfor antallet af kørte kilometer oversteg 50 km hver vej. Hun har videre anført, at hun finder det mærkeligt, at der på hendes ansøgning om befordringsgodtgørelse er markeret, at hospitalet har vurderet, at hun var i stand til at tage offentlig transport den pågældende dag. Hun har hertil anført, at hendes kontaktperson på det bosted, hvor hun bor, netop kørte hende den dag, fordi hun ikke kunne tage offentlige transportmidler, da det for hende var en ubehagelig samtale, hun skulle ind til.

Region revurderede herefter afgørelsen og meddelte den 17. januar 2017 , at regionen havde fået bekræftet, at afstanden mellem hendes bopæl og Sygehus den 24. november 2016 var mere end 50 km på grund af vejarbejde. Region fandt derfor, at hun var berettiget til udbetaling af 142 kr. i befordringsgodtgørelse.

På anmodning fra styrelsen har Region den 23. februar 2017 oplyst, at beløbet svarer til udgifterne med rejsekort, to ture af 71 kr.

En person har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:
1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.
2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.
3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 15 i bekendtgørelse nr. 1206 af 19. september 2016 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

Styrelsen har på baggrund af Region s afgørelse af 17. januar 2017 lagt til grund, at afstanden mellem s bopæl og Sygehus konkret var mere end 50 km den 24. november 2016 på grund af vejarbejde.

Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at opfylder betingelserne for at modtage befordringsgodtgørelse i henhold til ovennævnte bekendtgørelses § 15, nr. 2.

Styrelsen kan oplyse, at en patient kun kan få befordringsgodtgørelse svarende til udgiften for det billigste, forsvarlige befordringsmiddel. Dette gælder også, selv om patienten har benyttet et dyrere befordringsmiddel. Befordringsmidler kan eksempelvis være tog, bus, færge, privatbil og taxa.

Det fremgår af den nævnte bekendtgørelses § 30, stk. 1 og 2.

Ved udbetaling af befordringsgodtgørelse efter stk. 1 har patienten ret til at få dækket den reelle udgift til befordring, når patienten har benyttet offentlige transportmidler og i det konkrete tilfælde ikke har benyttet en eventuel rabatordning. Øvrig udbetaling af befordringsgodtgørelse efter stk. 1 sker efter en teknisk beregning, hvori eventuelle rabatordninger medregnes.

Det fremgår af den nævnte bekendtgørelses § 30, stk. 3.

har anført, at hun ikke var i stand til at benytte offentlige transportmidler til hospitalet den pågældende dag.

Styrelsen har ved afgørelsen lagt vægt på, at det fremgår af ansøgningen om befordringsgodtgørelse, at den behandlende afdeling har vurderet, at i forbindelse med hendes ambulante behandling den 24. november 2016 var i stand til at tage offentlig transport.

Styrelsen kan hertil oplyse, at vurderingen af, om en patient kan benytte offentlige transportmidler, herunder om patienten har brug for en ledsager, som udgangspunkt er en lægefaglig vurdering, som den behandlende afdeling foretager.

Styrelsen har ikke fundet anledning til at tilsidesætte det lægefaglige skøn, som er foretaget på Sygehus , for så vidt angår vurderingen af, om kunne benytte offentlige transportmidler til hospitalet.

Det fremgår af klagen, at blev kørt i bil til Sygehus .

Beregning af befordringsgodtgørelse skal derfor ske efter en teknisk beregning, hvori eventuelle rabatordninger medregnes, herunder prisen med et rejsekort.

Styrelsen har bemærket, at Region i afgørelsen har lagt vægt på befordringsudgiften med rejsekort. Hertil kan styrelsen oplyse, at oprettelse af rejsekort i perioden før den 1. juni 2015 var gratis. Styrelsen har imidlertid bemærket, at s behandling fandt sted efter den 1. juni 2015, hvor oprettelse af rejsekort nu forudsætter betaling af et gebyr på 50 kr. Det er styrelsens opfattelse, at en region kan lægge vægt på udgiften for benyttelse af offentlig transport med rejsekort, selvom personen, som ansøger om befordringsgodtgørelse, ikke havde et rejsekort, idet der i udgangspunktet er tale om en teknisk beregning i en hypotetisk situation.

Det er dog hertil styrelsens opfattelse, at befordringsgodtgørelse skal modsvare de faktiske udgifter til det billigste forsvarlige befordringsmiddel. En patient er derfor berettiget til udbetaling af 50 kr. oveni rejsekortstaksten, såfremt befordringsgodtgørelsen udregnes efter rejsekorttakst, og transporten finder sted efter den 1. juni 2015. I de tilfælde, hvor patienten har et rejsekort, eller regionen tidligere har udbetalt godtgørelse med tillæg af 50 kr. til dækning af oprettelsesgebyr, kan regionen fremadrettet udbetale godtgørelse svarende til rejsekorttakst, såfremt dette konkret er det billigst forsvarlige.

Styrelsen har lagt til grund, at var i besiddelse af et rejsekort. Styrelsen har i den forbindelse lagt vægt på, at hun i forbindelse med styrelsens partshøring af hende den 24. juli 2017 ikke har kommenteret på, at regionens beregning af udbetaling er foretaget efter prisen med rejsekort.

På denne baggrund finder styrelsen, at ikke er berettiget til yderligere befordringsgodtgørelse i forbindelse med sin behandling på Sygehus .

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 af sundhedsloven:

§ 171. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 a har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og som modtager social pension. Befordring og befordringsgodtgørelse ydes til behandling på regionale sygehuse og de i § 75 nævnte institutioner samt til behandling på andre sygehuse m.v. efter nærmere af sundheds- og ældreministeren fastsatte regler.
Stk. 2. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, som er henvist til diagnostisk undersøgelse på sygehus, jf. § 79, til brug for udredning hos alment praktiserende læge, jf. § 60, eller hos praktiserende speciallæge, jf. § 64.
Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilke tilfælde og i hvilket omfang personer i øvrigt har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til sygehusbehandling og til diagnostiske undersøgelser på sygehus til brug for udredning hos alment praktiserende læge eller hos praktiserende speciallæge, herunder i hvilket omfang ret hertil tilkommer personer, der efter eget valg behandles på et sygehus uden for bopælsregionen i henhold til reglerne i §§ 86, 87 og 89 a.
Stk. 4. Regionsrådet yder befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og til diagnostiske undersøgelser på sygehus til brug for udredning hos alment praktiserende læge eller hos praktiserende speciallæge, hvis deres tilstand gør det nødvendigt. Regionsrådet yder godtgørelse for befordring til personer, der er omfattet af 1. pkt. og har ret til refusion af udgifter til behandling i andre EU-/EØS-lande i medfør af § 89 a.
Stk. 5. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om godtgørelse efter stk. 4.

Bekendtgørelse nr. 1206 af 19. september 2016 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

§ 15. Personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:
1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.
2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter Regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.
3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

§ 30. Befordringsgodtgørelse efter denne bekendtgørelse ydes med et beløb svarende til befordringsudgiften med det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel.
Stk. 2. Befordringsmidler, der kan ydes godtgørelse til efter stk. 1, omfatter offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, samt taxa og privatbil m.v.
Stk. 3. Ved udbetaling af befordringsgodtgørelse efter stk. 1 har patienten ret til at få dækket den reelle udgift til befordring, når patienten har benyttet offentlige transportmidler og i det konkrete tilfælde ikke har benyttet en eventuel rabatordning. Øvrig udbetaling af befordringsgodtgørelse efter stk. 1 sker efter en teknisk beregning, hvori eventuelle rabatordninger medregnes.

Bekendtgørelse nr. 84 af 17. januar 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører
…..
14) vilkår for en persons ret til befordring og befordringsgodtgørelse ved sygehusbehandling efter § 171 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,
…..