Transport med bus var ikke praktisk muligt, og patienten var derfor berettiget til befordringsgodtgørelse til taxa.

Patientombuddet ændrer den afgørelse, der er truffet af Region den 20. februar 2015 om befordringsgodtgørelse til fra Sygehus . Region beregner og udbetaler befordringsgodtgørelse til .

Sagsnummer:

18SPS30

Offentliggørelsesdato:

25. juni 2018

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet ændrer den afgørelse, der er truffet af Region den 20. februar 2015 om befordringsgodtgørelse til fra Sygehus .

Region beregner og udbetaler befordringsgodtgørelse til .

KLAGEN

Region meddelte ved afgørelse af 20. februar 2015 afslag på befordringsgodtgørelse. klagede ved brev af 7. marts 2015 over afgørelsen.

BEGRUNDELSE

var den 21. oktober 2014 indlagt på Sygehus . Region modtog den 12. december 2014 s ansøgning om befordringsgodtgørelse, samt brev fra s mor, med uddybelse af forløbet og anmodning om udbetaling af godtgørelse for hjemtransport af med taxa.

Region gav den 12. februar 2015 moderen mundtligt afslag på befordringsgodtgørelse til for kørsel med taxa, og sendte herefter den 20. februar 2015 en skriftlig afgørelse. Det fremgår af afgørelsen, at der ikke kan ske befordringsgodtgørelse for taxaudlæg, men at godkendte beløb, som svarer til en busbillet eller kilometerpenge er blevet indsat på s Nemkonto. Det fremgår ligeledes, at Region gør opmærksom på, at ved udskrivelsen blev grundigt informeret om reglerne for befordringsgodtgørelse. Region beklager dog, hvis en læge har givet forkert information herom.

En person har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:
1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.
2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.
3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 11 i bekendtgørelse nr. 959 af 29. august 2014 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

har i sit brev af 7. marts 2015 anført, at hun blev hasteindlagt på Sygehus for en grundig undersøgelse af nogle akutte blodværdier. Hun har videre anført, at undersøgelserne foregik over mange timer, hvorfor havde indstillet sig på at skulle overnatte på hospitalet. Det blev dog senere klart for hende, at hun ville blive udskrevet senere, og har anført, at en læge i den forbindelse fortalte hende, at de nok skulle sørge for at få hjem. har anført, at hun ved udskrivelsen sent om aftenen fik oplyst, at der ikke var mulighed for transport fra hospitalet, og at hun selv måtte sørge for at komme hjem. Hun fandt herefter ud af, at den sidste bus var kørt, hvorfor først ville kunne komme med en bus næste morgen ca. kl. 6. Hun kontaktede derfor sin mor, som sørgede for betaling af en taxa til fra Sygehus til moderens bopæl.

indsendte med sin ansøgning til Region en taxakvittering fra den 21. oktober 2014, hvoraf det fremgår, at havde udgifter af 943 kr. fra Sygehus og frem til sin mors bopæl.

Det fremgår af s ansøgning om befordringsgodtgørelse modtaget af Region den 12. december 2014, at hun helbredsmæssigt var i stand til at tage offentlig transport.

Det fremgår af Sygehus s udskrivningsnotat vedrørende den 21. oktober 2014 kl. 23.32, at var frustreret over, at hun ikke kunne få transport hjem, idet hun blev udskrevet så sent om aftenen. Det fremgår ligeledes, at hun blev informeret om, at hun ikke havde krav på transport, men at der blev udleveret en køreseddel, og at hun kunne få befordringsgodtgørelse svarende til en busbillet eller kilometerpenge.

Det fremgår af ovennævnte bekendtgørelses § 26, at befordringsgodtgørelse ydes med et beløb svarende til befordringsudgiften med det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel. Befordringsmidler, der kan ydes godtgørelse til, omfatter offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, samt taxa og privatbil m.v.

Det er Patientombuddets opfattelse, at bekendtgørelsens § 26 forudsætter, at det skal være praktisk muligt for patienten at benytte sig af det befordringsmiddel, der ydes befordringsgodtgørelse til.

På baggrund af sagens oplysninger har Patientombuddet lagt til grund, at ikke havde mulighed for at benytte sig af offentlig transport, idet hun blev udskrevet på et tidspunkt af dagen, hvor det ikke længere var muligt at komme til s bopæl med offentlig transport.

Patientombuddet har lagt vægt på, at var berettiget til befordringsgodtgørelse i henhold til bekendtgørelsens § 11, nr. 2, idet der er mere end 50 km mellem Sygehus og s bopæl.

Idet Sygehus ikke kunne tilbyde transport, finder Patientombuddet, at var berettiget til befordringsgodtgørelse til taxa fra hospitalet og frem til sin bopæl.

blev den 21. oktober 2014 kørt til sin mors bopæl, i stedet for til sin egen bopæl.

Patientombuddet har ved opslag i Krak beregnet korteste rute til moderens bopæl og s bopæl. Korteste rute til moderens bopæl er 51,6 km. Korteste rute til s bopæl er 55,2 km.

Idet der er kortere til s mors bopæl, er det Patientombuddets vurdering, at er berettiget til godtgørelse af det fulde beløb til befordring med taxa frem til sin mors bopæl.

Patientombuddet ændrer således den afgørelse, der er truffet af Region den 20. februar 2015 om befordringsgodtgørelse til fra Sygehus .

Idet det fremgår af sagens oplysninger, at allerede har fået udbetalt befordringsgodtgørelse svarende til offentlig transport eller kilometerpenge, skal Region beregne det resterende beløb er berettiget til, på baggrund af kvitteringen den 21. oktober 2014 for taxakørsel af 943 kr.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014 af sundhedsloven:

§ 171. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 a har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og som modtager social pension. Befordring og befordringsgodtgørelse ydes til behandling på regionale sygehuse og de i § 75 nævnte institutioner samt til behandling på andre sygehuse m.v. efter nærmere af ministeren for sundhed og forebyggelse fastsatte regler.
Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om, i hvilke tilfælde og i hvilket omfang personer i øvrigt har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til sygehusbehandling, herunder i hvilket omfang ret hertil tilkommer personer, der efter eget valg behandles på et sygehus uden for bopælsregionen i henhold til reglerne i §§ 86, 87 og 89 a.
Stk. 3. Regionsrådet yder befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 har ret til vederlagsfri sygehusbehandling, hvis deres tilstand gør det nødvendigt. Regionsrådet yder godtgørelse for befordring til personer, der er omfattet af 1. pkt. og har ret til refusion af udgifter til behandling i andre EU-/EØS-lande i medfør af § 89 a.
Stk. 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om godtgørelse efter stk. 3.

Bekendtgørelse nr. 959 af 29. august 2014 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

§ 11. Personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:
1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.
2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter Regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.
3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

§ 26. Befordringsgodtgørelse efter denne bekendtgørelse ydes med et beløb svarende til befordringsudgiften med det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel.
Stk. 2. Befordringsmidler, der kan ydes godtgørelse til efter stk. 1, omfatter offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, samt taxa og privatbil m.v.
§ 27. Befordringsgodtgørelse efter §§ 4 og 5, § 11, nr. 1, og § 19, nr. 1, ydes kun, når udgiften til og fra behandlingsstedet overstiger 25 kr. i alt.
Stk. 2. Befordringsgodtgørelse efter § 6, § 11, nr. 2 og 3, § 19, nr. 2 og 3, og § 23, stk. 1 og 2, ydes kun, når udgiften til og fra behandlingsstedet overstiger 60 kr. i alt.
Stk. 3. Befordringsgodtgørelse efter § 13, § 16, stk. 4, og § 20, stk. 2, ydes kun, når udgiften til og fra det valgte behandlingssted og ligeledes til og fra det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger henholdsvis 25 kr. i alt for pensionister og 60 kr. i alt for andre.
Stk. 4. Befordringsgodtgørelse efter § 20, stk. 1, og § 21, stk. 3, ydes kun, når udgiften til og fra det valgte behandlingssted og ligeledes til og fra det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter kommunalbestyrelsens visitationskriterier, overstiger henholdsvis 25 kr. i alt for pensionister og 60 kr. i alt for andre.
Stk. 5. Befordringsgodtgørelse efter stk. 1-4 kan ikke overstige personens faktiske befordringsudgifter.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Patientombuddet, når de vedrører
…..
14) vilkår for en persons ret til befordring og befordringsgodtgørelse ved sygehusbehandling efter § 171 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,
…..