Regionen har pligt til at udrede patienten inden for 30 dage, når det er fagligt muligt

Styrelsen for Patientklager finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, i forbindelse med håndteringen af s udredningsforløb på Sygehus 1 i perioden fra den 12. august til den 21. september 2016. Styrelsen for Patientklager finder, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 2, i forbindelse med håndteringen af s udredningsforløb på Sygehus 1 i perioden fra den 12. august til den 21. september 2016.

Sagsnummer:

19SFP05

Offentliggørelsesdato:

29. maj 2019

Juridisk tema:

Ret til hurtig udredning på sygehus

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientklager finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, i forbindelse med håndteringen af s udredningsforløb på Sygehus 1 i perioden fra den 12. august til den 21. september 2016.

Styrelsen for Patientklager finder, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 2, i forbindelse med håndteringen af s udredningsforløb på Sygehus 1 i perioden fra den 12. august til den 21. september 2016.

KLAGEN

Styrelsen for Patientsikkerhed modtog den 27. juni 2017 s klage over, at Region havde tilsidesat hendes ret til hurtig udredning.

BEGRUNDELSE

Hændelsesforløb

Den 12. august 2016 blev undersøgt på akutmodtagelsen, Sygehus 1, grundet synkestop. Det blev noteret, at den seneste måned havde haft tiltagende synkebesvær, og at hun samme dag ikke kunne synke vand uden opkastning. Det blev videre noteret, at hun havde tabt sig to til tre kilo i løbet af den seneste måned. Det blev vurderet, at skulle have foretaget en kikkertundersøgelse af mavesækken, hvor der blev fjernet flere fastsiddende føderester fra spiserøret. blev senere samme dag overført til Klinik 1, Sygehus 1.

Den 13. august 2016 blev udskrevet. I forbindelse med udskrivelsen blev hun henvist til en undersøgelse af sin spiserørsfunktion og en PH måling af spiserøret. hun blev ligeledes oplyst om, at hun ville blive indkaldt til svar på undersøgelserne på Sygehus 1.

Det fremgår af journalen den 31. august 2016, at en PH-måling af hverken kunne be- eller afkræfte mistanke om akalasi, men at dette skulle gøres ved en almindelig undersøgelse af hendes spiserørsfunktion.

Den 31. august 2016 modtog et indkaldelsesbrev med en tid til en undersøgelse den 6. september 2016 af hendes spiserørsfunktion.

Det fremgår ligeledes af materialet på sagen, at den 6. september 2016 fik foretaget en undersøgelse af sin spiserørsfunktion på Sygehus 2.

Det fremgår videre af sagens materiale, at Sygehus 2 den 6. september 2016 modtog svar på manometrien af spiserøret, som var foretaget den 6. september 2016.

Det fremgår endvidere af sagens materiale, at den 19. september 2016 blev booket til en samtale den 21. september 2016.

Den 21. september 2016 blev oplyst om, at manometrien havde vist akalasi, hvilket kunne behandles med en ballonudvidelse af spiserøret.

Styrelsen kan hertil oplyse, at akalasi er en primær motorisk forstyrrelse i spiserørets nedre del, hvilket indebærer, at patienten har mangelfuld afslapning af en lukkemuskel i den nedre del af spiserøret. Dette leder til fødeophobning i spiserøret og tilsvarende symptomer.

Reglerne om ret til hurtig udredning

Det fremgår af sundhedslovens § 82 b, stk. 1, og § 14, stk. 1, i dagældende bekendtgørelse nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling, at regionsrådet i bopælsregionen til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. § 75, stk. 2, inden for en måned, såfremt det er fagligt muligt.

Styrelsen kan oplyse, at retsvirkningen af sundhedslovens § 82 b, stk. 1, er, at patienten har ret til udredning inden for en måned, hvis det er muligt, og hvis dette ikke er muligt, så har patienten ret til udredning på det sygehus, som kan foretage udredningen hurtigst.

Det fremgår videre af sundhedslovens § 82 b, stk. 2, og § 14, stk. 2, i bekendtgørelsen, at regionsrådet, såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for en måned, inden for samme måned skal udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

En plan skal indeholde oplysninger om det planlagte videre udredningsforløb, eksempelvis oplysninger om indholdet i planlagte undersøgelser samt tid og sted for disse. Ved uklarhed om det videre udredningsforløb skal en plan mindst indeholde oplysninger om indholdet i den næste undersøgelse i udredningsforløbet samt tid og sted for denne. Det fremgår af bekendtgørelsens § 14, stk. 3.

Fristen på en måned regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen, til den dag, udredningen kan afsluttes. Det fremgår af ovennævnte bekendtgørelses § 20, stk. 1.

s rettigheder

Det er i klagen anført, at det tog lægerne over fire måneder at diagnosticere, at der var en tumor i maven på .

Styrelsen har forstået s klage således, at hun klager over, at Sygehus 1 har tilsidesat hendes ret til hurtig udredning.

Styrelsen kan oplyse, at retten til hurtig udredning indebærer, at alle patienter, som er henvist til somatiske sygehusafdelinger, skal have et tilbud om at blive udredt inden for 30 dage, efter at henvisningen er modtaget på et af regionens sygehuse, hvis det er fagligt muligt. Således skal sygehuset have besluttet, hvilken behandling patienten skal tilbydes eller afkræftet mistanken om sygdom. Det fremgår af dagældende vejledning nr. 9497 af 3. juli 2014 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

Det fremgår videre af vejledningen, at i tilfælde af, at det ikke har været fagligt muligt at udrede patienterne inden for en frist på 30 dage, skal patienterne have en plan for et videre udredningsforløb. Tidsfristen for udarbejdelsen af denne udredningsplan er identisk med tidsfristen for udredningsretten og således skal den, jf. sundhedslovens § 82 b, stk. 2, være udarbejdet inden 30 dage, efter at sygehuset har modtaget henvisningen af den pågældende patient.

Styrelsen har lagt til grund, at den 12. august 2016 blev indlagt via akutmodtagelsen på Klinik 1, Sygehus 1.

Det er styrelsens opfattelse, at blev indlagt på Klinik 1, Sygehus 1 til udredning for synkebesvær og vægttab, og at en sådan indlæggelse kan sidestilles med en henvisning til udredning.

Det er derfor styrelsens opfattelse, at ved indlæggelsen på Klinik 1, Sygehus 1 den 12. august 2016 var omfattet af retten til hurtig udredning, og at fristen på 30 dage løb fra denne dato. Fristen udløb derfor den 11. september 2016.

Styrelsen finder, at ikke blev udredt inden for 30 dage, idet hun først kunne anses for endeligt udredt den 21. september 2016, hvor hun blev informeret om, at hun havde akalasi.

Styrelsen har lagt vægt på, at den 6. september 2016 fik foretaget en manometri af spiserøret på Sygehus 2, herunder at svaret på prøverne forelå samme dag. blev ikke orienteret om svaret før den 21. september 2016.

Styrelsen har bemærket, at Klinik 1, Sygehus 1, ikke over for styrelsen har gjort gældende, at det ikke var fagligt muligt at udrede inden for en måned.

Det er styrelsens vurdering, at det var fagligt muligt for Sygehus 1 at udrede inden for fristen på 30 dage, da svaret på undersøgelsen af spiserøret forelå den 6. september 2016, og fristen først udløb den 11. september 2016.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at Region ikke medvirkede til, at s ret til hurtig udredning blev tilgodeset.

På denne baggrund finder styrelsen, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, i forbindelse med håndteringen af s udredningsforløb fra den 12. august 2016 til den 21. september 2016.

Idet ikke blev tilbudt udredning inden for en måned, var Region forpligtet til senest den 11. september 2016 at udfærdige en plan for .

Det fremgår af dagældende vejledning nr. 10351 af 19. december 2014 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter, at retten til at få en udredningsplan gælder for alle patienter, som er henvist til somatiske sygehusafdelinger uanset årsagen til, at udredningen ikke er sket inden for 1 måned. Det fremgår videre, at patienten, hvis denne som led i udredningstilbuddet har afslået undersøgelse på andre sygehuse, har ret til en plan for det videre udredningsforløb. Begrebet plan skal forstås bredt. I mange tilfælde vil det være muligt at give en fyldestgørende plan for det videre undersøgelsesforløb. I andre tilfælde kan usikkerheden om en patients symptomer og sygdom være så stor, at det ikke er muligt at udarbejde en plan længere end én undersøgelse frem.

Sygehuset skal udarbejde en udredningsplan, der ud fra den foreliggende viden om patientens diagnose er så fyldestgørende som muligt. Afhængigt af den konkrete situation og hvilke oplysninger sundhedspersonen har til rådighed ved henvisningen af patienten, må det som hovedregel forudsættes, at udarbejdelsen af en plan indebærer et personligt møde mellem patient og sundhedspersoner. I andre situationer vil det alene være muligt at træffe beslutning om den næste undersøgelse i udredningsforløbet, fx hvis patientens symptomer er meget uspecifikke, eller hvis det videre udredningsforløb afhænger af resultaterne af den/de forrige undersøgelse(r). I så fald skal udredningsplanen indeholde information om denne næste undersøgelse.

Det fremgår af samme vejledning, at indholdet af en udredningsplan kan gives til patienten mundtligt eller skriftligt.

Den 13. august 2016 blev udskrevet. I forbindelse med udskrivelsen blev der henvist til en ambulant manometri og en PH måling af spiserøret. modtog den 31. august 2016 et indkaldelsesbrev med en tid på en ambulant manometri den 6. september 2016.

Det er styrelsens opfattelse, at i forbindelse med, at hun modtog et indkaldelsesbrev den 31. august 2016 fik en fyldestgørende udredningsplan for det videre forløb, idet hun blev henvist til en ambulant manometri og en PH måling af spiserøret, herunder blev oplyst om, at hun efterfølgende ville blive indkaldt til svar på undersøgelserne.

På denne baggrund finder styrelsen, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 2, i forbindelse med håndteringen af s udredningsforløb på Sygehus 1 i perioden fra den 12. august til den 21. september 2016.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018 af sundhedsloven:

§ 82 b. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. § 75, stk. 2, inden for 1 måned, såfremt det er fagligt muligt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 måned, jf. stk. 1, skal regionsrådet inden for samme måned udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

Stk. 3. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til udredning og regionsrådenes forpligtelser efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. (Ophævet)

Bekendtgørelse nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling m.v.:

§ 14. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, inden for 1 måned, såfremt det er fagligt muligt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 måned, jf. stk. 1, skal regionsrådet inden for samme frist udarbejde og patienten modtage en plan for det videre udredningsforløb.

Stk. 3. En plan i medfør af stk. 2 skal indeholde oplysninger om det planlagte videre udredningsforløb, f.eks. oplysninger om indholdet i planlagte undersøgelser samt tid og sted for disse. Ved uklarhed om det videre udredningsforløb skal en plan i medfør af stk. 2 mindst indeholde oplysninger om indholdet i den næste undersøgelse i udredningsforløbet samt tid og sted for denne.

§ 20. Tidsfristen efter § 13, stk. 1 og 2, regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge, til den dag, den diagnostiske undersøgelse kan foretages. Tidsfristen efter § 14 regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge til udredningen kan afsluttes. Tidsfristen efter § 19, stk. 1 og 2, regnes fra den dag, hvor patienten er udredt, jf. § 14. I de tilfælde, hvor patienten ved henvisningen er udredt, regnes fristen efter § 19, stk. 1 og 2, fra modtagelse af henvisningen på regionsrådets sygehus.

Stk. 2. I opgørelsen af tidsfrister i medfør af stk. 1 medregnes ikke perioder, hvor diagnostisk undersøgelse, jf. § 13, stk. 1 og 2, udredning, jf. § 14, og behandling, jf. § 19, stk. 1 og 2, må udsættes på grund af personens helbredstilstand eller efter personens ønske.

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientklager, når de vedrører

…..

4) diagnostiske undersøgelser efter § 82 a i sundhedsloven, udredning efter § 82 b i sundhedsloven og frit og udvidet frit sygehusvalg efter §§ 86 og 87 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,