Patient alene berettiget til befordringsgodtgørelse svarende til udgiften med offentlige transportmidler, selvom det tog lang tid.

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Kommune den 6. januar 2017 om befordringsgodtgørelse til til genoptræning på Sygehus . har ikke ret til yderligere befordringsgodtgørelse.

Sagsnummer:

18SPS27

Offentliggørelsesdato:

25. juni 2018

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truf¬fet af Kommune den 6. januar 2017 om befordringsgodtgørelse til til genoptræning på Sygehus .

har ikke ret til yderligere befordringsgodtgørelse.

KLAGEN

Kommune meddelte ved brev af 6. januar 2017 , at han ville få udbetalt 684 kr. i befordringsgodtgørelse. Han klagede den 16. januar 2017 til Styrelsen for Patientsikkerhed over kommunens afgørelse.

BEGRUNDELSE

var i perioden fra den 11. oktober til den 17. november 2016 til genoptræning på Sygehus 12 gange. Han ansøgte efterfølgende Kommune om befordringsgodtgørelse. Han oplyste i forbindelse med sin ansøgning, at han havde kørt med flextrafik 23 gange a’ 140 kr., og at han således anmodede om 3.220 kr. i befordringsgodtgørelse.

Kommune traf afgørelse den 6. januar 2017. Det fremgår af afgørelsen, at kommunen havde kontaktet Klinik på Sygehus og efterfølgende modtaget en køreseddel. Det fremgår af denne, at han blev vurderet til at være i stand til at anvende offentlige transportmidler til og fra klinikken. Det er på køresedlen noteret, at der ikke var nogen passende forbindelse fra s bopæl til klinikken, uden at det ville blive en dagsrejse. Det fremgår videre af afgørelsen, at der i udmålingen af befordringsgodtgørelse ikke tages hensyn til rejsetiden, men alene til om man helbredsmæssigt er i stand til at anvende offentlige transportmidler. Kommune vedlagde en udskrift fra www.rejseplanen.dk, hvor det fremgår, at der er fem forbindelser til Sygehus om morgenen og ligeledes fem forbindelser retur over middag. Kommunen anførte, at derfor ikke havde ret til at få dækket hele udgiften ved anvendelse af flextur, men kun havde ret til at få godtgørelse svarende til udgiften til rejse med bus og tog ved anvendelse af rejsekort.

har i sin klage af 16. januar 2017 anført, at Kommune alene har udbetalt 28,50 kr. pr. tur til og fra genoptræning efter en by-pass operation, hvilket svarer til en busbillet. Han har hertil anført, at han anvendte flextur, som kostede 140 kr. pr. tur. Han har i den forbindelse anført, at han benyttede flextur, da rejsen til og fra genoptræning ellers ville vare fra tidlig morgen til ud på eftermiddagen, hvilket han ikke synes er rimeligt. Han har anført, at han derfor mener, at han er berettiget til 140 kr. pr. tur. Han har endelig anført, at han på træningsstedet blev oplyst om, at han kunne benytte flextur, samt at han under hele træningsforløbet havde forbud mod at køre bil.

Kommunalbestyrelsen yder befordring eller befordringsgodtgørelse til genoptræning til personer, der har behov for genoptræning efter endt behandling på sygehus, jf. § 140 og § 168, stk. 1.

Det fremgår af sundhedslovens § 171.

En person har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra genoptræningsstedet, hvis personen opfylder en af følgende betingelser:
1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.
2) Afstanden mellem personens bopæl og genoptræningsstedet overstiger 50 km.
3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge.

Det fremgår af § 23 i bekendtgørelse nr. 1206 af 19. september 2016 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

Idet modtager pension, har han efter ovenstående bestemmelse ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra genoptræningsstedet.

Styrelsen kan oplyse, at en patient kun kan få befordringsgodtgørelse svarende til udgiften for det billigste, forsvarlige befordringsmiddel. Dette gælder også, selv om patienten har benyttet et dyrere befordringsmiddel. Befordringsmidler kan eksempelvis være tog, bus, færge, privatbil og taxa.

Det fremgår af den nævnte bekendtgørelses § 30, stk. 1 og 2.

Ved udbetaling af befordringsgodtgørelse efter stk. 1 har patienten ret til at få dækket den reelle udgift til befordring, når patienten har benyttet offentlige transportmidler og i det konkrete tilfælde ikke har benyttet en eventuel rabatordning. Øvrig udbetaling af befordringsgodtgørelse efter stk. 1 sker efter en teknisk beregning, hvori eventuelle rabatordninger medregnes.

Det fremgår af den nævnte bekendtgørelses § 30, stk. 3.

Styrelsen har ved afgørelsen lagt vægt på, at det fremgår af ansøgningen om befordringsgodtgørelse (køresedlen), at den behandlende afdeling har vurderet, at i forbindelse med sine ambulante behandlinger i perioden fra den 11. oktober til den 17. november 2016 var i stand til at tage offentlig transport.

Styrelsen kan hertil oplyse, at vurderingen af, om en patient kan benytte offentlige transportmidler, som udgangspunkt er en sundhedsfaglig vurdering, som den behandlende afdeling foretager.

Styrelsen har ikke fundet anledning til at tilsidesætte det sundhedsfaglige skøn, som er foretaget på Sygehus , for så vidt angår vurderingen af, om kunne benytte offentlige transportmidler i forbindelse med genoptræningen på Klinik , Sygehus .

Det er hertil styrelsens opfattelse, at det ikke kan tillægges vægt, at befordring med offentlig transport tager lang tid eller er besværlig, med mindre omstændighederne påvirker patientens helbredstilstand, eller gør det umuligt at møde op til en aftalt tid. Det fremgår ikke af sagens oplysninger, at dette var tilfældet.

Styrelsen kan desuden oplyse, at eventuel forkert eller mangelfuld vejledning ikke giver patienten en ret til befordringsgodtgørelse, som patienten ikke har ret til efter lovgivningen.

På denne baggrund finder styrelsen, at ikke er berettiget til yderligere befordringsgodtgørelse i forbindelse med sin genoptræning i perioden fra den 11. oktober til den 17. november 2016 på Sygehus .

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 sundhedsloven:

§ 172. Kommunalbestyrelsen yder befordring eller befordringsgodtgørelse til genoptræning til personer, der har behov for genoptræning efter endt behandling på sygehus, jf. § 140 og § 168, stk. 1. Befordringen eller befordringsgodtgørelsen ydes efter reglerne i § 171.

Bekendtgørelse nr. 1206 af 19. september 2016 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

§ 23. Personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra genoptræningsstedet, hvis personen opfylder en af følgende betingelser:
1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.
2) Afstanden mellem personens bopæl og genoptræningsstedet overstiger 50 km.
3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge.

§ 30. Befordringsgodtgørelse efter denne bekendtgørelse ydes med et beløb svarende til befordringsudgiften med det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel.
Stk. 2. Befordringsmidler, der kan ydes godtgørelse til efter stk. 1, omfatter offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, samt taxa og privatbil m.v.
Stk. 3. Ved udbetaling af befordringsgodtgørelse efter stk. 1 har patienten ret til at få dækket den reelle udgift til befordring, når patienten har benyttet offentlige transportmidler og i det konkrete tilfælde ikke har benyttet en eventuel rabatordning. Øvrig udbetaling af befordringsgodtgørelse efter stk. 1 sker efter en teknisk beregning, hvori eventuelle rabatordninger medregnes.

Bekendtgørelse nr. 84 af 17. januar 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 5. Kommunalbestyrelsens afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører
…..
10) befordring og befordringsgodtgørelse efter § 170 og § 172 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,
…..