Fristen på 30 dage efter sundhedslovens § 82a beregnes fra modtagelse af henvisningen til den dato, hvor den diagnostiske undersøgelse påbegyndes

Styrelsen for Patientklager finder, at Region ikke har handlet i strid med sund-hedslovens § 82 a, stk. 1, ved den 6. april 2018 at have påbegyndt diagnostisk undersøgelse af .

Sagsnummer:

19SFP18

Offentliggørelsesdato:

9. oktober 2019

Juridisk tema:

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientklager finder, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 82 a, stk. 1, ved den 6. april 2018 at have påbegyndt diagnostisk undersøgelse af .

KLAGEN

klagede den 8. maj 2018 til Styrelsen for Patientklager over, at Region havde tilsidesat hans ret til hurtig udredning.

BEGRUNDELSE

Hændelsesforløb

Den 23. marts 2018 henviste egen læge til afdeling ved Sygehus til diagnostisk undersøgelse, idet der i henvisningen var angivet, at der skulle foretages en røntgenundersøgelse af højre knæled.

Den 26. marts 2018 sendte Sygehus et brev med indkaldelse til røntgenundersøgelse den 6. april 2018.

Den 6. april 2018, blev der optaget røntgenbilleder af s knæ.

Den 4. maj 2018 kontaktede Sygehus, for at høre om de havde et resultat af de undersøgelser der var blevet udført.

Den 4. maj 2018 blev der udarbejdet en røntgenbeskrivelse på baggrund af den undersøgelse der blev foretaget den 6. april 2018. Røntgenbeskrivelsen blev sendt til s egen læge.

Reglerne om ret til sygehusbehandling/diagnostiske undersøgelser

Det fremgår af sundhedslovens § 82 a, stk. 1, og § 13, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 293 af 27. marts 2017 om ret til sygehusbehandling, at personer, der er henvist af en alment praktiserende læge eller en praktiserende speciallæge til en diagnostisk undersøgelse til brug for lægen, kan vælge mellem enhver regions sygehuse. Personen kan desuden vælge at blive undersøgt på et aftalesygehus, hvis regionsrådet i bopælsregionen ikke inden for en måned efter, at henvisningen er modtaget, kan tilbyde den diagnostiske undersøgelse ved sine sygehuse eller samarbejdssygehuse.

Styrelsen kan oplyse, at et aftalesygehus er et privathospital, en speciallægeklinik m.v., som Danske Regioner har indgået aftale med om at udføre nærmere angivne undersøgelser og behandlinger. Et samarbejdssygehus er et sygehus, et privathospital eller en speciallægeklinik, som den enkelte region har indgået aftale med om at udføre nærmere angivne undersøgelser eller behandlinger.

Fristen på en måned regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen, til den dag, den diagnostiske undersøgelse kan foretages. Det fremgår af ovennævnte bekendtgørelses § 20, stk. 1.

s rettigheder

har anført, at hans ret til hurtig udredning er blevet tilsat, da der gik mere end en måned, før han fik svar på en røntgenundersøgelse.

Styrelsen skal hertil bemærke, at den ovenfor beskrevne henvisning, var en henvisning til en diagnostisk undersøgelse, til brug for egen læges udredning.

En henvisning af denne type er ikke omfattet af reglerne om hurtig udredning i sundhedslovens § 82 b, men er omfattet af reglerne om diagnostiske undersøgelser i sundhedslovens § 82 a.

Styrelsen tager derfor i det følgende stilling til, om Region tilsidesatte reglerne om diagnostiske undersøgelser i forbindelse med s henvisning.

Sygehus modtog henvisningen den 23. marts 2018. Den 26. marts 2018 blev indkaldt til røntgenundersøgelse, som blev gennemført den 6. april 2018.

Det fremgår af vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til patienter nr. 9988 af 22. september 2016, at hvis patienten ikke kan tilbydes diagnostisk undersøgelse inden for fristen på 30 dage, skal det fremgå af oplysningsbrevet, at sygehusafdelingen tilbyder at viderehenvise patienten til diagnostisk undersøgelse på et aftalesygehus, hvis patienten ønsker det efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. 

Styrelsen kan oplyse, at det fremgår af samme vejlednings afsnit 4.1, at fristen på 30 dage beregnes fra modtagelsen af henvisningen til den dato, hvor den diagnostiske undersøgelse påbegyndes.

Det fremgår af sagens oplysninger, at henvisningen blev modtaget på Sygehus den 23. marts 2018, der skete indkaldelse til røntgenundersøgelse den 26. marts 2018 og røntgenundersøgelsen påbegyndes den 6. april 2018.

Den diagnostiske undersøgelse blev således påbegyndt inden for fristen på 30 dage.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 82 a, stk. 1.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven

§ 82 a. En person, der er henvist til en diagnostisk undersøgelse på sygehus, jf. § 79, til brug for udredning hos alment praktiserende læger, jf. § 60, og praktiserende speciallæger, jf. § 64, kan vælge mellem enhver regions sygehuse, jf. § 86. Personen kan desuden vælge at blive undersøgt på et af de sygehuse, en af de klinikker m.v., som Danske Regioner har indgået aftale med efter § 87, stk. 4 (aftalesygehuse), hvis regionsrådet i bopælsregionen ikke, inden 1 måned efter at henvisningen er modtaget, kan tilbyde undersøgelse ved egne sygehuse eller et af de i § 79 nævnte sygehuse, som regionsrådet samarbejder med eller sædvanligvis benytter.

Stk. 2. Stk. 1 finder endvidere anvendelse ved diagnostiske undersøgelser til brug for speciallæger i Team Danmarks sportsmedicinske team i forbindelse med behandling af indplacerede eliteidrætsudøvere i Team Danmark.

Stk. 3. Sundhedsministeren kan fastsætte regler om, at praktiserende kiropraktorer kan henvise til en diagnostisk undersøgelse på et sygehus, jf. § 79, til brug for udredning hos den praktiserende kiropraktor.

Stk. 4. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler for diagnostiske undersøgelser i medfør af stk. 1-3, herunder om afgrænsning af og vilkår for undersøgelser, og kan undtage bestemte undersøgelsesformer.

Bekendtgørelse nr. 293 af 27. marts 2017 om ret til sygehusbehandling m.v.:

§ 13. Personer, der er henvist af en alment praktiserende læge eller en praktiserende speciallæge til en diagnostisk undersøgelse til brug for lægen, kan vælge mellem enhver regions sygehuse. Personen kan desuden vælge at blive undersøgt på et af de sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller i udlandet, som Danske Regioner har indgået aftale med herom (aftalesygehuse), hvis regionsrådet i bopælsregionen ikke inden for 1 måned efter, at henvisningen er modtaget, kan tilbyde den diagnostiske undersøgelse ved regionens egne sygehuse (regionssygehuse) eller et af de sygehuse, som regionen samarbejder med eller sædvanligvis benytter (samarbejdssygehuse).

Stk. 2. Retten til at vælge diagnostisk undersøgelse efter stk. 1 omfatter desuden, jf. sundhedslovens § 82 a, diagnostiske undersøgelser til brug for speciallæger i Team Danmarks sportsmedicinske team i forbindelse med behandling af indplacerede eliteidrætsudøvere i Team Danmark.

Stk. 3. Regionssygehuset skal henvise personer til det aftalesygehus, de anmoder om, når betingelserne efter stk. 1 og 2 er opfyldt.

§ 20. Tidsfristen efter § 13, stk. 1 og 2, regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge, til den dag, den diagnostiske undersøgelse kan foretages. Tidsfristen efter § 14 regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge til udredningen kan afsluttes. Tidsfristen efter § 19, stk. 1, regnes fra den dag, hvor patienten er udredt, jf. § 14. I de tilfælde, hvor patienten ved henvisningen er udredt, regnes fristen efter § 19, stk. 1, fra modtagelse af henvisningen på regionsrådets sygehus.

Stk. 2. I opgørelsen af tidsfrister i medfør af stk. 1 medregnes ikke perioder, hvor diagnostisk undersøgelse, jf. § 13, stk. 1 og 2, udredning, jf. § 14, stk. 2-3, og behandling, jf. § 19, stk. 1, må udsættes på grund af personens helbredstilstand eller efter personens ønske.

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientklager, når de vedrører

…..

4) diagnostiske undersøgelser efter § 82 a i sundhedsloven, udredning efter § 82 b i sundhedsloven og frit og udvidet frit sygehusvalg efter §§ 86 og 87 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,

…..