Regionen havde ikke ret til at kræve tilbagebetaling af fejlagtig udbetalt befordringsgodtgørelse

Styrelsen for Patientsikkerhed ændrer den del af Region s afgørelse af 10. april 2018, der vedrører tilbagebetaling af befordringsgodtgørelse. skal ikke tilbagebetale den allerede udbetalte befordringsgodtgørelse. Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region den 10. april 2018 om befordringsgodtgørelse til til behandling på Sygehus . havde ikke ret til befordringsgodtgørelse.

Sagsnummer:

18SPS34

Offentliggørelsesdato:

16. juli 2018

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed ændrer den del af Region s afgørelse af 10. april 2018, der vedrører tilbagebetaling af befordringsgodtgørelse.

skal ikke tilbagebetale den allerede udbetalte befordringsgodtgørelse.

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region den 10. april 2018 om befordringsgodtgørelse til til behandling på Sygehus .

havde ikke ret til befordringsgodtgørelse.

KLAGEN

Region meddelte ved afgørelse af 10. april 2018 afslag på befordringsgodtgørelse til samtlige behandlinger på Sygehus på nær til behandlingen den 13. marts 2018. klagede den 23. april 2018 til Styrelsen for Patientsikkerhed over afgørelsen.

BEGRUNDELSE

Indledende oplysninger:

var fra den 3. november 2016 til den 4. maj 2017 til 16 behandlinger på Sygehus . Han ansøgte den 19. marts 2018 Region om befordringsgodtgørelse.

Region traf afgørelse den 10. april 2018. Det fremgår af afgørelsen, at havde søgt om befordring til behandling på Sygehus . Han var berettiget til godtgørelse for behandlingen den 13. marts 2018, men da regionen den 21. januar 2017 havde fejludbetalt 1.347 kr., blev der vedlagt et girokort på 1.266 kr., der skulle betales.

har i sin klage af 23. april 2018 anført, at regionen tidligere har udbetalt godtgørelse, hvor papirerne var udfyldt af Sygehus . Han har videre anført, at han på baggrund af den nye ansøgning, der også blev udfyldt af Sygehus , har fået afslag på befordringsgodtgørelse, dog således at der gives befordringsgodtgørelse for en dato. Han mener ikke, at regionen nu kan kræve pengene tilbage, når de selv har stået for papirarbejdet, og når de har opfordret ham til at søge om befordringsgodtgørelse.

Af ansøgningsskemaet fremgår det, at der både er krydset af i ja og nej til, hvorvidt modtog pension efter de sociale love.

I udtalelse til sagen fra Region fremgår det, at de fastholder deres afgørelse. Regionen har anført, at det er en beklagelig fejl, at de ved den forrige ansøgning havde udbetalt befordringsgodtgørelse. Regionen har videre anført, at han på daværende tidspunkt ikke var berettiget til befordringsgodtgørelse, da han ikke var pensionist på dette tidspunkt. Han blev pensionist den 30. november 2017, hvorfor han har fået udbetalt befordringsgodtgørelse til behandlingen den 13. marts 2018.

Om s ret til befordringsgodtgørelse:

En person har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:
1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.
2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.
3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 15 i bekendtgørelse nr. 1206 af 19. september 2016 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

Styrelsen har bemærket s anbringende i klagen om, at han ikke forstår, hvorfor han alene har ret til befordringsgodtgørelse til behandlingen på Sygehus den 13. marts 2018.

Det er styrelsens opfattelse, at alene har ret til befordringsgodtgørelse til behandlingen på Sygehus den 13. marts 2017. har derfor ikke ret til befordringsgodtgørelse til de øvrige behandlinger.

Styrelsen har lagt afgørende vægt på, at blev pensionist den 30. november 2017. Det er alene behandlingen den 13. marts 2018, der er foretaget, efter han blev pensionist.

Styrelsen har også lagt vægt på, at der er under 50 km fra s adresse til Sygehus . Der er herudover lagt vægt på, at helbredsmæssigt var i stand til at tage offentlig transport.

Om tilbagebetalingen af allerede udbetalt befordringsgodtgørelse:

For så vidt angår tilbagebetaling af den fejlagtigt udbetalte befordringsgodtgørelse, kan styrelsen oplyse, at spørgsmålet om, hvorvidt en myndighed kan tilbagekalde en afgørelse til ugunst for borgeren, beror på en proportionalitetsvurdering. Det har betydning, om myndigheden havde kendskab til tilbagekaldelsesgrunden, inden afgørelsen blev truffet, da det efter officialprincippet er myndighedens ansvar at indhente alle relevante oplysninger, der kan have betydning for sagens udfald. Videre har det betydning, om borgeren kunne have indset, at afgørelsen hvilede på forkerte forudsætninger, eller om parten har været i ond tro med hensyn til vildfarelsen hos myndigheden. Det kan i vurderingen af proportionaliteten også være relevant, hvor indgribende tilbagekaldelsen er for borgeren set ud fra en økonomisk målestok, og i hvor høj grad borgeren har haft mulighed for at indrette sig på den nye situation.

Det er styrelsens opfattelse, at Region ikke var berettiget til at kræve at skulle tilbagebetale 1.266 kr., som regionen havde udbetalt ved en fejl.

Styrelsen har lagt vægt på, at ikke var bekendt med, at han modtog befordringsgodtgørelse, som han ikke var berettiget til. Det er indgået i vurderingen heraf, at det er oplyst, at regionen tidligere har udbetalt befordringsgodtgørelse. Det er således styrelsens opfattelse, at han ikke modtog pengene i ond tro.

Styrelsen har også lagt vægt på, at der på ansøgningsskemaet modtaget af regionen den 19. marts 2018 kan ses, at der er krydset af i både ja og nej til, hvorvidt modtog pension efter de sociale love. Det er styrelsens opfattelse, at regionen burde have undersøgt, hvorvidt modtog pension eller ej. Styrelsen har derfor lagt til grund, at udbetalingen af 1.266 kr. skete på grund af utilstrækkelig oplysning af sagen.

Styrelsen har ligeledes lagt vægt på, at der gik næsten tre måneder, inden Region krævede den for meget udbetalte befordringsgodtgørelse tilbage. Styrelsen har herudover lagt vægt på, at er pensionist, og at der er tale om et større beløb på 1.266 kr.

Styrelsen finder herefter samlet, at det er uforholdsmæssigt indgribende af kræve tilbagebetaling af den for meget udbetalte befordringsgodtgørelse.

På ovenstående baggrund ændrer styrelsen den afgørelse, der er truffet af Region den 10. april 2018, for så vidt angår tilbagebetalingen.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 af sundhedsloven:

§ 171. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 a har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og som modtager social pension. Befordring og befordringsgodtgørelse ydes til behandling på regionale sygehuse og de i § 75 nævnte institutioner samt til behandling på andre sygehuse m.v. efter nærmere af sundheds- og ældreministeren fastsatte regler.
Stk. 2. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, som er henvist til diagnostisk undersøgelse på sygehus, jf. § 79, til brug for udredning hos alment praktiserende læge, jf. § 60, eller hos praktiserende speciallæge, jf. § 64.
Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilke tilfælde og i hvilket omfang personer i øvrigt har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til sygehusbehandling og til diagnostiske undersøgelser på sygehus til brug for udredning hos alment praktiserende læge eller hos praktiserende speciallæge, herunder i hvilket omfang ret hertil tilkommer personer, der efter eget valg behandles på et sygehus uden for bopælsregionen i henhold til reglerne i §§ 86, 87 og 89 a.
Stk. 4. Regionsrådet yder befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og til diagnostiske undersøgelser på sygehus til brug for udredning hos alment praktiserende læge eller hos praktiserende speciallæge, hvis deres tilstand gør det nødvendigt. Regionsrådet yder godtgørelse for befordring til personer, der er omfattet af 1. pkt. og har ret til refusion af udgifter til behandling i andre EU-/EØS-lande i medfør af § 89 a.
Stk. 5. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om godtgørelse efter stk. 4.

Bekendtgørelse nr. 1206 af 19. september 2016 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

§ 15. Personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:
1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.
2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter Regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.
3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Bekendtgørelse nr. 1022 af 28. august 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:
§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører
…..
13) vilkår for en persons ret til befordring og befordringsgodtgørelse ved sygehusbehandling efter § 171 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,
…..