Regionen bestemmer om de vil tilbyde befordring eller befordringsgodtgørelse

Styrelsen for Patientklager tiltræder den afgørelse, der er truf¬fet af Region den 17. januar 2019 om befordringsgodtgørelse til til - . har ikke ret til befordringsgodtgørelse.

Sagsnummer:

19SFP14

Offentliggørelsesdato:

12. september 2019

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientklager tiltræder den afgørelse, der er truf­fet af Region den 17. januar 2019 om befordringsgodtgørelse til til - .

har ikke ret til befordringsgodtgørelse.

KLAGEN

Region meddelte ved afgørelse af 17. januar 2019 afslag på befordringsgodtgørelse. klagede den 17. januar 2019 til Styrelsen for Patientklager over afgørelsen.

BEGRUNDELSE

Indledende oplysninger:

var den 9. januar 2019 til behandling for gigt og fibromyalgi på , - . Hun ansøgte derefter Region om befordringsgodtgørelse.

Region traf afgørelse den 17. januar 2019. Det fremgår af afgørelsen, at ikke var berettiget til befordringsgodtgørelse til kørsel i egen bil, da hun var omfattet af Region s tilbud om patientbefordring ved flextaxakørsel.

Det fremgår videre af afgørelsen, at Region fra den 1. januar 2019 har ændret serviceniveau, hvorefter patienter, der ikke kan benytte offentlige transportmidler, og som opfylder betingelserne for befordring eller befordringsgodtgørelse, kan blive visiteret til patientbefordring med flextaxa.

har i sin klage af 17. januar 2019 anført, at hun ikke var blevet oplyst, at hun ikke længere kunne få dækket transport i egen bil, og at hun skulle søge om transport med flextaxa. Hun har videre anført, at hun ikke er i stand til fysisk og psykisk at tage flextaxa.

Om reglerne:

En person har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og er i øvrigt omfattet af en af følgende situationer:

a) personen indkaldes i forbindelse med sygehusbehandling til videre ambulant behandling, eller

    b) personen hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 15 i bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

Det er regionen, som afgør, om patienten skal tilbydes befordring eller befordringsgodtgørelse.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 21.

Om s ret til befordringsgodtgørelse:

Styrelsen har på baggrund af sagens oplysninger lagt til grund, at var omfattet af § 15, nr. 1 i ovennævnte bekendtgørelse.

Region har oplyst til sagen, at de pr. den 1. januar 2019 ændrede praksis, således at patienter, som vælger at køre i egen bil til behandling, som udgangspunkt ikke længere er berettiget til at få udbetalt befordringsgodtgørelse, men i stedet kan visiteres til patientbefordring ved flextaxa, som kan tilpasses den enkelte patients behov under kørslen. Region har videre oplyst, at kunne have benyttet sig af patientbefordring med flextaxa og derfor ikke er berettiget til refusion af befordringsgodtgørelse.

Det fremgår af klagen, at ikke var blevet oplyst, at Region havde ændret praksis.

Det fremgår af § 21 i ovennævnte bekendtgørelse, at det er regionsrådet, der afgør, hvorvidt der skal ydes befordring eller befordringsgodtgørelse.

En region er således ikke forpligtet til at udbetale befordringsgodtgørelse, hvis regionen tilbyder eller ville have tilbudt befordring til behandling på et sygehus. I praksis betyder det, at en patient ikke kan henholde sig til tidligere afgørelser om befordringsgodtgørelse til kørsel i egen bil, men forud for enhver behandling, skal undersøge om regionen tilbyder befordring, hvis patienten vil vide om regionen udbetaler godtgørelse.

Det forhold, at ikke var blevet oplyst, at hun ikke længere kunne modtage befordringsgodtgørelse til kørsel i egen bil, kan ikke føre til et andet resultat.

På denne baggrund finder styrelsen, at ikke er berettiget til befordringsgodtgørelse i forbindelse med sin behandling på - .

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

§ 171. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 a har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og som modtager social pension. Befordring og befordringsgodtgørelse ydes til behandling på regionale sygehuse og de i § 75 nævnte institutioner samt til behandling på andre sygehuse m.v. efter nærmere af sundhedsministeren fastsatte regler.

Stk. 2. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, som er henvist til diagnostisk undersøgelse på sygehus, jf. § 79, til brug for udredning hos alment praktiserende læge, jf. § 60, eller hos praktiserende speciallæge, jf. § 64.

Stk. 3. Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilke tilfælde og i hvilket omfang personer i øvrigt har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til sygehusbehandling og til diagnostiske undersøgelser på sygehus til brug for udredning hos alment praktiserende læge eller hos praktiserende speciallæge, herunder i hvilket omfang ret hertil tilkommer personer, der efter eget valg behandles på et sygehus uden for bopælsregionen i henhold til reglerne i §§ 86, 87 og 89 a.

Stk. 4. Regionsrådet yder befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og til diagnostiske undersøgelser på sygehus til brug for udredning hos alment praktiserende læge eller hos praktiserende speciallæge, hvis deres tilstand gør det nødvendigt. Regionsrådet yder godtgørelse for befordring til personer, der er omfattet af 1. pkt. og har ret til refusion af udgifter til behandling i andre EU-/EØS-lande i medfør af § 89 a.

Stk. 5. Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om godtgørelse efter stk. 4.

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

§ 15. Personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og er i øvrigt omfattet af en af følgende situationer:

a) personen indkaldes i forbindelse med sygehusbehandling til videre ambulant behandling, eller

b) personen hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

§ 21. Regionsrådet afgør, om patienten efter reglerne i §§ 15 og 18 skal tilbydes befordring eller befordringsgodtgørelse.

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientklager, når de vedrører

…..

13) vilkår for en persons ret til befordring og befordringsgodtgørelse ved sygehusbehandling efter § 171 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,

…..