Sygehus får kritik for utilstrækkelig udredning af apopleksisymptomer

Sygehus får kritik for to gange at udskrive en patient fra akutafdelingen, selvom symptomerne var vedvarende og uafklarede, og selvom der var mistanke om apopleksi.

Sagsnummer:

20SFP05

Offentliggørelsesdato:

27. januar 2020

Speciale:

Akutmedicin

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 • Regionshospitalet , for behandlingen på akutafdelingen.

Det betyder, at der ikke blev udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på akutafdelingen, Regionshospitalet , i perioden fra den 10. til den 31. maj 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at hun ikke modtog tilstrækkelig behandling, herunder at hun blev sendt hjem den 10. og 11. maj 2019, henset til sine symptomer. 
 • at s symptomer ikke blev relevant undersøgt.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 10. maj blev 56-årige indlagt på akutafdelingen, Regionshospitalet , med tale- og styringsbesvær. Man mistænkte apopleksi.

fik foretaget en objektiv undersøgelse, ligesom der blev foretaget en EKG-undersøgelse og en delvis neurologisk undersøgelse, som ikke kunne gennemføres stående, da oplevede dårlig balance og en følelse af manglende kraft i benene. Der blev også foretaget en CT-undersøgelse af hovedet. Efterfølgende blev hun udskrevet. 

Den 11. maj 2019 blev genindlagt, da hun fortsat var utilpas. Her blev hun igen undersøgt og efterfølgende udskrevet.

Den 21. maj 2019 blev der foretaget en MR-scanning, og fik svar den 31. maj 2019, hvor der blev påbegyndt behandling af en blodprop i hjernen.

BEGRUNDELSE 

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere akutafdelingen, Regionshospitalet , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at var en rask 56-årig kvinde, som pludseligt besvimede og efterfølgende var konfus, havde balanceproblemer og vedvarende snøvlet tale. Symptomerne kunne indikere apopleksi.
 • at den neurologiske undersøgelse, som blev foretaget den 10. maj 2019, ikke var tilstrækkelig. Der burde have været foretaget en grundig gennemgang af alle ekstremiteter med angivelse af kraft, tonus, refleksforhold, sensibilitet og en beskrivelse af et eventuelt styringsbesvær.
 • at en mindre blodprop ikke altid ses på en akut CT-scanning, ligesom en blodprop placeret bagtil nær lillehjernen oftest heller ikke ses, hvorfor en CT-scanning ikke var tilstrækkelig til at udelukke apopleksi.
 • at diagnosen fortsat var uafklaret ved udskrivelsen af den 10. maj 2019, selvom CT-scanningen var normal, da der var tale om pludselige og suspekte symptomer, som var vedvarende.
 • at blev genindlagt den 11. maj 2019 med uændrede balanceproblemer, hovedpine, uændret talebesvær og tiltagende forvirring.
 • at den 11. maj 2019 blev udskrevet, selvom der var uændrede neurologiske symptomer i form af balanceproblemer og snøvlet tale, selvom hendes forvirring var blevet forværret, og hendes diagnose fortsat var uafklaret, uden at der blev foretaget yderligere akutte diagnostiske tiltag som f.eks. en ny CT-scanning eller en MR-scanning.
 • at det på baggrund af de udviste symptomer var kritisabelt, at der først blev foretaget en MR-scanning den 21. maj 2019, og at svar først blev givet yderligere 10 dage senere. 

Styrelsen finder ikke grundlag for at kritisere akutafdelingen, Regionshospitalet , for den neurologiske undersøgelse, der blev foretaget den 11. maj 2019, henset til at der blev foretaget en grundig gennemgang af alle ekstremiteter med angivelse af kraft, tonus, refleksforhold, sensibilitet og en beskrivelse af et eventuelt styringsbesvær og konfereret med neurologisk afdeling.

Styrelsen finder dog samlet, at den behandling, som modtog i perioden fra den 10. til den 31. maj 2019 på akutafdelingen, Regionshospitalet , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed