Betaling for sygehusbehandling

Region har handlet i strid med sundhedslovens § 81, stk. 1, ved den 2. oktober 2018 at meddele , at hun selv skulle betale for en Mirena spiral til brug i en Mirena-anlæggelse. Region skal godtgøre den udgift, som hun havde til at købe det nævnte præparat.

Sagsnummer:

19SFP11

Offentliggørelsesdato:

31. oktober 2019

Juridisk tema:

Betaling for sygehusbehandling

Kategori:

Patientrettigheder

Region har handlet i strid med sundhedslovens § 81, stk. 1, ved den 2. oktober 2018 at meddele , at hun selv skulle betale for en Mirena spiral til brug i en Mirena-anlæggelse.

Region skal godtgøre den udgift, som hun havde til at købe det nævnte præparat.

KLAGEN

købte i perioden fra den 2. til den 24. oktober 2018 en Mirena-spiral til brug i forbindelse med behandling udført på Sygehus. Hun klagede den 19. december 2018 til Styrelsen for Patientklager over, at hun ikke fik udgiften til køb af Mirena spiral til brug i en Mirena-anlæggelse refunderet, da hun var af den opfattelse, at hun burde have fået refunderet sin udgift.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Hændelsesforløb

blev af egen læge på et ikke nærmere specificeret tidspunkt henvist til almen gynækologisk ambulatorium, Sygehus, idet hun oplevede en kortere menstruationscyklus og kraftigere blødning end sædvanligt.

Den 2. oktober 2018 mødte op til en konsultation på almen gynækologisk ambulatorium, Sygehus. Der blev udført undersøgelser, hvorpå sundhedspersonen konkluderede, at generne var relaterede til anovulatoriske blødninger grundet hendes alder og hyppige menstruation. Sundhedspersonen anbefalede i den forbindelse, at fik indlagt en Mirena-spiral, hvilket hun udviste interesse for. Der blev under konsultationen udskrevet en recept på en Mirena-spiral, som sundhedspersonen overrakte til . Når hun havde købt spiralen, skulle hun medbringe den til anlæggelse på sygehuset.

Den 24. oktober 2018 blev der udført anlæggelse af Mirena-spiralen på almen gynækologisk ambulatorium, Sygehus. s behandlingsforløb blev i den forbindelse afsluttet.

har i sin klage af 19. december 2018 anført, at udgiften til køb af Mirena-spiral har beløbet sig til 1.117 kr., og da behandlingen har fundet sted på Sygehus, vil hun som følge heraf ikke være berettiget til CTR-tilskud. Hun har hertil anført, at hun forhørt sig både hos den alment praktiserende læge, apoteket, Lægemiddelstyrelsen og senest en patientvejleder, der alle oplyser, at hun har ret til gratis behandling på et sygehus.  Hun har afslutningsvist anført, at det er hendes opfattelse, at sundhedsvæsenet ikke har klarhed over, hvordan en sådan situation skal håndteres, hvorfor hun har valgt at henvende sig til Styrelsen for Patientklager med henblik på afklaring af retsstillingen på området.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra Region , at afdelingen almen gynækologisk ambulatorium, Sygehus anerkender indholdet af sundhedslovens § 81, stk. 1, og derfor agter at give medhold i hendes klage.

Betaling for sygehusbehandling

Styrelsen for Patientklager kan oplyse, at sygehusbehandling i de fleste tilfælde er gratis i Danmark. Det følger af sundhedslovens § 81, stk. 1. Det kræver udtrykkelig lovhjemmel at opkræve betaling for sygehusbehandling fra en patient.

Styrelsen kan oplyse, at en spiral kan være et intrauterint indlæg, såfremt det er indført i livmoderen med henblik på afgivelse af et lægemiddelstof. Som eksempel herpå kan nævnes en hormonspiral, hvis formål er at mindske kraftig menstruation eller fungere som et præventivt middel. Opfylder indlægget denne definition, karakteriseres det som et lægemiddel. Såfremt spiralen ikke indeholder et lægemiddelstof, kan det ikke kan anses for at være et lægemiddel.

Det er styrelsens vurdering, at en Mirena-spiral er et intrauterint indlæg indeholdende et lægemiddelstof, der i den konkrete sag er blevet indført med henblik på lindre s kraftige menstruation.

Mirena-spiralen er således et lægemiddel.

Styrelsen kan oplyse, at der er mange tilfælde, hvor ambulant patient på sygehus selv skal betale for sin medicin. Det er således almindeligt, at en ambulant patient selv betaler for sin vanlige medicin.

Når der er tale om ikke-vanlig medicin, er det styrelsens opfattelse, at det afgørende for spørgsmålet om vederlagsfrihed er, om der er tale om et intrauterint indlæg, som skal anvendes som en uadskillelig del af behandlingen, som patienten skal have foretaget på sygehuset.

Det er styrelsens opfattelse, at en Mirena-anlæggelse ikke kan gennemføres uden en Mirena-spiral. Styrelsen finder således, at Mirena-spiralen i den konkrete situation skal anvendes som en uadskillelig del af anlæggelsen, som patienten skal have foretaget på sygehuset.

Styrelsen kan hertil oplyse, at der ikke er lovhjemmel til at lade en patient selv betale for et intrauterint indlæg, der skal anvendes i en sygehusbehandling. Når et sådant intrauterint indlæg anvendes som led i en sygehusbehandling, er behandlingen således vederlagsfri for patienten, også ved en ambulant behandling.

På denne baggrund finder styrelsen, at det var i strid med sundhedsloven, at Region ved afgørelse af 2. oktober 2018 meddelte , at hun selv skulle købe Mirena-spiralen til brug i en anlæggelse udført på Sygehus.

Region skal derfor godtgøre den udgift, som hun havde til at købe det nødvendige intrauterint indlæg. Region kan i den forbindelse forlange dokumentation for den afholdte udgift.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 af sundhedsloven:

§ 81. Sygehusbehandling efter bestemmelserne i afsnit VI, VII og VIII er vederlagsfri for patienten, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Regionsrådet kan opkræve betaling af patienten for behandling efter § 80, stk. 2. Behandlingen kan dog ydes vederlagsfrit, når regionsrådet under de foreliggende omstændigheder skønner det rimeligt.

Stk. 3. Hvor særlige forhold taler herfor, kan ministeren for sundhed og forebyggelse uanset reglerne i §§ 79 og 80, fastsætte nærmere regler om, at regionsrådene vederlagsfrit skal yde visse behandlinger, uanset hvor patienten bor.

Stk. 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler, hvorefter der ydes personer, som midlertidigt opholder sig her i landet, vederlagsfri behandling ved det regionale sygehusvæsen.

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientklager, når de vedrører

…..

3) vilkår for en persons ret til sygehusbehandling efter § 81 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,

…..