Smerter i ben fra dårligt kredsløb forvekslet med bivirkninger

Nogle former for kemoterapi kan give smerter, der ligner smerter fra dårligt blodkredsløb i ben. Det kan føre til, at gradvis forværring i blodkredsløbet overses.

Sagsnummer:

20SFP100

Offentliggørelsesdato:

6. oktober 2020

Speciale:

Kræftsygdomme (onkologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives ikke kritik til:

  • for behandlingen på klinik.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

 

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

 

KLAGEN

 

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på klinik, i perioden fra den 1. til den 12. november 2019.

 

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 

  • at ikke blev korrekt diagnosticeret i perioden fra den 1. til den 12. november 2019, herunder at han burde være blevet diagnosticeret med en blodprop i venstre ben
  • at ikke blev tilstrækkeligt undersøgt den 1. og den 4. november 2019, herunder at der blandt ikke blev målt puls i lyskerne og blodgennemstrømning i benet.

SAGSFREMSTILLING

 

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

 

var tidligere behandlet for kræft i tyktarmen og var i et efterfølgende forløb med recidivforebyggende kemoterapi. 

 

Den 1. november 2019 blev 57-årige tilset på klinik, grundet kramper i hele sit venstre ben og tiltagende smerter, der ikke aftog. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, taget temperatur og blodprøver, hvorefter han blev udskrevet samme dag.

 

Den 4. og den 5. november 2019 havde løbende telefonisk kontakt med klinik, grundet smerter i begge lår med forværring ved kulde. Der blev ordineret smertestillende medicin og vejledt om, at han skulle tilses to dage efter.

 

Den 7. november 2019 blev tilset på klinik, igen, hvor der blev foretaget en objektiv undersøgelse samt ordineret smertestillende medicin. Han blev udskrevet samme dag og blev vejledt om at rette henvendelse ingen ved forværring.

 

Den 12. november 2019 rettede telefonisk kontakt til klinik, grundet fortsatte smerter i venstre lår og læg, der opstod under kuldeeksponering og ved trappegang. Der blev vejledt om at tage smertestillende i form af Morfin i kombination med Panodil, samt at han skulle rette henvendelse igen ved forværring.

 

Det fremgår af klagen, at efterfølgende fik konstateret en blodprop i sit venstre ben og blev opereret for at få genskabt blodgennemstrømningen i sit venstre ben.

 

BEGRUNDELSE

 

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

 

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

 

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere klinik, for behandlingen.

 

Styrelsen har lagt vægt på:

 

  • at det ved platinholdig kemoterapi er en kendt bivirkning, at der kan opstå symptomer fra nervesystemet både i form af føleforstyrrelser og egentlige smerter, som kan ses med kuldeforværring

  • at blodprop i benet ikke er en sjælden komplikation hos kræftpatienter. De typiske symptomer på blodprop i venerne (blodkar med retning mod hjertet) i benet viser sig ved hævelse, rødme og ofte ømhed ved beføling af de dybtliggende blodkar. Diagnosen stilles ved en ultralydsundersøgelse af benets vener og behandles med blodfortyndende medicin.

  • at de typiske symptomer på blodprop i arterierne i benet (blodkar med retning mod fødderne) ofte viser sig ved pludselig indsættende svære smerter ledsaget af kuldefølelse og koldt, blegt ben uden puls. Tilstanden kan forudgås af smerter i benet ved gang, som er forårsaget af iltmangel i musklerne ved fysisk anstrengelse. En mistanke om arteriel blodprop opstår ved de nævnte symptomer. Diagnosen stilles ved en billeddiagnostisk undersøgelse af blodkar og måling af perifere blodtryk, hvorefter den relevante behandling er blodpropopløsende medicin i form af trombolyse eller kirurgisk fjernelse af blodproppen.
  • at der i perioden fra den 1. til den 12. november 2019 ikke var indikation for, at havde blodprop i venerne eller i arterierne i benet, idet der ved de objektive undersøgelser den 1. og den 7. november 2019 ikke blev fundet hævelse, rødme eller dyb lægømhed af benet, ligesom der blev fundet normal følesans, normal puls og normal blodgennemstrømning nedadtil på benet. Der blev videre ved telefonkonsultationerne den 4., den 5. og den 12. november 2019 ikke fundet tegn på blodprop i benet, da hans gener var aftagende, og da der blev noteret god effekt af smertestillende medicin. 
  • at blev tilstrækkeligt undersøgt den 1. og den 4. november 2019, herunder at der ikke burde være målt puls i lyskerne og blodgennemstrømning i benet, idet de kliniske fund og hans symptomer ikke gav anledning hertil. 
  • at det i perioden fra den 1. til den 12. november 2019 således var relevant, at s smerter i benene blev vurderet som værende bivirkninger til kemoterapien, da der var tale om gradvist tiltagende forandringer og ikke en akut opstået forværring. 

Den omstændighed, at efterfølgende fik konstateret en blodprop i sit venstre ben, er efter styrelsens opfattelse ikke ensbetydende med, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet symptomerne i perioden var forenelige med bivirkninger til hans igangværende platinholdige kemoterapi.

 

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 1. til den 12. november 2019 på klinik, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

 

REGLER

 

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

 

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed