Sygehus får kritik for udlevering af standardinformationsskrivelse

Sygehus får kritik for at have udskrevet en patient med en standardinformationsskrivelse efter en operation, der ikke varen standardoperation, ligesom der ikke var tale om en standardpatient, der uden videre kunne følge anvisningerne i en standardinformationsskrivelse.

Sagsnummer:

20SFP02

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2020

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

Regionshospitalet for behandlingen på kirurgisk afdeling den 13. marts 2018.

Det betyder, at der ikke blev udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på kirurgisk afdeling, Regionshospitalet , den 12. og 13. marts 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at operationen ikke blev udført på relevant vis, herunder at ikke fik relevant information i forbindelse med udskrivelsen.
 • at ikke blev relevant medicineret efter operationen.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 12. marts 2018 blev 80-årige opereret for venstresidigt lyskebrok på kirurgisk afdeling, Regionshospitalet .

var tidligere opereret med åben teknik for et venstresidigt lyskebrok.

Operationen blev udført ved anvendelse af kikkertteknik, men undervejs blev der konverteret til en åben operation. Der blev i alle incisioner (snit) indsat clips.

Den 13. marts 2018 blev udskrevet med en smertepakke samt Fragmin og derudover vanlig medicin. Han fik ligeledes udleveret en vejledning med patientinformation samt en informationsskrivelse vedrørende smertepakken. 

BEGRUNDELSE 

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

har til sagen anført, at han ikke blev orienteret om, at der var anvendt clips ved operationen, samt at han heller ikke fik besked om, at han skulle have fjernet disse clips hos egen læge.

I journalmaterialet står der ikke anført noget om, at blev orienteret om, at der var anvendt clips. Det fremgår heller ikke, at han fik besked om, at han skulle henvende sig til egen læge for at få fjernet disse clips. Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet , har ikke udtalt sig nærmere herom, men i den udleverede patientinformation fremgår det, at de selvopløselige tråde ville forsvinde 2 til 3 uger efter operationen.

På baggrund af klagers oplysninger, og idet oplysningerne ikke er bestridt af Regionshospitalet , lægger styrelsen til grund, at ikke blev informeret om, at der var anvendt clips ved operationen, samt at han heller ikke fik besked om at henvende sig til egen læge for at få disse clips fjernet. 

Vedrørende operationen

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere kirurgisk afdeling, Regionshospitalet , for så vidt angår operationen den 12. marts 2018.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at lyskebrok kan opereres ved anvendelse af kikkertteknik eller åben teknik, og at det følger af sædvanlig praksis, at der ved tilbagefald (recidiv) af lyskebrok anbefales, at der bliver foretaget en operation med den modsatte teknik af, hvad der blev anvendt ved den første operation. Derfor var det, henset til, at tidligere var opereret med åben teknik for venstresidigt lyskebrok, relevant, at operationen blev forsøgt udført med kikkertteknik.
 • at det er en påregnelig risiko ved kikkertoperationer, at det undervejs kan være nødvendigt at konvertere til åben operation, herunder navnlig i de tilfælde, hvor der foreligger uklare anatomiske forhold hos patienten. Idet er blev fundet uklare anatomiske forhold hos , var det derfor relevant, at der i forbindelse med operationen blev konverteret til åben operation.
 • at der ved lukning af et større operationssår som oftest vil blive anvendt clips frem for syning med selvopløselig tråd, hvorfor det var i overensstemmelse med sædvanlig praksis, at der blev anvendt clips ved lukning af operationssåret, idet der ved konverteringen til åben operation blev foretaget et større snit i huden.

Styrelsen vurderer imidlertid, at der er grundlag for at kritisere kirurgisk afdeling, Regionshospitalet , for så vidt angår den information, som fik i forbindelse med udskrivelsen den 13. marts 2018. 

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at ikke blev informeret om, at der var anvendt clips ved lukning af operationssåret, samt at disse clips skulle fjernes hos egen læge. I den udleverede informationsskrivelse fremgik det alene, at de selvopløselige tråde ville forsvinde af sig selv efter 2 til 3 uger.

Vedrørende medicineringen

Styrelsen finder ikke grundlag for at kritisere kirurgisk afdeling, Regionshospitalet , for medicinordinationen efter operationen. 

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at det var relevant, at der blev ordineret smertestillende medicin i form af Ibumetin og det stærkt smertestillende middel Oxycodone Teva.

Styrelsen finder imidlertid grundlag for at kritisere kirurgisk afdeling, Regionshospitalet , for så vidt angår den information, som fik om den smertestillende behandling i forbindelse med udskrivelsen den 13. marts 2018.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at i forbindelse med udskrivelsen fik udleveret en standardinformationsskrivelse om en smertepakke, hvori der, foruden den ordinerede smertestillende medicin, også blev anbefalet smertebehandling i form af Pamol 500 mg 2 tabletter x 4 daglig, selvom Pamol allerede var en del af den vanlige medicin. Pamol er håndkøbsmedicin og kræver således ikke en egentlig ordination.
 • at ikke blev gjort særlig opmærksom på, at han ikke skulle tage yderligere Pamol som en del af den smertestillende behandling, selvom det blev anbefalet i den udleverede informationsskrivelse om smertepakken. 
 • at der på den baggrund var en risiko for en overdosering af Paracetamol, som er indholdsstoffet i Panodil og Pamol, såfremt fulgte anvisningerne i informationsskrivelsen om smertepakken og samtidig fortsatte med sin vanlige medicin i form af Panodil.  

Styrelsen bemærker hertil, at et behandlingssted skal være påpasselig ved anvendelse af standardinformationsskrivelser i patientbehandlingen. blev udskrevet med standardinformationsskrivelser efter en lyskebrokoperation, som ikke havde været en standardoperation, ligesom heller ikke var en standardpatient, der uden videre kunne følge den anbefalede smertestillende behandling, som fremgik af den udleverede standardinformationsskrivelse. 

Styrelsen finder på den baggrund, at kirurgisk afdeling, Regionshospitalet , for så vidt angår den information, som fik i forbindelse med udskrivelse den 13. marts 2018, har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed