Hjemvisning af afgørelse om befordring, da regionen ikke havde undersøgt, om det var muligt at flytte igangværende behandling i forbindelse med bopælsskifte uden at starte forfra

Styrelsen for Patientklager hjemviser den afgørelse, der er truf¬fet af Region A den 8. oktober 2018 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus B.

Sagsnummer:

19SFP07

Offentliggørelsesdato:

28. maj 2019

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientklager hjemviser den afgørelse, der er truf­fet af Region A den 8. oktober 2018 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus B.

Region A skal træffe en ny afgørelse i sagen.

KLAGEN

Region A meddelte ved afgørelse af 8. oktober 2018 delvis afslag på befordringsgodtgørelse. klagede samme dag til Styrelsen for Patientklager over afgørelsen.

BEGRUNDELSE

  blev den 10. september 2018 tilset på Sygehus B i forbindelse med en igangværende behandling. Hun ansøgte Region A om befordring samme dag.

 Det fremgår af sagens oplysninger, at den 1. juli 2018 flyttede bopæl fra Region B til Region A.

Region As afgørelse

Region A traf afgørelse den 8. oktober 2018 om, at havde ret til befordringsgodtgørelse mellem den nye bopæl og Sygehus B i forbindelse med sygehusbesøget den 10. september 2018. Udgiften kunne refunderes, fordi hun var pensionist, og fordi hun på daværende tidspunkt fortsat var nytilflyttet, hvorfor hendes behandling formodentlig ikke kunne nå at blive omvisiteret til visitationssygehuset.

Region A traf samtidig afgørelse om, at hun fremadrettet, efter den 10. september 2018, kun var berettiget til befordringsgodtgørelse mellem bopælen i Region A og Sygehus A, såfremt hun opfyldte betingelserne herfor. Regionen vurderede, at hun havde benyttet sig af det frie sygehusvalg ved ikke at flytte behandlingen til Sygehus A, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionens visitationspraksis.

 Klagen

har i sin klage af den 8. oktober 2018 anført, at hun er kendt med et gen, der giver højrisiko for udvikling af kræft. Hun blev derfor i foråret 2018 tilset på Sygehus C, fordi hun skulle have fjernet sit ene bryst samtidig med, at hun skulle have gendannet det andet bryst, der var fjernet tidligere grundet brystkræft. Hun blev i den forbindelse henvist til Sygehus B. På daværende tidspunkt havde hun bopæl i i Region B.

  har videre anført, at hun i forbindelse med bopælsskiftet søgte om at få behandlingen flyttet til Region A, hvor Sygehus A kunne tilbyde samme behandling. Hun blev på Sygehus B informeret om, at hun i tilfælde af forflytning ville starte forfra med behandlingen og de forberedende samtaler op til operationen. Hun blev informeret om tilsvarende af en patientvejleder i enten Region A eller Region B.

Da det ikke var praktisk muligt at flytte behandlingen uden at starte forfra, valgte hun at blive på Sygehus B. Hun mener derfor, at hun er berettiget til befordringsgodtgørelse mellem bopælen i Region A og Sygehus B frem til operationen er veloverstået.

Om reglerne

En person har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 15 i bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

En person, der vælger at blive behandlet på et sygehus efter reglerne om frit sygehusvalg, er berettiget til befordringsgodtgørelse som minimum svarende til afstanden til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationspraksis. Betingelserne for at modtage befordring eller befordringsgodtgørelse til dette behandlingssted skal være opfyldt.

Det fremgår af § 17 i samme bekendtgørelse.

Det er styrelsens opfattelse, at der kan være tale om frit sygehusvalg, selv om patienten ikke vidste det. Den læge, der henviser patienten, bør oplyse patienten om, at patienten muligvis ikke har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse. Lægens manglende information om dette, giver ikke patienten ret til befordring eller befordringsgodtgørelse.

Begrundelsen for hjemvisning

Det bemærkes indledningsvist, at styrelsen alene har taget stilling til, hvorvidt Region A var berettiget til at give afslag på befordringsgodtgørelse mellem bopælen i Region A og Sygehus B for fremadrettede sygehusbesøg, hvilket vil sige sygehusbesøg efter den 10. september 2018.

Det er styrelsens opfattelse, at patienter ved bopælsskifte fra en region til en anden under et igangværende behandlingsforløb, som fortsætter et behandlingsforløbet i den tidligere bopælsregion uden at kontakte den nye bopælsregion med henblik på at få flyttet behandlingen, som udgangspunkt vil benytte det frie sygehusvalg, medmindre det ikke er praktisk muligt at flytte det igangværende behandlingsforløb til den nye bopælsregion.

Det er videre styrelsens opfattelse, at det ikke kan anses at være praktisk muligt at flytte det igangværende behandlingsforløb til den nye bopælsregion, hvis det betyder, at patienten skal starte forfra med behandlingen, da overflytningen i så fald vil medføre et unødvendigt indgreb i patientens integritet. I de tilfælde er patienten berettiget til befordringsgodtgørelse mellem den nye bopælsregion og det behandlende sygehus, uanset at visitationssygehuset kan tilbyde samme behandling.

Det er hertil styrelsens opfattelse, at den nye bopælsregion ved stillingtagen til befordringsgodtgørelse for fremadrettet behandling bør undersøge, hvorvidt det i den konkrete situation er praktisk muligt at flytte en igangværende behandling. Selve vurderingen af, hvorvidt patienten kan tilbydes behandling uden at starte forfra, må bero på en konkret lægefaglig vurdering.

Det er herefter styrelsens vurdering, at Region A traf afgørelse på et utilstrækkeligt oplyst grundlag for så vidt angår spørgsmålet om befordringsgodtgørelse for fremtidige sygehusbesøg, eftersom regionen i forbindelse med afgørelsen burde have undersøgt, hvorvidt en forflytning af behandlingen til Sygehus A ville medføre, at skulle starte forfra med behandlingen. Styrelsen bemærker samtidig, at regionen heller ikke i forbindelse med klagen undersøgte, hvorvidt det var praktisk muligt at flytte behandlingen, uden at skulle gentage undersøgelserne.

På denne baggrund hjemviser styrelsen den afgørelse, der er truf­fet af Region A den 8. oktober 2018 om befordringsgodtgørelse til . Regionen skal træffe en ny afgørelse i sagen, hvor regionen inddrager det, som er anført ovenfor.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018 af sundhedsloven:

§ 171. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 a har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og som modtager social pension. Befordring og befordringsgodtgørelse ydes til behandling på regionale sygehuse og de i § 75 nævnte institutioner samt til behandling på andre sygehuse m.v. efter nærmere af sundhedsministeren fastsatte regler.

Stk. 2. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, som er henvist til diagnostisk undersøgelse på sygehus, jf. § 79, til brug for udredning hos alment praktiserende læge, jf. § 60, eller hos praktiserende speciallæge, jf. § 64.

Stk. 3. Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilke tilfælde og i hvilket omfang personer i øvrigt har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til sygehusbehandling og til diagnostiske undersøgelser på sygehus til brug for udredning hos alment praktiserende læge eller hos praktiserende speciallæge, herunder i hvilket omfang ret hertil tilkommer personer, der efter eget valg behandles på et sygehus uden for bopælsregionen i henhold til reglerne i §§ 86, 87 og 89 a.

Stk. 4. Regionsrådet yder befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og til diagnostiske undersøgelser på sygehus til brug for udredning hos alment praktiserende læge eller hos praktiserende speciallæge, hvis deres tilstand gør det nødvendigt. Regionsrådet yder godtgørelse for befordring til personer, der er omfattet af 1. pkt. og har ret til refusion af udgifter til behandling i andre EU-/EØS-lande i medfør af § 89 a.

Stk. 5. Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om godtgørelse efter stk. 4.

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

§ 15. Personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og er i øvrigt omfattet af en af følgende situationer:

a) personen indkaldes i forbindelse med sygehusbehandling til videre ambulant behandling, eller

b) personen hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

§ 17. Personer, der opfylder mindst en af betingelserne i § 15, jf. §§ 30 og 31, og som vælger at anvende det frie sygehusvalg, jf. sundhedslovens § 86, det udvidede frie sygehusvalg, jf. sundhedslovens § 82 a og § 87, har ret til godtgørelse af deres befordringsudgifter som minimum svarende til befordringsudgiften til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationskriterier.

Stk. 2. Retten til befordringsgodtgørelse efter stk. 1, jf. § 15, nr. 2, forudsætter, at afstanden til eller fra det sygehus m.v., som patienten har valgt, overstiger 50 km.

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, som ændret ved lov nr. 730 af 8. juni 2018:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientklager, når de vedrører

…..

13) vilkår for en persons ret til befordring og befordringsgodtgørelse ved sygehusbehandling efter § 171 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,

…..